Zápisnica zo zasadnutia výboru SDVS
Smrdáky 9. 12. 2011


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 87, 2012, No. 2, p. 65-66
Kategorie: Česká a slovenská dermatovenerologie

Prítomní: doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD., MUDr. Ľudmila Breznická, doc. MUDr. Tibor Danilla, PhD., MUDr. Vladimír Flimer, MUDr. Gabriela Kolátorová, MUDr. Ján Lidaj, prof. MUDr. Juraj Péč, PhD., prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD.

Ospravedlnení: prof. MUDr. Jagienka Jautová, CSc., MUDr. Eva Rasochová, , MUDr. Alena Nejdková, MUDr. Slavomír Urbanček, PhD., MUDr. Eva Vrtíková

Dozorná rada: MUDr. Tibor Štovčík

Ospravedlnení: MUDr. Peter Osuský, PhD, MUDr. Katarína Poláková PhD.

Prizvaní: doc. MUDr. Vladimír Hegyi, PhD.

Program:

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Schválenie zápisnice a kontrola uznesení
 3. VIII. kongres slovenských českých dermatovenerológov 2012
 4. Rôzne

1. Otvorenie a schválenie programu

 • Schôdzu otvoril a viedol doc. Buchvald, prezident SDVS, ktorý požiadal prítomných o doplnenie programu.
 • Doc. Danilla žiada doplniť informácie o voľbách do Fotobiologickej sekcie.
 • Prof. Péč – zriadenie sekcie STI.
 • Program bol schválený.

2. Schválenie zápisnice a kontrola uznesení

 • Dr. Kolátorová zaslala na zaregistrovanie do Katalógu podujatí SLS na rok 2012 štyri odborné akcie OZ Kožní lekári za zdravú kožu, nad ktorými prevzala SDVS odbornú garanciu.
 • Dr. Kolátorová rozposlala všetkým členom SDVS informáciu o obnovení práce Sekcie flebológie a hojenia rán SDVS, spolu s prihláškou pre nových členov tejto sekcie. Záujemcovia o členstvo sa postupne prihlasujú.
 • Prof. Péč informoval všetkých členov SDVS o plánovanom založení Sekcie STI SDVS, spolu s prihláškou, záujemcovia sa postupne prihlasujú.
 • Dr. Štovčík – DR vyslovila výboru SDVS absolutórium za funkčné obdobie 2007–2010
 • Doc. Hegyi podal informáciu zo zasadnutia volebnej komisie (v zložení MUDr. Katarína Poláková, PhD., MUDr. Adela Vrtíková, JUDr. Mária Mistríková, Emília Kurucová z 3. mája 2011) pre voľby do výboru Fotobiologickej sekcie SDVS pre nové funkčné obdobie. Členom Fotobiologickej sekcie (FbS) bolo rozposlaných celkom 50 hlasovacích lístkov, v danom termíne bolo naspäť volebnej komisii doručených 15 riadne vyplnených hlasovacích lístkov. Do výboru FbS boli (s počtom hlasov za menom) zvolení doc. Vladimír Hegyi, PhD. (12), dr. Bellová (11), dr. Ľubica Hegyiová (10), dr. Lidaj (10), dr. Juraj Hegyi (6). Za náhradníkov dr. Kováčová Edita (4), dr. Pavlusová Jarmila (1). Do Dozornej rady FbS SDVS boli zvolení dr. Heizerová Monika (5), dr. Masarovičová Alena (4), dr. Drotárová Katarína (4). Za náhradníkov DR doc. Tibor Danilla, CSc. (3), dr. Lidaj (3).
  Na prvom zasadnutí novozvoleného výboru FbS prebehla voľba funkcionárov výboru FbS (predsedu sekcie, podpredsedu a zapisovateľa), voľba bola anonymná, písomnou formou v súlade s uznesením výboru SDVS. Výsledky hlasovania vyhodnotila prítomná členka DR Dr. Masarovičová. Výsledky: predseda doc. Hegyi (5 hlasov), podpredseda dr. Lidaj (3 hlasy), zapisovateľ dr. Hegyi Juraj (2 hlasy).
 • Dr. Flimer, doc. Hegyi, prof. Péč – jednanie so zdravotnými poisťovňami ohľadne preplácania fototerapeutických výkonov dermatológom je v súčasnosti nerealizovateľné vzhľadom na predpokladané zmeny na MZ SR po predčasných parlamentných voľbách.
 • Doc. Buchvald požiadal o spoluprácu a získal podporu Spoločnosti psoriatikov a atopikov pri rokovaniach so zdravotnými poisťovňami v budúcnosti.
 • Dr. Kolátorová odoslala skrátenú verziu zápisnice z ostatnej schôdze výboru SDVS na uverejnenie do časopisu Československá dermatologie.
 • Doc. Buchvald oslovil potenciálnych sponzorov pripravovaného VIII. kongresu slovenských a českých dermatovenerológov, viaceré spoločnosti prisľúbili účasť, zatiaľ bez záväznej prihlášky.
 • Doc. Buchvald odoslal oficiálne pozvania navrhnutým prednášajúcim zo zahraničia, zatiaľ je ústny prísľub účasti prof. Bacheleza a prof. Volc-Platzera.
 • • Dr. Kolátorová informovala o prideľovaní kreditov CME na SLK ako alternatíve prideľovania kreditov na SACCME, a o súčasných poplatkoch. Obidve možnosti majú z hľadiska SDVS pozitívne aj negatívne stránky, v diskusii sa rozhodlo, že výbor túto problematiku musí prebrať podrobne ešte raz.
 • Zápisnica bola schválená.

3. VIII. kongres slovenských a českých dermatovenerológov 2012

 • Termín kongresu je 14.–16. 6. 2012, hotel Gate One****, Bratislava.
 • Poplatky pre sponzorov sa ešte upresnia podľa predpokladanej ceny kongresu.
 • Vzhľadom k neistote ohľade finančnej participácie sponzorov výbor navrhuje mierne zvýšenie registračného poplatku pri včasnej platbe z 35 € na 45 €.
 • Organizačný výbor kongresu bude zložený z členov výborov SDVS a ČDS.

4. Rôzne

 • Doc. Hegyi – návrh Fotobiolologickej sekcie – konferencie pred akciou Euromelanoma day sa ďalej nebudú organizovať, nie je jednoduché zabezpečiť sponzorov a zahraničných prednášateľov. Fotobiologická sekcia do budúcna pripraví blok s touto tematikou na Spoločnom kongrese SDVS-ČDS v roku jeho konania na Slovensku. V roku, v ktorom sa bude spoločný kongres konať v ČR, bude FbS výraznejšie participovať na odbornom programe Smrdáckych dní.
 • Doc. Buchvald – 25. 9. 2012 pred EADV kongresom v Prahe bude spoločné odborné sympózium dermatovenerologických spoločností ČR, Rakúska, Nemecka, Švajčiarska a SR. Výbor súhlasí s aktívnou účasťou slovenských dermatovenerológov.
 • Doc. Buchvald – spoločnosť L’Oreal bude organizovať ďalší ročník kurzu rezidentov v spolupráci s SDVS a ČDS, spoločne pre slovenských aj českých mladých lekárov v odbore. Miesto konania – Bratislava, DFN Kramáre, návrh termínu je 13.–14. 4., výbor súhlasí.
 • Doc. Buchvald – Európske dermatologické fórum (EDF) vydalo guideliny liečby akné. Text je v angličtine, spoločnosť Stiefel, a GSK company sa obrátila na SDVS so žiadosťou o vyjadrenie podpory ich prekladu do slovenčiny a distribúciu všetkým slovenským dermatológom – výbor súhlasí. Doc. Buchvald požiada držiteľa autorských práv o povolenie prekladu do slovenčiny. Preložený text pred distribúciou dermatológom podlieha kontrole výborom SDVS.
 • Doc. Buchvald ďalej referoval o nasledovných bodoch:
  • na prvom ročníku kongresu Dermatológia pre prax 2011 sa zúčastnilo 176 dermatovenerológov, odoznelo 26 prednášok, prebehli 3 sympóziá, zúčastnilo sa 15 vystavovateľov;
  • od ostatnej schôdze výboru SDVS prebehli ďalšie krajské semináre – Prešov, Bratislava;
  • seminára o poruchách pigmentácie v Barcelone organizovaného nadáciou pre výskum vitiliga sa na pozvanie organizátorov zúčastnili 2 mladé dermatologičky (dr. Bernadičová, dr. Čárska);
  • ponuku štipendia na aktívnu účasť na jarnom sympóziu EADV vo Verone využil dr. Hegyi;
  • požiadavka zo SLS, aby sa výbor SDVS podieľal na vymáhaní poplatkov členského SLS – v diskusii skonštatované, že výbor nemá tieto možnosti, táto aktivita je plne v kompetencii oddelenia členskej evidencie SLS;
  • do účasti na kolektívnom členstve SDVS v EADV sa pre rok 2012 prihlásilo, resp. pokračuje v ňom 170 členov SDVS;
  • prof. Tschachler, vedecký sekretár EADV písomne informoval, že doc. Buchvald bol zvolený za člena nominačnej a voľby monitorujúcej komisie EADV;
  • doc. Danilla nastoľuje otázku ďalšej stratégie ochrany nášho odboru pred nepriaznivými zásahmi zo strany MZ a zdravotných poisťovní;
  • prof. Péč ako hlavný odborník pre DV diskutuje na túto tému, spomína neústretové konanie Ministerstva zdravotníctva, aj napriek osobnému i písomnému vysvetľovaniu či lobovaniu pokračuje rušenie alebo spájanie odborných DV oddelení pod iné, pripomína že z dermatológov nikto neštrajkoval, resp. nedal výpoveď, uvidíme či a ako sa táto stratégia prejaví na prístupe zhora, fakty sú takéto, je ½ DV lôžka na 10.000 ľudí, zdravotné poisťovne nebudú preplácať krátkodobé hospitalizácie, a hoci sa DV lôžka postupne rušia, nevie sa aký bude nový model ambulantnej starostlivosti;
  • v diskusii bol prijatý návrh zapojiť do tohto procesu aj pacientske organizácie.

Výbor berie na vedomie:

 • Informáciu o výsledkoch volieb do výboru a dozornej rady Fotobiologickej sekcie SDVS ako aj voľby jej funkcionárov.
 • Udelenie absolutória výboru za činnosť vo funkčnom období 2007–2010.
 • Zvolenie doc. Buchvalda za člena komisie EADV.

Výbor schvaľuje:

 • Zápisnicu z predchádzajúcej schôdze.
 • Registračný poplatok na kongres SDVS-ČDS vo výške 45 € pri včasnej registrácii, pre mladých dermatológov do 35 rokov pri včasnej platbe 35 €.
 • Účasť prezidenta a viceprezidenta SDVS na dermatologickom summite ILDS v dňoch 3.–5. 6. 2012 v Berlíne.
 • Aktívnu účasť zástupcov SDVS na odbornom programe spoločného sympózia dermatológov ČR, Rakúska, Nemecka, Švajčiarska a SR 25. 9. 2012 pred EADV kongresom v Prahe.
 • Preklad guidelinov EDF o liečbe akné do slovenčiny a ich distribúciu slovenským dermatovenerológom spoločnosťou Stiefel, a GSK company, po predchádzajúcej kontrole prekladu výborom SDVS.
 • Konanie V. ročníka Kurzu rezidentov organizovaného spoločnosťou L’Oréal s odbornou garanciou SDVS v Bratislave 13.–14. 4. 2012.

Výbor ukladá:

 • Doc. Buchvaldovi získať od držiteľa autorských práv povolenie na preklad EDF guidelinov liečby akné z angličtiny do slovenčiny.
 • Svojim členom zaslať návrhy na potenciálnych prednášajúcich na svetový dermatologický kongres Vancouver 2015 doc. Buchvaldovi do konca januára 2012.

V Smrdákoch 9. 12. 2011

Zapísali dr. Lidaj, dr. Breznická.


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 2

2012 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se