Neurologie v České a slovenské neurologii a neurochirurgii


Vyšlo v časopise: Cesk Slov Neurol N 2011; 74/107(1): 3-5
Kategorie: Úvodník

Jedním z ukazatelů vyspělosti oboru a jeho integrace do celoevropského a celosvětového trendu výzkumných priorit může být tematické spektrum článků v národním odborném periodiku. Podíval jsem se tedy na uplynulé číslo našeho časopisu z pohledu neurologie (necítím se kompetentní hodnotit neurochirurgický aspekt, který je v našem společném periodiku významně zastoupen) a pokusil se ho porovnat s oficiálním periodikem Evropské federace neurologických společností – European Journal of Neurology (EJN).

jp_34100_f_1
jp_34100_f_1

V roce 2010 bylo v CSNN publikováno 87 vědeckých článků – původních prací, krátkých sdělení, kazuistik a přehledných článků. Nejčastěji byly tematicky zastoupeny onemocnění míchy a páteře [1–12] a cévní mozkové příhody [13–24], následovaly periferní neuropatie a další neuromuskulární choroby [25–34], demence [35–40], neurotraumatologie [41–46], neuroonkologie [47–52], Parkinsonova choroba a další extrapyramidová onemocnění [53–58], epilepsie [59–62], roztroušená skleróza [63–65], neuroinfekce [66–68], bolesti hlavy [69–70], zbývajících 17 článků nebylo možno zařadit do žádné z předchozích skupin, šlo většinou o raritní kazuistiky nebo přehledové práce [71–87]. V tab. 1 je porovnáno procentuální zastoupení jednotlivých tematických okruhů s loňským číslem EJN [88].

Tato komparace má významné limity: hlavními jsou relativně nízký počet článků v CSNN (a tím i chyba malých čísel) a dále fakt, že CSNN plní poněkud jinou roli než EJN. CSNN má širší záběr, což je dáno jednak podstatným podílem neurochirurgických prací, a dále podílem prací interdisciplinárního charakteru, protože přitahuje pozornost a zájem domácích autorů z jiných oborů než neurologie a neurochirurgie (např. neuroonkologie, neurotraumatologie či neuroinfekce). Dalším významným faktorem je fakt, že špičkové výzkumné práce českých neurologů jsou prioritně publikovány v prestižnějších zahraničních periodicích s vyšší hodnotou impakt faktoru, a jejich tematické zaměření odpovídá okruhům dominantně zastoupeným v EJN (alespoň pokud mohu soudit z prací hodnocených každoročně v rámci soutěže o nejlepší práce České neurologické společnosti – o pracích neurochirurgů a slovenských kolegů nemám dostatečný přehled).

I přes tato omezení lze však konstatovat, že tematické spektrum článků v CSNN zhruba odpovídá spektru ve špičkovém evropském neurologickém časopise. Vysoký podíl prací věnovaných onemocnění páteře a míchy souvisí s tradičním zaměřením neurologů ve středoevropském prostoru na tuto tematiku i s podílem chirurgických prací. Věřím, že vám tento přehled pomůže i v rychlé orientaci v naší loňské produkci.

Josef Bednařík


Zdroje

O nemocnění míchy a páteře

1. Kříž J, Káfuňková P, Schreier B, Kolář P. Trénink lokomoce v závěsu u pacientů po poranění míchy. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(2): 124–130.

2. Vaněk P, Bradáč O, Saur K, Říha M. Faktory ovlivňující výsledek chirurgické léčby výhřezu meziobratlové ploténky bederní páteře. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(2): 157–163.

3. Kadaňka Z. Spondylogenní cervikální myelopatie. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(3): 209–226.

4. Hrabálek L, Bučil J, Vaverka M, Houdek M. Poraněný torakolumbální disk – indikace k náhradě předním přístupem podle magnetické rezonance. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(3): 238–244.

5. Kelbl M, Kočiš J, Kazda S, Wendsche P. Zlomeniny pátého bederního obratle. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(3): 274–278.

6. Vaněk P, Erhart D, Belšán T, Hrabal P, Beneš V. Chirurgická léčba neuroepitelových nádorů na přední straně kosti křížové – kazuistiky. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(3): 303–307.

7. Smrčka M, Šprláková A, Smrčka V, Keřkovský M. Problematika indikace operační léčby u intramedulárních lézí. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(4): 393–397.

8. Hrabálek L, Adamus M. Léčba juxtafacetární cysty bederní páteře dynamickou interspinózní stabilizací – kazuistika. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(4): 423–426.

9. Kolář P, Štulík J, Kynčl M. Dynamické vyšetření bederní páteře pomocí magnetické rezonance – kazuistika. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(4): 438–442.

10. Šrámek J, Jirsák V, Barna M, Nesnídal P. Vývoj technik PLIF a TLIF. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(5): 492–496.

11. Lukáč I, Šulla IJ. Úloha predoperačného časového intervalu pri liečbe diskogenného syndrómu caudae equinae. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(5): 523–528.

12. Burgetová A, Seidl Z, Mašek M, Dušek P, Hostaša P, Němcová J et al. Spontánní regrese sekvestru při lumbální herniaci disku – soubor tří kazuistik. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(6): 721–724.

Cévní mozkové příhody

13. Soška V. Prevence cévních mozkových příhod léčbou hypolipidemiky. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(1): 20–25.

14. Bártková A, Šaňák D, Herzig R, Vlachová I, Zapletalová J, Král M et al. Prospektivní analýza subtypů a rizikových faktorů ischemické cévní mozkové příhody u dospělých do 50 let. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(2): 143–149.

15. Širůček P, Kraft O. Vyšetřovací metody cerebrovaskulární rezervní kapacity v nukleární medicíně a ostatní komplementární metody. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(3): 227–230.

16. Sameš M, Radovnický T, Zolal A, Nováková M, Derner M, Vachata P et al. Změny na perfuzní počítačové tomografii po konvenčním extra-intrakraniálním bypassu. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(3): 267–273.

17. Šilhart Z, Hillová Mannová J, Kysela P, Hamtilová I, Ničovský J, Ševčík P et al. Zhodnocení výsledků operací karotických tepen v letech 1997– 2009. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(3): 294–298.

18. Krajíčková D, Košťál M, Krajina A, Klzo L, Dulíček P, Kubíková M. Mozková flebotrombóza – analýza série 33 nemocných. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(4): 402–408.

19. Bauer J. Antikoagulační terapie v prevenci a léčbě ischemických iktů. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(5): 480–491.

20. Kováčik M, Madarász Š, Bartko D, Pešta M, Herzig R, Kaňovský P. Cievna mozgová príhoda a ischemická choroba srdca. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(5): 497–502.

21. Krajina A, Krajíčková D, Lojík M, Chovanec V, Raupach J, Kubíková M et al. Endovaskulární rekanalizace při léčbě akutních uzávěrů mozkových tepen. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(6): 678–684.

22. Čeledová L, Čevela R, Kalita Z, Vaňásková E. Posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti osob po cévní mozkové příhodě – kazuistiky. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(6): 728–733.

23. Smrčka M, Neuman E, Ďuriš K, Svoboda T, Duba M. Monitoring ptiO2 a změny frakce kyslíku ve vdechované směsi u pacientů po těžkém subarachnoidálním krvácení. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(6): 694–700.

24. Sovová E, Hobzová M, Sova M, Pastucha D. Syndrom obstrukční spánkové apnoe a kardiovaskulární komplikace – úloha mezioborové spolupráce. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(6): 650–655.

Periferní neuropatie a další neuromuskulární choroby

25. Hajaš G, Jakubička J. Diabetická neuropatia u detí a adolescentov – prospektívna 5-ročná štúdia. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(1): 51–56.

26. Kanta M, Ehler E, Laštovička D, Habalová J, Bartoš M, Řehák S. Neobvyklé iatrogenní poranění n. musculocutaneus – dvě kazuistiky. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(4): 434–437.

27. Humhej I, Sameš M. Syndrom útlaku ulnárního nervu v oblasti lokte – přehled operačních technik a srovnání jejich výsledků. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(5): 510–516.

28. Kadaňka Z jr. Neuralgie nervus pudendalis – kazuistika. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(5): 555–558.

29. Vlčková E, Bednařík J, Buršová Š, Šajgalíková K, Mlčáková L. Spektrální analýza variability srdeční frekvence – normativní data. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(6): 663–672.

30. Ambler Z. Lymfomatózní neuropatie (neurolymfomatóza) – kazuistika. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(6): 725–727.

31. Čižmář I, Ehler E, Pilný J, Ira D, Višňa P, Dráč P. Léze radiálního nervu a možnosti pozdní rekonstrukce funkce šlachovým transferem. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(6): 701–705.

32. Adamovičova D, Šišková K. Kongenitální myastenické syndromy – kazuistiky. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(1): 62–67.

33. Magner M, Veselá K, Honzík T, Ješina P, Vobruba B, Petrák B et al. Mitochondriální encefalomyopatie na podkladě deficitu proteinu Sco2 s obrazem SMA-like neurogenní svalové atrofie – kazuistiky. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(1): 73–75.

34. Bednařík J, Voháňka S, Ehler E, Ambler Z, Piťha J, Vencovský J et al. Standard pro léčbu pacientů s autoimunitními nervosvalovými onemocněními intravenózním lidským imunoglobulinem a plazmaferézou. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(5): 579–589.

Demence

35. Sheardová K, Matěj R, Rektorová I. Steroid-Responsive Hyperintense Lesions in a Patient with Creutzfeldt-Jakob Disease. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(1): 76–79.

36. Roth J. Huntingtonova nemoc. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(2): 107–123.

37. Bezdíček O, Balabánová P, Havránková P, Štochl J, Roth J, Růžička E. Srovnání české verze Montrealského kognitivního testu s Mini-Mental State pro stanovení kognitivního deficitu u Parkinsonovy nemoci. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(2): 150–156.

38. Košťálová M, Bednařík J, Skutilová S, Mitášová A, Bártková E, Šajgalíková K. Porovnání tíže afázie u demence a cévní mozkové příhody pomocí MASTcz a její vztah k tíži kognitivního deficitu. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(3): 246–252.

39. Mitášová A, Bednařík J, Košťálová M, Michalčáková R, Ježková M, Kašpárek T et al. Standardizace české verze The Confusion Assessment Method for the Intensive Care Unit (CAM-ICUcz). Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(3): 258–266.

40. Bartoš A, Martínek P, Řípová D. Dotazník Bristolská škála aktivit denního života BADLS-CZ pro hodnocení pacientů s demencí. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(6): 673–677.

Neurotraumatologie

41. Žurek J, Bartlová L, Marek L, Fedora M. Serum S100B Protein as a Molecular Marker of Severity in Traumatic Brain Injury in Children. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(1): 37–44.

42. Sova M, Duba M, Vybíhal V, Šprláková A, Juříček L. Střelná poranění hlavy a mozku. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(5): 547–551.

43. Zapletalová J, Aleksijević D, Smolka V, Krahulík D, Fryšák Z. Posttraumatický hypopituitarizmus u dětí a dospívajících. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(4): 398–401.

44. Aleksijević D, Zapletalová J, Smolka V, Klásková E, Wiedermann J, Krahulík D et al. Neuroendokrinní dysfunkce u dětí a dospívajících po úrazu mozku. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(4): 409–414.

45. Přibáň V, Fiedler J. Řehoušek P, Bombic M. Bodná poranění míchy a míšních kořenů – kazuistiky. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(5): 559–562.

46. Mrlian A, Smrčka M, Duba M, Gál R, Ševčík P. Využití kontinuálního monitoringu průtoku krve mozkem po těžkém mozkovém poranění. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(6): 711–715.

Neuroonkologie

47. Beneš V III, Bradáč O, Ostrý S, Buchvald P, Kramář F, Kaiser M et al. Intramedulární astrocytom – soubor 15 pacientů a přehled literatury. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(2): 169–177.

48. Sameš M, Vachata P. Complete Hearing Restoration in Vestibular Schwannoma with Repeated Sudden Hearing Loss. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(3): 299–302.

49. Kollová A, Liščák R, Šemnická J, Šimonová G, Vladyka V, Urgošík D. Dlhodobé výsledky liečby meningeómov Leksellovým gama nožom. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(4): 415–421.

50. Burkoň P, Lakomý R, Burkoňová D, Fadrus P. Konkomitantní chemoradioterapie a cílená biologická léčba u glioblastoma multiforme. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(5): 503–509.

51. Matoušek P, Lipina R, Paleček T, Hrbáč T, Komínek P. Endoskopická transnazální chirurgie hypofýzy – výhody spolupráce otorinolaryngologa a neurochirurga. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(5): 542–545.

52. Bludovský D, Runt V, Choc M, Michal M, Kastner J. Hemangioblastom kaudy – kazuistika. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(5): 552–554.

Parkinsonova choroba a další expy onemocnění

53. Minks E, Mareček R, Pavlík T, Chroust K, Bareš M. Vliv repetitivní transkraniální magnetické stimulace cerebella na motoriku horní končetiny u pacientů v iniciálním stadiu Parkinsonovy nemoci – pilotní studie. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(1): 32–36.

54. Telecká S, Baláž M, Rektorová I, Fanfrdlová Z, Rektor I. Jeden rok po hluboké mozkové stimulaci pacientů s Parkinsonovou nemocí – neuropsychologické výsledky. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(1): 57–61.

55. Martinková J, Valkovič P, Benetin J. Behaviorálne poruchy u pacientov s Parkinsonovou chorobou – anamnestický skríning za pomoci špecializovaného dotazníka. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(5): 534–537.

56. Grambalová Z, Hluštík P, Heřman M, Kaňovský P. Přítomnost tzv. typických MR nálezů u multisystémové atrofie a progresivní supranukleární paralýzy – retrospektivní pilotní studie. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(5): 538–541.

57. Petrleničová D, Gmitterová K, Benetin J. Mechanizmy neurodegenerácie pri Parkinsonovej chorobe. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(6): 645–649.

58. Schwabová J, Zahálka F, Komárek V, Malý T, Hráský P, Gryc T et al. Validita mezinárodní škály pro pacienty s ataxií. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(6): 689–693.

Epilepsie

59. Ješina P, Vinšová K, Brantová O, Tesařová M, Hájková Z, Hansíková H et al. Myoklonická epilepsie a hluchota u sourozenců s mutací 7512T>C v genu pro mitochondriální tRNASer(UCN) – kazuistiky. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(1): 68–72.

60. Mařák R, Pohanka M, Langová K, Zapletalová J, Herzig R, Kaňovský P. Sexuální dysfunkce a jejich výskyt u pacientů s epilepsií. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(3): 279–283.

61. Hovorka J. Farmakologická léčba epilepsie. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(4): 351–373.

62. Kaiserová M, Čecháková E, Mařák R, Šmídová M, Farníková K, Kaňovský P. Unilaterální hypoplazie bazálních ganglií u pacientky s epilepsií – kazuistika. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(4): 430–433.

Roztroušená skleróza

63. Burgetová A, Seidl Z, Vaněčková M, Krásenský J, Horáková D. Magnetická rezonanční relaxometrie u roztroušené sklerózy – měření T2 relaxačního času v centrální šedé hmotě. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(1): 26–31.

64. Vaněčková M, Horáková D, Havrdová E, Nytrová P, Němcová J, Seidl Z. Retrospektivní studie nálezů na magnetické rezonanci míchy a mozku u pacientů s diagnózou neuromyelitis optica. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(2): 164–168.

65. Vaněčková M, Seidl Z, Krásenský J, Horáková D, Havrdová E, Němcová J et al. Naše zkušenosti s MR monitorováním pacientů s roztroušenou sklerózou v klinické praxi. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(6): 716–720.

Neuroinfekce

66. Prášil P. Komplikovaná herpetická nekrotizující meningoencefalitida s nutností neurochirurgické intervence – kazuistika. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(3): 308–311.

67. Černý R, Kapla J, Machala L. Ložiskové léze CNS u pacientů s HIV infekcí. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(4): 374–378.

68. Hobzová K, Janoušková J. Tkáňové kultury pro studium prionových chorob. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(4): 379–386.

Bolesti hlavy

69. Kotas R, Kastner J, Amblerová V, Rokytová J, Vacovská H, Polívka J et al. Neobvyklé klinické obrazy u migrény – kazuistiky. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(2): 178–186.

70. Doležil D, Peisker T, Doležilová V, Obermannová S, Janík V. Thunderclap headache. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(3): 231–236.

Varia

71. Kotašková J, Marusič P. Funkční význam pólu temporálního laloku. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(4): 387–391.

72. Lu P, Wang J, Xia P, Hu X. Spontaneous Intracranial Hypotension Syndrome in a Chinese Patient with Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease – a Case Report. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(4): 427–429.

73. Krajčovičová L, Mikl M, Mareček R, Rektorová I. Analýza „default mode“ sítě u zdravých dobrovolníků. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(5): 517–522.

74. Obereignerů K, Mareš J, Obereignerů R, Kaňovský P. Výskyt psychogénnych porúch v neurológii. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(5): 529–533.

75. Vybíhal V, Fadrus P, Duba M, Vidlák M, Šprláková-Puková A, Křen L. Morbus Lhermitte-Duclos – kazuistika. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(5): 563–567.

76. Ošlejšková H, Pejčochová J. Autizmy. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(6): 627–642.

77. Suchý M, Bednařík J, Škoda O, Voháňka S, Ehler E, Pátá M et al. Vývoj Národní sady klinických standardů a ukazatelů zdravotní péče a první výsledky v oboru neurologie. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(5): 569–577.

78. Szentiványi K, Hansíková H, Krijt J, Ješina P, Magner M, Zeman J et al. Poruchy metabolizmu biogenních aminů v dětském věku a možnosti jejich diagnostiky. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(6): 656–662.

79. Habalová J, Kanta M, Ehler E, Náhlovský J, Bartoš M. Využití regionální mozkové oxymetrie jako neinvazivní metody ke sledování pacientů v neurointenzivní péči. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(3): 285–293.

80. Mohapl M, Vaněk P, Bradáč O, Hořínek D, Saur K, Mohaplová M. Srovnání přínosu lumbálního infuzního testu a lumbální drenáže v indikaci léčby hydrocefalu. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(6): 685–688.

81. Horn F, Smrek M, Babala J, Fuňáková M, Poruban D. Kraniálne defekty neurálnej rúry. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(6): 706–710.

82. Habal P, Kaltofen K, Kostyšyn R, Štětina M, Málek V. Fibrózní dysplazie žeber a páteře: multioborové řešení – kazuistika. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(6): 734–737.

83. Keřkovský M, Šprláková-Puková A, Kašpárek T, Fadrus P, Mechl M, Válek V. Diffusion tensor imaging – současné možnosti MR zobrazení bílé hmoty mozku. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(2): 136–142.

84. Angerová Y, Švestková O, Süssová J, Véle F, Sládková P, Lippertová-Grünerová M. Neurorehabilitace. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(2): 131–135.

85. Suzuki Y, Ogawa K, Oishi M, Mizutani T. Recovery from Decreased Cerebral Blood Flow in Wernicke’s Encephalopathy Following Abstinence from Alcohol – a Case Report. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(2): 187–189.

86. Ostrý S, Stejskal L. Evokované odpovědi a elektromyografie v intraoperačním monitoringu v neurochirurgii. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(1): 8–19.

87. Vodička J, Pecková L, Kopal A, Ehler E, Chrobok V. Vyšetření čichu u neurologických onemocnění pomocí Testu parfémovaných fixů. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(1): 45–50.

88. Neurology in the European Journal of Neurology. Editorial. Eur J Neurol 2010; 17(12): 1397–1406.

Štítky
Dětská neurologie Neurochirurgie Neurologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie


2011 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se