Skoré pooperačné komplikácie po plánovaných operáciách degenerovanej driekovej chrbtice u starších pa­cientov


Autoři: P. Snopko;  B. Kolarovszki;  R. Opšenák;  R. Richterová;  M. Benčo;  M. Hanko
Působiště autorů: Clinic of Neurosurgery, Jessenius Faculty of Medicine in Martin, Comenius University in Bratislava and Martin University Hospital, Slovakia 1
Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2018; 81(4): 450-456
Kategorie: Původní práce
doi: 10.14735/amcsnn2018450

Souhrn

Úvod:
Degeneratívne ochorenie driekovej chrbtice patrí v súčasnosti medzi ochorenia postihujúce významnú časť populácie, obvykle staršej generácie. Operačná liečba je vo všeobecnosti u pa­cientov vyššieho veku spojená s vyšším rizikom výskytu pooperačných komplikácií.

Súbor pa­cientov a metodika:
Retrospektívna analýza pa­cientov vo veku nad 60 rokov, ktorí podstúpili operačnú liečbu degeneratívneho ochorenia driekovej chrbtice na Neurochirurgickej klinike Univerzitnej nemocnice Martin v období od januára 2015 do decembra 2016. U pa­cientov bol sledovaný výskyt skorých pooperačných komplikácií a zhodnotený vzťah medzi incidenciou pooperačných komplikácií, pridruženými ochoreniami a vybranými rizikovými faktormi.

Výsledky:
Celkom bolo sledovaných 107 pa­cientov (48 mužov a 59 žien). Výskyt pooperačných komplikácií bol 24,3 %. Incidencia chirurgicky významných komplikácií bola 9,4 %, incidencia chirurgicky nevýznamných komplikácií bola 17,8 %. 7,5 % pa­cientov vyžadovalo revízny chirurgický výkon. 83,2 % pa­cientov podstúpilo dekompresívny operačný výkon, 16,8 % pa­cientov podstúpilo inštrumentovaný výkon. Výskyt komplikácií bol vyšší u pa­cientov, ktorí podstúpili inštrumentovaný výkon, oproti pa­cientom, ktorí vyžadovali len dekompresiu spinálneho kanála (23,6 vs. 27,8 %; p = 0,7561). Štatisticky významný bol vzťah medzi pooperačnými komplikáciami a prítomnosťou diabetes mel­litus typu 2 (p = 0,0082). Dĺžka operačného výkonu štatisticky významne ovplyvnila výskyt komplikácií (p = 0,001).

Záver:
Takmer u štvrtiny pa­cientov vo veku nad 60 rokov sa vyskytli pooperačné komplikácie s dominanciou chirurgicky nevýznamných komplikácií. Štúdia preukázala vyšší výskyt pooperačných komplikácií u pa­cientov po inštrumentovanom operačnom výkone ako u pa­cientov, ktorí výžadovali len dekompresiu spinálneho kanála (bez štatistickej signifikantnosti). Preukázali sme spojitosť medzi dĺžkou operačného výkonu, dĺžkou pobytu v nemocnici, prítomnosťou diabetes mel­litus typu 2 a prítomnosťou pooperačných komplikácií.

Kľúčové slová:
spinálna chirurgia – pooperačné kom­plikácie – degeneratívne ochorenie chrbtice – pridružené ochorenia

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů.


Zdroje

1. Federal Interagency Forum on Aging-Related Statistics. Older Americans Update 2006: Key Indicators of Wel­l--Being. [online]. Washington: U.S. Government Print­­ing Of­fice 2006. Available from URL: https:/ / agingstats.gov/ docs/ PastReports/ 2006/ OA2006.pdf.

2. Rudinsky B, Kolejak K. Degeneratívne ochorenie driekovej chrbtice –  možnosti chirurgickej liečby. Neurol praxi 2008; 9(3): 134– 139.

3. Kirkland KB, Briggs JP, Trivette SL et al. The impact of surgical-site infections in the 1990s: attributable mortality, excess length of hospitalisation, and extra costs. Infect Control Hosp Epidemiol 1999; 20(11): 725– 730. doi: 10.1086/ 501572.

4. Calderone RR, Garland DE, Capen DA et al. Cost of medical care for postoperative spinal infections. Orthop Clin North Am 1996; 27(1): 171– 182.

5. Campbell PG, Yadla S, Nas­ser R et al. Patient comorbidity score predict­­ing the incidence of perioperative complications: as­ses­s­­ing the impact of comorbidities on complications in spine surgery. J Neurosurg Spine 2012; 16(1): 37– 43. doi: 10.3171/ 2011.9.SPINE11283.

6. Deyo RA, Nachemson A, Mirza SK. Spinal-fusion surgery –  the case for restraint. N Engl J Med 2004; 350(7): 722– 726. doi: 10.1056/ NEJMsb031771.

7. Weinstein JN, Lurie JD, Olson PR et al. United States trends and regional variations in lumbar spine surgery: 1992– 2003. Spine (Phila Pa 1976) 2006; 31(23): 2707– 2714. doi: 10.1097/ 01.brs.0000248132.15231.fe.

8. Machado GC, Maher CG, Fer­reira PH et al. Trends, complications, and costs for hospital admis­sion and surgery for lumbar spinal stenosis. Spine (Phila Pa 1976) 2017; 42(22): 1737– 1743. doi: 10.1097/ BRS.0000000000002207.

9. DeWald CJ, Stanley T. Instrumentation-related complications of multilevel fusions for adult spinal deformity patients over age 65: surgical considerations and treatment options in patients with poor bone quality. Spine (Phila Pa 1976) 2006; 31 (19 Suppl): 144– 151. doi: 10.1097/ 01.brs.0000236893.65878.39.

10. Deyo RA, Mirza SK, Martin BI et al. Trends, major medical complications, and charges as­sociated with surgery for lumbar spine stenosis in older adults. JAMA 2010; 303(13): 1259– 1265. doi: 10.1001/ jama.2010.338.

11. Mirza SK, Deyo RA, Heagerty PJ et al. Development of an index to characterize the “invasivenes­s” of spine surgery: validation by comparison to blood loss and operative time. Spine (Phila Pa 1976) 2008; 33(24): 2651– 2661. doi: 10.1097/ BRS.0b013e31818dad07.

12. Li G, Patil CG, Lad SP,et al. Ef­fects of age and comorbidities on complication rates and adverse outcomes after lumbar laminectomy in elderly patients. Spine (Phila Pa 1976) 2008; 33(11): 1250– 1255. doi: 10.1097/ BRS.0b013e3181714a44.

13. Hrabalek L, Adamus M, Wanek T et al. Surgical complications of the anterior approach to the L5/ S1 intervertebral disc. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub 2012; 156(4): 354– 358. doi: 10.5507/ bp.2011.064.

14. Grob D, Humke T, Dvorak J. Degenerative lumbar spinal stenosis: decompres­sion with and without arthrodesis. J Bone Joint Surg Am 1995; 77(7): 1036– 1041.

15. Lebude B, Yadla S, Albert T et al. Defin­­ing “complications” in spine surgery: neurosurgery and orthopaedic spine surgeons‘ survey. J Spinal Disord Tech 2010; 23(8): 493– 500. doi: 10.1097/ BSD.0b013e3181c11f89.

16. Durny P. Možnosti miniinvazívnej chirurgickej liečby pa­cientov s degeneratívnym ochorením driekovej chrbtice. Slov Chir 2014; 11(2): 48– 52.

17. Sebesta P, Stulík J, Vyskocil T et al. Cauda equine syndrome after elective lumbar spine surgery. Acta Chir Orthop Traumatol Cech 2009; 76(6): 505– 508.

18. Micankova Adamova B, Vohanka S. Kvantifikace postižení u pa­cientů s lumbální spinální stenózou. Cesk Slov Neurol N 2013; 76/ 109(5): 570– 574.

19. Micankova Adamová B, Hnojcikova M, Vohanka S et al. Oswestry dotazník, verze 2.1a - výsledky u pa­cientů s lumbální spinální stenózou, srovnání se starší verzí dotazníku. Cesk Slov Neurol N 2012; 75/ 108(4): 460– 467.

20. Katz JN, Lipson SJ, Lew RA. Lumbar laminectomy alone with instrumented or non-instrumented arthrodesis in degenerative lumbar spine stenosis: patient selection, costs, and surgical outcomes. Spine (Phila Pa 1976) 1997; 22(10): 1123– 1131.

21. Cas­sinel­li EH, Eubanks J, Vogt M et al. Risk factors for development of perioperative complications in elderly patients undergo­­ing lumbar decompres­sion and arthrodesis for spina stenosis: an analysis of 166 patients. Spine (Phila Pa 1976) 2007; 32(2): 230– 235.

22. Button G, Gupta M, Bar­rett C et al. Three- to six-year fol­low-up of stand-alone BAK cages implanted by a single surgeon. Spine J 2005; 5(2): 155– 160.

23. Ciol MA, Deyo RA, Howell E et al. An as­ses­sment of surgery for spinal stenosis: time trends, geographic variations, complications, and reoperations. J Am Geriatr Soc 1996; 44(3): 285– 290.

24. Grob D, Humke T, Dvorak J. Degenerative lumbar spine stenosis: decompres­sion with and without arthrodesis. J Bone Joint Surg Am 1995; 77(7): 1036– 1041.

25. Cho KJ, Suk SI, Park SR et al. Complications in posterior fusion and instrumentation for degenerative lumbar scoliosis. Spine (Phila Pa 1976) 2007; 32(20): 2232– 2237. doi: 10.1097/ BRS.0b013e31814b2d3c.

26. Patel N, Bagan B, Vadera S et al. Obesity and spine surgery: relation to perioperative complications. J Neurosurg Spine 2007; 6(4): 291– 297. doi: 10.3171/ spi.2007.6.4.1.

27. Yadla S, Malone J, Campbell PG et al. Obesity and spine surgery: reas­ses­sment based on a prospective evaluation of perioperative complications in elective degenerative thoracolumbar procedures. Spine J 2010; 10(7): 581– 587. doi: 10.1016/ j.spinee.2010.03.001.

28. Yagi M, Patel R, Boachie-Adjei O. Complications and unfavourable clinical outcomes in obese and over­weight patients treated for adult lumbar or thoracolumbar scoliosis with combined anterior/ posterior surgery. J Spinal Disord Tech 2015; 28(6): E368– E376. doi: 10.1097/ BSD.0b013e3182999526.

29. Li G, Patil CG, Lad SP et al. Ef­fects of age and comorbidities on complication rates and adverse outcomes after lumbar laminectomy in elderly patients. Spine (Phila Pa 1976) 2008; 33(11): 1250– 1255. doi: 10.1097/ BRS.0b013e3181714a44.

30. Benz RJ, Ibrahim ZG, Afshar P et al. Predict­­ing complications in elderly patients undergo­­ing lumbar decompres­sion. Clin Orthop Relat Res 2001; 384: 116– 121.

31. Glas­sman SD, Alegre G, Car­reon L et al. Perioperative complications of lumbar instrumentation and fusion in patients with diabetes mel­litus. Spine J 2003, 3(6): 496– 501.

32. Okuda S, Oda T, Miyauchi A et al. Surgical outcome of posterior lumbar interbody fusion in elderly patients. J Bone Joint Surg Am 2006; 88: 2714– 2720. doi: 10.2106/ JBJS.F.00186.

33. Car­reon LY, Puno RM, Dimar JR 2nd et al. Perioperative complications of posterior lumbar decompres­sion and arthrodesis in older adults. J Bone Joint Surg Am 2003; 85-A(11): 2089– 2092.

34. Browne JA, Cook C, Pietrobon R et al. Diabetes and early postoperative outcomes fol­low­­ing lumbar fusion. Spine (Phila Pa 1976) 2007; 32: 2214– 2219. doi: 10.1097/ BRS.0b013e31814b1bc0.

35. Guzman JZ, Iatridis JC, Skovrlj B et al. Outcomes and complications of diabetes mel­litus on patients undergo­­ing degenerative lumbar spine surgery. Spine (Phila Pa 1976) 2014; 39(19): 1596– 1604. doi: 10.1097/ BRS.0000000000000482.

36. Epstein NE. Predominantly negative impact of diabetes on spinal surgery: a review and recom­mendation for better preoperative screening. Surg Neurol Int 2017; 8: 107. doi: 10.4103/ sni.sni_101_17.

37. Smith JS, Shaf­frey CI, Sansur CA et al. Rates of infection after spine surgery based on 108,419 procedures. Spine 2011; 36: 556– 563. doi: 10.1097/ BRS.0b013e3181eadd41.

38. Hey HW, Thiam DW, Koh ZS et al. Is intraoperative local vancomycin powder the answer to surgical site infections in spine surgery? Spine (Phila Pa 1976) 2017; 42(4): 267– 274. doi: 10.1097/ BRS.0000000000001710.

39. Ahn DK, Kim JH, Chang BK et al. Can we prevent a postoperative spinal epidural hematoma by us­­ing larger diameter suction drains? Clin Orthop Surg 2016; 8(1): 78– 83. doi: 10.4055/ cios.2016.8.1.78.

40. Rao BR, Vasquez G, Har­rop J et al. Risk factors for surgical site infections fol­low­­ing spinal fusion procedures: a case-control study. Clin Inf Dis 2011; 53(7): 686– 692. doi: 10.1093/ cid/ cir506.

Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie
Článek Editorial

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Číslo 4

2018 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se