XXXVI. dny lékařské biofyziky


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2013; 152: 246-247
Kategorie: Sjezdy

Lázně Bělohrad, 29. až 31. května 2013

Ve dnech 29. až 31. května 2013 se v komfortním prostředí lázeňského hotelu Tree of Life v Lázních Bělohrad sešla komunita lékařů, biofyziků, biomedicinských inženýrů a dalších odborníků sdružených v České společnosti lékařské fyziky ČLS JEP i mimo ni, již po třicáté šesté na své pravidelné konferenci s mezinárodní účastí, kterou představovali především kolegové ze Slovenska. Organizační stránku konference zajišťovali tentokrát pracovníci Ústavu lékařské biofyziky Lékařské fakulty UK v Hradci Králové pod vedením doc. Ing. Josefa Hanuše, CSc. Finančně bylo konání konference podpořeno projektem „Odborná spolupráce a propojení ústavů lékařské biofyziky na lékařských fakultách v České republice“, jehož nositelem je Lékařská fakulta UP v Olomouci a hlavním řešitelem prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc. Záštitu nad konferencí převzal děkan lékařské fakulty v Hradci králové prof. MUDr. RNDr. M. Červinka, CSc.

Dny lékařské biofyziky byly od svého počátku koncipovány jako vědecko-pedagogická konference, kde vedle čistě vědeckých sdělení byly diskutovány i pedagogické problémy, jak v teoretické, tak v praktické výuce.

Sto dvacet osm registrovaných účastníků vyslechlo celkem 45 přednášek, z toho 10 se týkalo pedagogických problémů a 14 přednášek přednesli studenti postgraduálního studia. Dále bylo prezentováno celkem 37 posterů, 5 s pedagogicko problematikou a 16 posterů připravili opět postgraduální studenti. Díky výše jmenovanému projektu a spolupráci s Českou společností lékařské fyziky ČLS JEP je na Dnech lékařské biofyziky poskytován studentům postgraduálního studia poměrně široký prostor pro prezentaci výsledků jejich vědecké práce.

V úvodní části konference seznámila prof. H. Kolářová přítomné s postupnou realizací projektu a doc. K. Volenec se věnoval problematice užití nitinolu v klinické praxi.

Tematika přednášek i plakátových sdělení byla značně různorodá a odrážela výzkumné směry jednotlivých pracovišť. Obecným rysem většiny sdělení bylo jejich zaměření na nové technologie jak v základním výzkumu a laboratorní technice, tak v klinické praxi. Byly to především nanotechnologie, využívání informačních technologií, zavádění nových zobrazovacích modalit, jako např. mikroskopie atomárních sil, aplikace ultrazvuku, laserů a fotodynamických metod.

Ve sděleních zaměřených na pedagogické problémy se nejčastěji řešila problematika zkušebních testů, využívání statistických metod a zavádění e-learningu.

Postgraduální studenti, kteří připravili svá sdělení v podobě posterů, měli 5 minut na prezentaci. K prezentaci ostatních posterových sdělení sloužil interaktivní panel. Tento způsob se však příliš neosvědčil, protože většinou nebyl přítomen autor, který by podal podrobnější výklad.

Podobně jako při konferenci v minulém roce byly hodnoceny a odměněny nejlepší práce studentů postgraduálního studia, a to ve třech kategoriích. Postery elektronicky hodnotili všichni účastníci a zde největší počet hlasů získal Mgr. J. Vachutka za práci „Změna parametrů ultrazvukového paprsku v důsledku simulované poruchy vyšetřovací sondy“. V kategorii přednášek se umístil na 1. místě MUDr. P. Kolář prací „Study of selected cell lines by atomic force microscopy with potential in practice“. První cenu České společnosti lékařské fyziky obdržel Ing. P. Paluska za práci „Využití „cone beam“ CT pro rekonstrukci dávkové distribuce obrazem řízené radioterapie ca prostaty“.

Vedle vlastního odborného programu proběhla v průběhu konference schůze výboru České společnosti lékařské fyziky a zasedání přednostů biofyzikálních pracovišť českých a slovenských lékařských fakult. Organizátoři konference spolu s pracovníky hotelu vytvořili velmi přátelské prostředí jak pro odborná jednání, tak pro společenská setkání, takže ani nepřízeň počasí negativně neovlivnila průběh konference.

XXXVII. dny lékařské biofyziky se budou konat na Slovensku a jejich organizátorem bude Ústav lekárskej a klinickej biofyziky Lekárskej fakulty UPJŠ v Košicích.

ADRESA PRO KORESPONDENCI:

prof. MUDr. Ivo Hrazdira, DrSc.

Biofyzikální ústav LF MU

Kamenice 3, 625 00 Brno

e-mail: ihrazdira@seznam.cz


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×