Mutační analýza genů COL4A5 a COL4A3 u Alportova syndromu


Mutation Analysis of COL4A5 and COL4A3 Genes in Alport’s Syndrome

Alport’s syndrome belongs to the group of diseases caused by mutations in the genes coding collagen type IV.The localization of the collagen genes is connected with type of heredity of Alport’s syndrome. Genes responsiblefor the X-linked form (COL4A5, COL4A6) are localized on Xq22-24, genes for the autosomal recessive form onthe chromosome 2q35-37. The clinical symptoms of the disease are very varied, but the criteria necessary fordiagnosis of Alport’s syndrome were defined in 1988. They are: 1. family - history of haematuria, progression torenal failure, 2. characteristic changes of the glomerular basement membrane, 3. deafness for high tones, 4.ophthalmological abnormalities.Alport’s syndrome is a disease that reduces the quality of life of affected patients and if not treated, it hasa lethal prognosis. The solution is nowadays haemodialysis as symptomatic treatment and transplantation of thekidneys. The benefit of DNA diagnosis of this syndrome is for differential diagnosis assessment of heredity. Asthere are non-standard (random) mutations, it is necessary to screen mutations in the genes as well as indirectdiagnosis of carriers, when the syndrome is confirmed. This should be done genealogically, clinically and bymethods of molecular genetics, if possible.

Key words:
haematuria, inheritance, expression, screening, gene COL4A5, collagen, linkage analysis, polyme-rase chain reaction, single-strand conformation polymorphism, mutation, deletion, substitution


Autoři: Š. Krejčová 1;  V. Maťoška 1;  Á. Bóday 1;  J. Dušek 2;  E. Seemanová 1;  J. Janda 2
Působiště autorů: Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK, FNsP v Motole, Praha, 1přednosta prof. MUDr. P. Goetz, CSc. I. dětská klinika 2. LF UK, FNsP v Motole, Praha, 2přednosta doc. MUDr. J. Janda, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 1999; (8): 411-416.
Kategorie: Články

Souhrn

Alportův syndrom (AS) je progresivní hereditární nefritida často spojená s hluchotou. AS patří do skupinyonemocnění, která jsou způsobena mutacemi v genech kódujících kolagen IV. typu. Lokalizace kolagenních genůje úzce spjata s typem dědičnosti AS. Geny zodpovědné za X-vázanou formu (COL4A5, COL4A6) jsou umístěnyna Xq22-24, geny pro autozomálně recesivní formy na chromozomu 2q35-37. Onemocnění se projevuje klinickyvelmi různorodě, ale v roce 1988 byla stanovena minimální klinická kritéria, nutná pro indikaci molekulárně-genetické analýzy pro potvrzení diagnózy AS. Mezi příznaky typické pro AS patří 1. rodinná anamnéza hematuries progresí do renálního selhání, 2. charakteristické změny glomerulární bazální membrány, 3. hluchota vevysokých tónech, 4. oční abnormality.Alportův syndrom je onemocnění, které výrazně snižuje kvalitu života postižených a neléčené má infaustníprognózu. Řešením je v dnešní době hemodialýza jako symptomatická léčba a transplantace ledvin. Přínos DNAdiagnostiky tohoto syndromu je pro diferenciální diagnostiku, k určení dědičnosti a včasnou diagnostiku u riziko-vých jedinců. V důsledku nestandardních (náhodných) mutací je nutné provádět screening mutací v genecha u rodin s familiárním výskytem nepřímou diagnostiku přenašečství (genealogicky, klinicky a v rámci možnostii molekulárněgeneticky/mutace/).

Klíčová slova:
hematurie, dědičnost, exprese, COL4A5 gen, kolagen, vazebná analýza, polymerázová řetězováreakce, SSCP, mutace, delece, substituce

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


1999 Číslo 8

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se