Psychiatrické syndromy doprovázející hypertenzia diabetes mellitus – srovnávací analýza čtyřdiagnostických skupin


Psychiatric Syndromes Accompanying Hypertension and Diabetes Mellitus:Comparative Analysis of Four Diagnostic Groups

The paper investigated relationship between hypertension, diabetes mellitus and psychopathologyat the geriatric age. The patients with a chronic somatic disease suffer from psychic disorders ata higher frequency in comparison with a common population, since the occurrence of hypertensionand diabetes mellitus of 2nd type is signifi cantly higher in patients treated at the wards of geriatricpsychiatry, as compared with a common population. The authors examined 380 patients of geriatricpsychiatry in Kroměříž, dividing them into four groups: 1) patients with hypertension, 2) patientswith hypertension complicated with a brain vascular stroke, 3) patients treated for diabetes mellitus,4) patients treated for diabetes mellitus and hypertension. Both sexes were equally represented ineach group, difference in the mean age were not signifi cant. The diagnosis of dementia was mostfrequent in the group of patients with hypertension complicated with the occurrence of stroke, theleast frequency was observed in the group of uncomplicated hypertension. Delirious conditionsaccompanied dementia in 72.2%, but in the group of uncomplicated hypertension, deliriousconditions occurred signifi cantly more often if dementia was not present. The prevalence of anxiousand affective disorders, disorders with delusions, organic personality disorders and hallucinatorydisorders did not differ signifi cantly among the individual examined groups.

Key words:
dementia, depression, delirium, organic psychiatric disorders, hypertension, diabetesmellitus, comorbidity.


Autoři: J. Zmeková
Působiště autorů: Psychiatrická léčebna Kroměříž, ředitel prim. MUDr. V. Klíma
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 2004, No. 7, pp. 413-419.
Kategorie: Články

Souhrn

V práci je zkoumán vztah mezi hypertenzí, diabetem mellitus a psychopatologií v geriatrickémvěku. U pacientů s chronickým somatickým onemocněním je častější výskyt psychických poruch vesrovnání s běžnou populací, protože výskyt hypertenze a diabetu mellitu 2. typu je signifi kantněvyšší u pacientů léčených na odděleních geriatrické psychiatrie oproti výskytu v běžné populaci.Vyšetřován byl soubor 380 pacientů geriatrické psychiatrie v Kroměříži, kteří byli rozděleni do čtyřskupin: 1. pacienti s hypertenzí, 2. pacienti s hypertenzí komplikovanou cévní mozkovou příhodou,3. pacienti léčeni pro diabetes mellitus, 4. pacienti léčeni pro diabetes mellitus i hypertenzi. Zastoupeníobou pohlaví bylo rovnoměrné v každé skupině, rozdíly v průměrném věku mezi jednotlivýmiskupinami nebyly významné. Diagnóza demence byla nejčastější ve skupině pacientů s hypertenzíkomplikovanou výskytem CMP, nejméně častá byla ve skupině nekomplikované hypertenze.Deliriózní stavy byly až v 72,2 % nasedající na demenci, ale ve skupině nekomplikované hypertenzebylo signifi kantně více delirií bez přítomnosti demence. V prevalenci úzkostných a afektivníchporuch, poruch s bludy, organických poruch osobnosti a halucinatorních poruch nebylo statistickyvýznamných rozdílů mezi jednotlivými vyšetřovanými skupinami.

Klíčová slova:
demence, deprese, delirium, organické psychické poruchy, hypertenze, diabetesmellitus, komorbidita.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie


2004 Číslo 7

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se