Akce IPVZ


Vyšlo v časopise: Čes. Gynek.2010, 75, č. 1 s. 73-77

Katedra gynekologie a porodnictví

ÚPMD, Podolské nábř. 157, 147 00 Praha 4 - Podolí

Vedoucí: doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc., tel. 296 511 200, 296 511 833, fax 296 511 296, e-mail: sekretariat@upmd.cz

206001101 Specializační modulární kurz – Fetomaternální medicína

Určeno pro lékaře ve specializační přípravě v oboru gynekologie a porodnictví.

Program: Těhotenství. Prenatální diagnostika. Porod a šestinedělí. Ultrasonografická diagnostika. Neonatologie. Legislativní, právní a etické otázky v porodnictví.

Vedoucí: doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc.,

doc. MUDr. A. Měchurová, CSc.,

doc. MUDr. Z. Straňák, CSc.,

MUDr. P. Velebil, CSc., MUDr. L. Krofta, CSc.,

MUDr. J. Drahoňovský, MUDr. E. Kučera, CSc.,

MUDr. R. Turyna, MUDr. P. Křepelka

Místo konání: Praha 4, Podolské nábřeží 157,

Kongresové centrum ÚPMD

Předpokládaná cena: 5000,- Kč

11.1.2010 - 15.1.2010

206001102 Specializační modulární kurz – Gynekologie

Určeno pro lékaře ve specializační přípravě v oboru gynekologie a porodnictví.

Program: Gynekologická endokrinologie. Gynekologická onkologie. Operační gynekologie. Urogynekologie. Neplodnost. Plánované rodičovství. Záněty v gynekologii. Legislativní, právní a etické otázky oboru gynekologie.

Vedoucí: doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc.,

MUDr. J. Drahoňovský, MUDr. L. Krofta, CSc.,

MUDr. P. Křepelka, MUDr. E. Kučera, CSc.,

MUDr. I. Kučerová, MUDr. J. Řezáčová,

MUDr. R. Turyna, MUDr. M. Verner,

MUDr. F. Hron, MUDr. E. Kašíková

Místo konání: Praha 4, Podolské nábřeží 157,

Kongresové centrum ÚPMD

Předpokládaná cena: 5000,- Kč

18.1.2010 - 22.1.2010

206001103 Specializační kurz – Praktické dovednosti v laparoskopii – výcvik na trenažérech

Určeno pro lékaře ve specializační přípravě v oboru gynekologie a porodnictví.

Program: Teoretická část – aplikovaná anatomie, zásady bezpečné laparoskopické operativy, prevence komplikací.

Praktická část – výcvik laparoskopie na trenažérech. Techniky endošití, intrakorporální a extrakorporální uzlení, speciální úkony v rámci laparoskopických operací.

Vedoucí: MUDr. J. Hanáček,

MUDr. J. Drahoňovský, MUDr. P. Křepelka

Místo konání: Praha 4, Podolské nábřeží 157,

ÚPMD, katedra gynekologie a porodnictví

Předpokládaná cena: 2000,- Kč

5.3.2010

206001104 Workshop – Kolposkopie a patologie děložního hrdla

Určeno pro gynekology a cytotechnology.

Program: Komplexní přístup v prevenci karcinomu děložního hrdla. Prebioptické metody. Nové trendy ve vývoji screeningových programů. Praktické prezentace kolposkopických a cytologických nálezů. Základy LASER operativy v gynekologii.

Vedoucí: MUDr. R. Turyna, MUDr. P. Křepelka,

MUDr. A. Havránková, MUDr. V. Hejda,

MUDr. M. Verner

Místo konání: Praha 4, Podolské nábřeží 157,

Kongresové centrum ÚPMD

Předpokládaná cena: 1000,- Kč

11.3.2010

206001105 Workshop – Diagnostika a léčba závažných forem poporodní hemoragie

Určeno pro lékaře oboru gynekologie a porodnictví.

Program: Etiologie a patogeneze závažných forem poporodní hemoragie. Anatomie pánevních cévních struktur a jejich variabilita. Praktická prezentace topografické anatomie pánve a retroperitonea. Prezentace operačních technik v terapii závažných forem poporodní hemoragie (ligatura hypogastrických arterií, postpartální hysterektomie). Aktivní účast na operacích v oblasti retroperitonea.

Vedoucí: doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc.,

MUDr. L. Krofta, CSc., MUDr. P. Křepelka,

MUDr. E. Kučera, CSc.,

doc. MUDr. A. Měchurová, CSc.,

MUDr. D. Kachlik, Ph.D.,

prof. MUDr. J. Kvasnička, DrSc.

Místo konání: Praha 4, Podolské nábřeží 157,

ÚPMD, katedra gynekologie a porodnictví

Předpokládaná cena: 4000,- Kč

29.4.2010 - 30.4.2010

206001106 Kurz – Gynekologická sexuologie

Určeno pro lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru gynekologie a porodnictví, dětská gynekologie, sexuologie, praktické lékařství pro dospělé, psychiatrie.

Program: Ženská sexualita ve všech oblastech oboru gynekologie a porodnictví. Psychofyziologie ženského sexuálního chování a její neurohumorální regulace, modely sexuální aktivity, ženské sexuální reakce, sexuální identifikace, orientace a její poruchy (transsexualita, egodystonní homosexualita), sexuální deviace. Specifika sexuality ženy v etapách jejího života (dětství, adolescence, fertilní období, perimenopauza a postmenopauza).

Přehled v diagnostice a léčbě ženských sexuálních dysfunkcí (poruchy touhy, vzrušení a orgasmu). Ženské sexuální bolestivé problémy, dyspareunie a vaginismus. Sexuologické aspekty u různých gynekologických onemocnění (VVV, záněty, hormonální poruchy, nádory, inkontinence, gynekologická operativa, akutní stavy následkem sexuálních aktivit). Vztah reprodukce a ženské sexuality a vliv hormonální terapie na lidskou sexualitu. Psychosexuální problematika v gynekologii a párové sexuální problémy.

Vedoucí: MUDr. Z. Pastor

Místo konání: Praha 4, Podolské nábřeží 157,

Kongresové centrum ÚPMD

Předpokládaná cena: 1000,- Kč

16.4.2010

206001107 Kurz – Poruchy plodnosti, prevence a léčba

Určeno pro gynekology, lékaře před atestací v oboru gynekologie a porodnictví, reprodukční medicína a pro psychology.

Program: Poruchy plodnosti ženy a muže, prevence, léčba, techniky asistované reprodukce, práce v embryologické laboratoři centra asistované reprodukce, preimplantační genetická diagnostika, přínosy a rizika, těhotenství po asistované reprodukci, komplikace metod asistované reprodukce.

Praktická část – aspirace folikulů, embryologická péče o gamety, embryotransfer.

Vedoucí: MUDr. J. Řezáčová,

MUDr. P. Darebný

Místo konání: Praha 4, Podolské nábřeží 157,

Kongresové centrum ÚPMD

Předpokládaná cena: 1500,- Kč

10.5.2010

206001108 Kurz – Endoskopická léčba poruch reprodukce

Určeno pro lékaře se specializovanou způsobilostí oboru gynekologie a porodnictví.

Program: Kurz je zaměřený na endoskopickou léčbu poruch plodnosti ženy. Diskutovány budou současné poznatky v léčbě endometriózy, děložních myomů, adhezivního procesu a děložních anomálií.

Vedoucí: MUDr. E. Kučera, CSc.,

MUDr. J. Drahoňovský

Místo konání: Praha 4, Podolské nábřeží 157,

ÚPMD, katedra gynekologie a porodnictví

Předpokládaná cena: 1500,- Kč

14.5.2010

206001109 Kurz – Akutní stavy v porodnictví

Určeno pro lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru gynekologie a porodnictví a neonatologie.

Program: Diagnostika a léčba život ohrožujících stavů v průběhu gravidity, porodu a šestinedělí.

Nejčastější příčiny závažné fetomaternální morbidity a mortality. Současný vývoj. Možnosti prevence. Mezioborová spolupráce. Využití komplementárních metod v řešení kritických stavů.

Praktická aplikace kardiotokografie, fetální pulzní oxymetrie, ST analýzy a ultrasonografie v diagnostice fetální hypoxie.

Prezentace kazuistik, interaktivní řešení klinických otázek.

Vedoucí: doc. MUDr. A. Měchurová, CSc.,

MUDr. P. Křepelka,

MUDr. P. Velebil, CSc.

Místo konání: Praha 4, Podolské nábřeží 157,

ÚPMD, katedra gynekologie a porodnictví

Předpokládaná cena: 2000,- Kč

3.5.2010 - 4.5.2010

206001110 Kurz – Ultrazvuk v diagnostice vrozených vývojových vad a managementu patologické gravidity

Určeno pro lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru gynekologie a porodnictví v rámci kontinuálního vzdělávání.

Program: Ultrazvukový screening vrozených vývojových vad plodu. Nové markery I. trimestru. Hodnocení morfologie plodu v I. a II. trimestru, doporučení FMF. Význam dopplerovských vyšetření v I. trimestru.

Kazuistiky – výběr některých vrozených vad plodu. Praktické ukázky, rozbor konkrétních situací, „life“ demonstrace vyšetření včetně technických parametrů nastavení.

Ultrazvuk a rizikové těhotenství. Placenta praevia a poruchy placentace. Význam cervikometrie u jednočetných a vícečetných gravidit. Dvojčetné těhotenství – diagnostika “twin to twin transfusion syndromu”, ultrasonografická kritéria růstové retardace plodu, indikace k ukončení těhotenství.

Alloimunizace - algoritmus vyšetření. Kazuistiky.

Praktické ukázky, rozbor konkrétních situací, „life“ demonstrace vyšetření včetně technických parametrů nastavení.

Vedoucí: MUDr. I. Kučerová,

MUDr. L. Krofta, CSc.

Místo konání: Praha 4, Podolské nábřeží 157,

ÚPMD, katedra gynekologie a porodnictví

Předpokládaná cena: 1000,- Kč

21.5.2010

206001111 Kurz – Efektivita provozu porodního sálu

Určeno pro porodní asistentky, všeobecné sestry, neonatologické sestry.

Program: Vývoj profese porodní asistentky v historických souvislostech, současné postavení a autonomie porodní asistentky. Zásady efektivního provozu porodního sálu, organizace práce, technické a personální vybavení.

Samostatná práce porodní asistentky u vaginálního porodu. Porodní plán a zásady individuálního přístupu k rodičkám. Alternativní vedení porodu.

Vedoucí: MUDr. P. Velebil, CSc.,

doc. MUDr. A. Měchurová, CSc.,

Bc. M. Pirohaničová, Bc. P. Mrázová,

Bc. K. Zděnková, Bc. I. Hrnčířová,

MUDr. P. Křepelka, Bc. T. Kalinová

Místo konání: Praha 4, Podolské nábřeží 157,

Kongresové centrum ÚPMD

Předpokládaná cena: 1000,- Kč

20.2.2010

206001112 Kurz – Porodní asistentka v péči o rizikovou rodičku

Určeno pro porodní asistentky.

Program: Maternální morbidita a mortalita, nejčastější porodnická rizika. Zásady diferencované péče v těhotenství a za porodu.

Úkol porodní asistentky v identifikaci rizik.

Organizace péče o rizikový porod.

Vedoucí: MUDr. P. Velebil, CSc.,

doc. MUDr. A. Měchurová, CSc.,

Bc. M. Pirohaničová, Bc. T. Kalinová, Bc. P. Mrázová, Bc. K. Zděnková, Bc. I. Hrnčířová,

MUDr. P. Křepelka

Místo konání: Praha 4, Podolské nábřeží 157,

Kongresové centrum ÚPMD

Předpokládaná cena: 1000,- Kč

22.5.2010

206001113 Odborná stáž v gynekologickém ultrazvuku

Určeno pro gynekology.

Program: Gynekologicko-porodnická ultrasonografie, včetně geneticky zaměřených vyšetření.

Školitel: MUDr. I. Kučerová

Místo konání: Praha 4, Podolské nábřeží 157,

ÚPMD, katedra gynekologie a porodnictví

Předpokládaná cena: 1000,- Kč

7.1.2010

18.2.2010

18.3.2010

22.4.2010

20.5.2010

17.6.2010

206001114 Odborná stáž v porodnictví

Určeno pro gynekology.

Program: Kardiotokografie, pulzní oxymetrie, prenatální péče v perinatologickém centru, spolupráce porodníků s neonatology.

Školitel: doc. MUDr. A. Měchurová, CSc.

Místo konání: Praha 4, Podolské nábřeží 157,

ÚPMD, katedra gynekologie a porodnictví

Předpokládaná cena: 1000,- Kč

10.6.2010

206001115 Odborná stáž – Operační gynekologie, urogynekologie

Určeno pro gynekology.

Program: Operativa v urogynekologii a při sestupu rodidel.

Školitel: doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc.,

MUDr. L. Krofta, CSc.,

MUDr. M. Otčenášek, CSc.,

MUDr. E. Kašíková

Místo konání: Praha 4, Podolské nábřeží 157,

ÚPMD, katedra gynekologie a porodnictví

Předpokládaná cena: 1000,- Kč

8.4.2010

24.6.2010

206001116 Odborná stáž v gynekologii – Cervikální patologie

Určeno pro gynekology.

Program: Patologie děložního hrdla a jeho chirurgické ošetření. Technika jehlové konizace.

Školitel: MUDr. R. Turyna

Místo konání: Praha 4, Podolské nábřeží 157,

ÚPMD, katedra gynekologie a porodnictví

Předpokládaná cena: 1000,- Kč

1.4.2010

9.6.2010

206001117 Odborná stáž – Endoskopické techniky v gynekologii

Určeno pro gynekology.

Program: Laparoskopická a hysteroskopická diagnostika a operativa. Videoprezentace.

Peroperační a pooperační komplikace.

Školitel: MUDr. E. Kučera, CSc.

Místo konání: Praha 4, Podolské nábřeží 157,

ÚPMD, katedra gynekologie a porodnictví

Předpokládaná cena: 1000,- Kč

28.1.2010

4.3.2010

206001118 Odborná stáž – Operační techniky císařského řezu

Určeno pro gynekology a porodníky.

Program: Aktivní účast na porodnických operacích. Prezentace a nácvik techniky císařského řezu “Misgav-Ladach.”

Školitel: MUDr. P. Křepelka

Místo konání: Praha 4, Podolské nábřeží 157,

ÚPMD, katedra gynekologie a porodnictví

Předpokládaná cena: 1500,- Kč

29.1.2010

206001119 Odborná stáž – Hysteroskopická diagnostika a hysteroskopické operační techniky

Určeno pro gynekology.

Program: Ambulantní hysteroskopická diagnostika a operativa. Nové techniky. Peroperační a pooperační komplikace.

Školitel: MUDr. E. Kučera, CSc.

Místo konání: Praha 4, Podolské nábřeží 157,

ÚPMD, katedra gynekologie a porodnictví

Předpokládaná cena: 1000,- Kč

25.1.2010

1.3.2010

206001120 Odborná stáž – Systém diferencované péče o novorozence

Určeno pro neonatology a porodníky.

Program: Primární zajištění novorozence. Ohrožený novorozenec. Specializovaná péče o novorozence velmi nízké hmotnosti. Spolupráce neonatologa a porodníka.

Školitel: doc. MUDr. Z. Straňák, CSc.

Místo konání: Praha 4, Podolské nábřeží 157,

ÚPMD, katedra gynekologie a porodnictví

Předpokládaná cena: 1000,- Kč

25.2.2010

25.3.2010

29.4.2010

Subkatedra dětské gynekologie

FN v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

Vedoucí: prof. MUDr. Jan Hořejší, DrSc., tel. 224 438 200, fax 224 438 220, e-mail: jan.horejsi@lfmotol.cuni.cz

206101101 Specializační odborná stáž v dětské gynekologii I.

Určeno pro gynekology, kteří začínají se vzděláváním a erudicí v dětské gynekologii.

Program: Anatomie a fyziologie reprodukční soustavy v dětství a v dospívání. Vyšetřování a ošetřování v gynekologii dětí a dospívajících. Vaginoskopie. Ultrazvukové vyšetřování v dětské gynekologii. Základy hormonální poševní cytologie. Forenzní dětská gynekologie.

Školitel: prof. MUDr. J. Hořejší, DrSc.

Místo konání: Praha 5, V Úvalu 84,

FN v Motole,

ambulance dětské gynekologie

Předpokládaná cena: 10 000,- Kč

Termín dle dohody se školitelem.

2 týdny

206101102 Specializační odborná stáž v dětské gynekologii II.

Určeno pro lékaře v pokročilém výcviku v dětské gynekologii, zejména před atestací.

Program: Prohloubení znalostí v dětské gynekologii, vyšetřování a ošetřování dětí, průběžný test znalostí (IFEPAG I a II), zadání tématu atestační práce a konzultace její přípravy.

Školitel: prof. MUDr. J. Hořejší, DrSc.

Místo konání: Praha 5, V Úvalu 84,

FN v Motole,

ambulance dětské gynekologie

Předpokládaná cena: 10 000,- Kč

Termín dle dohody se školitelem.

2 týdny

206101103 Odborná stáž v dětské gynekologii pro pediatry

Určeno pro pediatry v přípravě k atestaci z pediatrie anebo z praktického lékařství pro děti a dorost.

Program: Základy anatomie a funkce reprodukční soustavy u dětí a dospívajících. Vyšetřování a ošetřování dětských rodidel. Základy funkční poševní cytologie, základy ultrazvukového vyšetřování, test znalostí IFEPAG I.

Školitel: prof. MUDr. J. Hořejší, DrSc.

Místo konání: Praha 5, V Úvalu 84,

FN v Motole,

ambulance dětské gynekologie

Předpokládaná cena: 10 000,- Kč

Termín dle dohody se školitelem.

2 týdny

Subkatedra reprodukční medicíny

FTN, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč

Vedoucí: doc. MUDr. Tonko Mardešić, CSc., tel. 261 711 606, fax 261 711 585, e-mail: pronatal@mbox.vol.cz

206201101 Kurz – IVF sestra („paramedical“ – 1. část)

Určeno pro všeobecné sestry, laboratorní personál a ostatní zaměstnance (nelékaře) pracovišť asistované reprodukce.

Program: Legislativní úprava asistované reprodukce v ČR, endokrinologické minimum pro reprodukční medicínu, indikace pro mimotělní oplodnění, gametogeneza, od oplození k životaschopnému embryu, psychologické aspekty při poruchách plodnosti.

Vedoucí: doc. MUDr. T. Mardešič, CSc.

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15,

Hotel ILF

Předpokládaná cena: 1000,- Kč

18.1.2010

206201102 Kurz IVF – sestra („paramedical“ – 2. část)

Určeno pro všeobecné sestry, laboratorní personál a ostatní zaměstnance (nelékaře) pracovišť asistované reprodukce.

Program: Diagnostické postupy v reprodukční medicíně, andrologie – laboratorní aspekty, andrologie – klinické aspekty, reprodukční stárnutí, reprodukční genetika, zásady managementu kvality v IVF centru.

Vedoucí: doc. MUDr. T. Mardešič, CSc.

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15,

Hotel ILF

Předpokládaná cena: 1000,- Kč

8.3.2010

206201103 Odborná stáž – Transvaginální hydrolaparoskopie

Určeno pro lékaře se specializovanou způsobilostí oboru gynekologie a porodnictví a lékaře ve specializační přípravě oboru reprodukční medicína.

Program: Praktická výuka metody transvaginální hydrolaparoskopie.

Školitel: doc. MUDr. T. Mardešič, CSc.

Místo konání: Praha 4, Na Dlouhé mezi 4/12,

Sanatorium Pronatal

Předpokládaná cena: 1000,- Kč

Termín dle dohody se školitelem.

1 den

Subkatedra sexuologie

Apolinářská 4, 128 08 Praha 2

Vedoucí: doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc., tel. 224 968 232, 224 968 233, fax 224 968 233, e-mail: sexuol@lf1.cuni.cz

206301101 Specializační odborná stáž v lékařské sexuologii

Určeno pro lékaře, kteří se připravují k atestaci ze sexuologie.

Program: Ambulantní a ústavní sexuologická péče v celém rozsahu, spermiologická laboratoř, spermabanka, samostatná práce s dysfunkčními pacienty a sexuálními delikventy.

Vypracování a obhajoba seminární práce z oboru.

Školitel: doc. MUDr. J. Zvěřina, CSc.

Místo konání: Praha 2, Apolinářská 4,

VFN, Sexuologický ústav, subkatedra sexuologie

Předpokládaná cena: 6000,- Kč

10.5.2010 - 4.6.2010

206301102 Specializační odborná stáž v lékařské sexuologii

Určeno pro lékaře, kteří se připravují k atestaci z dermatovenerologie.

Program: Klinická stáž v sexuologické ambulanci, spermiologické laboratoři, spermabance, vyšetření a hodnocení spermiogramu.

Školitel: doc. MUDr. J. Zvěřina, CSc.

Místo konání: Praha 2, Apolinářská 4,

VFN, Sexuologický ústav, subkatedra sexuologie

Předpokládaná cena: 2000,- Kč

Termín dle dohody se školitelem.

4 dny

206301103 Odborná stáž v lékařské sexuologii

Určeno pro gynekology se zájmem o reprodukční medicínu a sexuální problémy pacientek.

Program: Ambulantní diagnostika a terapie sexuálních dysfunkcí u žen, vyšetřování a terapie poruch plodnosti, spermiologická laboratorní diagnostika, sexuální poradenství, sexuální výchova.

Školitel: doc. MUDr. J. Zvěřina, CSc.

Místo konání: Praha 2, Apolinářská 4,

VFN, Sexuologický ústav, subkatedra sexuologie

Předpokládaná cena: 5000,- Kč

1.3.2010 - 12.3.2010

206301104 Odborná stáž v lékařské sexuologii

Určeno pro psychiatry, urology a praktické lékaře se zájmem o sexuální problémy pacientů.

Program: Ambulantní diagnostika a terapie sexuálních dysfunkcí mužů a žen, sexuální parafilie, transsexualita, sexuální poradenství, sexuální výchova.

Školitel: doc. MUDr. J. Zvěřina, CSc.

Místo konání: Praha 2, Apolinářská 4,

VFN, Sexuologický ústav, subkatedra sexuologie

Předpokládaná cena: 5000,- Kč

12.4.2010 - 23.4.2010

ERRATA

V loňském roce bylo 6. čísle časopisu Česká gynekologie bylo u článku Reprodukční výsledky po laparoskopické myomektomii – retrospektivní analýza 1994-2007 chybně uvedeno jméno autora M. Davida.

Autory článku jsou: Kučera E., Mandys F., Drahoňovský J., David M., Procházka B.


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 1

2010 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se