Biomedicínský výzkum s podporou evropských zdrojů v nemocnicích 4. ročník národní konference se zahraniční účastí


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2013; 152: 245-246
Kategorie: Sjezdy

Větruše, Ústí nad Labem, 23. až 24. května 2013

V prostorách zámečku na Větruši v Ústí nad Labem se ve dnech 23. až 24. května 2013 konal v pořadí již 4. ročník národní konference se zahraniční účastí „Biomedicínský výzkum s podporou evropských zdrojů v nemocnicích“. Konferenci společně pořádaly Krajská zdravotní, a.s. a Technologické centrum Akademie věd České republiky ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Českou společností zdravotnické informatiky a vědeckých informací ČLS JEP.

Záštitu nad konferencí převzal rektor Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, prof. RNDr. René Wokoun, CSc.

Program konference byl sestaven analogicky jako v předcházejících ročnících s cílem informovat o možnostech financování biomedicínského výzkumu z evropských zdrojů, zejména z nově připravovaného rámcového programu EU na roky 2014–2020 HORIZONT 2020 a dalších specifických aktivit Evropské komise v oblasti biomedicínského výzkumu. Významným bodem programu bylo představit špičkové týmy Krajské zdravotní, a.s., které mají ambice zapojit se do evropských projektů. Stejně jako v předcházejících ročnících byl druhý den konference věnován různým aspektům eHealth, tj. elektronizaci zdravotní péče a představení posledních trendů a zajímavých projektů z této oblasti.

Pořadatelé skladbou programu oslovili široké spektrum zdravotních profesionálů, studentů nejen lékařských a zdravotnických fakult, ale např. ČVUT, firem působících v biomedicínském výzkumu, zástupců ministerstev zdravotnictví a sociálních věcí ČR, zájmových sdružení apod.

Účastníci konference si vyslechli téměř 30 přednášek a odborných sdělení.

Konferenci zahájil ing. Martin Zeman z Krajské zdravotní, a.s. Úvodní slovo přednesla prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc., prorektorka pro vědu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, nastínila v něm možnosti perspektivní spolupráce nově ustavené Fakulty zdravotnických studií s Krajskou zdravotní, a.s. ve vědě a výzkumu, související s vizí prolínání zdravotnické fakulty s Masarykovou nemocnicí v Ústí nad Labem v intencích projektu univerzitní nemocnice. Doc. RNDr. Judita Kinkorová, CSc. z Technologického centra Akademie věd ČR představila v podrobném sdělení hlavní rysy připravovaného rámcového programu HORIZONT 2020 se speciálním zaměřením na „societal challenge“ Health, demographic change and wellbeing a možnostem zapojení do evropských projektů tohoto programu. Mgr. Aleš Kapucián, vedoucí oddělení vědy a výzkumu Ministerstva zdravotnictví ČR, informoval o aktuálním dění v Interní grantové agentuře MZ ČR a připravovaných změnách v této oblasti.

Druhý blok konference otevřela Judita Kinkorová, představením významné aktivity Evropské komise. Květen 2013 byl Evropskou Komisí vyhlášen měsícem mozku v souboru akcí spojených názvem Open your mind! European Month of the Brain, May 2013. V rámci měsíce mozku byly pořádány mimo jiné dvě významné mezinárodní konference, první se konala v Bruselu, 14. května a druhá v Dublinu v rámci irského předsednictví EU ve dnech 27.–28. května.

Na tyto aktivity navazovala konference programem druhého bloku. Význam včasné cílené a komplexní neurorehabilitace po traumatických poraněních mozku představil MUDr. Luděk Navrátil, Ph.D. z Neurochirurgického oddělení FN a LF UK v Plzni ve spolupráci s ARD Bonn a Univerzitou v Kolíně. MUDr. Markéta Janatová prezentovala výsledky společného výzkumu společného pracoviště 1. LF UK a FBMI ČVUT v Praze a VFN v Praze a Neurologické kliniky 2. LF UK v Motole v terapii poruch stability. Mgr. Pavlína Oborná demonstrovala využití akcelerometru v rehabilitaci v rámci aktivit Kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze. Výhody společného výzkumu v nerorehabilitaci ukázali ing. Jan Hrdlička z FEL ČVUT Praha a kliniky neurorehabilitačního lékařství a VFN v Praze. Blok uzavřel Mgr. Tomáš Vilimovský z Rehabilitačního ústavu v Kladrubech sdělením o významu psychologie v neurorehabilitaci.

Ve třetím bloku moderovaném předsedou Vědecké rady Krajské zdravotní, a.s. prof. MUDr. Martinem Samešem, CSc. prezentovali výsledky své vědecko-výzkumné činnosti vybraní výzkumníci Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, čerství nositelé výroční ceny Masarykovy nemocnice za nejlepší výsledky v oblasti vědy a výzkumu za rok 2012. Blok zahájil MUDr. Robert Bartoš, Ph.D. prezentací o společných vědeckovýzkumných aktivitách Neurochirurgické kliniky, Neuroanatomické laboratoře UJEP a Anatomického ústavu 1. LF UK v Praze. Následovalo sdělení MUDr. Aleše Hejčla, Ph.D. z Neurochirurgické kliniky, zaměřené ve spolupráci s pracovišti Neurochirurgickou univerzitní klinikou TU v Drážďanech a Matematickým ústavem MFF UK v Praze. MUDr. Petr Obruba následně přiblížil společné úsilí výzkumníků Traumatologického centra KZ a IBM Seattle. Ing. Mgr. Martina Nováková prezentovala pilotní projekt s využitím obrazových dat Krajské zdravotní, a.s. a blok zakončil MUDr. Michal Tichý, MPH informací o pilotní adaptaci britské metodiky „MUST“, také z Krajské zdravotní, a.s.

Čtvrtý blok konference patřil zástupcům Fakulty zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem. RNDr. Karel Hrach, Ph.D. přednesl příspěvek o možnostech prezentací statistických výsledků biomedicínského výzkumu, PhDr. Eva Buchtelová, Ph.D., se zaměřila na svalové disbalance u karatistů, PhDr. Kateřina Vaníková, Ph.D. vysvětlila vliv operace prsu na pohybový systém a Mgr. Jana Chrásková představila Katedru ošetřovatelství a porodní asistence FZS UJEP.

Poslední pátý blok prvního dne konference spojil dvě témata hodnocení pohybové aktivity, přednášel Ing. MUDr. Jan Vejvalka, Ph.D. za kolektiv autorů FN Motol a 2. LF UK v Praze. Ke druhému tématu, ukázkám živých operací na mezinárodních kongresech a spolupráci s Krajskou zdravotní, a.s., hovořil Ing. Jiří Navrátil, CSc. ze sdružení CESNET.

Druhý den konference, věnovaný oblasti eHealth se sedmi přednáškami, otevřel Ing. Martin Zeman z Krajské zdravotní, a.s. raním blokem přednášek. Program zahájila PhDr. Helena Bouzková z Národní lékařské knihovny příspěvkem o zpřístupnění textů vědeckých informací v systému MEDVIK. Doc. Ing. Jiří Chod, CSc. z Katedry telekomunikační techniky FEL ČVUT v Praze demonstroval systém GNSS pro navigaci nevidomých. Příspěvek doc. Ing. Lenky Lhotské, CSc. ukázal výzkumné aktivity v oblasti asistivních technologií Katedry kybernetiky FEL ČVUT v Praze. Ing. Petr Ondráček, CSc. uzavřel blok sdělením o zapojení FEL ČVUT a České republiky do eHealth programů Mezinárodní telekomunikační unie ITU.

Druhý blok e-Health problematiky začal předvedením identifikace pacientů pomocí krevního řečiště v dlani Ing. Vladimírem Kryštofem z firmy Fujitsu, Bc. Vladimír Přikryl z CompuGroup Medical ČR představil expertní systém BioAnalyst a závěrem Ing. Jaroslav Jansa, CSc. ze společnosti Immobiliser Central Europe, s.r.o. demonstroval diagnostický systém CANSCREEN 3.

Během celé konference probíhaly demonstrace 3D Full HDzáznamů robotické operativy Krajské zdravotní, a.s. na zařízeních sdružení CESNET.

Účastníci konference vyjádřili podporu záměrům Krajské zdravotní, a.s. na poli biomedicínského výzkumu a přípravě pátého ročníku konference „Biomedicínský výzkum s podporou evropských zdrojů v nemocnicích“. Z příspěvků konference byl uspořádán sborník abstrakt Biomedicínský výzkum s podporou evropských zdrojů v nemocnicích, prezentace i sborník jsou dostupné na internetových stránkách konference.

doc. RNDr. Judita Kinkorová, CSc.

Technologické centrum AV ČR

e-mail: kinkorova@tc.cz

Ing. Martin Zeman

Krajská zdravotní, a.s.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×