Registr urogynekologických výkonů s implantáty v České republice za rok 2007


Registry of the urogynaecologic procedures involving implant in the Czech Republic during the year 2007

Objective:
The aim of this paper is to report the outcomes of the registry of the urogynaecologic procedures involving implant in the Czech Republic during the year 2007.

Subject:
Retrospective registry analysis.

Setting:
Czech Urogynaecological Association, Prague.

Subject and method:
We performed a retrospective analysis of all urogynaecologic procedures involving implant registered in the Czech Registry during the year 2007.

Conclusion:
We report the results of 2557 urogynaecologic procedures involving implant from the 33 referring centres from the Czech Republic. 2232 (87%) implants were intended to treat the stress urinary incontinence and 325 (13%) were used to treat the pelvic organ prolapse. Intraoperative complications were reported in 36 (1.41%) cases, early postoperative complications intervened in 117 cases (4.58%) and the late complications were found in 121 females (4.73%).

Key words:
urogynaecology, implant, tape, mesh, incontinence, pelvic organ prolapse, complication, registry.


Autoři: O. Šottner;  L. Horčička;  M. Halaška;  A. Martan;  J. Zmrhal;  I. Huvar;  P. Krahulec;  M. Mašata;  R. Chmel;  L. Krofta
Působiště autorů: Urogynekologická společnost, Praha, předseda MUDr. L. Horčička
Vyšlo v časopise: Čes. Gynek.2010, 75, č. 1 s. 46-50

Souhrn

Cíl studie:
Cílem této práce je představení výsledků registru urogynekologických výkonů s implantáty v ČR za rok 2007.

Typ studie:
Retrospektivní registr provedených výkonů.

Název a sídlo pracoviště:
Urogynekologická společnost Praha.

Předmět a metoda:
Zmapování implantátů použitých při urogynekologických operacích v České republice v průběhu roku 2007.

Závěr:
Celkově bylo z 33 referujících pracovišť České republiky registrováno 2557 implantátů k léčbě urogynekologických onemocnění, 2232 (87 %) bylo použito k léčbě stresové inkontinence moči a 325 (13 %) bylo použito v léčbě sestupu pánevních orgánů; peroperační komplikace byla referována v 36 (1,41 %) případech, o časných pooperačních komplikacích jsme referovali v 117 případech (4,58 %) a pozdní komplikace jsme zmiňovali ve 121 případech (4,73 %).

Klíčová slova:
urogynekologie, implantát, páska, síťka, inkontinence, sestup pánevních orgánů, komplikace, registr.

ÚVOD

V posledních letech si Urogynekologická společnost vytkla jako jeden z cílů uvést do života registr urogynekologických výkonů, při kterých je užit implantát. Záměr je veden skutečností, že počet různorodých implantovaných materiálů v rekonstrukční operativě poruch statiky pánevního dna v současné době významně narůstá. Na jedné straně jsme vedeni, často i nadšeni, většinou pozitivními výsledky nových léčebných postupů; na straně druhé poučeni z nezdarů implantátů uplynulých desetiletí se obáváme spíše dlouhodobějších komplikací této léčby. To je důvodem pro snahy o zmapování užívaných implantátů, jejich peroperačních, časných, ale i pozdních pooperačních komplikací.

Naším cílem je oslovit s registrem co největší počet kolegů, kteří se aktivně zabývají urogynekologickou operativou s využitím cizorodých materiálů. Registr si klade za cíl obsáhnout – v ideálním případě – všechny implantáty zavedené v kalendářním roce na území České republiky, získat informace o jejich indikaci a již zmiňovaných komplikacích. Vznik registru je veden obdobnými motivy jako podobné již existující registry v jiných zemích, či registry našich kolegů z jiných podoborů porodnictví a gynekologie [1-4]. Důležité je pro nás zaznamenání každé pozoruhodnosti, která souvisí s implantátem, nikoli akuzace centra, které o komplikaci referuje, či snad dokonce hledání viníků komplikace. Naopak, naší snahou je touto cestou získat co nejvíce informací souvisejících s implantáty v urogynekologické operativě a získané informace předat k volnému užití celé odborné lékařské veřejnosti České republiky. Tento prvek je v nové verzi registru pro další kalendářní rok (tj. registr operací provedených v roce 2008) ještě více zdůrazněn, neboť – jak má být cílem registru – je pro nás podstatné co největší pokrytí sledované oblasti (v našem případě urogynekologická operativa s užitím implantátů), a nikoli pátrání po jednotlivých konkrétních případech.

Nový formulář na rok 2008 (obr. 1a, 1b) je, na rozdíl od nyní zpracovávaného formuláře pro rok 2007 (obr. 2), dvoustránkový – tímto novým uspořádáním jsme se snažili rozdělit informace do dvou částí – v té první se zabýváme, stejně jako vloni, výkony provedenými centrem v daném roce, jakož i jejich peroperačními a časnými pooperačními komplikacemi. Druhá strana by pak měla sloužit k registraci významných pozdních komplikací – komplikací, které nepocházejí jen z referujícího pracoviště, ale záměrem je registrace všech pozdních komplikací, které centrum řeší – jen tímto způsobem, podle našeho názoru, je možné dozvědět se o co největším počtu pozdních komplikací. Tyto pozdní komplikace by měly být zmíněny ve výčtu (o komplikaci jaké metody se jedná, zda byla pacientka z našeho či jiného pracoviště – není nutno specifikovat, před jakou dobou byl implantát zaveden, o jakou komplikaci se jednalo, a jak byla řešena) – viz obr. 1b.

Obr. 1a. Formulář registru používaný ke sběru dat za rok 2008 – 1. strana
Obr. 1a. Formulář registru používaný ke sběru dat za rok 2008 – 1. strana

Obr. 1b. Formulář registru používaný ke sběru dat za rok 2008 – 2. strana
Obr. 1b. Formulář registru používaný ke sběru dat za rok 2008 – 2. strana

Formulář registru používaný ke sběru dat za rok 2007
Obr. 1. Formulář registru používaný ke sběru dat za rok 2007

SOUBOR A METODIKA

Získaná data za rok 2007 jsme shromáždili, zpracovali za celou Českou republiku, prezentovali na celostátní urogynekologické konferenci v Mělníce 4. prosince 2008 a nyní vám předkládáme výsledky i touto cestou.

Celkově bylo z 33 referujících pracovišť České republiky registrováno 2557 implantátů k léčbě urogynekologických onemocnění, 2232 (87 %) bylo použito k léčbě stresové inkontinence moči a 325 (13 %) bylo použito v léčbě sestupu pánevních orgánů (graf 1). Přes dva tisíce registrovaných implantátů k léčbě stresové inkontinence reprezentuje poměrně významný podíl z implantátů v České republice v roce 2007 prodaných. Nemáme, a patrně ani nemůžeme mít k dispozici oficiální čísla o prodeji všech implantátů na území České republiky, avšak podle odhadu vycházejícího z nám dostupných informací se jedná o „záchyt“ velmi významného podílu zavedených implantátů – převyšující tři čtvrtiny. Pokud jde o implantáty určené k léčbě sestupu pánevních orgánů, je situace pravděpodobně o něco horší, neboť nám scházejí údaje některých center, která se tomuto způsobu léčby věnují – věříme, že se nám v příštím roce podaří docílit zlepšení i na tomto poli.

Indikace implantátů při urogynekologických operacích v České republice v roce 2007
Graf 1. Indikace implantátů při urogynekologických operacích v České republice v roce 2007

Celkový soubor implantátů k léčbě stresové inkontinence moči jsme rozdělili na dominantní skupinu tzv. volných poševních pásek (2226, tj. 99,73 %) a okrajovou skupinu tzv. bulking agents (6, tj. 0,27 %). Periuretrální implantáty představují v současné době v operativě inkontinence moči minoritní modalitu, avšak absolutní počet aplikací za uplynulý rok byl jistě větší než zmiňovaných šest. Volné poševní pásky, v současnosti standardní způsob léčby stresové inkontinence, jsou právem s náskokem vedoucím urogynekologickým implantátem. Vzhledem k velkému – a stále vzrůstajícímu – počtu jednotlivých typů a modifikací, jsme zvolili rozdělení do tří základních skupin podle trajektorie pásky:

  1. retropubická páska: klasická TVT podle Ulmstena a veškeré modifikace metody, lhostejno směru zavádění in – out (tj. z vaginální incize retropubicky), či out – in (tj. směrem opačným);
  2. transobturátorová páska: out – in podle Delorma a in – out podle de Levala;
  3. krátká páska či minipáska (tj. z jednoho řezu zaváděná páska – „single incision tape“).

Jednotlivá firemní provedení nebyla rozlišována, zejména z důvodu, že toto není cílem registru. Vzácnější modifikace pásky, jako je např. prepubická páska, nebyly u nás v roce 2007 zaregistrovány.

Retropubická trajektorie byla referována v 179 případech (8,02 %), transobturátorová v 1701 (76,21 %) a minipáska v 346 (15,50 %) – viz graf 2.

Typy volných poševních pásek užitých v léčbě stresové inkontinence moči u žen v České republice v roce 2007
Graf 2. Typy volných poševních pásek užitých v léčbě stresové inkontinence moči u žen v České republice v roce 2007

V tomto roce jsme ještě nebyli schopni komplikace zpracovat podle jednotlivých metod, neboť obdobný věrohodný rozbor zdrojových dat nebyl možný, a proto předkládáme zhodnocení za celý soubor. Z celkových 2557 operací k léčbě stresové inkontinence moči a sestupu pánevních orgánů byla peroperační komplikace referována v 36 (1,41 %) případech; nejčastěji zmiňovanou komplikací peroperační pak bylo nadměrné krvácení – 16 případů (0,63 %). Časné pooperační komplikace jsme referovali v 117 případech (4,58 %) – nejčastěji šlo o infekce cest močových a protrahované obnovení spontánní mikce. Pozdní komplikace jsme zmiňovali v 121 případech (4,73 %) – dominovala protruze cizího materiálu ve 37 případech (1,45 %), následovaná recidivou onemocnění (inkontinence či sestup pánevních orgánů) zaznamenanou 31krát (1,21 %), „de novo urgencí“ u 30 žen (1,17 %) a hyperkorekcí u 11 pacientek (0,43 %) – viz graf 3.

Výskyt jednotlivých komplikací při urogynekologické operativě s využitím implantátů v České republice v roce 2007 (v procentech)
Graf 3. Výskyt jednotlivých komplikací při urogynekologické operativě s využitím implantátů v České republice v roce 2007 (v procentech)

DISKUSE

Zmiňované, relativně nízké výskyty komplikací nám značně lichotí, avšak musíme si být vědomi, že data pocházejí z registru, nikoli z RCT (randomized control trial) a jako taková je potřeba je přijímat a kriticky hodnotit. Věříme, že nový systém sběru dat týkajících se komplikací dlouhodobých nám v příštích letech přinese pravděpodobně méně optimistická, avšak reálnější čísla, a umožní nám více autentický pohled na diskutovanou problematiku.

ZÁVĚR

Závěrem bychom chtěli jménem Urogynekologické společnosti vyslovit opravdu velký dík všem těm, kteří nám svůj registr za rok 2007 poskytli, a tím se významnou měrou podíleli na vzniku registru celorepublikového. Zároveň si Vás všechny, kteří využíváte jakékoli implantáty v urogynekologické operativě, dovolujeme požádat o spolupráci s registrem Urogynekologické společnosti i při hodnocení let dalších. Formulář registru pro rok 2008 (obr. 1a, 1b) je včetně instrukcí k dispozici na stránkách společnosti www.urogynekologie.cz; prosíme Vás o jeho vyplnění a zaslání elektronickou či běžnou poštou.

MUDr. Oldřich Šottner

Gynekologicko-porodnická klinika

1. LF UK a FNB

Budínova 2

180 00 Praha 8


Zdroje

1. Bjelic-Radisic, V., Hartmann, G., Abendstein, B., et al. The posterior intravaginal slingplasty operation: results of the Austrian registry. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol, 2009, 144(1), p. 88-91.

2. Tamussino, K., Hanzal, E., Kolle, D., et al. The Austrian tension-free vaginal tape registry. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct, 2001, 12, Suppl 2, p. S28-S29.

3. Tamussino, K., Hanzal, E., Kolle, D., et al. Transobturator tapes for stress urinary incontinence: Results of the Austrian registry. Am J Obstet Gynecol, 2007, 197(6), p. 634-635.

4. Tamussino, KF., Hanzal, E., Kolle, D., et al. Tension-free vaginal tape operation: results of the Austrian registry. Obstet Gynecol, 2001, 98(5 Pt 1), p. 732-736.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 1

2010 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se