Chirurgie štítné žlázy u dětí a dospívajících - indikace,výsledky a komplikace


Thyroid Gland Surgery in Children and Adolescents - Indications, Results and Complications

The authors present a group of 77 children and adolescents who were operated in 1991 - 1998 at the Clinic ofOtorhinolaryngology and Surgery of Head and Neck of the First Medical Faculty Charles University, Chair ofOtorhinolaryngology of the Institute for Postgraduate Medical Training in Prague on account of thyroid disease.The group comprised 8 boys (10.4%) and 69 girls (89.6%). The sex ration (boys/girls) in the gr oup is 1 : 8.6.The ratio of boys and girls with non-malignant disease is 1 : 13 and in malignant thyroid tumours it is 1 : 4.3.Thyroid surgery was indicated on account of non-malignant diseases in 56 patients, most frequently it wasperformed on account of toxicosis (Grave-Basedow toxicosis, Hashitoxicosis, toxic adenoma) in 31 children(40.3%). The operation was indicated on account of nodular goitre in 8 patients (10.4%), single-node goitre wasthe cause of operation in 14 patients (18.2%). Two girls were recommended for surgery on account of Hashimoto’sthyroiditis and one girl on account of mechanical syndrome in diffuse goitre.A malignant tumour was found in 21 child patients (27.3%), i.e. in 4 boys and 17 girls. Most frequentlya papillary carcinoma was involved (16 cases). Follicular carcinoma was diagnosed in three patients and medullarycarcinoma in two.The authors summarize the indications for surgery of thyroid disease in children and adolescents. Treatmentof thyroid disease is team work. Surgery is indicated by a child endocrinologist in collaboration with a surgeonspecialized in thyroid surgery. The surgeon should master not only thyroid surgery but also surgery of the nodularsystem of the neck (selective cervical block dissection). Possible identification of the recurrent nerve by a surgicalmicroscope is a n advantage which is beyond doubt. Children and adolescents should be concentrated in departments where not only surgical but also endocrinological care is provided. In children with malignant disease collaborationof the child oncologist and subsequent oncological treatment in a department of nuclear medicine is essential.The authors summarize the findings on contemporary possibilities of surgical treatment of thyroid disease inchildren and adolescents. They draw attention to differences as regards indication and decision taking on the extentof surgery in children and adolescents.

Key words:
thyroid disease, indications for surgery, total thyroidectomy, selective cervical block dissection


Autoři: J. Astl;  J. Betka;  M. Dvořáková **;  P. Vlček *;  L. Mrzena;  M. Taudy
Působiště autorů: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2000; (9): 539-543.
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři uvádějí soubor 77 dětí a mladistvých, kteří byli operováni v letech 1991 - 1998 n a Klinice otorinolaryn-gologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK, katedře otorinolaryngologie IPVZ v Praze, pro onemocnění štítné žlázy.V souboru bylo 8 chlapců (10,4 %) a 69 dívek (89,6 %). Poměr pohlaví (chlapci/dívky) je v souboru 1 : 8,6.Poměr chlapců a dívek při nezhoubném onemocnění je 1 : 13 a u zhoubných nádorů štítné žlázy je poměr 1 : 4,3.Operace štítné žlázy byla indikována pro nezhoubná onemocnění v 56 případech,. nejčastěji byla provedenapro toxikózu (Gravesova-Basedowova toxikóza, Hashitoxikóza, toxický adenom) u 31 dětí (40,3 %) . Pro uzlovoustrumu byla operace indikována v 8 případech (10,4 %), jednouzlová struma byla důvodem operace ve 14případech (18,2 %). Dvě dívky byly doporučeny k operaci pro Hashimotovu tyroiditidu a jedna pro mechanickýsyndrom u difuzní strumy.Maligní nádor byl zjištěn u 21 dětských pacientů (27,3 %), a to u 4 chlapců a 17 dívek. Nejčastěji se jednaloo papilární karcinom (16 případů). Folikulární karcinom byl diagnostikován ve třech případech a medulárníkarcinom ve dvou případech.Autoři shrnují indikace chirurgické léčby onemocnění štítné žlázy u dětí a dospívajících. Léčba onemocněníštítné žlázy je týmovou prací. Indikace chirurgické léčby je prováděna dětským endokrinologem ve spoluprácis erudovaným chirurgem specializovaným na operativu štítné žlázy. Operatér by měl ovládat nejen chirurgii štítnéžlázy, ale také chirurgii uzlinového systému krku (selektivní blokové krční disekce). Případná identifikacezvratného nervu operačním mikroskopem je nespornou výhodou. Děti a dospívající by měli být soustředěni na tapracoviště, kde je zajištěna nejen chirurgická, ale také endokrinologická péče. U dětí se zhoubným onemocněnímje nezbytná spolupráce dětského onkologa a následná onkologická léčba na pracovišti nukleární medicíny.Autoři shrnují poznatky o současných možnostech chirurgické léčby onemocnění štítn é žlázy u dětí a dospíva-jících. Poukazují na odlišnosti v indikacích a rozhodování o rozsahu operace u dětí a dospívajících.

Klíčová slova:
nemoci štítné žlázy, indikace operace, totální tyroidektomie, selektivní bloková krční disekce

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2000 Číslo 9

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se