K životnímu jubileu docentky Ivy Holmerové


Vyšlo v časopise: Geriatrie a Gerontologie 2015, 4, č. 3: 161-162
Kategorie: Zprávy

Moto: Ten čas, ten čas tak letí! Zastaví se v nás jen na okamžik. Když si uvědomíme některá životní rozhraní.

V říjnu oslaví 60. narozeniny doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., česká lékařka, která se věnuje sociálnímu lékařství, lékařské etice a gerontologii. Vede Gerontologické centrum v Praze 8, je pedagogem a proděkankou pro zahraniční vztahy při Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

U příležitosti tohoto životního jubilea připomeňme významné události jejího osobního i profesního života.

Narodila se 14. 10. 1955 v Kostelci nad Labem. Po studiích na tamějším gymnáziu absolvovala v roce 1981 Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze, později atestaci I. a II. stupně ze všeobecného lékařství a nástavbovou atestaci z geriatrie, poté ještě atestaci z veřejného zdravotnictví a v roce 2011 atestaci z medicíny dlouhodobé péče. V roce 2002 obhájila na Lékařské fakultě v Plzni doktorskou disertační práci ze sociálního lékařství a v roce 2009 byla jmenována na Fakultě humanitních studií UK v Praze docentkou kulturní a sociální antropologie.

Po ukončení studií pracovala jako samostatná lékařka v OÚNZ v Mělníku, poté začíná profesní orientace v oboru, jemuž se po celý profesní život věnuje. Od roku 1991 do roku 1992 byla primářkou geriatrického oddělení SaZZ Praha 8 a v roce 1991 po předložení a realizaci projektu na pomoc starým občanům je až dosud ředitelkou a primářkou Gerontologického centra, které je příspěvkovou organizací městské části Praha 8 a které poskytuje ucelené spektrum zdravotnických a sociálních služeb.

V osobnosti paní docentky nalézáme člověka, jenž je spolupracovníkům podporou nejen odbornou, ale také lidskou. Profesionální, etický a lidský rozměr osobnosti docentky Ivy Holmerové je zcela mimořádný a obdivuhodný, mimo jiné také pro empatii a úctu ke všem aspektům lidského života, s moudrým pojetím světa, ve kterém nechybí smysl pro humor.


Bohatá je její profesní činnost pedagogická. V letech 1995–2004 pracovala jako odborná externí asistentka na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze (kurz Zdravotní péče v komunitě, kurz pro ergoterapeuty). Později se stala odbornou asistentkou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze (Ústav sociálního lékařství), posléze odbornou asistentkou na Fakultě humanitních studií UK v Praze, na katedře řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích. Od roku 2009 je docentkou Fakulty humanitních studií UK v Praze, Institutu doktorských studií, členkou oborové rady aplikované etiky. V roce 2012 byla jmenována Fakultou humanitních studií UK v Praze proděkankou pro zahraniční vztahy. Od roku 2013 pracuje jako zakládající vedoucí Centra pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče (Centre of Expertise in Longevity and Long-term Care) při Institutu doktorských studií UK FHS. V roce 2014 byla jmenována do funkce hostující profesorky University of the West of Scotland.

Docentka Iva Holmerová je také významnou protagonistkou a zakladatelkou České alzheimerovské společnosti v roce 1997, po mnoho let byla její předsedkyní. Při transformaci na obecně prospěšnou společnost se stala její zakladatelkou a nyní působí ve správní radě České alzheimerovské společnosti, o. p. s. Podílela se i na založení Alzheimer nadačního fondu, kde působila v jeho správní radě. Velmi aktivně působí také v evropském a mezinárodním alzheimerovském hnutí a v současné době byla již pro druhé období zvolena za místopředsedkyni Alzheimer Europe.

Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., je zakladatelkou a po mnoho let odbornou garantkou kongresu Pražské gerontologické dny. Je organizátorkou řady seminářů a vzdělávacích aktivit České alzheimerovské společnosti a České gerontologické a geriatrické společnosti a organizátorkou konferencí mezinárodního významu – v roce 2004 se stala prezidentkou kongresu Evropské asociace Alzheimer Europe, později členkou organizačního výboru 3rd International Congress on Vascular Dementia, Prague, Czech Republic, a členkou přípravného výboru světového kongresu WONCA a evropského kongresu EAPC v Praze a evropského kongresu Alzheimer Europe na Maltě.

Je řešitelkou a spoluřešitelkou řady grantů a výzkumných záměrů národních i mezinárodních, autorkou řady publikací v našich i zahraničních časopisech. Je také členkou dalších odborných organizací, komisí či grantových agentur, dosud je členkou Rady vlády pro seniory a stárnutí populace, European Healthy Ageing Advocacy Forum (EHAAF) a byla členkou poradního výboru ministra práce a sociálních věcí pro otázky stárnutí a stáří a dalších významných uskupení.

Rozsáhlou pracovní činnost docentka Holmerová kompenzuje oblíbenými sportovními aktivitami, především cyklistikou a plaváním.

Doc. MUDr. Iva Homerová, Ph.D., se podílela na tvorbě nových služeb pro seniory a jejich uvedení do praxe: jsou jimi například model zdravotně sociálního zařízení, Komunitní centrum pro seniory, o. s. GEMA, poskytující podporu zdraví ve vyšším věku, oddělení paliativní péče pro pacienty s demencí, kontaktní poradenská místa „kavárničky pro seniory“, Respitní péče v domácnosti pro pacienty s demencí („granny sitting“), aktivizační programy pro seniory s demencí, svépomocné skupiny pro rodinné pečující o pacienty s demencí, oddělení Vážka pro pacienty s demencí, systém certifikace v rámci České alzheimerovské společnosti.

K dalším činnostem docentky Holmerové patří členství v řadě redakčních rad. Je zakládající členkou časopisu Generace, členkou redakční rady Zdravotnictví a medicína, do roku 2012 byla výkonnou redaktorkou České geriatrické revue, od roku 2012 je výkonnou redaktorkou Geriatrie a gerontologie a členkou redakční rady Paliatia.eu, JAMDA.

Docentka Iva Holmerová je členkou České geriatrické společnosti od roku l981, v roce 2007 byla zvolena předsedkyní a od roku 2012 místopředsedkyní pro následnou a dlouhodobou péči. Do roku 2012 byla členkou výboru Mezinárodní gerontologické a geriatrické asociace (IAGG) a od roku 2011 jako Full Board member zastupuje ČGGS v EUGMS (European Union Geriatric Medicine Society).

V neposlední řadě je doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D, držitelkou řady ocenění za činnost v oboru. Jedná se o udělení čestného členství Slovenské gerontologické a geriatrické společnosti, byla nominována na Cenu prince Mahidola (Thajské království), v roce 2008 byla Gerontologickému centru udělena Cena Makropulos (MZ ČR) za vytvoření modelu denního stacionáře pro seniory s demencí, v roce 2012 Řád vavřínu (platinový) udělený Hospodářskou komorou České republiky a v roce 2015 Cena Aesculap Akademie 2015 za rozvoj vzdělávání ve zdravotnictví.

Nesmírná píle, činorodost a pracovní úsilí, rozsáhlé, mimořádné dílo i hodnoty, které společnosti a jejím občanům docentka Iva Holmerová předává, přesahují daleko dále, do epochy budoucí – proto si zcela a právem zaslouží úctu i obdiv.

Za spolupracovníky České alzheimerovské společnosti, Gerontologického centra, pracovní skupinu pro geropsychologii při ČMPS a řadu dalších přejeme jubilantce doc. MUDr. Ivě Holmerové, Ph.D., do nadcházejících let pevné zdraví, mnoho úspěchů, dostatek tvůrčích sil, vitality a životní pohodu mezi spolupracovníky i v kruhu rodinném.

Eva Jarolímová


Štítky
Geriatrie a gerontologie Praktické lékařství pro dospělé Protetika

Článek vyšel v časopise

Geriatrie a Gerontologie

Číslo 3

2015 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×