VĚCNÝ REJSTŘÍK


Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2010; 65 (12): 12-16.

A

abeceda diabetu   194

abúzus drog v dětském a mladistvém věku   302

adiktologická péče u mladých uživatelů drog   302

adolescence, zneužívání návykových látek   613, 654

adolescenti, odvykání kouření   613

adolescentky, infekce močových cest   25, 143, 723

adolescentní medicína   265

aktuální vývoj úrazovosti u školních dětí   167

akutní cystitida   27

- infekční gastroenteritida   126

- lymfoblastická leukémie   497, 725

- poškození ledvin   86, 205, 411, 451, 526

- - -, konzervativní léčba   132

- pyelonefritida   28, 62, 706

alergická onemocnění   235

alergické choroby, děti předškolního věku   10

alergie na bílkovinu kravského mléka   466

alkohol v těhotenství   606

amonokyselinové formule   466

anafylaktická reakce, projev ABKM   466

analýza DNA   575

anémie novorozence   580

-, molekulárně biologické aspekty   278

anomálie kontralaterální ledviny   676

arteriální hypertenze u dětí a adolescentů   309

artritida v dětském věku, diferenciální diagnostika   291

asistovaná reprodukce   616

asthma bronchiale, role genetiky  v patogenezi   299

asymptomatická bakteriurie   27

ateroskleróza   441

autoimunitní hepatitida u dětí   694

- onemocnění jater u dětí   694

autozomálně dominantní polycystické onemocnění ledvin   305

B

baby-boxy   246

balneoterapie   144

BCG vakcinace   479

betablokátory v léčbě hemangiomů   336

BMI   55

bolest u novorozence, hodnotící škály   584

Brdlíkova cena   419

bronchiolitida dětí   571

bronchopulmonální dysplazie a ventilace v neonatologii   474

- - u novorozenců   503 

C

celiakie a kojenci   47

-, cílený screening   268

ciliární dyskineze   298

CT vyšetření dětí, měření dávky ionizujícího záření   323

cytogenetika   103

Č

Česká aliance proti chronickým respiračním onemocněním   261

Česká pediatrická společnost, stanoviska   466, 675, 717

Český pediatrický kongres   48, 99, 100, 117, 141, 195, 196

D

D+ HUS   648

dědičné metabolické poruchy   95, 149, 452

- tromboembolické mutace   369

deficit molybdénového kofaktoru, léčba   93

- ornithin-karbamoyltransferázy   575

deformity neurokrania novorozenců

     a kojenců   273

desmopresin u enuresis nocturna   321

děti infikované HIV   242

- s nízkou porodní hmotností   272

dětská diabetologie   281

- epileptologie   285

- gastroenterologie   97, 124, 206, 472

- gynekologie   416

- hematologie a onkologie   236, 256, 725

- chirurgie   634

- intenzivní medicína   314

- izolační lůžka resuscitační péče   240

- kardiochirurgie   247

- kardiologie   623, 626

- nefrologie   669, 670

- -, pracovní dny   488, 556

- neurologie, ohrožení života   286

- obezita   55, 72, 211, 414, 615, 633

- onkologie   495

- pneumologie   298, 473

- psychiatrie   302

- výživa   124

dětské astma, inflamometrie   324

- úrazy   167

- zubní lékařství   118

dětský věk, diabetická neuropatie   186

Di George Angelo M.   671

diabetes mellitus   186

- -, nové technologie monitorace glukózy   284

diabetická neuropatie   186

diagnostika a léčba imunitní trombocytopenické purpury u dětí   257

- monogenního diabetu   282

Dinkelův graf   706

diuretická scintigrafie ledvin   682

DNA analýza   516

- diagnostika hyperlipidémií   441

- microarrays technologie   279

dotazník CRAFFT   654

drogová problematika dětí a mladistvých ve vztahu k infekčním nemocem   241

drogy, prevence   654

dynamická scintigrafie ledvin s aplikací diuretika   682

dyslipidémie v dětském věku   441

E

E. coli   706

eculizumab   648

enuresis nocturna, desmopresin   321

epidemiologie nefatálních úrazů u školních dětí   167

epileptické záchvaty, diagnostika   286

epulis congenitus, nádor novorozeneckého věku   336

ESPGHAN   34

Etanercept v léčbě JIA   292

etiologická diagnostika virových pneumonií   481

extenzivní hydrolyzáty   466

extrémně nezralí novorozenci   503

F

familiární hypercholesterolémie   369, 441

fenylalanin   452

fenylketonurie   318, 452

fetální alkoholový syndrom   606

- echokardiografie   626

fetomaternální krvácení   580

flebotrombóza u adolescentek   369

frenulektomie   592

frenulotomie   592

funkční parametry plic po onkologické léčbě   331

- zrání ledvin   682

furosemid   682

G

gastroezofageální reflux u kojenců   319

gen OTC   575

genová terapie   452

glykemická křivka   126

grónská familiární cholestáza   197

H

hemangiom, léčba betablokátory   336

hemodialýza u aktivního poškození ledvin   132

hemolyticko-uremický syndrom   648

Henochova-Schönleinova purpura   660

hmotnostní spektrometrie   322

hodnocení elasticity cév v dětském věku   459

- stavu výživy dětí, kritéria   274

HOMA index   55

hormonální antikoncepce, tromboembolická choroba u adolescentek   266

- kontraceptiva u adolescentek,

     rizika   267, 367, 369

- - v dermatologii   265

hospitalizace dětí pro bronchiolitidu   571

HOX geny   497

Hradecké pediatrické dny   412, 557, 591

hydroa vacciniforme   406

hydrocefalus u novorozenců   510

hydrostatická desinvaginace   634

hyperamonémie   575

hyperfenylalaninémie   452

hypergamaglobulinémie   694

hyperhomocysteinémie   369

hypercholesterolémie   55

hyperinzulinemická hypoglykémie   524

hyperkaliémie, léčba   132

hyperkinetická porucha u dětí   271

hyperlipidémie u dětí   249

hypertermie u novorozence   401

hypertrofická kardiomyopatie   422

hypoglykémie u novorozenců a kojenců   516

hypotermie u novovozence   401

CH

chromozomální aberace u novorozenců   103

chronická onemocnění horních cest dýchacích   262

- pyelonefritida   28

- respirační onemocnění u dětí   262

chronický kašel u dětí   475

chřipka typu A, komplikace u dětí   386

- u dětí   239

I

ibandronát v léčbě osteoporózy   341

idiopatická trombocytopenická purpura   353

idiopatické fotodermatózy   406

ikterus novorozenců a kojenců   268

imunitní trombocytopenická purpura   332, 333

Imunoglukan P4H®   639

infekce dolních dýchacích cest   480

- dýchacích cest u dětí   639

- močových cest   25, 62, 143, 297

- - - u adolescentek, terapie   723

- - -, diagnostika, léčba   307, 706

- u novorozence   565

infekční onemocnění v novorozeneckém věku   253

infuzní roztoky, historie   667

inhibitory renin-angiotenzinového systému   660

insomnie   598

intenzivní péče o děti s respiračním onemocněním   475

intolerance mléka   126

invaginace u dětí, léčba   634

invazivní pneumokokové infekce   325

inzulinová rezistence   55

inzulinové pumpy u dětí   282

J

jaterní biopsie   694

játra, autoimunitní onemocnění v dětském věku   694

jednotka intenzivní péče pro novorozence   584

juvenilní idiopatická artritida, léčba   292, 293

- - -, metotrexát   394

K

kardiovaskulární morbidita   459

Karta života UP MV ČR   108

Kawasakiho nemoc   316

klasifikace poruch pohlavního vývoje   79

klinická onkologie   278

klíšťová encefalitida   445

kojenec, salmonelová artritida   22

komplementární výživa, doporučení   34

komplikace chřipky typu A u dětí   386

komponenty růstové křivky   159

kongenitální hyperinzulinismus   516, 523

kraniosynostózy a deformity neurokrania   273

kurzy plavání pro kojence a batolata   717

L

laboratorní hematologie   672

laktátová acidóza   422

laktózová intolerance   126

lázeňská léčba   144

léčba astmatu u malých dětí   478

- D- HUS   648

- dětské leukémie   278

- exogenním surfaktantem   503

- HSP nefritidy   660

- laktózové intolerance   126

- neplodných párů   616

- srdečních vad u dětí katetrizačními intervencemi   250

léčebné postupy u vybraných embryonálních nádorů   257

- protokoly BFM   725

ledviny, dynamická scintigrafie   682

-, multicystická dysplazie   676

lexikon očkování   116, 166

lupusová nefritida   342

lymeská borelióza, klinické projevy   242

M

manuál drogové prevence   654

metabolická acidóza   132

metabolické poruchy v dětství   441

metabolický syndrom   55, 72

metoda dynamického fenotypu   159

- ELISA   322

metody nukleární medicíny   682

metotrexát v léčbě JIA   293, 394

metronomická léčba v dětské onkologii jako nová léčebná metoda   256

mikční cystouretrografie   676, 706

mitochondriální onemocnění, diagnostický algoritmus   422

mnohočetná léková rezistence   277

modelování vývoje výšky dětí podle výšky rodičů   159

molekulárně genetická diagnostika   197, 575, 648

molekulární biologie v pediatrii   276

- genetika   197, 441, 648

- - v onkologii   334

monogenní hypertenze   328

multicystická dysplazie ledvin   676

myoskeletální medicína   472, 527

N

náhlé příhody břišní   634

náhradní mateřství pohledem pediatra   245

narkolepsie   598

návrh ČLS na novelizaci vyhlášky o specializačním vzdělávání lékařů   409

nefrektomie, indikace   676

neonatální manifestace mitochondriálního onemocnění   422

- medicína   423

neonatologie   252

nepovinná očkování dětí   271

neurofibromatosis von Recklinghausen   326

neuropediatrická praxe   238

neurovývojová onemocnění u dětí   285

nezralý novorozenec   252, 474

nízkobílkovinná dieta   452, 575

nízkolaktózová dieta   126

novorozenci s hydrocefalem   510

-, chromozomální studie   103

-, incidence bronchopulmonální dysplazie   503

-, pokroky ve výživě   94

-, vývoj dentice   118

novorozenec, prevence a tišení bolesti   584

-, ruptura žaludku   19

-, tělesná teplota, měření   401

novorozenecká sepse   565

novorozenecký screening

     hyperfenylalaninémie   452

-, efektivita   329

nukleární magnetická rezonance   706

O

obezita v dětském věku   55, 72, 274

objednávka časopisu   96, 146, 408, 525, 672

obstrukční uropatie   682

očkování dětí v roce 2010   270

- proti klíšťové encefalitidě na Slovensku   445

oktreotid   520

opožděný nástup puberty   110

ordinace praktického lékaře pro děti  a dorost   613, 654

osteoporóza u dorostence, léčba  ibandronátem   341

ošetřovatelská péče v neonatologii   344

otevřená tepenná dučej u dětí s nízkou porodní hmotností, možnosti chirurgické ligace   254

P

parenchymatózní ledvinné jizvy   706

pavor nocturnus   598

péče o děti se srdeční vadou v ČR   249

pediatrická endokrinologie a vrozené metabolické poruchy   95

- onkologie   256, 277

pediatrický klinický výzkum   528

pediatrie v Německu, současná situace   715

perforace gastrointestinálního traktu   19

perinatologie   616

peritoneální dialýza   132

pertuse, výskyt, očkování   480

plazmaferéza   648

plicní sekvestrace u dětí   477

pneumologie, naléhavé stavy   46

pneumoperitoneum   19

podjazyková uzdička   592

podkožní venózní porty   352

pokyny pro autory   49, 212, 489

polydipsie v dětském věku   306

polytrauma u dětí   313, 350

polyurie u dětí   306

Pompeho nemoc v dětství, časná diagnostika   288

popáleniny dětí   3

poruchy acidobazické rovnováhy   132

- pohlavního vývoje   79, 289

- spánku v dětském věku   598

postupy u novorozenců s poruchou poporodní adpatace   255

potravinové alergeny   10

právní a etické aspekty pediatrické péče   245

preklinická pediatrie   183

prenatální diagnostika   197

- kardiologie   623, 626

- - v České republice   251

- účinky alkoholu   606, 722

prevence pneumokokových onemocnění   476

- - - vakcínou Prevenar 13   478

preventivní prohlídky u adolescentů   266

primární biliární cirhóza   694

- sklerózující cholangitida   694

probiotické kmeny v mateřském mléce   142

probiotika   126, 466

-, racionální indikace   269

procedurální bolest novorozence   584

profylaxe streptokokové sepse novorozenců   565

program umělé plicní ventilace u dětí v domácí péči   311

progresivní familiární intrahepatální cholestáza   197, 465, 527

projekt MedPed   441

- Modrá kniha   47

- SWEET, léčba dětského diabetu   283

průduškové astma u dětí   10, 18, 78, 107, 178, 411, 421, 478, 502, 605, 668

předškolní věk, symptomy průduškového astmatu   10

psychosomatické poruchy u dítěte   237

puberta, opožděný nástup   110

pubertas praecox   289

pyelonefritida   28, 706

pylorostenóza u kojenců   319

R

recidivující infekce dýchacích cest   639

registr renálních biopsií   320

respiračně-syncytiální virus   480

respirační nemoci u dětí   639

- selhání   312

respiratory syncytial virus   571

resuscitace novorozenců   503

retinopatie nedonošených dětí   346

revmatická onemocnění u dětí   292

Ringer Sydney   667

růstová křivka, komponenty   159

S

Salmonella enterica   22

salmonelová artritida u kojence   22

sarkomy u dětí a mladistvých   334

screening celiakie   268

- vrozených vývojových vad   616

shaken baby syndrome   179

sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů   431, 515

sken DMSA   676

sociální pediatrie   415

somnambulismus   598

sonografická diagnostika VUR   706

sonografické vyšetření mozku novorozenců s hydrocefalem   510

sonografie ledvin a močového měchýře   706

spánek, klasifikační systémy poruch   598

spánková apnoe obstrukčního typu   598

Streptococcus agalactiae   565

Sweyerův syndrom   110

syndrom centrální spánkové apnoe   479

- epidermálního névu   327

- náhlého úmrtí kojence   270

- rizikového chování v dospívání   613, 654

- třeseného dítěte   179

systémová onemocnění pojiva   291

systémový lupus erythematodes   342

Š

šikana očima dětí   245

školní děti, úrazovost   167

T

tělesná teplota novorozence   401

- výška dětí   159

terapie kongenitální toxoplazmózy   432

termoregulace u novorozence   401

Toxoplasma gondii   432

transkraniální dopplerovská sonografie   510

- ultrasonografie   510

transplantace jater   197, 694

- krvetvorné tkáně   353

- krvetvorných buněk u dětí   259

- ledvin a jater   648

tranzientní hyperinzulinismus   516

traumatické poranění mozku   314

trombocytopenická purpura u dětí   257

trombocytopenie   353

tromboembolické příhody a hormonální antikoncepce   369

trombotické mikroangiopatie   648

trombóza a hormonální antikoncepce, dotazník   368

tuberkulóza pobřišnice   481

typy vrozených srdečních vad   626

U

umělá plicní ventilace u novorozenců   503

unilaterální multicystická dysplazie   676

úrazovost školních dětí   167

užívání návykových látek v adolescenci   613, 654

V

vakciniformní hydroa, klinický obraz   406

vezikoureterální reflux   676, 706

virové pneumonie   386, 479

viry v patogenezi prediabetické autoimunity   281

von Willebrandova nemoc v dětském věku   256

vrozená toxoplazmóza u dětí séropozitivních matek   432

- trombofilní dispozice a hormonální antikoncepce   384

vrozené malformace   103

- srdeční vady   247

- - -, prenatální screening   623, 626

- trombofilní dispozice a hormonální antikoncepce   265

vylučovací urografie   706

výpočty růstových křivek   159

výskyt metabolického syndromu u obézních dětí   55

vývoj pohlavního systému   79

- úrazové incidence u školních dětí   167

vývojové vykloubení kyčlí, diagnostika a léčba   358

výživa dětí   96

- novorozenců   155

- - a kojenců   94

vzdělávací akce IPVZ   41, 151, 482

vzorec exprese homeodoménových genů   497

W

Wilmsův tumor   676

Wiskottův-Aldrichův syndrom   335

Z

závažné neuroinfekce u dětí   244

závislost na tabáku, léčba u adolescentů   613

získané tromboembolické dispozice   369

zkrácená podjazyková uzdička   592

zvýšená tuhost velkých cév, kardiovaskulární riziko   459

Ž

žaludek, ruptura   19

žilní trombózy u adolescentek a hormonální antikoncepce   368, 384


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 12

2010 Číslo 12

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
nový kurz
Autoři:

Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se