Metabolickýsyndr om a skrytá depresev populačním vzorku


Metabolic Syndrome and Latent Depression in the Population Sample

Background.
The aim of study was to reveal the relationship between metabolic syndrome and depression ina population sample, based on clinical and metabolic parameters.Methods and Results.We tried to estimate depression (or other psychopathologies) prevalence in a randomly chosenpopulation sample of the Pilsen city, using special questionnaires. Further, we estimated metabolic syndrome ofinsulin resistance risk factors and we looked for the relationship between these two disorders. Mental state of objectwas classified according to the questionnaires results, currently evaluated by the psychiatrist. Metabolic syndromeof insulin resistance was diagnosed as a presence of 3 of the 5 following factors: Triglycerides ≥1,7 mmol/l, HDLcholesterol 88 cm in females.Depressive syndrome diagnosed by Zungs scale is present in 31% of the Pilsen population, in 38% females and 31%males (n=340). In the group of depressive objects, characteristics of metabolic syndrome of insulin resistance weretwo times higher than in the control group. Differences in resting heart rate, triglycerides level and fasting C-peptidwere significantly higher in the depressive subjects. After the corrections considering age, sex and treatmentadjustment, the waist to hip ratio was in the depressive subjects statistically higher as well as the 24 hour excretionof urine cortisone. In persons withmetabolic syndrome of insulin resistance the prevalence of depression and anxietywas significantly higher.Conclusions. Our results show a possible relationship between depressive disorder and risk factors of the syndromeof insulin resistance. The question remains if the depression treatment can correct some of the metabolic syndromerisk factors.

Key words:
metabolic syndrome, insulin resistance, depression, risk factors.


Autoři: Z. Hess;  H. Rosolová;  J. Podlipný 1;  L. Holubec 2;  O. Topolčan 2;  Petrlová
Působiště autorů: II. interní klinika FN a LF UK, Plzeň 1Psychiatrická klinika FN a LF UK, Plzeň 2 Oddělení imunoanalýzy FN a LF UK, Plzeň
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2004; : 840-844
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Pokusit se najít vztah mezi metabolickým syndromem a depresí v populačním vzorku na základěklinických a metabolických ukazatelů.Metody a výsledky. Pomocí dotazníků hodnotíme výskyt depresivní poruchy ev. jiných psychopatologií u 340jedinců náhodněv ybraných z plzeňské populace, dále u nich zjišťujeme výskyt rizikových faktorů metabolickéhosyndromu inzulínové rezistence a hledáme vzájemný vztah. Psychický stav probandů je hodnocen na základěvýsledků dotazníků a ke všem výsledkům se průběžně vyjadřuje psychiatr. Jako nemocné s metabolickým syndromeminzulínové rezistence považujeme probandy, u kterých jsou splněny 3 z těchto 5 podmínek: Triglyceridy≥1,7 mmol/l, HDL cholesterol 88 cm u žen. Depresivní syndrom se dle Zungovy sebeposuzovací škály vyskytuje u 31 % plzeňského populačníhovzorku, z toho u 38 % žen a 31% mužů (n=340). U skupiny depresivních probandů je dvojnásobněvyš ší podíl těch,kteří splňují uvedené podmínky pro přítomnostmetabolického syndromu inzulínové rezistence. Statisticky významnýrozdíl je v klidové tepové frekvenci, hladinětr iglyceridů a C- peptidu nalačno, které jsou vyšší u depresivních osob.Po adjustaci na věk, pohlaví a léčbu vychází signifikantně vyšší poměr pas-boky u depresivních, dále větší vylučováníkortizolu ve sběru moči za 24 hodin. U probandů s metabolickým syndromem inzulínové rezistence můžemepozorovat signifikantněvy šší sklon k depresi a úzkosti.Závěry. Naše výsledky dokládají možný vztah mezi depresivní poruchou a rizikovými faktory metabolickéhosyndromu inzulínové rezistence.Očekáváme odpověď na otázku, zda jemožné léčbou deprese zlepšit rizikové faktoryuvedeného syndromu.

Klíčová slova:
metabolický syndrom, inzulínová rezistence, deprese, rizikové faktory.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých

Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Halitoza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Farmakoterapie chronického srdečního selhání a v sekundární prevenci infarktu myokardu
Autoři: MUDr. Petr Janský, prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se