Doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc. –  70-ročný


Autoři: D. Ondruš
Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2016; 29(3): 237
Kategorie: Personalia

V tomto roku sa dožíva významného životného jubilea dôležitá osobnosť slovenskej onkológie a nukleárnej medicíny –  doc. MU Dr. Juraj Kaušitz, CSc.


Juraj Kaušitz sa narodil 19. apríla 1946 v Bratislave. Po maturite na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Senci bol v roku 1963 prijatý na Lekársku fakultu UK v Bratislave. Štúdium všeobecného lekárstva ukončil v roku 1969. Svoju profesionálnu dráhu začínal ako asistent na Katedre fyziky a nukleárnej medicíny LF UK v Bratislave. Neskôr sa zameral viac na nukleárnu medicínu, v roku 1973 nastúpil na Subkatedru nukleárnej medicíny ILF (dnes SZU), spočiatku ako asistent, od roku 1990 až doteraz ako jej prednosta, pričom medzitým sa subkatedra transformovala na Katedru nukleárnej medicíny SZU. Po získaní špecializácie z internej medicíny (v roku 1974) a nadstavbovej špecializácie z nukleárnej medicíny (v roku 1978) obhájil Juraj Kaušitz v roku 1981 kandidátsku dizertačnú prácu (CSc.) na Fakulte všeobecného lekárstva UK v Prahe. Roku 1990 sa stal docentom nukleárnej medicíny na JLF UK v Martine.

Doménou klinickej praxe doc. Kaušitza bola spočiatku problematika liečby karcinómu štítnej žľazy rádiojódom. Avšak jeho hlavným medicínskym zameraním sa stalo vyšetrovanie nádorových markerov rádioimunoanalýzou, ktorú v roku 1973 ako prvý na Slovensku zaviedol do klinickej praxe. Doc. Kaušitz založil oddelenie imunodiagnostiky, z ktorého sa postupne stalo najväčšie pracovisko svojho druhu na Slovensku a v súčasnosti je to akreditované laboratórium európskeho formátu.

V roku 1994 sa stal doc. Kaušitz riaditeľom Nemocnice sv. Alžbety, ktorá sa v roku 1996 pretransformovala na Onkologický ústav sv. Alžbety. Stal sa tak zakladateľom, doterajším riaditeľom a spolukonateľom tohto dnes moderného neštátneho zdravotníckeho zariadenia, ktoré slúži potrebám onkologických pacientov z celého Slovenska.

Doc. Kaušitz sa v rámci svojej kariéry intenzívne venoval aj pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti, prednášal na LF UK v Bratislave aj na SZU, a to najmä problematiku nádorových markerov. Vychoval viacerých doktorandov, bol riešiteľom výskumných úloh a vedeckých projektov. Významná je jeho publikačná činnosť ocenená okrem iného aj Kostlivého cenou SLS a viacerými cenami za najlepšiu publikáciu odborných spoločností SLS. Bol zostavovateľom a spoluzostavovateľom významných vedeckých monografií, napr. Onkológia (2003), Nádorové markery (2014), a spoluautorom ďalších početných publikácií s onkologickou problematikou. V súčasnosti sa ako spoluzostavovateľ intenzívne podieľa na príprave dvojdielnej monografie Onkológia (všeobecná časť a špeciálna časť). Doc. Kaušitz je aj dlhoročným členom redakčnej rady časopisu Klinická onkologie.

V rokoch 2006– 2015 pôsobil doc. Kaušitz vo funkcii predsedu pracovnej skupiny Kategorizačnej komisie pre lieky MZ SR pre antineoplastiká a imunomodulátory, vo funkcii podpredsedu Komisie pre zoznam zdravotných výkonov MZ SR pôsobí doteraz.

Dlhé roky bol členom Vedeckej rady UK, Vedeckej rady LF UK a Vedeckej rady SZU v Bratislave. Bol aj členom výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti SLS, doteraz je členom Slovenskej spoločnosti nukleárnej medicíny a radiačnej hygieny SLS. Za jeho zásluhy o rozvoj medicíny, najmä onkológie, mu Slovenská lekárska spoločnosť udelila bronzovú (1996), striebornú (2001) a zlatú (2006) medailu SLS. V roku 2006 mu dekan LF UK udelil striebornú medailu LF UK v Bratislave.

Vážený pán docent, milý Juraj, pri príležitosti Tvojho životného jubilea Ti v mene všetkých Tvojich spolupracovníkov z nášho onkologického ústavu aj celej obce slovenských onkológov prajem do ďalších rokov veľa zdravia, pracovného elánu, výdrže v zanietenosti pre dobro každého pacienta, ktorú obdivujeme, ale aj radosti a spokojnosti v osobnom živote v kruhu rodiny.

Ad multos annos.

prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.

I. onkologická klinika LF UK a Onkologického ústavu sv. Alžbety,

Bratislava


Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 3

2016 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×