PRODUKCE ANTHRACENOVÝCH DERIVÁTŮELICITOVANOU TKÁŇOVOU KULTUROURHEUM PALMATUM RHEUM PALMATUM L.


Production of Anthracene Derivatives by the Elicited Tissue Culture of Rheumpalmatum L.

With a few exceptions, the characteristic problem of cultivation of plant explants in in vitro culturesis a low production of secondary metabolites by these cultures. One of the methods, which canachieve an increase in the production of natural substances in in vitro cultures, is elicitation of cellcultures. The effect of the biotic elicitor Pseudomonas aeruginosa in the form of a homogenate andan aqueous suspension of dead cells on the production of anthracene derivatives by the tissue cultureof Rheum palmatum L. of different age and origin was examined. The culture was cultivated ona Murashige-Skoog medium with an addition of 10 mg.l -1 of a-naphthylacetic acid. The maximalcontent of anthracene derivatives found by photometric determination according to PhBs 4 wasdemonstrated in an eight years old culture (1.027 %) after sixhour elicitation with an aqueoussuspension of dead cells of Pseudomonas aeruginosa (1.7 mg of dry matter/1 ml of solution). Theculture newly derived from the root of the intact plant Rheum palmatum L. responded to elicitationmore sensitively than the culture derived from the seed; nevertheless the content of anthracenederivatives was lower than in the eight years old culture.

Key words:
tissue culture – Rheum palmatum L. – anthracene derivatives – biotic elicitation –Pseudomonas aeruginosa


Autoři: M. Kašparová;  T. Siatka
Působiště autorů: Katedra farmakognozie Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, Hradec Králové
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 1999; , 256-261
Kategorie: Články

Souhrn

Až na výjimky charakteristickým problémem kultivace rostlinných explantátů v kulturách in vitroje nízká produkce sekundárních metabolitů těmito kulturami. Jednou z metod, kterou je možnédosáhnout zvýšení produkce přírodních látek v kulturách in vitro, je elicitace buněčných kultur. Bylsledován vliv biotického elicitoru Pseudomonas aeruginosa ve formě homogenátu a vodní suspenzemrtvých buněk na produkci anthracenových derivátů tkáňovou kulturou Rheum palmatum L.různého stáří a původu. Kultura byla kultivována na médiu podle Murashigeho a Skooga s přídav-kem 10 mg.l -1 kyseliny a-naftyloctové. Maximální obsah anthracenových derivátů, zjištěný fotomet-rickým stanovením podle ČSL 4, byl prokázán u osmileté kultury (1,027 %) po 6 hodinové elicitacivodní suspenzí mrtvých buněk Pseudomonas aeruginosa (1,7 mg sušiny/1 ml roztoku). Kultura nověodvozená z kořene intaktní rostliny Rheum palmatum L. reagovala na elicitaci citlivěji než kulturaodvozená ze semene, obsah anthracenových derivátů byl však nižší než u osmileté kultury.

Klíčová slova:
tkáňová kultura – Rheum palmatum L. – anthracenové deriváty –biotická elicitace – Pseudomonas aeruginosa

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


1999 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se