Galerie autorů


Vyšlo v časopise: Kardiol Rev Int Med 2013, 15(2): 128-130
Kategorie: Galerie autorů

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESCPromoval na LF MU v Brně (1985). Složil atestaci I. a II. stupně v oboru vnitřní lékařství (1987 a 2003) a specializační atestaci v oboru kardiologie (1993). Vědecká hodnost CSc. mu byla udělena v roce 1996. Habilitoval se na LF MU v roce 1998 a později byl tamtéž jmenován profesorem pro obor vnitřní lékařství (2002). Po promoci působil na II. interní klinice FN u sv. Anny v Brně. V současnosti působí jako přednosta Interní kardiologické kliniky LF MU a FN Brno-Bohunice (od 2004). Hlavní oblastí jeho odborného zájmu je akutní i chronické srdeční selhání a hypertenze. Je autorem či spoluautorem 20 učebnic, více než 700 odborných článků přehledných i s vlastními výsledky a 50 článků v časopisech s IF. Je místopředsedou České internistické společnosti. Je členem České kardiologické společnosti, České internistické společnosti a České společnosti pro hypertenzi. Je členem redakční rady časopisů Vnitřní lékařství, Kardiologická revue, Cor et Vasa a dalších. Je národním koordinátorem řady mezinárodních klinických studií.

prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., FESC


Promoval na LF MU v Brně (1975). Složil atestace I. a II. stupně v oboru vnitřní lékařství (1979 a 1982) a specializační atestace v oborech klinická farmakologie a kardiologie (1991 a 1997). Obhájil kandidátskou dizertační práci na téma Hemodynamika vazodilatační léčby srdečního selhání a byla mu udelěna vědecká hodnost CSc. (1988). Habilitoval se na MU prací Problematika hodnocení léčby srdečního selhání (1996) a pozdeji byl tamtéž jmenován profesorem vnitřního lékařství (2001). Od promoce pusobí ve FN u sv. Anny v Brně, nejprve pět let na I. interní klinice jako sekundární lékař a poté přešel na II. interní kliniku jako klinický farmakolog a vedoucí kardiologické JIP pod vedením prof. Štejfy (1981), v současnosti je přednostou I. interní kardioangiologické kliniky (od 2002). Byl proděkanem LF MU (1997–2002). Jeho hlavními odbornými a vědeckými zájmy jsou kardiovaskulární farmakologie, intenzivní kardiologická péče, srdeční selhání a hypertenze. Je autorem a spoluautorem 15 monografií a více než 200 publikací v odborném tisku. Je členem redakční rady časopisu Cor et Vasa, Kardiologické revue a elektronického portálu EUNI. Je členem International Society of Cardiovascular Pharmacotherapy, Fellow of European Society of Cardiology, členem výboru České společnosti pro hypertenzi a předsedou organizačního výboru sjezdu CKS.

doc. MU Dr. Petr Heinc, Ph.D.


Promoval na LF Univerzity Palackého v Olomo uci v roce 1979. V letech 1979– 1991 pracoval jako sekundární lékař na interním oddělení OÚNZ v Prostějově a od roku 1991 pracuje na I. interní klinice FN a LF Univerzity Palackého v Olomo uci. V letech 1991– 1996 působil jako odborný asistent a od roku 1996 vykonává funkci zástupce přednosty kliniky. Ve funkčním období 1995– 1997 byl zvolen předsedo u Pracovní skupiny pro arytmi e a kardi ostimulaci České kardi ologické společnosti a od roku 1999 je členem výboru této pracovní skupiny. Pracovní zaměření: kardi ologi e, invazivní elektro­fyzi ologi e, radi ofrekvenční katetrové ablace, kardi ostimulace, ICD, echokardi ografi e. Odborný růst: 1982 –  atestace I. stupně z vnitřního lékařství, 1987 –  atestace z kardi ologi e, 2000 –  obhájil dizertační práci –  Ph.D. Je autorem 47 publikací v odborných časopisech, z toho 1 v zahraničí.

doc. MUDr. Tomáš Kára, Ph.D.


Pracuje jako kardiolog na I. interní – kardioangiologické klinice FN u sv. Anny v Brně. Současně působí na Klinice kardiovaskulárních onemocnění Mayo Clinic Rochester. V oblasti klinické kardiologie i kardiovaskulárního výzkumu se věnuje zejména otázkám vývoje nových metod diagnostiky a léčby srdečního selhání, hypertenze a život ohrožujících forem poruch srdečního rytmu. Výsledky svých prací publikoval v časopisech Circulation, Journal of American College of Cardiology, Annals of Internal Medicine, European Heart Journal a dalších. V roce 2007 obhájil habilitaci v oboru vnitřního lékařství na Mayo Clinic. Je spoluzakladatelem Mezinárodního centra klinického výzkumu, kde v současné době působí jako vedoucí lékař.

MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D.


Promoval na LF MU v Brně (2000). Složil atestaci I. stupně v oboru vnitřní lékařství (2003) a specializační atestaci v oboru kardiologie (2007). Obhájil dizertační práci na téma Výskyt chronického srdečního selhání u nemocných v pravidelném hemodialyzačním programu a byl mu udělen akademický titul Ph.D. Po promoci působil na II. interní klinice FN u sv. Anny v Brně a v roce 2004 na Interní klinice ve FN Motol v Praze. V současnosti působí jako vedoucí JIP Interní kardiologické kliniky LF MU a FN Brno. Od 2007 působí jako asistent a školitel Ph.D. na LF MU v Brně. Hlavní oblastí jeho odborného zájmu jsou akutní a chronické srdeční selhání a poruchy dýchání ve spánku ve vztahu ke kardiovaskulárním onemocněním. Je řešitelem či spoluřešitelem 7 grantových projektů. Je autorem či spoluautorem 1 učebnice, 22 odborných článků v českých i zahraničních časopisech a 119 abstrakt v ČR a v zahraničí. Je členem České kardiologické společnosti, České společnosti pro hypertenzi a členem výboru pracovní skupiny Srdeční selhání. V roce 2009 a 2010 absolvoval odborné stáže na Mayo Clinic, Division of Cardiology, Rochester (MN) v USA.

MUDr. Pavel Matuška, Ph.D., FCCP


V roce 1994 absolvoval na Fakultě všeobecného lékařství UJEP v Brně, v letech 2000–2006 pak ještě obor Vnitřní lékařství na LF MU Brno. V roce 1997 složil 1. atestaci z vnitřního lékařství, v roce 2000 2. atestaci z oboru tuberkulóza a respirační nemoci. V roce 2006 mu byl udělen titul Ph.D. z vnitřního lékařství. Od roku 2008 je členem Fellowship American College of Chest Physician. Od roku 1994 do roku 1997 pracoval jako lékař na interním oddělení Nemocnice Blansko, v letech 1997 až 2006 a poté také od roku 2011 do roku 2012 jako lékař na Klinice nemocí plicních a TBC (jednotka intenzivní péče, specializovaná ambulance pro astma) ve FN Brno-Bohunice a v letech 2002 až 2006 jako odborný asistent na Klinice nemocí plicních a TBC LF MU v Brně. V letech 2006 až 2012 působil jako Resident Medical Officer v BMI Winterbourne Hospital, Sarum Road Hospital, Sloane Hospital a Chaucer Hospital (Velká Británie) a jako Senior Registrar Pulmonologist v Sultan Bin Abdulaziz Humanitarian City (Rijád, Saúdská Arábie). Od roku 2012 působí jako Junior Researcher v Internatinal Clinical Research Center v Brně a částečně jako lékař na Klinice tělovýchovného lékařství a rehabilitace. Je členem České pneumoftizeologické společnosti ČLS JEP, České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP, European Respiratory Society a American College of Chest Physicians.

MUDr. Hynek Říha, Ph.D., FCCP


Promoval na 1. LF UK v Praze v roce 1997. Atestaci I. a II. stupně z anesteziologie a resuscitace získal v roce 2000, resp. 2004; nástavbovou atestaci z intenzivní medicíny v roce 2007. V letech 2004 a 2007 také složil evropské atestace z anesteziologie (EDAIC) a intenzivní medicíny (EDIC). V roce 2012 absolvoval postgraduální doktorské studium biomedicíny na 1. LF UK. Po promoci pracoval na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Motol v Praze. Od roku 2000 působí na Klinice anesteziologie a resuscitace Kardiocentra IKEM v Praze, v současnosti jako zástupce přednosty. Je odborným asistentem Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK. Absolvoval zahraniční stáže zaměřené na problematiku mechanických srdečních podpor a transplantace srdce a plic (Texas Heart Institute, Houston, Texas, 2003; Hospital of the University of Pennsylvania, Philadelphia, Pennsylvania, 2008). V popředí jeho zájmu jsou mechanické srdeční podpory, management pravostranného srdečního selhání a plicní hypertenze v perioperačním období a kardioprotektivní účinky anestetik. V letech 2009–2012 byl zástupcem ČR v American College of Chest Physicians (ACCP).

MUDr. Michaela Mravcová


V letech 1995 až 2001 úspěšně absolvovala LF Univerzity Komenského v Bratislavě. Od roku 2001 do roku 2007 působila na Interním oddělení Podhorské nemocnice, a. s., v Bruntále. V roce 2005 získala atestaci I. stupně z vnitřního lékařství. Od roku 2008 pracuje na Kardiologickém oddělení Nemocnice Jihlava, p.o.

Mgr. Marta Šenkyříková


V roce 2006 ukončila navazující magisterské studium na LF Univerzity Palackého v Olomouci v oboru Dlouhodobá ošetřovatelská péče u dospělých. Po ukončení studia nastoupila na Interní kardiologickou kliniku FN Brno na pozici všeobecná sestra a na LF MU Katedru ošetřovatelství na pozici asistentky. Od roku 2013 působí na LF MU jako odborná asistentka, podílí se na výuce studentů LF MU – oboru všeobecná sestra, je členkou řešitelských týmů projektů realizovaných Katedrou ošetřovatelství a FN Brno. V současné době pracuje na Interní kardiologické klinice na pozici staniční sestra. Je členkou České kardiologické společnosti.

Ing. Miloš Bělehrad


V letech 2001–2006 studoval na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně obor Kybernetika, automatizace a měřící technika se specializací na biomedicínské inženýrství. Od roku 2008 do roku 2009 působil na Institut fur Hochfrequenztechnik (Aachen, GER) jako programátor. V roce 2009 absolvoval polysomnografické školení v Saint Marry‘s Hospital, Mayo Clinic (MN, USA) a v roce 2010 absolvoval školení na technologii pro magnetickou navigaci katetrů ve Stereotaxis, Inc. (St. Louis, MO, USA). Od roku 2009 pracuje v Mezinárodním centru klinického výzkumu – Kardiovaskulárním spánkovém výzkumném centru FN u sv. Anny v Brně, a to od roku 2009 jako biomedicínský inženýr se specializací na měření a zpracování polysomnografických signálů a od roku 2013 tamtéž jako spánkový specialista senior.


Štítky
Dětská kardiologie Interní lékařství Kardiochirurgie Kardiologie

Článek vyšel v časopise

Kardiologická revue – Interní medicína

Číslo 2

2013 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se