České výsledky studie RODOS: porovnání risperidonu a olanzapinu z hlediska účinnosti, snášenlivosti a nákladů léčby


Comparison of Risperidone and Olanzapine from the Point of View ofEfficacy, Tolerability and Treatment Costs

The RODOS study is an international multi-centre retrospective study, based on analysis of thepatient’s records in patients with schizophrenia, who were treated with risperidone or olanzapine. The objective of the project was to compare both medications from the point of view ofadministration, efficacy, tolerability, and costs of the treatment - all under the normal conditionsof clinical practice. In the Czech Republic, the RODOS study was conducted in three centres, andthere were 176 patients enrolled in total. In the risperidone group there were 93 patients, averageage 36.9 ± 13.8 years. In the olanzapine group there were 83 patients, average age 31.7 ± 11.7 years.There were two significant differences between the risperidone and olanzapine group: the age ofonset of the first symptoms (p = 0,0037) and the age on admission (p = 0,0054). The average dailydose of risperidone was 3.2 mg. The average daily dose of olanzapine was 13.9 mg. In the risperidone group 85% of respondents were reported, in the olanzapine group 86%. This difference wasnot significant. When the average time between the start of medication and the onset of itstherapeutic effect was compared, it was shown that the onset of the therapeutic effect of risperidone was faster than of olanzapine (7.9 versus 10 days, p = 0.006). There were no significantdifferences between the two groups in occurrence of adverse effects. Pharmaco-economical analysis of the daily treatment costs was performed using analysis of variance with covariates. Thismethod allowed for adjustment of the results to the baseline differences of both treatment groups.The adjusted price of the daily treatment dose of risperidone was 70.5 Czech Crowns (CZK). In thecase of olanzapine it was 245.7 CZK (p = 0.0001). If all the medication used was evaluated, theprice of daily treatment in the risperidone group was 81.5 CZK and in the olanzapine group it was256.5 CZK (p = 0.0001). The results of this study suggest that while the efficacy and tolerability ofboth medications were comparable, the cost of treatment was significantly higher in the olanzapine group.

Key words:
atypical neuroleptics, risperidone, olanzapine, efficacy, dosage, adverse effects, pharmacoeconomics.


Autoři: M. Hrdlička;  D. Rosillon;  I. Duchesne;  Výzkumníci Studie Rodos
Působiště autorů: Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, přednosta doc. MUDr. M. Hrdlička, CSc. SGS Biopharma, Wavre, Belgium Department of Health Economics and Outcomes Research, Janssen Research Foundation, Beerse, Belgium
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 2001, No. 7, pp. 343-349.
Kategorie: Články

Souhrn

Studie RODOS je mezinárodní multicentrická retrospektivní studie založená na analýzechorobopisné dokumentace u schizofrenních pacientů léčených risperidonem nebo olanzapinem.Účelem projektu je porovnání obou léků z hlediska způsobu užívání, účinnosti, snášenlivosti a ná-kladů na léčbu, a to z hlediska běžné klinické praxe. V České republice byla studie RODOS prove-dena ve třech centrech: celkem bylo do studie zařazeno 176 pacientů. Ve podskupině risperidonubylo zařazeno 93 pacientů o průměrném věku 36,9 ± 13,8 let, v podskupině olanzapinu 83 pacientůo průměrném věku 31,7 ± 11,7 let. Významný rozdíl mezi podskupinami risperidonu a olanzapinubyl nalezen ve věku začátku prvních symptomů (p = 0,0037) a věku při přijetí (p = 0,0054). Průměr-ná denní dávka byla u risperidonu 3,2 mg, u olanzapinu 13,9 mg. Ve skupině risperidonu bylozaznamenáno 85 % responderů, ve skupině olanzapinu 86 %, rozdíl nebyl významný. Při porovná-ní průměrného času od nasazení léku do začátku účinnosti léku se ukázalo, že nástup účinkurisperidonu byl rychlejší než olanzapinu (7,9 verzus 10 dnů, p = 0,006). Celkový výskyt nežádou-cích účinků se u obou skupin významně nelišil. Farmakoekonomický rozbor denních nákladů naléčbu byl proveden analýzou variance s užitím kovariátů, která umožnila adjustovat výsledky navstupní rozdíly obou lékových skupin. Adjustovaná cena denní léčby risperidonem byla 70,5 Kča olanzapinem 245,7 Kč (p = 0,0001). Při hodnocení veškeré medikace byla cena denní léčby veskupině risperidonu 81,5 Kč a ve skupině olanzapinu 256,5 Kč (p = 0,0001). Výsledky studie ukazu-jí, že při srovnatelné účinnosti a snášenlivosti obou léků byly významně vyšší náklady při léčběolanzapinem.

Klíčová slova:
atypická neuroleptika, risperidon, olanzapin, účinnost, dávkování, nežádoucí účinky, farmakoekonomika.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie


2001 Číslo 7

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se