Specializační a kontinuální vzdělávání v oboru klinická farmacie


Specialization in clinical pharmacy

Specialization in clinical pharmacy is necessary to providing clinical pharmacy services in Czech Republic. Clinical pharmacy knowledge has to be further developed within the framework of continuous education system.

Keywords:

clinical pharmacy – postgraduate education – clinical pharmacy care


Autoři: Martina Maříková- 1 3;  Jana Gregorová 3,4
Působiště autorů: Oddělení klinické farmacie, Nemocniční lékárna FN Hradec Králové 1;  Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha 2;  Ústav aplikované farmacie, Farmaceutická fakulta VFU, Brno 3;  Oddělení klinické farmacie, Nemocnice Na Bulovce, Praha 4
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2019; 158: 273-275
Kategorie: Přehledový článek

Souhrn

Samostatný výkon práce klinického farmaceuta v ČR je podmíněn získáním specializované způsobilosti v oboru klinická farmacie. Tento základ musí být dále rozvíjen v rámci kontinuálního vzdělávání.

Klíčová slova:

klinická farmacie – postgraduální vzdělávání – klinickofarmaceutické péče

ÚVOD

Klinická farmacie je farmaceutickým klinickým oborem. Zabývá se žádoucími i nežádoucími vlivy užívaných léčiv, účelností farmakoterapie v kontextu medicíny založené na důkazech, farmakoterapeutických standardů a současně individuálních a variabilních parametrů organismu, jež ovlivňují farmakodynamické a farmakokinetické vlastnosti léčiv. Klinická farmacie je rovnítkem pro management bezpečné farmakoterapie, diferenciální diagnostiku polékových problémů, prevenci a řešení problémů spojených s užíváním a podáváním léčiv, interpretaci klinicky významných lékových interakcí.

V roce 2010 vznikla v ČR první dvě oddělení klinické farmacie a následně dochází k postupné implementaci klinické farmacie do systému zdravotní péče. Za posledních 10 let bylo založeno více než 40 pracovišť klinické farmacie a klinický farmaceut se stal nedílnou součástí multidisciplinárního týmu a partnerem lékaře v každodenní klinické praxi.

SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU KLINICKÁ FARMACIE

Specializační vzdělávání v oboru klinická farmacie je v gesci Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ). Specializační vzdělávání na základě potřeb klinické praxe muselo po roce 2010 doznat mnoho změn. Do roku 2010 byla specializační příprava převážně v teoretické rovině. Po vzniku samostatných pracovišť klinické farmacie probíhá specializační příprava pod vedením zkušených specialistů v oboru, kteří aktivně vykonávají práci klinického farmaceuta – poskytují klinickofarmaceutickou péči. V roce 2015 byl ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR v částce 3 vydán nový vzdělávací program. Na tvorbě vzdělávacího programu se podílela Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP ve spolupráci s IPVZ, sekcí klinické farmacie České farmaceutické společnosti ČLS JEP a především se všemi předními specialisty v oboru klinická farmacie aktivně poskytujícími klinickofarmaceutickou péči. Díky zkušenostem z klinické praxe v současné době specializační příprava plně akceptuje potřeby zdravotnických pracovišť a díky skladbě teoretických kurzů a stáží na akreditovaných pracovištích probíhá na vysoké odborné úrovni. Přestože je v platnosti i vzdělávací program z roku 2005 a kolegové zapsáni do oboru v době jeho platnosti se mohou k atestační zkoušce připravovat podle tohoto programu, postupuje drtivá většina farmaceutů ve specializační přípravě v oboru klinická farmacie podle vzdělávacího programu vydaného v roce 2015.

Teoretická část přípravy je personálně zajištěna hlavně klinickými farmaceuty, specialisty v oboru klinická farmacie aktivně poskytujícími klinickofarmaceutickou péči, a dále lékaři, předními odborníky v daném klinickém oboru. V celkem 9 kurzech je zevrubně probírána problematika farmakoterapie (tab. 1). Nedílnou součástí kurzů je řešení reálných klinických případů, a to na podkladě domácí přípravy interaktivní formou v podobě kazuistik. Kurzy jsou vypisovány v průběhu roku tak, aby nabyté informace a zkušenosti byly postupně rozvíjeny a doplňovány a aby za 3letou specializační část výcviku mohl farmaceut v přípravě všechny kurzy pohodlně absolvovat. Teoretické kurzy se dle harmonogramu dostupném na webu IPVZ v 3letém cyklu opakují. Díky tomu může každý z kolegů ve specializační přípravě do vzdělávacího cyklu teoretických kurzů vstoupit kdykoli v průběhu každého 3letého cyklu. První kurzy podle tohoto modelu se uskutečnily již v roce 2015 a první 3letý cyklus byl ukončen v roce 2018. Ve stejném roce složili atestační zkoušku podle tohoto programu první kolegové. Tento model vzdělávání se velmi osvědčil a je ze strany školitelů i farmaceutů v přípravě velmi pozitivně hodnocen.

Tab. 1. Kurzy, které je nutno absolvovat v rámci teoretické přípravy.
Kurzy, které je nutno absolvovat v rámci teoretické přípravy.

POVINNÁ PRAXE V OBORU

Velmi významnou částí specializovaného výcviku je povinnost spolupracovat s poskytovatelem zdravotních služeb poskytujícím ambulantní nebo lůžkovou péči, a to v minimálním rozsahu 1 den v týdnu a v minimální celkové délce 120 dní. Tato povinnost spolu se stážemi na akreditovaných pracovištích klinické farmacie II. typu a povinnými teoretickými kurzy umožňuje kolegům významně se odborně posunout a zdokonalit v relativně krátkém časovém úseku.

Cílem České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP je, aby celá část povinné praxe v oboru Klinická farmacie po absolvování společného lékárenského základu probíhala na odděleních nebo pracovištích klinické farmacie.

KONTINUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU KLINICKÁ FARMACIE

Diferenciace klinických oborů, počet nových léčiv na trhu a rychlost, kterou k rozvoji dochází, logicky vede k potřebě navázat na specializační vzdělávání konáním vzdělávacích akcí v kontinuálním režimu. Ukazuje se, že i v oboru klinická farmacie, tak jako tomu bylo v předchozích letech v lékařských oborech, bude muset nutně dojít k další diferenciaci a specializaci. Klinický farmaceut umí a musí umět reagovat na dotazy různých lékařských odborností a alespoň v základní rovině ovládat problematiku farmakoterapie, a to i v situaci, kdy se danému oboru systematicky nevěnuje. Protože je v mnohých nemocnicích zatím nedostatek klinických farmaceutů, musí být specialista v oboru klinické farmacie do určité míry „univerzálním odborníkem“. Nelze však umět vše do detailu. Systém klinickofarmaceutické péče je nastavován tak, že každý klinický farmaceut má užší spolupráci pouze s některými lékařskými obory a tam potřebuje mít hlubší znalosti (oproti těm, kde neposkytuje systematickou klinickofarmaceutickou péči). Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP proto nastavuje model kontinuálního vzdělávání, jež bude umožňovat vzdělávání ve 2 modelech:

  1. „Bazální“: obecnější vzdělávání v určité problematice, jehož cílem bude základní orientace v oboru, pro situace „kdy volá lékař z oboru mimo systematickou činnost klinického farmaceuta“.
  2. „Vyšší“: Pro klinické farmaceuty, kteří poskytují systematickou klinickofarmaceutickou péči určitému oboru a potřebují získat podrobnější znalosti.

Rozsah témat workshopů kontinuálního vzdělávání v oboru klinická farmacie prezentuje tab. 2. Jednotlivá témata jsou pak rozvíjena v na sebe více či méně navazujících pokračováních.

Tab. 2. Rozsah témat workshopů kontinuálního vzdělávání v oboru klinická farmacie
Rozsah témat workshopů kontinuálního vzdělávání
v oboru klinická farmacie

ZÁVĚR

Díky zvýšenému zájmu lékařů o spolupráci s klinickým farmaceutem a díky rostoucímu počtu pracovišť klinické farmacie, tedy dostatečnému počtu školicích míst, se počet zájemců o obor klinická farmacie, respektive počet zapsaných do oboru více než zdvojnásobil; oproti 190 zařazeným a přibližně 20 atestovaným specialistům poskytujícím klinickofarmaceutickou péči v roce 2012 to bylo téměř 500 zařazených a 60 atestovaných v roce 2018.

Rozvoj specializačního vzdělávání v oboru klinická farmacie je podpořen i díky projektu s názvem Specializační vzdělávání v oboru klinická farmacie realizovanému IPVZ (projekt číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007879) a zahájenému v roce 2018, který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost a je určen pro farmaceuty v přípravě k atestaci v oboru klinická farmacie s ukončeným společným základem a zařazené do oboru nejpozději do 30. 6. 2017. V roce 2019 a 2020 předpokládáme cca 20 nově atestovaných specialistů, v roce 2021 by díky projektu mělo atestovat dalších 30 kolegů.

Adresa pro korespondenci:

PharmDr. Martina Maříková

Oddělení klinické farmacie, Nemocniční lékárna FNHK

Sokolská 581, 500 05  Hradec Králové

Tel.: 495 834 018

e-mail: martina.marikova@fnhk.cz


Zdroje
  1. Maříková M. Klinická farmacie. In: 65 let IPVZ 1953–2018. Sborník k 65. výročí existence IPVZ. IPVZ, Praha, 2018: 89–90.
  2. Vzdělávací program oboru klinická farmacie. Věstník MZ ČR 2015, částka 3. Dostupné na: www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/farmaceuti_3251_3.html
  3. Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.
  4. Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.
  5. Vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb.
  6. Vyhláška č. 421/2016 Sb., kterou se vydává seznam výkonů s bodovými hodnotami.
  7. Zákon č. 67/2017 Sb., kterým se mění Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů.
Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Co je dobré vědět o IPF
nový kurz
Autoři:

Nová éra v léčbě migrény
Autoři: MUDr. Eva Medová, MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Význam nutraceutik u kardiovaskulárních onemocnění

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×