Prof. MU Dr. Ľudovít Milan Jurga, DrSc. –  významné jubileum


Autoři: Z. Mechl
Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2013; 26(3): 222-223
Kategorie: Osobní sdělení

V říjnu 1979 jsme zahájili ve VÚKEO (Výzkumný ústav klinické a experimentální onkologie, dnešní Masarykův onkologický ústav) vydávání občasníku Chemotherapia Oncologica. Velký problém prvních čísel byl nedostatek dobrých publikací. A byl to právě prof. Jurga, který nás od počátku zásoboval kvalitními články, jeho příspěvek byl téměř v každém čísle. Takto začala naše úzká spolupráce a osobní přátelství.

Prof. MU Dr. Ľudovít Milan Jurga, DrSc., se narodil 17. července 1943 v Bratislavě v rodině univerzitního profesora. Promoval v roce 1967 na LF UPJŠ v Košicích se samými výbornými. Již v roce 1966 byl jmenován asistentem na Katedře patofyziologie a experimentální patologie prof. MU Dr. Rudolfa Korce, DrSc. Specializaci I. stupně z radioterapie vykonal v roce 1972, II. stupně v roce 1976. Nádstavbovou specializaci z klinické onkologie získal v roce 1980. V roce 2002 úspěšně složil ESMO (Examination in Medical Oncology) a byl zvolený za „Certified ESMO Member“. Vzdělávání v onkologii vždy považoval za celoživotní proces, měl přitom ště­stí na vynikající učitele. V oblasti klinické praxe to byl především prof. MU Dr. Eugen Kunštadt, DrSc., v oblasti teoretické vývoj prof. Jurgy významně ovlivnil hluboce vzdělaný, precizní vědec a pedagog doc. MU Dr. Miroslav Klvaňa, CSc.


V roce 1977 obhájil na LF UJEP v Brně kandidátskou dizertační práci a v roce 1979 byl na základě řádného habilitačního řízení jmenovaný docentem. V roce 1996 inauguroval na LF MU v Brně a v roce 1997 byl jmenován profesorem. V roce 2001 obhájil doktorskou disertační práci a získal vědeckou hodnost doktora lékařských věd.

V letech 1967– 1996 pracoval na radiologické klinice v Košicích v různých funkcích (vědecký asistent, docent, vedoucí oddělení, přednosta kliniky, vedoucí katedry). Od roku 1996 je přednostou Onkologické kliniky FN a FZaSP Trnavské univerzity. Z původního radioterapeutického oddělení vybudoval úspěšnou Onkologickou kliniku FN s plně kvalifikovanou strukturou. Profesor Jurga absolvoval četné studijní pobyty v předních evropských pracovištích, např. v Oxfordu, Cambridgi, Miláně, Paříži, Erlangenu, Kodaňi, Berlíně, Stockholmu, Amsterdamu a v řadě dalších.

Profesor Jurga publikoval 217 odborných a vědeckých prací, které dosáhly více než 350 citačních ohlasů. Úspěšně řešil čtyři výzkumné úlohy státního plánu technického rozvoje a několik grantových úloh MŠ SR. Na domácích a mezinárodních konferencích a kongresech přednesl 259 přednášek. Opakovaně přednášel na kongresech v Praze, Brně, Budapešti, Miláně, Paříži, Berlíně, Florencii, Amsterdamu, Jeruzalémě, Novém Dillí a dalších. Ve svých pracích se věnoval monitorování průběhu protinádorové léčby pomocí nádorových markerů, včasné detekci nádorové invaze a metastazování, monitorování toxicity kombinované terapie zhoubných nádorů (kardiotoxicita, nefrotoxicita, hepatotoxicita, dřeňová toxicita). Jako první v bývalé ČSFR sestavil vlastní počítačový program ROCK III pro hodnocení validity vyšetření na základě metody rozhodovací analýzy. Tato metoda byla základem pro sestavení tabelárních přehledů optimálních a vhodných nádorových markerů a testů pro včasnou detekci toxicity protinádorové léčby. Intenzivně se věnoval metodám optimalizace kombinované radiochemoterapie. V posledních letech byl hlavním investigátorem četných mezinárodních klinických studií fáze III i fáze I/ II. Pracoviště je koordinačním centrem tří klinických studií, kde je profesor Jurga jejich národním koordinátorem.

Mimořádná byla jeho činnost publikačně‑edukační. Je prvním autorem a redaktorem česko‑ slovenské učebnice „Klinická onkológia a radioterapia“. Jeho nejvýznamnější prací je autorství a redakce kolektivního komprehenzivního díla Klinická a radiační onkológia, I a II díl (Osveta Martin, 2010), které nemá v česko‑ slovenské literatuře obdoby. Je spoluautorem tří dalších monografií, osmi skript, z toho dvou v angličtině.

Je nutno se zmínit rovněž o jeho činnosti výchovné, školil sedm docentů, tři kandidáty věd, osm doktorandů, v současné době školí další tři doktorandy. V letech 1997– 2000 vykonával funkci proděkana pro externí studium FZaSP Trnavské univerzity, v letech 2005– 2009 byl proděkanem pro léčebně‑preventivní činnost. Je členem Vědecké rady FRZ a SP a členem Vědecké rady Trnavské univerzity. Jeho četné jiné funkce by zabraly nejméně jeden další odstavec.

Za svoji práci obdržel řadu ohodnocení. Stříbrnou medaili Slovenské lékařské společnosti, čestné členství Slovenské onkologické společnosti, Slovenské chemoterapeutické společnosti a Société Internationale de Sénologie. Je držitelem medaile Trnavské univerzity a zlaté medaile Vysoké školy zdravotnictví a sociální práce sv. Alžběty v Bratislavě. Za svoji publikační činnost byl opakovaně vyznamenaný Slovenskou lékařskou společností. Je členem několika redakčních rad, např. Klinická onkologie (Brno), Acta chemotherapeutica (Bratislava). Je certifikovaným členem ESMO, ASCO, MASCC a aktivním členem The New York Academy of Sciences a The European Academy of Sciences and Arts v Salzburgu.

Uvedený výčet aktivit profesora Jurgy neobsahuje zdaleka všechny. Pevná víra v trvalé hodnoty, dobře známý kladný vztah k aktivnímu sportování, doplněné relaxačními aktivitami, přispívají k jeho neutuchajícímu optimizmu, zanícenosti a vytrvalosti, se kterými všechny tyto aktivity bravurně zvládá.

K Tvému jubileu Ti přejeme co nejdelší výdrž, velmi si vážíme Tvého upřímného přátelství a těšíme se na setkání na dalších odborných akcích v České a Slovenské republice.

MU Dr. Zdeněk Mechl, CSc.

Interní hemato‑ onkologická klinika LF MU a FN Brno


Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 3

2013 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se