Zemřel prof. MUDr. František Stožický, DrSc.


Autoři: Prof. MUDr. Sýkora Josef, Ph.D.
Působiště autorů: přednosta Dětské kliniky FN a LF UK v Plzni
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2020; 75 (8): 495-496.
Kategorie: Osobní zprávy

S lítostí Vám oznamujeme, že nás dne 3. listopadu 2020 ve věku nedožitých 80 let opustil emeritní přednosta Dětské kliniky Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni prof. MUDr. František Stožický, DrSc., přední osobnost české i světové pediatrie, který byl skvělým vědcem, lékařem a učitelem, a kterého jsme vždy ctili a měli rádi.


Profesor Stožický se narodil 8. srpna 1941 v Budyni nad Ohří. Po absolvování Fakulty dětského lékařství UK v Praze v červnu 1966 započal svoji lékařskou kariéru na Dětském oddělení krajské nemocnice v Ústí nad Labem, kde pracoval 10 let jako sekundární lékař a kde se také začaly utvářet jeho odborné znalosti a velký zájem o dětské lékařství. Zde také v roce 1970 složil úspěšně atestaci prvního a v roce 1974 atestaci druhého stupně v pediatrii.

V roce 1975 nastoupil pan profesor na Dětskou kliniku FN a LF UK v Plzni, kde vedle klinické práce postupně rozvinul svůj neutuchající zájem o práci badatelskou a vědecko-výzkumnou. V roce 1983 obhájil dizertační práci a v roce 1986 byl jmenován docentem dětského lékařství. V roce 1992 úspěšně obhájil doktorskou práci k získání vědeckého titulu doktor lékařských věd. Profesorem dětského lékařství UK v Praze byl jmenován v roce 2004. Profesor Stožický byl autorem stovek odborných v řadě případů prioritních vědeck ých prací publikovaných v domácím i zahraničním psemnictví, řada z nich je citována dodnes. Současně byl autorem desítek učebnic, monografií, kapitol v encyklopediích a výukových textů. Jeho kongresová aktivita zahrnuje stovky zvaných přednášek na tuzemských i zahraničních kongresech s řadou ocenění.

Od počátku je vědecko-výzkumná činnost pana profesora zaměřena na poruchy metabolismu lipidů. Odchodem profesora Františka Stožického ztrácí česká pediatrie a celá česká medicína jednu z nejvýznamnějších osobností, která nejen v domácím prostředí, ale i v mezinárodním rozměru zásadně přispěla ke změně pohledu na poruchy metabolismu lipidů a na rizikové faktory srdečně-cévních chorob v dětské populaci. V oblasti primárních a sekundárních dyslipoproteinémií a klasifikací primárních dyslipoproteinémií u dětí se stal světově známým expertem.

Profesor Stožický vždy kladl důraz na to, že ateroskleróza začíná již v dětství, a proto je potřeba tento proces ovlivňovat už od raného dětského věku. Na možnosti diagnostiky a léčebně preventivních opatření nastupujících cévních změn u dětí se profesor Stožický zaměřil celý život. Profesor Stožický díky svým organizačním schopnostem a schopnosti přesvědčovat ostatní hrál vůdčí roli ve vytvoření komplexního konceptu prevence aterosklerózy a zjišťování aktuálního výskytu rizikových faktorů ischemické choroby srdeční v dětském věku v České republice. Tento program neměl obdoby ani v tehdejším západním světě a v naší republice se jej podařilo zavést do každodenní práce praktických lékařů pro děti a dorost.

Dalším významným počinem vedle celoživotního zájmu o poruchy metabolismu lipidového spektra a preventivní kardiologie byla nezměrná zásluha v rozvoji oboru dětské gastroenterologie, hepatologie a výživy v České republice. Na tomto poli uplatnil znalosti získané v 70. letech při studijním pobytu v USA. Kvalitu a profesionalitu výzkumu a výzkumné činnosti dokladují úspěšná řešení výzkumných úkolů základního i aplikovaného výzkumu. Pan profesor je hlavním autorem patentu „ Izolace a purifikace apolipoproteinů“ (patentový spis 239044, Praha 1988). Aktivně vyhledával zahraniční kontakty v Evropě i zámoří. Na základě studijních pobytů se zrodila celoživotní spolupráce a přátelství s profesorem Petarem Alaupovicem z University v Oklahomě (Lipid and Lipoprotein Laboratory Oklahoma), který je mezinárodním renomovaným průkopníkem a biochemikem v oblasti poruch lipidů.

Je samozřejmé, že vedle působení na klinice byl profesor Stožický také členem akademické obce LF UK v Plzni. Dlouhé roky pracoval jako vysokoškolský učitel, působil aktivně ve vědeckých orgánech fakulty a aktivně se podílel na pregraduální i postgraduální výchově.  Aktivně se také podílel na přednáškách a výuce pediatrie na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni.

Jako emeritní přednosta se i po odchodu na zasloužený odpočinek dále velmi intenzivně podílel na vědecko-výzkumné i pedagogické práci, udržoval si duševní svěžest a velkou orientaci v oboru. Projevoval zájem nejen o odborné záležitosti a o „svou“ Dětskou kliniku, ale i záležitosti každodenního života. Pan profesor dál vedl odbornou ordinaci pro poruchy lipidového metabolismu, pořádal semináře pro studenty, byl členem komise pro státní závěrečné zkoušky magisterského studia na LF UK v Plzni, komise pro obhajoby v rámci postgraduálního doktorandského studia a aktivně působil při aprobačních zkouškách na MZ ČR. Aktivně se podílel na všech vzdělávacích, odborných a společenských akcích pořádaných naší klinikou. Do posledních dnů se podílel jako vedoucí editor na přípravě a dokončení zcela nových skript klinické propedeutiky v pediatrii pro studenty lékařství.

Od počátku své aktivní činnosti byl pan profesor členem České pediatrické společnosti ČLS JEP a desítky let – vedle členství v redakčních radách jiných domácích i zahraničních periodik – aktivním členem redakční rady odborného časopisu Česko-slovenská pediatrie. Významné vědecké objevy a nové poznatky profesora Stožického na poli patofyziologie aterosklerózy byly oceněny členstvím ve výboru Společnosti patologické a klinické fyziologie ČLS JEP a Mezinárodní společnosti pro aterosklerózu (International Atherosclerosis Society).

Na pana profesora Stožického budeme všichni vzpomínat jako na jednoho ze svých velkých učitelů, jehož práce je hodna obdivu a následování a který navždy zůstane s námi jako zdroj inspirace pro další rozvoj dětského lékařství v České republice a ve světě. Pro mnohé z nás, kteří jsme pod vedením profesora Stožického získávali na klinice pediatrickou erudici, byly velmi podnětné odborné diskuse a kolokvia, které s námi všemi vedl v průběhu vizit a jež byly podnětem k dalšímu získávání vědeckých informací a k intenzivnímu studiu. Na pana profesora budeme vzpomínat jako na houževnatého, pracovitého kolegu s neutuchajícím odborným zájmem a s obrovskými analytickými znalostmi všech oborů pediatrie, na vědce a pedagoga, který byl velmi kritický jak k sobě, tak i ke všem svým kolegům. Odkaz profesora Stožického nezanikne a bude pokračovat v práci jeho žáků, mezi kterými vychoval řadu docentů a profesorů. Velkou celoživotní oporou v jeho celoživotní práci byla vždy jeho rodina.

V osobě profesora Františka Stožického jsme ztratili vynikajícího kolegu, dobrého přítele a člověka.

Čest a úcta památce pana profesora!

Za spolupracovníky z Dětské kliniky, současně však také jménem vedení Fakultní nemocnice Plzeň a Lékařské fakulty UK v Plzni

Prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D

přednosta Dětské kliniky FN a LF UK v Plzni


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 8

2020 Číslo 8

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se