Zápis ze schůze výboru ČDS konané dne dne 26. 1. 2012


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 87, 2012, No. 2, p. 63-64
Kategorie: Česká a slovenská dermatovenerologie

Přítomni: prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Bučková, prim. Drlík, prim. Duchková, doc. Ettler, as. Frey, doc. Kuklová, doc. Pánková, prof. Resl, prim. Selerová, prof. Štork, dr. Vocilková

Omluveni: dr. Polášková

Místo: Knihovna Dermatovenerologické kliniky VFN, U Nemocnice 2, Praha 2

Čas: 9.30–12.30 hodin

PROGRAM

 1. Zápis z minulé schůze 15. 12. 2011
  Bez připomínek. Zápis je přístupný na www.derm.cz.
 2. Společná mezioborová konference o pohlavních nemocech (PN)
  Dne 13. 6. 2012 se koná společná konference o PN s urology a gynekology v Praze. Prof. Záhumenský vyzývá k účasti náš obor – prof. Resl pověřen dojednáním naší účasti.
 3. Poskytování dat o pohlavně nakažených pro transfuzní službu
  Dr. Sajdlová (Odbor zdravotních služeb MZ ČR) podle očekávání potvrzuje, že tyto informace nejsme oprávněni sdělovat bez souhlasu pacienta. Nově však bude zřízen Národní registr osob trvale vyloučených z dárcovství krve. Údaje tam budou vkládat zařízení transfuzní služby.
 4. Legislativa týkající se PN
  Prof. Resl informuje i o existenci dalších předpisů týkajících se PN. Analýza právníků dosud není k dispozici. Diskutováno publikování v Čs. dermatologii. Doporučeno publikování i bez právníků, i když se očekávají další legislativní změny. Může být využito k eventuální argumentaci připomínek. Zajistí Resl, Štork.
 5. Severní Čechy
  Prim. Duchková informuje o konání dermatologického semináře v Ústí nad Labem dne 20. 10. 2012. Také požaduje možnost rovnoměrného pokrytí Ústeckého kraje z hlediska dostupnosti biologické léčby psoriázy.
 6. Lokální léčba psoriázy
  Prim. Benáková informuje o stavu doporučených postupů lokální léčby psoriázy. Text prošel připomínkováním členy výboru a Pracovní skupiny. Doporučené postupy jsou výborem garantovány a odeslány k publikaci v Čs. dermatologii.
 7. Léková komise (prim. Benáková, prof. Arenberger)
  SÚKL průběžné zasílá výboru k vyjádření jednotlivá dermatologika v procesu revizí úhrad s nutností zaslat odpověď do 10 dnů. Naposledy se jednalo o skupiny silných a velmi silných kortikoidů, kde návrh úhrady nezohledňoval lékové formy, což jsme se v našem vyjádření snažili reflektovat. Dále prof. Švihovec zaslal odborným společnostem včetně naší žádost, aby OS navrhla, pokud chce, výjimky z volně prodejných léčiv. V zaslaném seznamu je řada léčiv, které tím, že je MZ ČR zařadilo do volně prodejných, by automaticky neměly být vůbec hrazeny ze zdravotního pojištění (např. venotonika, Aknecolor, všechny formy clotrimazolu, Nizoral, Exoderil, Myfungar, Micetal, oleje (Balneum, Balmandol, Linola), Excipialy. Prim. Benáková zjistí přesnou situaci (např. Lipobase je pouze na Rp.), do 2 týdnů vypracuje stanovisko, které bude připomínkováno členy Výboru ČDS.
  IVLP zatím zůstávají hrazené, ale od 1. 1. 2012 došlo k výraznému navýšení taxa laborum.
  Imunosupresiva (tacrolimus, pimecrolimus) budou řešeny v klastrech a referenčních skupinách, nikoliv izolovaně pro dermatologické indikace.
  Výbor připomínkuje v souladu s platným SPC nutnost rozšíření preskripčního omezení pro ipilimumab, vemurafenib a vismodegib nejen na ONC, ale i DER.
 8. Čes.-slov. kongres v Bratislavě ve dnech 14.–16. 6. 2012
  Výbor ČDS projednal účast svých členů na společném kongresu. Pověřil dr. Rydlovou, aby zjistila podrobnosti a zajistila jejich přihlášení na kongres.
 9. Doporučené postupy biologické léčby psoriázy
  Byly během minulého roku zpracovány doc. Cetkovskou a dr. Kojanovou, za což Výbor ČDS vyslovuje poděkování a pochvalu. Bylo připomínkováno členy Výboru ČDS: jednalo se zejména o indikační kritéria (převzato z britských guidelines a stávající české legislativy). Tyto doporučené postupy jsou také zaměřené na nežádoucí účinky a mezní situace, což je pro praxi velmi užitečné. Další kolo připomínkování (do 2 týdnů) – budou rozeslány ještě vedoucím Center pro léčbu psoriázy, poté garantovány výborem ČDS a jako oficiální verze doporučených postupů vydány v časopise Čs. dermatologie.
 10. Redukce lůžek dermatovenerologie
  VZP pořádá dne 26. 1. 2012 odpoledne jednání s ostatními pojišťovnami a požaduje od představitelů jednotlivých oborů návrhy, kde zrušit lůžka. V opačném případě budou postupovat bez souhlasu odborných společností. VZP má průměrnou obložnost dermatologických lůžek v ČR u svých pojištěnců – 45 % z lůžkového fondu. Pro VZP jsou důležité parametry: obložnost, průměrná délka hospitalizace a DRG kódování. Při jednání Výboru ČDS konstatováno, že v některých případech je ambulantní léčba dražší než lůžková. Připraveny náměty a strategie pro tato jednání. VZP navrhuje, abychom provedli konkretizaci naší koncepce oboru a upřesnili potřebu počtu našich lůžek na 100.000 obyvatel. VZP navrhuje obdobně jako v oftalmologii 5, naše pracovní verze je 6 v akreditovaných zařízeních 1. typu a 8 v zařízeních 2. typu. Je třeba ale provést konkrétní kalkulace a zohlednit regionální situaci, strukturu pacientů atd.
 11. Centra névové prevence pro pojištěnce ZP MV ČR
  Byla utvořena síť center (v každém regionu vždy 1 nemocniční a 1 ambulantní) pro névovou prevenci garantovaná ČDS pro pojištěnce ZP 211 (1 preventivní vyšetření ročně zaplatí pojištěnec ZP 211 v ordinaci centra a pojišťovna mu uhradí částku do 400 Kč). Podobné programy má ZP 205 a 209.
 12. Informace z EDF (Evropské dermatologické fórum)
  Připravuje e-learning určený pro studenty pregraduálního studia (na 1. LF UK byl nezávisle na projektu EDF také vytvořen výukový interaktivní program dermatovenerologie, po vyřešení autorských práv bude k dispozici i pro jiné LF).
  Doškolovací kurz Euroexcellence v Římě probíhá každoročně – ČR má rezervované 1 místo. Prof. Arenberger jako garant programu pro ČR se snaží rozšířit počet míst v ČR (grant pokrývá celou účast na kurzu kromě cestovného).
 13. Časopis Čs. dermatologie
  Vydavatel, vybraný ČLS, Mladá fronta (MF) začal v minulém roce vydávat jiný český dermatologický časopis, a je tak v konfliktu zájmu pro vydávání našeho kmenového časopisu. Čs. dermatologie bude od r. 2012 vydávána v režii ČDS v jiné servisní organizaci mimo MF. Časopis Čs. dermatologie bude mít navíc při příležitosti letošního 90. výročí založení ČDS ČLS JEP novou grafickou úpravu.
 14. Noví členové ČDS
  Dr. Makhoul (Ostrava), dr. Sitárová (Kolín) a dr. Bartošová (Brno) byli výborem ČDS přijati za členy.
 15. EADV kongres v Praze 2012
  Účastnický poplatek byl pro prvních 200 českých členů EADV, přihlášených v rámci první předregistrace, snížen na 100 €. Lze také co nejdříve požádat o grantovou podporu od Dermatologického univerzitního nadačního fondu.
 16. Biorep – registr biologické léčby
  T. č. funguje, zadávání údajů je honorováno. Objevují se první odezvy na shromážděná data.
 17. Kód zdravotních výkonů a dermatoonkologická centra
  Na MZ ukončena činnost dr. Jenšovské, která měla na starosti kódy zdravotních výkonů. Zatím není zodpovědná osoba. Doc. Pánková navrhuje zavést vlastní kód psychoterapie, as. Frey a prof. Arenberger zpracovávají v koordinaci s dalšími obory kód pro sentinelovou uzlinu. U chirurgického kódu pro mezioborovou konzultaci nad solidním nádorem (např. naše melanomová komise) nebyla ve finálním návrhu odbornost 404 zapsána. Prof. Arenberger to ještě před vydáním vyhlášky u autorské odbornosti a na ministerstvu připomínkoval. Bude zváženo doplnit použití rukavic do dermatologických kódů.
  Lymfologické kódy by měly být k dispozici i pro dermatologii. Pověřena prim. Selerová k sepsání žádosti na VZP.
  Na základě výzvy ČDS z výborové schůze v září a listopadu 2011 na dermatoonkologická centra byla posouzena zatím 3 dermatovenerologická pracoviště. Výbor zhodnotil personální, odborné, materiální a technické podmínky pracovišť a udělil statut dermatoonkologického centra s oprávněním léčit dermatologické nádory všech stadií pracovištím ve FN Ostrava, FNKV a VFN. Předseda pověřen, aby informoval příslušné instituce. Další zájemci o udělení statutu centra se mohou přihlásit.
 18. Různé
  • a) Dne 8. 3. 2012 ve 13 hod. se v hotelu Diplomat v Praze koná celostátní seminář ČSAKI, na který jsou  zváni i dermatologové.
  • b) Prostředky zaslané na provoz registru Biorep byly použity k určenému účelu.
  • c) Firma Spirig kupuje i letos časopis Čs. dermatologie pro Slovensko a zajišťuje tam distribuci.
  • d) Centrum pro léčbu dětské psoriázy: žádost na VZP podává prim. Bučková, Brno.
  • e) Příspěvky ILDS za ČDS na r. 2012 byly zaplaceny. Diplom bude vystaven na webu ČDS na úvodní  straně.
  • f) Ve dnech 4.–5. 6. 2012 se v Berlíně koná setkání členských společností ILDS. Pozván i delegát za ČDS (bez refundace cestovních nákladů).
  • g) Dr. Nevoralová informuje o návrhu vedení nemocnice v Jihlavě, že nemocní budou hospitalizovaní pouze v po-pá, na víkend propuštěni domů a pak znovu přijati. Výbor ČDS s tímto řešením nesouhlasí – odpoví  prof. Arenberger.
  • h) Laboratorní postupy v dermatologii: doc. Ettler varuje před zákazem provádění téměř všech laboratorních diagnostických metod (např. louhový preparát pro mykologii a parazitologii, nátěr na kapavku, zástinové vyšetření na lues apod.) na dermatovenerologických pracovištích. Probíhající akreditace zdravotnických zařízení totiž vyžadují akreditace laboratoří (NASKL, eventuálně jiné) a odborného garanta z jiného oboru (např. mikrobiologa). Doc. Ettler vyzývá k projednání v Akreditační komisi pro dermatovenerologii MZ ČR (koná se 6. 2. 2012 v 15 hod. na MZ ČR).
  • ch) Výbor  ČDS souhlasí, aby se seminář SDD stal součástí oslav 190. výročí narození J. G. Mendela.
 19. Termíny příštích zasedání Výboru ČDS:
  1. 3., 5. 4., 3. 5. (změna), 14. 6.

Zapsal: doc. Ettler


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 2

2012 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se