Možnosti detekce sentinelovýchuzlin u žen s karcinomem endometria – pilotní studie


Possible Approaches to SentinelNode Detection in Women with Endometrial Cancer: Pilot Study

Objective:
The aim of the pilot study was to determine the feasiblity of different techniques ofintraoperative lymphatic mapping as a mens of identifying sentinel nodes in endometrial cancerpatients and to develop preliminary experience with the techniques.Design: A prospective pilot study.Setting: Department of Obstetrics and Gynaecology and Department of Nuclear Medicine, Medicalfaculty, Palacky University, Olomouc, CR.Methods: Eleven women with endometrial cancer were entered on this pilot study. In the firstgroup of five patients isosulfan blue dye (2,0 ml) was instilled through the cervical cannula intothe endometrial cavity after the tube ligation. In the second group of five patients isosulfan bluedye (2,0 ml) was injected into the subserosal myometrium at three sites of the fundus. 15 minutesafter the blue dye instillation dye uptake into lymphatic channels was observed in both groups. Inone patient with diagnostic hysteroscopy for suspect endometrial cancer, transcervical submu-cous injection of 100 MBq99mTc-nanocolloid under ultrasonic control was performed. Three lym-phoscintigrams (20, 30 and 40 minutes after injection) were taken.Results: In the first group no dye staining lymphatic channels or lymph nodes were seen. In thesecond group lymphatic channels coursing into the broad ligament were identified. Deposition of dye into lymph nodes was seen in 2 (40%) cases. These nodes were always located in superficialobturator sites bilateraly. In one patient with transcervical submucous injection of 100 MBq99mTc-nanocolloid, separate lymphatic channels along the ovarian vessels and uterine artery wereidentified. Sentinel nodes were depicted in the superficial obturatory, common iliac and paraaor-tic sites on the scan at 20 minutes post injection. Nodes of second, third and other echelon werevisualized on the scintigram 40 minutes post injection.Conclusions: Instillation of isosulfan blue dye into endometrial cavity after tube ligation did notshow any dye uptake in lymphatic channels. Intraoperative lymphatic mapping with injection ofisosulfan blue dye into uterine fundus is feasible in some women. Transcervical submucous injection of99mTc-nanocolloid can serve as an alternate approach in the uterine sentinel nodes detection. The techniques are clearly in a developmental stage and will evolve by exploring differentapproaches.

Key words:
endometrial cancer, sentinel nodes, intraoperative lymphatic mapping, lymphoscintig-raphy


Autoři: R. Pilka;  M. Kudela;  P. Koranda;  D. Ľubušký
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika LF a FN UP Olomouc, přednosta prof. MUDr. M. Kudela, CSc. Klinika nukleární medicíny LF a FN UP Olomouc, přednosta doc. MUDr. M. Mysliveček
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2001; (6): 427-431
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Cílem pilotní studie bylo zjistit proveditelnosti různých přístupů v identifikaci sentinelových uzlin u žen s karcinomem endometria a získat zkušenosti s těmito technikami.Typ studie: Prospektivní, pilotní studie.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika a Klinika nukleární medicíny, LF,Univerzita Palackého, Olomouc.Metodika: Do pilotní studie bylo zahrnuto 11 žen s karcinomem endometria. V první skupině 5 ženbyla izosulfanová modř (2,0 ml), po přerušení vejcovodů, aplikována Schulzeho kanylou do děložní dutiny. Ve druhé skupině 5 žen byly 2 ml izosulfanové modře injikovány ze tří vpichů doděložní dutiny. Ve druhé skupině 5 žen byly 2 ml izosulfanové modře injikovány ze tří vpichů doděložního fundu. V obou skupinách bylo 15 minut po aplikaci vyhodnocováno barvení lymfatic-kých kanálů. U jedné pacientky s diagnostickou hysteroskopií pro suspektní karcinom endometria bylo pod ultrazvukovou kontrolou aplikováno transcervikálně submukózně 100 MBq99mTc-nanokoloidu. Za 20, 30 a 40 minut byly provedeny lymfoscintigramy.Výsledky: V první skupině nebyly pozorovány žádné zbarvené lymfatické kanály nebo uzliny. Vedruhé skupině byly identifikovány ve všech případech modře zbarvené lymfatické kanály probíhající v širokém vazu. Modře označené lymfatické uzliny byly pozorovány ve dvou případech(40 %). Tyto uzliny byly vždy v místě povrchových obturátových uzlin, a to oboustranně. U jednépacientky s transcervikální submukózní aplikací 100 MBq99mTc-nanokoloidu byly zobrazeny samostatné lymfatické kanály podél ovarických cév a arteria uterina. Uzliny druhého, třetího a dalších řádů byly vizualizovány na snímku 40 minut od injekce.Závěry: Instilace izosulfanové modře do děložní dutiny - po přerušení vejcovodů - nevedla k zobrazení lymfatických kanálů. Peroperační zobrazování lymfatik injikováním izosulfanové modře doděložního fundu je u některých žen proveditelné. Transcervikální submukózní aplikace99mTc-nanokoloidu přestavuje možný přístup v detekci sentinelových uzlin dělohy. Techniky jsou ve stadiuvýzkumu a zkoušením různých přístupů budou dále vyvíjeny.

Klíčová slova:
endometriální karcinom, sentinelové uzliny, peroperační zobrazování lymfatickýchuzlin, lymfoscintografie

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2001 Číslo 6
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Halitoza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Farmakoterapie chronického srdečního selhání a v sekundární prevenci infarktu myokardu
Autoři: MUDr. Petr Janský, prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se