Zpráva z 13. mítinku Evropského dermatologického fóra (EDF)


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 85, 2010, No. 2, p. 116-118
Kategorie: Zprávy z ciziny a kongresů

Luzern, 22. – 23. 1. 2010

EDF je organizace akademických dermatovenerologů pracujících v Evropě, která má jako hlavní cíl vedení oboru po odborné a vzdělávací stránce. Může mít maximálně 200 členů, každý nový člen může být navržen pouze zahraničním ručitelem, deklaruje, co pro EDF přinese, a jeho členství je pečlivě posouzeno mezinárodním předsednictvem. K základním povinnostem člena pak patří účastnit se ročních mítinků EDF (vždy v lednu).

Letošní mítink EDF se konal v hotelu Palace v Luzernu. Zúčastnilo se jej 146 evropských docentů a profesorů dermatologie. Jednání probíhalo v hlavním sále, mezitím se také uskutečňovaly schůzky zainteresovaných sesterských společností.

Organizační struktura a činnost EDF

EDF funguje jako nevýdělečná organizace, která má prosazovat zájmy dermatologů ve vládních strukturách, pojišťovnách a jinde. Předsednictvo (t. č. je předsedkyní prof. Anemarie Ranki, vědeckým sekretářem prof. Girolomoni, pokladníkem prof. French) je voleno na 5 let, kdo byl ve funkci, může ještě o 5 let prodloužit. V r. 2009 bylo přijato 24 nových členů a finanční příjem společnosti činil 251 372 €. K hlavním činnostem patří tvorba a vydávání guidelines pro diagnostické a léčebné postupy: t. č. jsou hotové guidelines pro melanom, bazaliom a aktinické keratózy, systémovou léčbu psoriázy, chronickou kopřivku, kožní lymfomy, i.v. léčbu imunoglobuliny, fotodermatózy; v práci jsou psoriatická artritida, chronický pruritus, atopická dermatitida, akné, STI, androgenní alopecie, lokální aplikace kortikoidů v těhotenství. Nově se bude připravovat extrakorporální fotochemoterapie, psoriáza – udržovací léčba, karcinom z Merkelových buněk, dermatofibrosarcoma protuberans, Kaposiho sarkom a dermatózy rukou. Jak uvedl prof. Korting, tvorba guidelines je složitý mnohastupňový proces, který podléhá určitým pravidlům, oponovacím a schvalovacím řízením, musí být také stanovena úroveň ověření (S1, S2, S3). Nejdále jsou asi s tvorbou guidelines v SRN, kde jich mají asi 660. Z kožních standardů je nejvíce užíván standard pro chronický pruritus. On-line je lze číst na www.AWMF-leitlinien.de nebo na www.derma.de, event. i na www.euroderm.org.

Další záslužnou činností je dohled nad vzděláváním v dermatologii. Proto byla v posledních 2 letech mapovaná situace v jednotlivých evropských zemích. Pregraduální výuka dermatologie probíhá ve všech zemích ve 4. nebo 5. ročníku, v rozsahu 13–160 hodin. Učí se osobním přístupem, v některých zemích i e-learningem. Ještě je potřeba zjistit poměr mezi teoretickou a praktickou výukou. Nový dotazník bude on-line na www.swisdom.org.

Další chvályhodnou činností bylo vytvoření webovských stránek pro monitorování a poradenství v genodermatózách (Geneskin). Zatím je přístupná na www.maori.it/geneskin. Obsahuje 13 poruch epiteliální adheze, 18 poruch keratinizace, 17 ektodermálních dysplazií, 3 poruchy DNA reparace a 10 poruch pojivové tkáně. Systém se bude každý rok aktualizovat.

Velmi ceněnou publikací je „Bílá kniha“ dermatologie, nyní již 3. vydání. Je to účelová publikace, která má sloužit dermatologům jako nástroj k představení oboru politikům, novinářům, manažerům, lobistům a farmaceutům. Je rozdělena do kapitol: charakteristika dermatologie v Evropě a pohled USA na ni, závažné kožní choroby a jejich vliv na kvalitu života, klíčové momenty v klinické dermatologii, akademická dermatologie, vztah k jiným specializacím, náklady věnované kožním onemocněním a péče o ně. Jsou zde také uvedeny důležité kontaktní údaje národních dermatologických společností i dalších organizací působících v dermatologii. Publikace zatím vyšla v nákladu 3000 výtisků a bude např. dostupná na kongresu EADV v Gothenburgu na podzim 2010.

Guidelines v dermatologii

Účastníci mítinku EDF byli podrobněji seznámeni s některými standardy.

Prof. Wojnarovska při sestavování údajů o vlivu lokálních steroidů v těhotenství vycházela z přehledu Cochrane, WHO a Framinghamské studie. Při možném vlivu na snížení porodní hmotnosti a četnosti předčasného porodu doporučuje méně potentní kortikoidy na kratší dobu a menší plochu, při potentních steroidech gynekologický dohled a spíše jako metodu II. volby. Nicméně podání celkových kortikoidů má mnohem větší toxicitu na plod.

Prof. Neumann při sestavování STI standardu vycházel z IUSTI guidelines (S3) vydaných v r. 2001 pro chlamydiové infekce a zahrnul sem lues, kapavku, condylomata accuminata, herpes genitalis a laboratorní postupy k detekci STI.

Prof. Gollnick byl vedoucím pracovní skupiny pro léčbu akné (S3), která vycházela z francouzských, německých a amerických standardů.

Prof. Rzeny informoval o standardu celkové léčby psoriázy (S3), který byl dokončen v r. 2009 a publikován jako Suppl. 2, JEADV s vydáním na podzim 2009, nyní je k dispozici na www.psoriasis-guideline.com. Exspirace je tříletá, tzn. do r. 2012, ale již nyní je jasné, že se bude aktualizovat dříve.

Prof. Weishaarová při tvorbě guideline pro chronický pruritus zdůraznila jeho klinickou relevanci a praktičnost. Je k dispozici na www.itchforum.eu nebo www.itchforum.net.

Prof. Ring krátce informoval o léčbě atopické dermatitidy. Při tvorbě spolupracuje s EAACI a dokončení plánuje v červenci 2010.

Virologie

Prof. Helenius analyzoval interakce virové nákazy s kožními buňkami. Virová onemocnění figurují na 2. a 3. místě nejčastějších příčin smrti. Ohrožují život také tím, že je nedostatečná vakcinace i léčba, dochází k rychlé rezistenci a jsou zneužitelné pro tzv. bioterorismus. Přirovnal je k trojskému koni. Viry se naváží na povrch buňky, dochází pak k penetraci endocytózou skrz buněčnou membránu a intracytosolovým transportem směřují k jádru, kde se dekapsulují a začnou replikovat svou nukleovou kyselinu. HPV16 (lidský papiloma virus) po vniknutí mikrotraumatem směřuje k buňkám bazální vrstvy epidermis, které napadá a v nich replikuje. Proces je relativně velmi pomalý. Bunyaviry (ssRNA viry) jsou přenášeny hmyzím štípnutím (z lidí, dobytka, hlodavců), klinicky se manifestují encefalitidou a (hemoragickou) horečkou. Napadají dendritické buňky v kůži (zejména se specifickou adhezní molekulou SIGN), penetrace proběhne za 9–12 minut. Virus vakcinie (pox virus) postupuje k buněčnému povrchu po filopodiích, při kontaktu s membránou vznikají vychlípeniny (blebbing), které se rychle retrahují.

Farmaceutické projekty v dermatologii

Dr. Mathiesová seznámila s firmou Almirall Hermal se sídlem v Barceloně. Působí v oblasti plicní (CHOPN, astma), autoimunitních onemocnění (sclerosis multiplex, revmatoidní artritis) a kožní (zánětlivé choroby, nemelanomové nádory, akné/rosacea). Soustředí se na studie s isotretinoinem u rosacey (0,3 mg/kg/den) a léčbu aktinických keratóz Actikerale® (s obsahem 0,5% fluorouracilu a 10% kyseliny salicylové).

Dr. Rizová informovala o použití Stelary® inj. v léčbě ložiskové lupénky. Proběhla studie PHOENIX 1 a PHOENIX 2, které extendují na 5 let a srovnávací studie s etanerceptem – ACCEPT. Zatím je s lékem 3letá zkušenost.

Dr. Makarowová popsala klinický výzkum v Evropě, který je podporován European Science Foundation (založen v r. 1974 jako nezávislý, nevládní fond). Pořádá workshopy, konference a má řadu komisí. Pro medicínu je důležitá AMRC (European Medical Research Councils). Hlavními směry výzkumu je nanomedicína, oblast RNA, výzkum kmenových buněk a regenerační medicína. Konstatuje, že lékařský výzkum je v Evropě rozdroben do různých institucí, nemocnic, vysokých škol a navrhuje sdružení a koordinaci pod silnou EAR (European Research Area) založenou v r. 2000.

Dr. Jung (Novartis) informoval o novém biologiku Ilaris® (kanakinumab), který byl vyvinut k léčbě CAPS (cryopyrin associated periodic syndromes). CAPS zahrnuje kopřivku, aseptickou meningitidu, ↑CRP, selhání ledvin (amyloidóza) a smrt na mozkovou příhodu. U CAPS bývá mutace NALP3 (kryopyrinu-inflammasonu), který přímo aktivuje kaspasu 1, která pak zvýšeně uvolňuje IL-1 (první identifikovaný lidský interleukin v r. 1974). Blokace kanakinumabem, který vyvazuje IL-13, má u CAPS příznivý léčebný účinek.

Dr. Kastelein (Merck) zdůraznil roli IL-23 v imunitních dějích při kožních zánětlivých onemocněních. Interleukin 12 a 23 mají společný obsah proteinu p40, nicméně se liší dalšími součástmi: IL-23 obsahuje p19 a IL-12 má v molekule p35. Pro stimulaci subpopulace Th17 se ukazuje jako klíčový IL-23. Th17 se totiž vyskytuje v orgánově specifických autoimunitních infliltrátech, ale cirkuluje i v periferní krvi. Th17 také podporuje faktory nespecifické imunity u epiteliálních buněk: Th17 např. zvyšuje expresi β-defenzinu 2 a β-defenzinu 3 v epidermis z keratinocytů. To má význam např. u ložiskové a artropatické psoriázy, u zánětlivých střevních onemocnění a ankylozující spondylitidy. Injekce IL-23 do myší kůže způsobuje její hyperplazii (stimulace keratinocytů), její induraci a erytém. Tato reakce může být částečně blokována antagonisty TNFα. Nicméně cílená anti IL-23 s sebou přináší menší riziko tuberkulózy.

Dr. Corcoran informoval o fúzi firmy Stiefel a Glaxo Smith Kline (GSK), která se tak stala největší farmaceutickou dermatologickou firmou. Má zastoupení ve 35 zemích, v portfoliu 275 produktů a 3 výzkumné laboratoře (2 v Kalifornii, 1 v Melbourne). Produkty jsou zaměřeny na akné, suchou kůži a svědění, sunscreeny a estetika.

Dr. Molta (Pfizer) přednesl údaje o dlouhodobé léčbě psoriázy etanerceptem. Jsou známy výsledky bezpečnostní studie s trváním 4,6 roků. Např. ve studii CRYSTEL se vážné nežádoucí příhody vyskytují v 0,6% případů. U psoriatické artropatie je k dispozici tříletá studie. Evropské registry (je jich k dispozici více než dvacet) vykazují u etanerceptu nižší incidenci tuberkulózy než další blokátory TNFα– infliximab a adalimumab.

Prof. Christophers informoval o dvouletém trvání ESFR (European Skin Research Foundation), podporujícím výzkum a granty pro mladé dermatology (4 z nich ocenil v r. 2009). Sponzorský dar Galdermy ve výši 50 000 € na r. 2010 činí asi pětinu prostředků tohoto fondu. ESFR provozuje webovou stránku www.euroskinresearch.org.

Závěr

EDF dohlíží na zachování odborného obsahu našeho oboru a je zárukou jeho dalšího rozvoje. Je dobře, že v něm máme své zástupce a také možnost promluvit do evropské dermatovenerologie z tohoto fóra.

Doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.

ettler@fnhk.cz


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 2

2010 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se