Klinický registr AVASTIN


Autoři: R. Němeček
Působiště autorů: Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno
Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2010; 23(1): 50-51
Kategorie: Aktuality z registrů

Bevacizumab (Avastin®) je humanizovaná monoklonální protilátka proti vaskulárnímu endotelovému růstovému faktoru (vascular endothelial growth factor – VEGF), která vychytává cirkulující VEGF v plazmě, a tím snižuje jeho stimulační efekt na nádorovou angiogenezi. Při léčbě bevacizumabem dochází k regresi patologické VEGF dependentní cévní sítě v nádoru, k normalizaci VEGF independentní nádorové cévní sítě a k inhibici nádorové neoangiogeneze. Mezi nejčastější nežádoucí účinky patří akcelerace hypertenze, proteinurie, zvýšené riziko arteriálních trombembolických příhod a vliv na hojení ran.

Počet pacientů léčených Avastinem – rok zahájení léčby (s kompletním rokem 2009).
Graf 1. Počet pacientů léčených Avastinem – rok zahájení léčby (s kompletním rokem 2009).

Bevacizumab se používá v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu (mCRC) především v kombinaci se standardní chemoterapií na bázi 5-fluorouracilu (event. kapecitabinu) a oxaliplatiny (režim FOLFOX, XELOX) či irinotekanu (FOLFIRI, XELIRI), kde poměrně významně zvyšuje efektivitu této léčby (prodlužuje medián času do progrese onemocnění nad hranici 10 měsíců a medián celkového přežití až ke 30 měsícům). Dále je registrován k lébě metastatického karcinomu prsu, metastatického nemalobuněčného plicního karcinomu a metastatického renálního karcinomu – v těchto indikacích se však zatím stále čeká na vyřešení úhrady ze strany zdravotních pojišťoven.

Zastoupení věkových kategorií.
Graf 2. Zastoupení věkových kategorií.

Klinický registr Avastin byl založen 1. 1. 2005 za účelem monitorace spotřeby a efektivity této finančně náročné bio­logické léčby. Do konce roku 2009 bylo do registru zařazeno celkem 1 920 pacientů s mCRC z 22 onkologických center – počty pacientů zařazených v jednotlivých letech od založení registru ukazuje graf 1. Věková struktura pacientů je znázorněna v grafu 2, její změny v průběhu jednotlivých let pak v grafu 3. Větší část (64%) zařazených pacientů tvoří muži, ženy se na celkovém počtu pacientů podílí 36%. Naprostá většina pacientů (83,7%) byla léčena kombinací s Avastinem v rámci 1. linie paliativní chemoterapie (standardní indikace), 11,1% pak v rámci 2. linie a 2,7% pacientů dokonce v rámci 3. linie systémové paliativní léčby. Mezi používanými chemoterapeutickými režimy převažují FOLFOX 4 (28,2%) a XELOX (26,5%), následovány FOLFIRI (9,7%), Xeloda v monoterapii (5,3%), FOLFOX 6 (4,9%), XELIRI (4,1%) a FU/FA de Gramont (3,9%).

Počet pacientů léčených Avastinem dle věkových skupin – rok zahájení léčby.
Graf 3. Počet pacientů léčených Avastinem dle věkových skupin – rok zahájení léčby.

Z klinických registrů lze zjistit samozřejmě i řadu dalších údajů týkajících se např. efektivity léčby, času do progrese onemocnění nebo celkového přežití; tyto jsou však předmětem jiných sdělení. Informace o stavu ostatních klinických registrů ČOS budou pravidelně publikovány v obdobných sděleních.

MUDr. Radim Němeček
Klinika komplexní onkologické péče Masarykův onkologický ústav
Žlutý kopec 7
656 53 Brno
e-mail: nemecek@mou.cz


Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 1

2010 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×