Hyperhomocysteinémia u detí s chronickou renálnou insuficienciou


Hyperhomocysteinaemia in Children with Chronic Renal Insufficiency

A raised plasma concentration of homocysteine - hyperhomocysteinaemia - is considered an independent risk factor of atherosclerosis. Chronic renal insufficiency (CHRI) leads to impaired homocysteine metabolism and is frequently associated also with deficiency of vitamins important in the process of homocysteine breakdown. This increases the risk of cardiovascular damage in these patients.In the submitted investigation the authors examined in 33 children with different grades of CHRI (16 children with conservative treatment, 10 children in a dialyzation programme and 7 children after renal transplantation) the plasma concentration of homocysteine, folic acid, and vitamin B12 serum creatinine, BMI and serum albumin. In all three groups of patients the homocysteine concentrations were significantly higher than in healthy children (17.84 ± 3.89 vs 7.75 ± 2.42 mmol/l, p < 0.001). The mean plasma homocysteine concentration in children with conservative treatment was 15.8 ± 2.53 mmol/l, in dialyzed children 18.99 ± 6.56 mmol/l and 20.87 ± 2.41 mmol/l in children after renal transplantation. In patients during the predialyzation period and those on dialysis the authors found a significant correlation between plasma homocysteine and serum creatinine (r = 0.41, p < 0.05). Vitamin B12 and folic acid deficiency was not observed in the examined children and no significant correlation was found between plasma homocysteine and vitamin concentrations. In the investigated patients hyperhomocysteinaemia thus was not conditioned by vitamin B12 and folic acid deficiency.

Key words:
hyperhomocysteinaemia, vitamin B12, folic acid, chronic renal insufficiency, children


Autoři: T. Baltesová;  Ľ. Podracká;  E. Rybárová 1;  E. Sádová
Působiště autorů: Klinika detí a dorastu LF UPJŠ a FNsP, Košice, prednostka doc. MUDr. Ľ. Podracká, CSc. Oddelenie klinickej biochémie FNsP, Košice, 1 primárka MUDr. A. Kováčová
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2001; (9): 516-520.
Kategorie: Články

Souhrn

Zvýšená plazmatická koncentrácia homocysteínu - hyperhomocysteinémia - sa považuje za nezávislý rizikový faktor aterosklerózy. Chronická renálna insuficiencia (CHRI) vedie k poruche metabolizmu homocysteínu a často je sprevádzaná aj deficitom vitamínov dôležitých v procese odbúravania homocysteínu, čím sa riziko cievneho poškodenia u týchto pacientov zvyšuje.V prezentovanej štúdii autori u 33 detí s rôznym stupňom CHRI (16 detí s konzervatívnou liečbou, 10 detí v dialyzačnom programe a 7 detí po transplantácii obličky) vyšetrili plazmatické koncentrácie homocysteínu, kyselinu listovú a vitamín B12, sérový kreatinín, BMI a sérový albumín. Vo všetkých troch skupinách pacientov boli koncentrácie homocysteínu signifikantne vyššie ako u zdravých detí (17,84 ± 3,89 mmol/l vs. 7,75 ± 2,42 mmol/l, p < 0,001). Priemerná plazmatická koncentrácia homocysteínu u detí s konzervatívnou liečbou bola 15,8 ± 2,53 mmol/l, u dialyzovaných detí 18,99 ± 6,56 mmol/l a 20,87 ± 2,41 mmol/l u chorých po transplantácii obličky. U chorých v preddialyzačnom období a na dialýze autori zistili štatisticky významnú koreláciu medzi plazmatickým homocysteínom a sérovým kreatinínom (r = 0,41, p < 0,05). Deficit vitamínu B12 a kyseliny listovej u vyšetrovaných detí nepozorovali a nenašli štatisticky významnú koreláciu medzi plazmatickým homocysteínom a koncentráciami vitamínov. Hyperhomocysteinémia v skupine pacientov nebola teda podmienená deficitom vitamínu B12 a kyseliny listovej.

Klíčová slova:
hyperhomocysteinémia, vitamín B12, kyselina listová, chronická renálna insuficiencia, deti

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2001 Číslo 9

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se