Jak důležitá je multidisciplinární péče o pacienty s kolorektálním karcinomem?
Zpráva z 1. národního kongresu o kolorektálním karcinomu/1. postgraduálního kurzu SGO


Autoři: Š. Suchánek
Působiště autorů: Interní klinika 1. LF UK a ÚVN Praha
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2012; 66(1): 66-67
Kategorie: Různé: zprávy z akcí

Kolorektální karcinom (KRK) patří mezi nejčastější zhoubná onemocnění v ČR a jeho výskyt má stále vzestupný trend. Tento jev lze zastavit jen při nalezení optimálního přístupu k pacientům s touto malignitou. Z tohoto důvodu se konal 9.–10. 12. loňského roku v pražském kongresovém hotelu Clarion 1. národní kongres o kolorektálním karcinomu, jehož součástí byl i 1. postgraduální kurz Společnosti pro gastrointestinální onkologii (SGO). Tato odborná akce vznikla jako společná iniciativa pěti odborných společností ČLS JEP (Společnost pro gastrointestinální onkologii, Česká gastroenterologická společnost, Česká onkologická společnost, Česká chirurgická společnost, Česká radiologická společnost). Cílem bylo dosáhnout zlepšení multidisciplinární spolupráce, která by pomohla překonat komunikační a organizační bariéry, které se mohou podílet na pozdní diagnostice, a tím následně i nedostatečně účinné léčbě kolorektálního karcinomu. Záštitu nad kongresem převzal prezident V. Havel jménem Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. Podporu vyjádřil svou návštěvou i ministr zdravotnictví doc. L. Heger.

Kongres byl koncipován do dvou paralelních sekcí (postgraduální kurz a sympozia) doplněných o prezentaci posterů (celkem 77 přednášek, 18 posterů). Pozvání přijali přední odborníci v oblasti prevence, diagnostiky i terapie tohoto zhoubného onemocnění, a to jak z ČR, tak i ze zahraničí – N. Arber, L. J. W. Bosch, W. Hohenberger, D. Ilenčíková, E. Kuipers, B. Molnár, P. Rougier. Celkový počet účastníků přesáhl 300.

Na úvod byla prof. J. Blahošem a prof. M. Zavoralem slavnostně předána čestná členství v ČLS JEP a SGO prof. M. Classenovi, který poté přednesl úvodní přednášku kongresu zaměřenou na současnost a budoucnost digestivní onkologie. Následně obdržel čestné členství SGO doc. V. Visokai.

Odborný program, jenž byl zastřešen Evropskou společností pro digestivní onkologii (ESDO, European Society for Digestive Oncology), byl zaměřen na všechny zásadní aspekty v péči o pacienty s kolorektálním karcinomem – epidemiologii, screening, diagnostiku i terapii (endoskopickou, chirurgickou, onkologickou), a to jak časných, tak i pokročilých stadií. Velký zájem vzbudily přednášky o kontroverzních tématech, ať již v diagnostických (N. Arber, J. Špičák) či terapeutických metodách v kolonoskopii (endoskopická mukozální resekce – M. Kopáčová; endoskopická submukozální disekce – O. Urban) či kontroverze v léčbě (P. Rougier, L. Petruželka, C. Povýšil, T. Zima). Prof. E. Kuipers, přední holandský gastroenterolog, zdůraznil nutnost přísné kontroly kvality screeningového procesu, zejména kolonoskopických vyšetření.

Screeningová sekce věnovaná projednávání nového metodického pokynu péče o pacienty s KRK byla provázena velmi intenzivní diskuzí. Byl zde prezentován pohled gastroenterologa (O. Urban), praktického lékaře (B. Seifert), biochemika (P. Kocna), gynekologa (A. Skřivánek), plátců zdravotní péče (P. Pokorný) i Ministerstva zdravotnictví (S. Pánová).

Téma diagnostiky KRK nabídlo nové poznatky o virtuální kolonoskopii (D. Bartůšek), kontrastní ultrasonografii a PET (Š. Bohatá), ale i pohled endoskopistů (mikroendoskopie – S. Rejchrt). Čilou diskuzi vyvolala sdělení o využití moderních postupů molekulární biologie v diagnostice a léčbě KRK (M. Minárik, L. Bosch, D. Ilenčíková, A. Bóday).

Chirurgická část poskytla informace o významu složitých operačních výkonů (J. Dostalík, J. Hoch, V. Visokai, F. Antoš) i miniinvazivních přístupů v operační léčbě KRK (P. Vlček). Hlavním zahraničním hostem v této sekci byl významný německý onkochirurg prof. W. Hohenberger, který nabídl vlastní pohled na úlohu chirurga v terapii karcinomu rekta. Součástí kongresu bylo i zasedání Koloproktologické sekce České chirurgické společnosti pod vedením prof. J. Hocha, na které navazovaly přednášky zaměřené na často diskutovanou problematiku karcinomu rekta.

Pohled onkologa byl zaměřen na neoadjuvantní (J. Tomášek, P. Vítek), adjuvantní (T. Büchler) i paliativní (I. Kiss) terapii, nové poznatky v cílené léčbě jaterních metastáz KRK (J. Abrahámová), ale i organizační aspekty onkologické péče (J. Vorlíček, R. Vyzula). Prof. P. Rougier, člen výboru ESDO, představil nový koncept vzdělávání v digestivní onkologii, kterým jasně poukazoval na nutnost multidisciplinárního přístupu k diagnostice i léčbě KRK.

Velmi dobrou návštěvnost zaznamenala posterová sekce, ve které byly vyhlášeny tři nejlepší práce. Autoři nejlepších posterů (I. M. Kajzrlíková, G. Vepřeková a D. Kohoutová) si odnesly hodnotné ceny ve formě zahraničních odborných publikací.

Přednášky byly v textové podobě zpracovány do sylabu, který poskytuje na 250 stranách ucelený pohled na problematiku kolorektálního karcinomu ve světle nejnovějších poznatků. Sylabus v elektronické formě a videonahrávky s prezentacemi jsou pro členy SGO k dispozici na webových stránkách http://www.sgo-cls.cz.

Z příspěvků 1. národního kongresu o kolorektálním karcinomu lze vyčíst odpověď na otázku položenou v nadpisu: chceme-li docílit nejlepší možné péče o pacienty s kolorektálním karcinomem, je multidisciplinární spolupráce zcela nezbytná.

MUDr. Štěpán Suchánek

Interní klinika 1. LF UK a ÚVN Praha

U vojenské nemocnice 1200

169 02, Praha 6

stepan.suchanek@uvn.cz


Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 1

2012 Číslo 1
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se