Česká a slovenská farmacie - Informace o časopisu

Časopis vydává Česká farmaceutická společnost a Slovenská farmaceutická společnost ve spolupráci s Masarykovou univerzitou. Má více než šedesátiletou tradici postavenou na společné publikační činnosti českých a slovenských farmaceutických odborníků.

Zveřejňuje původní práce, odborné přehledy i krátká sdělení z oblasti farmacie a příbuzných oborů, po kladném posouzení recenzentů, či případných úpravách podle jejich připomínek.

Dále informuje o výzkumu léčiv syntetických i přírodních, o farmakokinetice, technologii nových lékových forem, o produkci léčivých rostlin, lékárenství apod.

Rovněž publikuje informace České i Slovenské farmaceutické společnosti, personálie, zajímavé zprávy a informace z mezinárodních farmaceutických společností.

Časopis je důležitým pomocníkem všem farmaceutům, zdravotnickým pracovníkům i odborníkům z oblastí souvisejících s farmacií a lékovou problematikou.

Příspěvky časopisu Česká a slovenská farmacie jsou volně dostupné z databáze PUBMED (po zobrazení abstraktu odkaz na FULL TEXT vpravo nahoře).

ISSN 1210-7816 (Print)
ISSN 1805-4439 (Online)

Redakční rada

Česká farmaceutická společnost

Předseda: prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.
Katedra farmaceutrické chemie a kontroly léčiv, Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, Ak. Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové
Místopředsedové: PharmDr. Pavel Grodza
Lékárna „Panacea“, Jičínská 54, 742 58 Příbor
PharmDr. Helena Rotterová, MBA
Nemocniční lékárna Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
Vědecký sekretář: doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D.
Katedra sociální a klinické farmacie Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové, 
Nemocniční lékárna FN Motol, Praha

Slovenská farmaceutická společnost

Prezident: doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA, MPH.
FaF UK, Kalinčiaková 8, 83232 Bratislava
Viceprezidenti: RNDr. Roman Smieško
PharmDr. Slávka Porubcová
Vědecký sekretář: doc. PharmDr. Szilvia Czigle, PhD

Předseda redakční rady

prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.

Užší redakční rada

PharmDr. Tünde Ambrus, Ph.D.
PharmDr. Pavel Grodza
PharmDr. Petr Horák
doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D.
doc. PharmDr. Barbora Vraníková, Ph.D.
PharmDr. Anna Oleárová, Ph.D., MPH, MBA (SR)

Širší redakční rada

PharmDr. Jan Babica, Ph.D.
PharmDr. Tereza Hendrychová, Ph.D.
PharmDr. Petr Kastner, Ph.D.
PharmDr. Sylva Klovrzová
doc. PharmDr. Andrej Kováčik, Ph.D.
doc. PharmDr. Kateřina Kubová, Ph.D.
PharmDr. Marta Kučerová, Ph.D.
PharmDr. Martina Lisá, Ph.D., MBA
Mgr. Jana Martinásková
doc. PharmDr. Lenka Tůmová, CSc.
PharmDr. Marie Zajícová
prof. PharmDr. Pavel Mučaji, Ph.D. (SR)
doc. PharmDr. Tomáš Tesař, Ph.D., MPH, MBA, mimoriadny profesor (SR)
prof. Jindrich Henry Kopecek, Ph.D., D. Sc. (U.S.A.)
prof. Dr.Pharm.Sci. Dariusz Matosiuk (Poland)

Redakce

Redaktorka

Mgr. Kateřina Dostálová
e-mail: dostalova@solen.cz
mob. +420 725 003 510

Vydavatel

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, o. s.
Sokolská 490/31
120 26 Praha
IČ 00444359

Redakce

Lazecká 297/51
779 00 Olomouc
e-mail: dostalova@solen.cz
tel.: 582 397 407
mob.: 725 003 510

IČ 25553933
DIČ CZ25553933

Distributor časopisu v ČR

Solen, s.r.o.
Lazecká 297/51
779 00 Olomouc

Obchodní oddělení

Ing. Martina Osecká
Charlese de Gaulla 3
160 00 Praha 6
tel: +420 724 984 450

Předplatné a inzerce

Vychází 6x ročně.

  • Předplatné na rok 930 Kč
  • Jednotlivé číslo 155 Kč

Informace o předplatném podává a objednávky českých předplatitelů přijímá

Nakladatelské a tiskové oddělení ČLS JEP
Sokolská 31, 120 26 Praha 2
Mgr. Silvie Hájková
tel.: 296 181 805
mobil: 778 775 059
email: nto@cls.cz

Pokyny pro autory a recenzenty

Česká a slovenská farmacie uveřejňuje po kladném posouzení recenzentů či po úpravách podle jejich připomínek: přehledy a odborná sdělení, původní práce, krátká sdělení. Dále zveřejňuje práce z dějin farmacie, zprávy o činnosti farmaceutických společností, o sjezdech, konferencích, sympoziích a jiných důležitých událostech, příspěvky z farmaceutické praxe, recenze knih a krátké informace (excerpta) ze zahraniční literatury. Uveřejňuje také limitované množství abstrakt z odborných akcí pořádaných Českou farmaceutickou společností. Počet a rozsah abstrakt je předem nutné dohodnout s redakcí časopisu.

Redakce přijímá pouze práce a příspěvky, které nebyly dosud uveřejněny ani zaslány k otištění jinému časopisu.

Časopis Česká a slovenská farmacie nezpoplatňuje publikaci článků s dedikací grantového či jinak finančně podporovaného výzkumu a vývoje z veřejných zdrojů, stejně jako jazykovou korekturu anglického textu.

Všechny články v plném znění spolu s anglickými a českými souhrny jsou zveřejňovány i na internetových stránkách časopisů ČLS JEP (www.cls.cz). Příspěvky časopisu Česká a slovenská farmacie jsou volně dostupné z databáze PUBMED (po zobrazení abstraktu odkaz na FULL TEXT vpravo nahoře).

Úprava prací

1. Nadpis výstižně a stručně vyjadřuje obsah práce. U sérií je nutné v poznámce pod čarou citovat předcházející sdělení.

2. Autoři – křestní jméno a příjmení, bez titulů (např. Jan Janák).

3. Pracoviště – nezkrácený název, sídelní město, příp. země.

4. Úvod o předmětu prací a studované problematice – zařazuje se pouze u původních prací.

5. Pokusná část – podrobný popis použitého materiálu a metod. Postupy známé z literatury se nepopisují, stačí příslušný odkaz. Rovněž se neuvádějí běžné, obecně používané metody.

6. Výsledky – stručné a výstižné shrnutí dosažených výsledků, které je rovněž možné uspořádat formou tabulek a grafů. Duplicitní informace je nepřípustná.

7. Diskuze – kritické hodnocení dosažených výsledků a jejich konfrontaci s údaji literatury.

8. Závěr je možné formulovat jako samostatnou kapitolu pouze, liší-li se podstatně od souhrnu.

9. Souhrn (u původních prací, krátkých sdělení, přehledů a prací z historie farmacie) v češtině/slovenštině a angličtině umožňuje pochopení podstaty a výsledků práce, napomáhá publicitě práce prostřednictvím internetu. Píše se ve 3. osobě, rozsah maximálně 200 slov 3 až 5 klíčových slov.

10. Literatura – pouze aktuální literární zdroje nejlépe impaktované, použité prameny se uvádějí v pořadí, v jakém jsou citovány v textu. Citace časopisu se uvádějí s plným zněním názvu článku a se všemi autory.

Vzor citace časopisu 1) , knihy 2, 3), přednášky 4), webu 5, 6).

1)Haxon K. J., Burt H. M. Polymeric drug delivery of platinumloaded anticancer agents. J. Pharm. Sci. 2009; 98, 2299–2316.

2) Perlík F. Základy klinické farmakologie. 1. vyd. Praha: Galén 2008; 192 s.

3) Hauser W. A., Annegers J. F. Epidemiology of epilepsy. In: Laidlaw, J. P., Richens, A., Chadwick, D. eds. Textbook of epilepsy, 4th ed. New York: Churchill-Livingstone 1992.

4) Barták N., Zámečník J., Adlerová K. Nové poznatky o intoxikaci kobaltem. In: Sborník XIII. Xenobiochemického sympozia. Praha: ČSBMB 1995; s. 18.

5) Horák J. Standardní diagnostický a terapeutický postup u genetické (hereditární) hemochromatózy. http://www.ceskahepatologie.cz/index.php?node=43 (21. 12. 2009)

6) Felton L. A. Characterization of coating systems. AAPS PharmSciTech. 2007; 8(4) Article 112. http://aapspharmscitech.org.

11. Autor – celé jméno s tituly, korespondenční adresa, telefon, fax a e-mailová adresa.

12. Krátká sdělení – předběžná, stručná prezentace nových významných výsledků bez diskuze. Souhrn a klíčová slova viz

bod 9; rozsah textu 1200–1500 slov max. se 3 tabulkami nebo obrázky a max. se třemi literárními citacemi.

13. Střet zájmů (uvádět před seznamem literatury):

  • např. příslušnost pracoviště nebo některého z autorů k firmě sponzorující publikovaný výzkum (netýká se grantových projektů)
  • v případě, že není: žádný 

Požadavky na rukopis

Rukopisy se zasílají pouze elektronicky. Na literaturu se odkazuje číselným indexem nahoře se závorkou, např. Tomíček 34).

Je třeba respektovat názvosloví organické chemie podle IUPAC. Odborná terminologie, zkratky a symboly musí odpovídat platným normám, zejména SI.

Fotografie, chemické vzorce, grafy a výstupy z přístrojů přijímá redakce ve formátech tif, jpg a eps (z důvodů kvality nejlépe kompresní poměr 10–12). Barevnou reprodukci obrázků si hradí autoři sami (2000 Kč za tiskovou stranu bez DPH).

Práce předaná redakci se považuje za definitivní, imprimované znění schválené ke zveřejnění vedoucím příslušného pracoviště. Před zveřejněním obdrží autoři text ke korektuře.

Korektury je nutné vrátit obratem do data určeného redakcí. Na pozdější autorské korektury nemůže být brán z časových důvodů zřetel. Při autorské korektuře není dovoleno měnit, eventuálně doplňovat text.

Z výrobních důvodů není možné zajistit autorům separátní otisky. První autor obdrží jeden výtisk časopisu zdarma (netýká se zpráv, diskuzí, recenzí knih apod.).

Časopis, jakožto nevýdělečný, neposkytuje honoráře za otištěné příspěvky s výjimkou těch, které si redakce zvlášť vyžádá.

Kontakt

NAKLADATELSKÉ A TISKOVÉ ODDĚLENÍ (NTO)

Informace o předplatném podává a objednávky českých předplatitelů přijímá

Nakladatelské a tiskové oddělení ČLS JEP
Sokolská 31
120 26 Praha 2
tel.: +420 296 181 805
E-mail: nto@cls.cz

Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se