Prof. MUDr. Jagienka Jautová, PhD. – životné jubileum


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 87, 2012, No. 2, p. 70-71
Kategorie: Osobní zprávy

Profesorka Jagienka Jautová patrí k najznámejším osobnostiam Slovenskej dermatovenerológie.

Narodila sa 7. 5. 1952 v Košiciach v rodine vysokoškolského pedagóga, prednostu Lekárskej farmakológie LF UPJŠ. Lekársku fakultu Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach absolvovala v r. 1976 s vyznamenaním. Už počas štúdia prejavila záujem o dermatovenerológiu, ktorej sa začala venovať hneď po promócii na Kožnej klinike v Košiciach ako sekundárna lekárka a od roku 1981 ako odborná asistentka. V roku 1979 absolvovala I. a v roku 1983 II. atestáciu z dermatovenerológie s vyznamenaním. Svojim nadaním a usilovnosťou obhájila v roku 1989 kandidátsku dizertačnú prácu z problematiky diagnostika alergických liekových exantémov a v roku 2000 habilitovala na docentku. V habilitačnej práci sa zaoberala problematikou imunopatologických stavov u vybranej skupiny dermatóz. V roku 2011 bola inaugurovaná za profesorku v odbore dermatovenerológia. Náplňou jej prednášky bola imunohistologická diagnostika autoimunitných dermatóz.

Počas dlhých rokov svojej pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti publikovala 68 vedeckých a odborných prác v zahraničných časopisoch, z toho 9 vedeckých prác v karentovaných časopisoch, 112 vedeckých a odborných prác v domácich časopisoch, 423 abstraktov príspevkov zo zahraničných a domácich konferencií, z toho 94 karentovaných. Vydala vysokoškolskú učebnicu, je autorkou a spoluautorkou 4 vysokoškolských skrípt. Je spoluautorkou vedeckej monografie Medicínska lymfológia, ktorá bola v roku 2005 ohodnotená ako najlepšia monografia na LF UPJŠ. Má 155 ohlasov publikácií, z toho 44 citácií je registrovaných v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS. Bola hlavnou riešiteľkou 4 a spoluriešiteľkou 3 výskumných úloh (interné granty, VEGA).

V rokoch 1989, 1993, 1994 a 1998 získala Cenu odbornej spoločnosti SDS za najlepšiu publikáciu roka. V roku 1996 jej bola udelená za publikáciu Cena českej flebologickej spoločnosti. V rokoch 2000 a 2001 jej bola udelená Cena LaRoche Possay a v roku 2001 Cena „Maria M. Duran Commitee“ za najlepší poster na siedmom Pražskom mítingu dermatológov.

V rokoch 2000–2003 bola členkou Vedeckej rady LF UPJŠ a v rokoch 2000–2007 členkou Akademického senátu LF UPJŠ. Od roku 1998 doteraz je členkou výboru Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti, ktorá ju za prácu ocenila bronzovou a striebornou medailou SLS. Od roku 2000 doteraz je členkou výboru Slovenskej spoločnosti estetickej dermatológie a kozmetiky. Od roku 1995 doteraz je členkou komisie pre obhajoby dizertačných prác postgraduálneho štúdia z vedného odboru dermatovenerológia. Od roku 2000 doteraz je Krajským odborníkom MZ SR pre odbor dermatovenerológia.

Je členkou redakčnej rady časopisu Česko-Slovenská dermatologie od roku 2004 doteraz. Je v redakčnej rade časopisu Derma od roku 2001 a v časopise Derma 3. tisícročia, ktorého je šéfredaktorkou od roku 2007.

Pri hodnotení zásluh a prínosov profesorky Jautovej nemožno zabudnúť na jej činnosť organizačnú. Každoročne organizuje krajský odborný seminár pre dermatovenerológov, kde dáva príležitosť členom svojho kolektívu i najlepším prednášateľom Slovenska podieľať sa o najprogresívnejšie poznatky z dermatovenerológie a styčných odborov. Každoročne sa podieľa na zostavovaní vedeckého programu na medzinárodné podujatie – Dermaparty.

Od roku 2000, kedy sa stala prednostom Kliniky dermatovenerológie, pod jej vedením prebiehala predatestačná príprava v oblasti imunologickej dermatológie a alergológie. V roku 2006, kedy bola Klinika dermatovenerológie v Košiciach akreditovaná MZ SR, sa stala garantkou špecializačného študijného programu v odbore dermatovenerológia. Od roku 2011 je predsedníčkou komisie pre obhajoby diplomových prác študijného odboru vnútorné lekárstvo.

Na Klinike dermatovenerológie dbá o zavádzanie nových laboratórnych diagnostických a liečebných metód. Na ich splnenie neváha vynaložiť úsilie na získanie moderného prístrojového parku a inováciu laboratórnych metód. Od nástupu na Kožnú kliniku rozvíjala imunohistologickú diagnostiku autoimunitných ochorení metódou priamej a nepriamej imunofluorescencie. Zaviedla metódu nepriamej imunofluorescencie na dôkaz autoprotilátok (ANA, anti dsDNA) v sére pacienta. Zaviedla diagnostiku in vivo testov na dôkaz liekových antigénov a in vitro aj in vivo testov na dôkaz hmyzích antigénov, u ktorých naviac vypracovala metódu špecifickej imunoterapie konvenčnou metódou a metódou rýchlej hyposenzibilizácie. Dermatologickú prácu usmerňuje poskytovaním odborných konzultácií pre všetkých ambulantných dermatológov, ktorí majú o ne záujem a nie je ich málo.

Profesorka Jautová dosiahla zrelú múdrosť, ktorú si vážia nielen jej vrstovníci a spolupracovníci, ale aj študenti. Má pochopenie pre veľkorysosť a nadhľad. Svojou činnosťou vedeckovýskumnou, pedagogickou, publikačnou a organizátorskou sa trvale zapísala do histórie slovenskej dermatológie.

Úprimne jej prajeme, aby ešte veľa rokov bola činorodou dermatologičkou so širokou popularitou a uznaním vo svojom odbore, aby s nesmiernou starostlivosťou liečila dermatologických pacientov, pracovala a publikovala vedecky a odovzdávala nezištne ako doteraz svoje odborné poznatky a skúsenosti.

Milá Jagienka, prajeme Ti k Tvojmu životnému jubileu dobré zdravie, veľa radosti z ďalšej práce, dostatok pohody v osobnom živote a stále mladé myslenie.

Kolektív Kliniky dermatovenerológie UP JŠ LF Košice


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 2

2012 Číslo 2
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se