Karcinom pankreatu a diabetes mellitus


Pancreatic Cancer and Diabetes Mellitus

Background.
The aim of the present study was to evaluate the relationship between Pancreatic Cancer and Type 2Diabetes Mellitus, which represents a higher risk of many human tumors. In patients with Pancreatic Cancer, Type2 Diabetes Mellitus occurs approximately in 30 %.Method and Results. Fifty patients with newly diagnosed Pancreatic Cancer were analysed in a retrospective pilotstudy where the staging of the tumor and the case history of the patients were studied. This data were compared inthree groups of patients: the control group without diabetes, one with Impaired Fasting Glucose, and patients withDiabetes Mellitus. Incidence of DiabetesMellitus and that of Impaired FastingGlucose were also followed in patientswith Pancreatic Cancer and Colorectal Cancer. The retrospective study confirmed the late diagnosis of PancreaticCancer. The tumors were actually in clinical stage IV in 50 % of the patients. Diabetes Mellitus was present in 34 %of patients with Pancreatic Cancer; in 44 % of these patients the Impaired Fasting Glucose was also diagnosed whilethe normal glucose status was seen in 22 % of patients. Incidence of Impaired Fasting Glucose and that of DiabetesMellitus in groups of patients with Pancreatic Cancer and Colorectal Cancer was studied. Diabetes Mellitus waspresent in 12,5 % patients with Colorectal Cancer.Conclusions. In spite of modern diagnostic methods, the early diagnosis of Pancreatic Cancer remains a greatproblem. Incidence of Diabetes Mellitus in patients with Pancreatic Cancer was significantly higher in comparisonwith the Colorectal Cancer group (P0,01). A significant number of patients with Impaired Fasting Glucose were alsopresent in the group with Pancreatic Cancer. Analysis of the relationships between Pancreatic Cancer and ImpairedGlucose Metabolism could contribute to the early diagnosis of this serious malignant disease.

Key words:
pancreatic cancer, diabetes mellitus, impaired fasting glucose, staging of the tumor, colorectalcancer.


Autoři: T. Krechler;  J. Novotný 1;  M. Zeman;  Z. Krška 2;  T. Švestka;  J. Šváb 2;  M. Lukáš;  R. Filipová 3;  A. Žák
Působiště autorů: IV. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha 1Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha21. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN, Praha 21. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN, Praha 31. LF UK, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2004; : 97-100
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Diabetes mellitus 2. typu představuje zvýšené riziko výskytu mnoha lidských nádorů. U pacientůs karcinomem pankreatu se diabetes mellitus vyskytuje zhruba ve 30 %.Metody a výsledky. Retrospektivní pilotní studie analyzuje data 50 pacientů, u kterých byl během hospitalizacediagnostikován karcinom pankreatu. Byl proveden rozbor anamnestických údajů a klinický staging nádoru. Tytoúdaje byly srovnány ve skupinách nemocných bez diabetu, s poruchou glykémie nalačno a s manifestním diabetesmellitus. Dále byl srovnán výskyt již diagnostikovaného diabetes mellitus a poruchou glykémie nalačno u skupinpacientů s karcinomem pankreatu a kolorektálním karcinomem. Karcinom pankreatu byl zjištěn u 50 % pacientův klinickém stadiu IV, což ukazuje na neuspokojivý stav diagnostiky. Ve skupině pacientů s karcinomem pankreatubyl diabetes mellitus přítomen v době stanovení diagnózy u 34 % pacientů, porucha glykémie nalačno byla přítomnau 44 % pacientů. U 22 % pacientů nebyla zjištěna porucha glukózového metabolizmu. Byl srovnán výskyt poruchglykoregulace u nemocných s karcinemom pankreatu a kolorektálním karcinomem. U skupiny pacientů s kolorektálnímkarcinomem byl diabetes mellitus přítomen v 12,5 %.Závěry. I přes rozvoj moderních diagnostických metod zůstává časná diagnostika karcinomu pankreatu velkýmmedicínským problémem. Výskyt diabetu je u pacientů s karcinomem pankreatu významně vyšší než ve skupiněs kolorektálním karcinomem (P,01). U skupiny pacientů s karcinomem pankreatu je významně početně zastoupenaskupina pacientů s latentní poruchou glukózového metabolizmu. Analýza vztahů mezi manifestací karcinomupankreatu a poruchami glukózového metabolizmu by mohla přispět ke zlepšení časné diagnostiky tohoto závažnéhomaligního onemocnění.

Klíčová slova:
karcinom pankreatu, diabetes mellitus, porucha glykémie na lačno, staging nádoru, kolorektálníkarcinom.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se