ROK 2015 PRINIESOL ĎALŠÍ ROZVOJ EDUKAČNÝCH AKTIVÍT ČUS A SUS


Vyšlo v časopise: Ces Urol 2015; 19(4): 250-252
Kategorie: Editorial

Pomaly končiaci sa rok 2015 priniesol ďalší rozvoj urológie. Na jednej strane sa zdokonaľuje kvalita diagnostických metód, ako je napríklad využitie multiparametrického MRI pri zlepšení detekcie agresívnych foriem karcinómu prostaty, na druhej strane sa chirurgická liečba urologických ochorení v uplynulom roku ešte viac posunula smerom k väčšiemu uplatňovaniu miniinvazívnych postupov. Zachytiť všetky trendy súčasného rozvoja urológie vyžaduje neustále vzdelávanie a podporu praktickej výučby nových operačných postupov. Je chvályhodné, že v rámci Českej a Slovenskej urologickej spoločnosti bol uplynulý rok charakterizovaný vysokým počtom kvalitných odborných podujatí, ktoré boli zamerané nielen na analýzu výsledkov súčasných terapeutických postupov, ale aj na prezentáciu nových postupov, ktoré sa začali používať v každodennej klinickej praxi.

Z mnohých podujatí, ktoré sa realizovali tohto roku za spoločnej účasti členov ČUS a SUS, je potrebné spomenúť tie najdôležitejšie. V júni sa uskutočnila 22. výročná konferencia Slovenskej urologickej spoločnosti v Prešove, ktorá okrem historicky najväčšieho počtu účastníkov (viacej ako 400 účastníkov) priniesla aj niektoré zásadné zmeny spojené s komplexným využitím elektronickej prezentácie odborného programu, abstraktov, posterov a intranetovej komunikácie počas kongresu. Na tomto kongrese bol prvýkrát prezentovaný aj priamy prenos z operačnej sály týkajúci sa robotickej operácie nádoru obličky. Významným faktorom bola aj veľká medzinárodná účasť zahraničných expertov s kvalitnými prezentáciami, medzi ktoré patril aj ESU course zameraný na karcinóm obličky. S veľkým potešením sme privítali tradične bohatú aktívnu účasť českých urológov. Po letnej prestávke bol ďalším významným regionálnym podujatím 15th Central European Meeting (CEM), ktorý sa uskutočnil v dňoch 2.–4. októbra v Budapešti. Toto podujatie je zamerané (369 účastníkov) predovšetkým na to, aby mali mladí urológovia možnosť prezentovať svoje práce na významnom medzinárodnom podujatí, pričom všetky prijaté abstrakty sú publikované v prestížnom časopise European Urology, ktorého impact faktor je mimoriadne vysoký (13 938). Slovenskí (24 účastníkov, 15 abstraktov, 2 prehľadové prednášky) a českí (38 účastníkov, 35 abstraktov, 5 prehľadových prednášok) urológovia mali úspešnú účasť na tomto podujatí. Výbor Slovenskej urologickej spoločnosti teší skutočnosť, že napriek nepriaznivým legislatívnym opatreniam, ktoré platia v SR (zdaňovanie tzv. nepeňažných príspevkov na edukáciu a ich oznamovacia povinnosť) a majú veľmi negatívny vplyv na vzdelávacie aktivity v praxi, sa na Slovensku uskutočnilo 14 celoštátnych urologických podujatí a množstvo regionálnych akcií, bohužiaľ, nepriaznivý vplyv spomínaných opatrení sa odrazil v menšej účasti na niektorých podujatiach. Z tohto pohľadu sa Slovenská urologická spoločnosť pridala k spoločnej protestnej aktivite Slovenskej lekárskej spoločnosti a Slovenskej lekárskej komory odoslanej na Ministerstvo zdravotníctva SR.

Stretnutie predsedov urologických spoločností počas 61. výročnej konferencie ČUS v Olomouci 21. 10. 2015. Zľava: prof. Tenke, predseda Maďarskej urologickej spoločnosti, prof. Babjuk, predseda Českej urologickej spoločnosti, prof. Wolski, predseda Poľskej urologickej spoločnosti, doc. Minčík, predseda Slovenskej  urologickej spoločnosti
Stretnutie predsedov urologických spoločností počas 61. výročnej konferencie ČUS v Olomouci 21. 10. 2015. Zľava: prof. Tenke, predseda Maďarskej urologickej spoločnosti, prof. Babjuk, predseda Českej urologickej spoločnosti, prof. Wolski, predseda Poľskej urologickej spoločnosti, doc. Minčík, predseda Slovenskej urologickej spoločnosti

Tretím veľmi významným podujatím, ktoré sa uskutočnilo len nedávno, bola 61. výročná konferencia Českej urologickej spoločnosti ČLS JEP, 21.–23. 10. 2015 v Olomouci. Táto konferencia bola veľmi úspešná z odbornej aj spoločenskej stránky. Na podujatí bolo prítomných okolo 1 000 účastníkov. Takáto veľká účasť (takisto najväčšia v histórii ČUS) vyžadovala dokonalú organizáciu a logistiku podujatia, čo sa podľa hodnotenia „staronového“ predsedu ČUS prof. Babjuka, organizátorom dokonale podarilo. Sme veľmi radi, že sa na podujatí zúčastnil aj veľký počet slovenských urológov. Mali sme možnosť priameho porovnania odbornej úrovne a rozsahu diagnostických a liečebných metód medzi obidvomi krajinami. Napriek tomu, že českí urológovia opakovane diskutovali o možnostiach zlepšenia úrovne českej urológie, z pohľadu slovenského účastníka bola táto nepriama konfrontácia „studenou sprchou“, napríklad aj pre veľké rozdiely v prístrojovom vybavení.

Významným prvkom edukačnej aktivity je cielená podpora mladej generácie urológov. Výsledky nedávnej dotazníkovej ankety medzi slovenskými rezidentmi a mladými urológmi ukázali, že nastupujúca generácia urológov má záujem o zvyšovanie nielen teoretických, ale aj operačných vedomostí, čo je priaznivý ukazovateľ. Bohužiaľ, väčšina z nich je presvedčená, že nemá dostatok príležitosti operovať! Tieto informácie podporujú edukačné aktivity ČUS a SUS, ktoré predpokladajú, že v roku 2016 sa naplno rozbehne projekt rozvoja spolupráce českej, slovenskej, poľskej a maďarskej urologickej spoločnosti určený mladej generácii urológov z uvedených krajín. Cieľom projektu je ponúknuť možnosti krátkodobých stáží na vybraných pracoviskách tak, aby realizácia týchto školiacich pobytov bola čo najjednoduchšia z hľadiska administratívnych požiadaviek pre uchádzačov. Hlavným kritériom je odporúčanie národnej urologickej spoločnosti. Okrem toho, táto forma školení má byť cenovo veľmi prístupná s tým, že školiace pracoviská sú ochotné pomôcť pri vybavovaní prijateľného ubytovania a niektorých ďalších nákladov spojených s pobytom. Slovenská urologická spoločnosť sa pripojila k vynikajúcej myšlienke prof. Babjuka pripojiť k spolupráci českých a slovenských urológov aj ďalšie dve susediace krajiny: Poľsko a Maďarsko. V Českej republike boli pre túto aktivitu vybrané tieto pracoviská: Urologická klinika VFN Praha (http://www.urologicka-klinika.cz), Urologická klinika Plzeň (http://urol.fnplzen.cz). Urologická klinika Motol v spolupráci s Urologickým oddelením Ústí nad Labem (secr@cus.cz), Urologická Klinika Hradec Králové (http://www.fnhk.cz/urol). Na Slovensku ponúkajú rezidentom a mladým urológom stáže Urologická klinika Martin (kliment@ jfmed.uniba.sk), Urologická klinika Banská Bystrica (http://www.nspbb.sk/) a Klinika urológie Prešov (mincik@fnsppresov.sk). V Maďarsku je to Urologická klinika v Budapešti (nyirady.peter@med. semmelweis-univ.hu) a v Poľsku Urologická klinika v Krakove (piotr.chlosta@uj.edu.pl). Okrem týchto nových možností Európska urologická spoločnosť umožňuje viacero foriem krátkodobých a dlhších študijných pobytov vo vybraných centrách. Pomerne prísne podmienky a presný postup na prihlásenie je uvedený na stránke EAU (www.uroweb. org/education/scholarschip, European Urological Scholarschip Programme). Úspešní uchádzači (vek do 40 rokov) majú možnosť pobytu (4 týždne alebo 12 týždňov, resp. one year research-fellowship) na renomovaných európskych urologických pracoviskách (Viedeň, Amsterdam, Brusel, Barcelona, Štokholm... ), pričom EAU financuje všetky tieto projekty. Nedávno prezident Európskej urologickej asociácie prof. Chapple ponúkol ďalší výučbový program EAU aj pre študentov medicíny, ktorí majú záujem venovať sa urológii po skončení štúdia. Táto iniciatíva je zameraná smerom do budúcnosti s cieľom udržať kontinuálny profesionálny rozvoj nášho odboru.

Výbor Slovenskej urologickej spoločnosti po svojom zvolení minulého roku inicioval v zmysle podpory mladých urológov vznik Pracovnej skupiny mladých urológov (PSMU) pri SUS. Toto zoskupenie si vytvorilo vlastné organizačné vedenie, plán činnosti a čo je najdôležitejšie Výbor SUS pre činnosť PSMU vyčlenil finančný grant, pre ktorý bol vytvorený neinvestičný fond AESCULAPIUS. Ďalším dôležitým faktom je, že fond je v správe PSMU a SUS má len kontrolný mechanizmus na čerpanie prostriedkov. Inými slovami, „mladí“ rozhodujú o tom, čo budú financovať. Jedným z podujatí, ktoré stihli členovia tejto pracovnej skupiny zorganizovať, bol prvý ročník Školy mladých urológov v Jasnej v Nízkych Tatrách. Vzhľadom na to, že toto podujatie bolo veľmi úspešné a má silný potenciál na vytvorenie dlhodobej tradície, uskutoční sa na jar budúceho roku jeho druhý ročník. V zastúpení Pracovnej skupiny mladých urológov pri SUS pozývame rezidentov a mladých urológov registrovaných v ČUS na aktívnu účasť na tomto podujatí. Zmyslom tejto aktivity je okrem podpory mladej generácie vytvoriť príležitosť na vzájomné kontakty mladých slovenských a českých urológov, čo bude určite dobrým základom na pokračovanie dobrej spolupráce ČUS a SUS aj v budúcnosti!

S prianím úspešného dovŕšenia pracovných aj osobných predsavzatí v roku 2015 želá všetkým členom Českej a Slovenskej urologickej spoločnosti všetko najlepšie v nasledujúcom roku 2016.

Dne 23. 11. 2015

doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.

Predseda Slovenskej urologickej spoločnosti


Štítky
Dětská urologie Nefrologie Urologie

Článek vyšel v časopise

Česká urologie

Číslo 4

2015 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×