Nová tvár Smithovho-Lemliho-Opitzovho syndrómu


New Face of Smith-Lemli-Opitz Syndrome

Smith-Lemli-Opitz syndrome is after the discovery of G. S. Tint (Amer. J. Med. Genet., 47, 1993, 573-574)a new metabolic-malformation syndrome with an exactly defined impairment of the cholesterol biosynthesis,deficiency of 7-dehydrocholesterol reductase. The authors analyzed the clinical symptoms and biochemical findingsof eight patients with the diagnosis of SLOS, according to the karyotype in 4 girls and 4 boys aged 3 weeks to 7years. The total serum, cholesterol concentration assessed by the usual enzymatic method CHOD-PAP varied inindividual patients within the range from 0.34 - 2.42 mmol/l. In 7 patients by means of ultraviolet spectrophoto-metry of serum lipids an absorption spectrum typical for accumulation of 7-dehydrocholesterol was found.Quantitative examination of serum sterols by gas chromatography and mass spectrometry (GC-MS) was used inthese patients to assess markedly reduced total serum cholesterol concentrations of 0.017 - 1.5 mmol/l, andextremely elevated concentrations of its precursors 7-dehydrocholesterol of 0.20 - 0.60 mmol/l and its isomer8-dehydrocholesterol of 0.23 - 0.59 mmol/l. In the group also a 6-week-old boy was included who had typical clinicalsymptoms and as to biochemical examinations only a very low cholesterol value of 0.34 mmol/l was detected bythe common enzymatic method. The cholesterol concentration of 0.017 mmol/l in a 3-week-old neonate witha serious clinical symptomatology who died at the age of 23 days is, according to the authors knowledge, the hithertolowest described cholesterol value in man. As to clinical symptoms in children the following dominated: hypotonia,failure to thrive, mental retardation, intrauterine growth retardation, microcephaly, cleft palate, syndactyly of the 2nd - 3 rd toe, micrognathia, cardiac defects, postaxial polydactyly and genital abnormalities. In one instancea prenatal diagnosis was made in a mother whose first child suffered from biochemically confirmed SLOS. Analysisof sterols in amniotic fluid revealed that the foetus does not suffer from 7-dehydrocholesterol reductase deficiency.In two patients cholesterol substitution treatment was started, 50 mg/kg/day, and ursodeoxycholic acid, 15mg/kg/day.SLOS is not a rare disease. The authors assume a prevalence of 1 : 15 - 20 000 of liveborn infants in Slovakia.In the conclusion they emphasize that for the diagnosis of SLOS no longer clinical symptoms suffice. It is essentialto provide biochemical evidence of cholesterol precursors. Where this is not possible for technical reasons, theauthors recommend a relatively simple screening method of ultraviolet spectrophotometry of serum lipids.

Key words:
Smith-Lemli-Opitz syndrome, 7-dehydrocholesterol reductase deficiency, hypocholesterolaemia,ultraviolet spectrophotometry of serum lipids, clinical symptoms, prevalence, treatment


Autoři: V. Bzdúch 1;  D. Behúlová 2;  J. Škodová 2;  A. Nagyová 3;  G. Corso 4;  A. Dello Russo 4;  M. Benedeková 1
Působiště autorů: I. detská klinika DFNsP, Bratislava, 1prednostka doc. MUDr. M. Benedeková, CSc. Oddelenie klinickej biochémie DFNsP, Bratislava, 2vedúca prim MUDr. A. KasanickáÚstav preventívnej a klinickej medicíny, Bratislava, 3riaditeľ prof. MUDr. T. Trnovec, DrSc. Od
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 1999; (8): 406-410.
Kategorie: Články

Souhrn

Smithov-Lemliho-Opitzov syndróm (SLOS) je po objave G. S. Tinta (Amer. J. Med. Genet., 47, 1993, s. 573-574)nový metabolicko-malformačný syndróm s presne definovanou poruchou v biosyntéze cholesterolu, deficitom7-dehydrocholesterol reduktázy. Autori analyzovali klinické príznaky a biochemické nálezy 8 pacientov s diagnó-zou SLOS, podľa karyotypu u 4 dievčat a 4 chlapcov vo veku 3 týždňov až 7 rokov. Koncentrácia celkovéhocholesterolu v sére, stanovená bežnou enzymatickou metódou CHOD-PAP sa u jednotlivých pacientov pohybovalav rozmedzí 0,34 - 2,42 mmol/l. U 7 pacientov sa pomocou ultrafialovej spektrofotometrie lipidov séra dokázaloabsorbčné spektrum typické pre akumuláciu 7-dehydrocholesterolu. Kvantitatívnym vyšetrením sterolov sérapomocou plynovej chromatografie a hmotnostnej spektrometrie (GC-MS) boli u týchto pacientov stanovenévýrazne znížené koncentrácie celkového cholesterolu 0,017 - 1,5 mmol/l a extrémne zvýšené koncentrácie jehoprekurzorov 7-dehydrocholesterolu 0,20 - 0,60 mmol/l a jeho izoméru 8-dehydrocholesterolu 0,23 - 0,59 mmol/l.Do súboru bol zaradený aj 6-týždňový chlapec, ktorý mal typické klinické príznaky a z biochemických vyšetrenízachytenú len veľmi nízku hodnotu cholesterolu 0,34 mmol/l, vyšetrenú len bežnou enzymatickou metódou.Koncentrácia cholesterolu 0,017 mmol/l, u 3-týždňového novorodenca so závažnou klinickou symptomatológioua exitom vo veku 23 dní je podľa našich vedomostí doteraz najnižšou doteraz opísanou hodnotou cholesteroluu človeka. Z klinických príznakov dominovali u detí celková hypotónia, neprospievanie, mentálna retardácia,intrauterinná rastová retardácia, mikrocefalia, rázštep podnebia, syndaktýlia 2. - 3. prsta na nohách, mikrognácia,srdcové defekty, postaxiálna polydaktýlia a genitálne abnormality. V jednom prípade bola urobená prenatálnadiagnostika u matky, ktorej prvé dieťa malo biochemicky potvrdený SLOS. Analýzou sterolov v amniovej tekutinesa dokázalo, že plod nie je postihnutý deficitom 7-dehydrocholesterol reduktázy. U dvoch pacientov bola zahájenásubstitučná liečba cholesterolom v dávke 50 mg/kg/deň a kyselinou ursodeoxycholovou v dávke 15 mg/kg/deň.SLOS nie je zriedkavé ochorenie. Autori predpokladajú výskyt na Slovensku 1 : 15 - 20 000 živo narodenýchdetí. Záverom zdôrazňujú, že pre diagnózu SLOS už v súčasnosti nestačia len klinické príznaky. Je potrebnýbiochemický dôkaz prekurzorov cholesterolu. Tam, kde to nie je z technických príčin možné, autori odporúčajúpomerne jednoduchú skríningovú ultrafialovú spektrofotometriu lipidov séra.

Klíčová slova:
Smithov-Lemliho-Opitzov syndróm, deficit 7-dehydrocholesterol reduktázy, hypocholesterolé-mia, ultrafialová spektrofotometria lipidov séra, klinické príznaky, výskyt, liečba

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


1999 Číslo 8

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se