Prof. MUDr. Jagienka Jautová, PhD. – životné jubileum


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 87, 2012, No. 2, p. 70-71
Kategorie: Osobní zprávy

Profesorka Jagienka Jautová patrí k najznámejším osobnostiam Slovenskej dermatovenerológie.

Narodila sa 7. 5. 1952 v Košiciach v rodine vysokoškolského pedagóga, prednostu Lekárskej farmakológie LF UPJŠ. Lekársku fakultu Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach absolvovala v r. 1976 s vyznamenaním. Už počas štúdia prejavila záujem o dermatovenerológiu, ktorej sa začala venovať hneď po promócii na Kožnej klinike v Košiciach ako sekundárna lekárka a od roku 1981 ako odborná asistentka. V roku 1979 absolvovala I. a v roku 1983 II. atestáciu z dermatovenerológie s vyznamenaním. Svojim nadaním a usilovnosťou obhájila v roku 1989 kandidátsku dizertačnú prácu z problematiky diagnostika alergických liekových exantémov a v roku 2000 habilitovala na docentku. V habilitačnej práci sa zaoberala problematikou imunopatologických stavov u vybranej skupiny dermatóz. V roku 2011 bola inaugurovaná za profesorku v odbore dermatovenerológia. Náplňou jej prednášky bola imunohistologická diagnostika autoimunitných dermatóz.


Počas dlhých rokov svojej pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti publikovala 68 vedeckých a odborných prác v zahraničných časopisoch, z toho 9 vedeckých prác v karentovaných časopisoch, 112 vedeckých a odborných prác v domácich časopisoch, 423 abstraktov príspevkov zo zahraničných a domácich konferencií, z toho 94 karentovaných. Vydala vysokoškolskú učebnicu, je autorkou a spoluautorkou 4 vysokoškolských skrípt. Je spoluautorkou vedeckej monografie Medicínska lymfológia, ktorá bola v roku 2005 ohodnotená ako najlepšia monografia na LF UPJŠ. Má 155 ohlasov publikácií, z toho 44 citácií je registrovaných v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS. Bola hlavnou riešiteľkou 4 a spoluriešiteľkou 3 výskumných úloh (interné granty, VEGA).

V rokoch 1989, 1993, 1994 a 1998 získala Cenu odbornej spoločnosti SDS za najlepšiu publikáciu roka. V roku 1996 jej bola udelená za publikáciu Cena českej flebologickej spoločnosti. V rokoch 2000 a 2001 jej bola udelená Cena LaRoche Possay a v roku 2001 Cena „Maria M. Duran Commitee“ za najlepší poster na siedmom Pražskom mítingu dermatológov.

V rokoch 2000–2003 bola členkou Vedeckej rady LF UPJŠ a v rokoch 2000–2007 členkou Akademického senátu LF UPJŠ. Od roku 1998 doteraz je členkou výboru Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti, ktorá ju za prácu ocenila bronzovou a striebornou medailou SLS. Od roku 2000 doteraz je členkou výboru Slovenskej spoločnosti estetickej dermatológie a kozmetiky. Od roku 1995 doteraz je členkou komisie pre obhajoby dizertačných prác postgraduálneho štúdia z vedného odboru dermatovenerológia. Od roku 2000 doteraz je Krajským odborníkom MZ SR pre odbor dermatovenerológia.

Je členkou redakčnej rady časopisu Česko-Slovenská dermatologie od roku 2004 doteraz. Je v redakčnej rade časopisu Derma od roku 2001 a v časopise Derma 3. tisícročia, ktorého je šéfredaktorkou od roku 2007.

Pri hodnotení zásluh a prínosov profesorky Jautovej nemožno zabudnúť na jej činnosť organizačnú. Každoročne organizuje krajský odborný seminár pre dermatovenerológov, kde dáva príležitosť členom svojho kolektívu i najlepším prednášateľom Slovenska podieľať sa o najprogresívnejšie poznatky z dermatovenerológie a styčných odborov. Každoročne sa podieľa na zostavovaní vedeckého programu na medzinárodné podujatie – Dermaparty.

Od roku 2000, kedy sa stala prednostom Kliniky dermatovenerológie, pod jej vedením prebiehala predatestačná príprava v oblasti imunologickej dermatológie a alergológie. V roku 2006, kedy bola Klinika dermatovenerológie v Košiciach akreditovaná MZ SR, sa stala garantkou špecializačného študijného programu v odbore dermatovenerológia. Od roku 2011 je predsedníčkou komisie pre obhajoby diplomových prác študijného odboru vnútorné lekárstvo.

Na Klinike dermatovenerológie dbá o zavádzanie nových laboratórnych diagnostických a liečebných metód. Na ich splnenie neváha vynaložiť úsilie na získanie moderného prístrojového parku a inováciu laboratórnych metód. Od nástupu na Kožnú kliniku rozvíjala imunohistologickú diagnostiku autoimunitných ochorení metódou priamej a nepriamej imunofluorescencie. Zaviedla metódu nepriamej imunofluorescencie na dôkaz autoprotilátok (ANA, anti dsDNA) v sére pacienta. Zaviedla diagnostiku in vivo testov na dôkaz liekových antigénov a in vitro aj in vivo testov na dôkaz hmyzích antigénov, u ktorých naviac vypracovala metódu špecifickej imunoterapie konvenčnou metódou a metódou rýchlej hyposenzibilizácie. Dermatologickú prácu usmerňuje poskytovaním odborných konzultácií pre všetkých ambulantných dermatológov, ktorí majú o ne záujem a nie je ich málo.

Profesorka Jautová dosiahla zrelú múdrosť, ktorú si vážia nielen jej vrstovníci a spolupracovníci, ale aj študenti. Má pochopenie pre veľkorysosť a nadhľad. Svojou činnosťou vedeckovýskumnou, pedagogickou, publikačnou a organizátorskou sa trvale zapísala do histórie slovenskej dermatológie.

Úprimne jej prajeme, aby ešte veľa rokov bola činorodou dermatologičkou so širokou popularitou a uznaním vo svojom odbore, aby s nesmiernou starostlivosťou liečila dermatologických pacientov, pracovala a publikovala vedecky a odovzdávala nezištne ako doteraz svoje odborné poznatky a skúsenosti.

Milá Jagienka, prajeme Ti k Tvojmu životnému jubileu dobré zdravie, veľa radosti z ďalšej práce, dostatok pohody v osobnom živote a stále mladé myslenie.

Kolektív Kliniky dermatovenerológie UP JŠ LF Košice


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 2

2012 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se