Klener P., Klener P. jr.
Nová protinádorová léčiva a léčebné strategie v onkologii.
Praha: Grada Publishing 2010. 232 str. ISBN: 978- 80- 247- 2808- 7.


Vyšlo v časopise: Klin Onkol 2010; 23(1): 56
Kategorie: Recenze knihy

Počátkem roku se dočkala slavnostního křtu monografie autorů Pavel Klener a Pavel Klener jr. s názvem Nová protinádorová léčiva a léčebné strategie v onkologii. Rozsahem nevelká monografie podává odborné onkologické veřejnosti ucelený pohled na všechny aspekty moderní léčby zhoubných nádorových chorob. Unikátní a zcela nad rámec podobných monografií tohoto typu jsou nejnovější poznatky o molekulárních mechanizmech účinku velmi různorodých farmak a léčebných přístupů. Autoři tak umožňují nahlédnout nejenom do tajů a úskalí terapeutických manipulací maligní buňky, ale inspirují čtenáře k modernímu vědeckému chápání nádorového procesu a k využívání poznatků o molekulárních defektech nádorové buňky a možnostech jejich nápravy cestou cílené, molekulárně bio­logické manipulace, která je již v současné době v mnoha případech určujícím faktorem léčebné strategie.

Textová část monografie má 197 stran a je členěna na obecnou a speciální část. Ve 12 subkapitolách obecné části díla je koncizním způsobem pojednáno nejenom o standardních a široce používaných protinádorových agens, obecně známých jako chemoterapeutika-cytostatika a imunoterapeutika, ale i o řadě nových farmak, z nichž ně­kte­rá již doznala klinického využití a jiná jsou teprve ve stadiu širšího klinického výzkumu.

V dílčích subkapitolách se tak čtenář dozvídá o pokrocích a možnostech chemoprevence nádorů, o epigenetické terapii, induktorech diferenciace a o teoretických základech genové léčby neoplazií. Těžiště obecné části představují subkapitoly 9, 10, 11, které jsou věnovány monoklonálním protilátkám a cílené protinádorové léčbě, tj. přístupům, které inhibují proliferaci maligních buněk a selektivně korigují onkogenní defekty nádorové buňky na úrovni intranukleární, cytoplazmatické, membránové i v bezprostředním nádorovém milieu. V této obsahově velmi bohaté části dominují inhibitory tyrozinkináz, inhibitory proteinu RAS, inhibitory telomeráz, induktory apoptózy, inhibitory angiogeneze a přístupy, které upravují patologickou funkci buněčných signálních proteinů. Bez ohledu na to, že v klinickém použití je doposud jenom několik látek z těchto skupin, je již v současné době zřejmé, že další výzkum a zavádění těchto nových agens bude v brzké době znamenat kvalitativní změnu v léčbě onkologicky nemocných. V tomto smyslu je monografie unikátní a nadčasová.

Ve speciální části monografie v rozsahu 50 stran autoři podávají charakteristiku nově zaváděných přípravků, včetně mechanizmu účinku, farmakokinetiky, indikačních oblastí, dávkování a nežádoucích účinků. Čtenář je rovněž seznamován s řadou farmak, která jsou recentními produkty onkologického výzkumu a jejichž preklinické hodnocení a první klinické zkušenosti je předurčují jako perspektivní protinádorová léčiva.

Kladem monografie jsou citace, většinou charakteru recentních review prací, které jsou součástí každé subkapitoly, a umožňují tak získat podrobnější informace o jednotlivých tématech. Ocenění jistě získá nadstandardní kvalita tisku a zejména pak nepřeberné množství vynikající barevné obrazové a tabelární dokumentace. Četná schémata umožňují čtenáři pochopit taje molekulárních pochodů buňky a orientovat se v mechanizmech, jimiž se ubírá současná věda ve snaze napravovat či odstraňovat poruchy, které vedou k maligní přeměně buňky, resp. jsou součástí nádorového procesu.

Výběrem nelehké problematiky, způsobem jejího zpracování a rozsahem nabízených informací tato nová monografie zaplňuje určitou mezeru v domácí onkologické bibliografii. Ocenění a využití jistě dozná nejenom u onkologické lékařské veřejnosti, ale i u studentů v pre  i postgraduální výchově.

prof. RNDr. Jan Kovařík, DrSc.


Štítky
Dětská onkologie Chirurgie všeobecná Onkologie

Článek vyšel v časopise

Klinická onkologie

Číslo 1

2010 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více