Změny tloušťky řasnatého tělesa po aplikaci 0,005% latanoprostu


Changes of the Thickness of the Ciliary Body after the Latanoprost 0.005 % Applicatio

In a randomized prospective open study the authors followed up the influence of latanoprost 0.005 % on the changes of the ciliary body thickness by means of ultrasound biomicroscopy. The study group consisted of 40 eyes of 24 patients with primary open angle glaucoma not treated with latanoprost before. At the entry visit and further after 2 and 8 weeks, according to the study protocol, a complex ophthalmologic examination was performed; especially anatomical relation between the cornea and the iris, configuration of the anterior chamber angle, and furthermore the best visual acuity for far and near, intraocular pressure measurement by means of applanation method, anterior chamber depth, and the pupil size. The thickness of the ciliary body was measured in the distance of 1 500 μm (T1), 2 000 μm (T2), and 2 500 μm (T3) from the scleral spur. A slight decrease of T1 comparing with the initial values was found: from 668 ± 117 μm in the beginning, to 633 ± 127 μm after two weeks, and 614 ± 147 μm after eight weeks of treatment. In the case of T2 measurement, the situation is similar; the decrease of the values was smaller than in T1. The above-mentioned differences were not statistically significant. Practically no differences were found in the T3 measured values. The intraocular pressure during the follow-up decreased markedly – from 21.3 ± 4.2 mm Hg to 18.8 ±3.3 mm Hg (week 2) and 17.6 ± 3.7 mm Hg (week 8). The average lowering of the intraocular pressure (IOP) by 2.5 mm Hg (i.e. by 11.7 %) found between the initial values and values after two weeks of treatment was found as statistically significant (P-value = 0.0001) as well as the difference between the initial values and values after eight weeks of treatment. No statistical significant difference was found between IOP values measured after two and eight weeks of treatment. All other followed-up parameters (anterior chamber depth, size of the pupil, visual acuity, and external finding) remained during the eight weeks period unchanged.

Our results are in the congruity with one of hypotheses of the latanoprost acting – compacting of the interstitium and following opening of the porosities among the muscles fibers bundles of the ciliary body cause the increase of the intraocular fluid outflow and marked decrease of the intraocular pressure. To explain the mechanisms affecting the ciliary body in detail, more studies are needed.

Key words:
ciliary body, glaucoma, latanoprost, ultrasound biomicroscopy


Autoři: P. Výborný;  L. Hejsek;  S. Sičáková;  J. Pašta
Působiště autorů: Oční klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Ústřední vojenské nemocnice, Praha, přednosta doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., 63, 2007, No. 6, p. 415-421

Souhrn

Autoři sledovali v randomizované prospektivní otevřené studii působení 0,005% latanoprostu na změny tloušťky ciliárního tělesa pomocí ultrazvukové biomikroskopie. V souboru je zařazeno 40 očí 24 pacientů s primárním glaukomem otevřeného úhlu, dosud prostaglandiny neléčených. Při vstupním vyšetření před nasazením latanoprostu a dále za 2 týdny a 8 týdnů podle protokolu studie bylo provedeno komplexní oftalmologické vyšetření a sledovány zvláště anatomický vztah duhovky a rohovky, konfigurace úhlu přední komory, dále centrální ostrost zraková do dálky a do blízka, nitrooční tlak aplanačně, hloubka přední komory, šířka zornice. Tloušťka ciliárního tělesa byla měřena ve vzdálenosti 1500 μm (T1), 2000 μm (T2) a 2500 μm (T3) od sklerální ostruhy. Byl zjištěn mírný pokles T1 ve srovnání s výchozími hodnotami: od základu 668 ± 117 μm k hodnotám 633 ± 127 μm po dvou týdnech a 614 ± 147 μm po osmi týdnech léčby. V případě měření T2 je situace podobná, zjištěný pokles hodnot byl menší než u T1. Zmíněné rozdíly nebyly statisticky významné. Téměř žádný rozdíl nebyl pozorován v naměřených hodnotách T3.

Nitrooční tlak v průběhu sledování výrazně poklesl - od výchozích 21,3 ± 4,2 mm Hg na 18,8 ± 3,3 mm Hg (2. týden) a 17,6 ± 3,7 mm Hg (8. týden). Průměrné snížení NT o 2,5 mm Hg (o 11,7 %) zjištěné mezi výchozími hodnotami a hodnotami po dvou týdnech léčby bylo prokázáno jako statisticky významné (P-hodnota = 0,0001) stejně jako průměrný rozdíl 3,7 mm Hg (pokles o 17,4 %) mezi výchozími hodnotami NT a hodnotami naměřenými po osmi týdnech. Nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl mezi hodnotami NT naměřenými po dvou a osmi týdnech léčby.Všechny ostatní sledované parametry (hloubka přední komory, šířka zornice, ostrost zraková, zevní nález) zůstaly v průběhu osmi týdnů beze změny. Naše výsledky jsou v souladu s jednou z hypotéz působení latanoprostu – zhutnění intersticia a následné otevření porozit mezi svazky svalových vláken ciliárního tělesa vede ke zvýšení odtoku nitrooční tekutiny a výraznému snížení nitroočního tlaku.

K přesnému objasnění mechanismů působících v oblasti řasnatého tělesa je zapotřebí dalších studií.

Klíčová slova:
řasnaté těleso, glaukom, latanoprost, ultrazvuková biomikroskopie


Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie

Číslo 6

2007 Číslo 6
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se