SITUACE TUBERKULÓZY V ČESKÉ REPUBLICEV ROCE 1998


The Case of Tuberculosis in Czech Republic in 1998

In Czech Republic (CR) the epidemiological situation in tuberculosis (TB) was evaluated in 1998 using thenotification TB into the TB register. 1805 new TB cases and relapses were notified (17.5/100 000 citizens). MajorityTB cases, 1535 (14.9/100 000 citizens) were of the respiratory system and 270 TB cases were in other localizalic.Two thirds (988 cases = 9.6/100 000 citizens) of the respiratory system TB, were bacteriologically verified thereout564 direct smear positive. Patients with lung TB only were 10 % less frequent than those with respiratory systemTB. 69 TB cases were identified in foreigners. Relapse of TB was found in 66 patients. Among the notified TB caseswere 62.9 % of males and 37.1 % females. In both sexes patients over 70 predominated. In the medium age categorymales also prevailed. Due to subjective troubles of patients TB was passively identified in 72.2 %, actively by thephysician 12.9 % were identified. Late TB diagnosis during section occurred at 5.4 % of patients. During the last 9years annual number of notified patients has not changed. Only the number of bacteriologically verified cases of therespiratory system TB decreased and number of not verified cases increased. Decease due to TB was notified in 73(0.7/100 000 citizens) usually old patients. In 67 patients TB was diagnosed premortally or at section. Differencesin TB prevalence were found in different regions. Higher numbers of the TB patients than in average for the wholestate were found in Prague, northern and western Bohemia and in northern Moravia. 112 new cases and relapses ofMOTT were reported in 1998. Notification of TB in CR was on a good level. State of TB morbidity was stabilisedand under control. However, the decrease of numbers of bacteriologically verified cases and increase of not verifiedones, causes of occurrence of microscopically positive diseases will be necessary to analyse and groups which willrequire higher dispensary care have to be recognised.

Key words:
the case of tuberculosis, TB notification, TB prevalence, TB mortality, TB identification.


Autoři: L. Trnka;  D. Daňková
Působiště autorů: Národní jednotka dohledu nad tuberkulózou FN Bulovka, Praha 1 Klinika pneumologie a hrudní chirurgie 3. LF UK, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2000; : 323-328
Kategorie: Články

Souhrn

Byla zhodnocena epidemiologická situace tuberkulózy (TB) v České republice (ČR) v roce 1998 podle notifikacedo registru TB. Bylo notifikováno 1805 nových onemocnění a recidiv TB (17,5/100 000 obyvatel), a to 1535(14,9/100 000 obyvatel) TB dýchacího ústrojí a 270 TB jiných lokalizací. Bakteriologicky byly ověřeny dvě třetiny,tj. 988 (9,6/100 000 obyvatel) TB dýchacího ústrojí; z nich bylo 564 mikroskopicky pozitivních. Nemocných jens TB plic bylo o 10 % méně (1381) než s TB dýchacích ústrojí. Byla notifikována také TB u 69 cizinců. Recidivaonemocnění byla zjištěna u 66 nemocných. Na počtu notifikovaných TB se podíleli muži 62,9 % oproti 37,1 % žen.U obou pohlaví převažovali nemocní starší 70 let. U mužů bylo v porovnání se ženami významně více i nemocnýchve středních věkových skupinách. Pasivně pro obtíže nemocných byla TB zjištěna u 72,3 %, aktivně z iniciativylékaře u 12,9 % nemocných. Pozdní diagnóza TB až při pitvě byla u 5,4 % nemocných. Za posledních 9 let ročnípočty notifikovaných TB nedoznaly statisticky významných změn. Ale došlo ke snížení počtu bakteriologickyověřených TB dýchacího ústrojí a ke zvýšení počtu neověřených TB. Úmrtí na TB bylo notifikováno u 73(0,7/100 000 obyvatel) vesměs starých osob. U 67 byla TB zjištěna až před smrtí nebo při pitvě. Byly rozdíly v situaciTB v jednotlivých regionech. Počet TB nemocných byl vyšší než celostátní průměr v Praze, severních a západníchČechách a na severní Moravě. V roce 1998 bylo ohlášeno 112 nových onemocnění a recidiv MOTT. Notifikace TBv ČR byla na dobré úrovni. Situace TB byla stabilizována pod kontrolou. Je však třeba analyzovat příčiny poklesupočtu bakteriologicky ověřených TB a vzestup neověřených onemocnění, příčiny výskytu mikroskopicky pozitivníchonemocnění a stanovit skupiny, jimž je třeba věnovat zvýšenou dispenzární péči.

Klíčová slova:
TB situace, notifikace TB, TB nemocnost, TB úmrtnost, vyhledávání TB.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých

Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Multidisciplinární zkušenosti u pacientů s diabetem
nový kurz
Autoři: Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)

Halitóza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se