Možnosti využitia SSRI v komplexnejrehabilitačnej starostlivosti


SSRIs in Comprehensive Rehabilitation Care

The National Rehabilitation Center in Kováčová (NRC) is a unique state institution in the SlovakRepublic, which provides comprehensive rehabilitation care to patients with motor disorders(after brain and spinal injuries, polytraumatic states, states after strokes with residual motorimpairments, etc.). The level of cooperation of patients undergoing rehabilitation treatment is oneof the most important factors which can influence and in many cases even limit the efficacy ofrehabilitation treatment and is often determined by their mental state. The aim of the presentedwork is to show further possibilities of application of SSRIs - based on the empirical experiencewith treatment of patients in the NRC.In 1997 8 patients of NRC with severe motor impairments (5 males and 3 females, aged 27 to 80years) were treated by comprehensive rehabilitation care also with SSRIs (citalopram, daily dose20 - 40 mg or fluoxetine 20 mg pro die). Improvement of the mental state associated with improvedcooperation in rehabilitation activities led in all cases to a greated effectivity of rehabilitationtreatment. No side-effects calling for correction of treatment were found in this study. On theother hand, the authors did not find any significant interaction of SSRIs with other pharmacolo-gical agents.

Key words:
motor disorders, depression, comprehensive rehabilitation care, serotonin, selective


Autoři: L. Nábělek;  A. Nábělková *;  J. Vongrej
Působiště autorů: Psychiatrické oddelenie NsP FDR, Banská Bystrica
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 2000, No. 5, pp. 270-273.
Kategorie: Články

Souhrn

Národné rehabilitačné centrum v Kováčovej (NRC) je jediným štátnym zariadením v Slo-venskej republike poskytujúcim komplexnú rehabilitačnú starostlivosť pacientom trpiacim poru-chami motorických funkcií (po úrazoch a poškodeniach mozgu a miechy, polytraumatickýchstavov, stavoch po mozgových príhodách s reziduálnou motorickou nedostatočnosťou a pod.).Úroveň spolupráce pacientov podrobujúcich sa rehabilitačným procedúram je pritom jednýmz najdôležitejších faktorov, ktorý môže ovplyvniť a v niektorých prípadoch i limitovať úspešnosťrehabilitačnej liečby a je často determinovaná ich aktuálnym psychickým stavom. Cieľom prezen-tovanej práce je poukázať na ďalšie možnosti využitia SSRI - vychádzajúc z empirických skúse-ností s liečbou pacientov NRC.V roku 1997 bolo osem pacientov NRC s vážnymi poruchami motoriky (5 mužov a 3 ženy vo vekuod 27 do 80 rokov) liečených v rámci komplexnej rehabilitačnej liečby aj psychofarmakami zoskupiny SSRI (citalopramom v dennej dávke 20 - 40 mg alebo fluoxetínom v dávke 20 mg pro die).Zlepšenie psychického stavu spojené so zlepšením spolupráce pri rehabilitačných aktivitách vied-lo vo všetkých prípadoch k väčšej efektívnosti rehabilitačnej liečby. Nevyskytli sa žiadne vedľaj-šie účinky, ktoré by boli príčinou úpravy terapie, autori nepozorovali ani žiadne významnéinterakcie SSRI s inými ordinovanými liekmi.

Klíčová slova:
poruchy motoriky, depresia, komplexná rehabilitačná starostlivosť, serotonín, in-

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie


2000 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se