Teoretický význam štúdia symptomatológiementálnej anorexie a bulímie


Theoretical Meaning of the Symptomatology of Anorexia andBulimia Nervosa

The authors in this study state that the study of symptomatology of anorexia and bulimia nervosaallows recognition of the meaning of quantitative relations between the components of thepsychopathological status of these conditions. They present the concept that in a signifi cant numberof patients with anorexia and bulimia nervosa there exists a relationship with depression and to alesser degree with schizophrenia. In these cases it must be taken into account that the basic (primary,axial) component of the psychopathological status is depression or schizophrenia. This componentmay not be overtly manifest or it could present itself only at a subclinical level. The clinical picturemay be dominated by less specifi c signs and symptoms, which also form the clinical pathogeneticunit. They depend on the qualitative relation between both components. The non-specifi c componentinfl uences the basic component to become more intensive or chronic. Manifestation of the nonspecific component in this relation is psychopathologically harder to quantitate. The study of theserelationships could determine the appropriate treatment strategies that should be undertaken.

Key words:
depressive and schizophrenic axial syndrome, Guensberger’s method of psychopathologicalanalysis, components (syndromes) of psychopathological status, anorexia and bulimia nervosa,psychopathological symptom and its signs.


Autoři: J. Fleischer;  Ľ. Izáková
Působiště autorů: Psychiatrická klinika LF UK a FN, Bratislava, prednosta doc. MUDr. V. Novotný, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 2003, No. 7, pp. 386-388.
Kategorie: Články

Souhrn

Súhrn:
V práci sa poukazuje na to, že štúdium symptomatológie mentálnej anorexie a bulímieumožňuje poznať význam kvantitatívnych vzťahov medzi komponentami psychopatologickýchstavov. Presadzuje sa aj názor, nie zanedbateľný, že u veľkej časti pacientiek s mentálnou anorexioua bulímiou existuje príbuznosť s depresiou a u menšej části aj so schizofréniou. V týchto prípadochje potrebné počítať s tým, že základným (primárnym, osovým) komponentom psychopatologickéhostavu je depresia alebo schizofrénia. Jeho vyjadrenie je klinicky málo manifestné, prípadne je jehoprítomnosť len na subklinickej úrovni. Menej špecifi cké prejavy, ktoré ovládajú klinický obraz, tak istopredstavujú klinickopatogenetickú jednotku. Podmienené sú prítomnosťou základného komponentua pri danom kvantitatívnom vzťahu medzi obidvomi komponentami, nešpecifi cký komponent pôsobína základný tak, že ho zosilňuje alebo chronifi kuje. Prejavy nešpecifi ckého komponentu pri tomtovzťahu sú psychopatologicky ťažšie kvalifi kovatelné. Štúdium týchto súvislostí umožní ohraničiťrámec, v ktorom sa môžu hľadať vhodné liečebné stratégie.

Klíčová slova:
depresívny a schizofrenický osový syndróm, Guensbergerova metódapsychopatologického rozboru, komponenty (syndrómy) psychopatologického stavu, mentálnaanorexia a bulímia, psychopatologický symptóm a jeho znaky.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se