VÝZNAM INTERFÁZICKÉ FLUORESCENČNÍ IN SITUHYBRIDIZACE (I-FISH) PRO VYŠETŘENÍ NEMOCNÝCHS CHRONICKOU LYMFATICKOU LEUKÉMIÍ (CLL)


Significance of Interphase Fluorescence in situ Hybridization (I-FISH)on Examination of Patients with Chronic Lymphocytic Leukemia (CLL)

Background.
Trisomy 12 was found to be the most frequent chromosomal aberration identified by conventionalcytogenetic studies of bone marrow cells and peripheral lymphocytes of patients with CLL. Molecular-cytogenetictechniques which enable examination of dividing and/or non-diving interphase nuclei (I-FISH), proved existence ofother chromosomal abnormalities, mainly deletions, which could have in CLL patients relation to the origin, courseand prognosis of the disease.Methods and Results. During the last two years bone marrow chromosomes of all patients with CLL wereexamined by G-banding and by I-FISH. The numerical changes of chromosome 12 were followed by centromericDNA probe in dividing and non-dividing cells. The small deletions were ascertained by locus specific probes for13q14 (Rb gene), 17p13 (p53 protein) and 11q23 (MLL gene). These genes are responsible for cell division and theirfunction is probably in connection with neoplastic process. It is of interest whether numerical and structuralchromosomal rearrangements are primary or secondary changes and what is their impact on etiology of CLL.93 patients were examined by DNA prove CEP12 and trisomy 12 was found in 24 of them (25.8 %), the range ofthe clone was 2.5-75.5 % of the screened cells. Deletion del(13)(q14) was examined by probe D13S319 in 73 patientsand proved in 24 of them (32.8 %), pathological clone ranged 2.5-80.0 % of the cells. Deletion del(17)(p13) wasfound in 14 patients out of 61 examined by probe LSI p53 (22.9 %). The extent of the clone was 2.5-34.0 % ofexamined cells. Deletion 11q23 was not ascertained in any of 11 patients by means of probe LSI 11q23 (MLL). Allprobes used for FISH were manufactured by VYSIS™.Conclusions. FISH is very sensitive method, suitable for molecular-cytogenetic examination of leukemic patients.With I-FISH the deletion of 13q14 was ascertained as the most frequent chromosomal aberration in series of73 patients with CLL. We continue to increase the number of patients screened by I-FISH with all eligible DNAprobes and start the prospective study on patients with chromosomal pathology. We will correlate the immunophe-notype, morphology, clinical course and prognosis with karyotypic findings.

Key words:
CLL, I-FISH, trisomy 12, deletion 13q, deletion 17p, deletion 11q.


Autoři: K. Michalová 3;  Z. Zemanová;  E. Cmunt;  J. Karban
Působiště autorů: III. interní klinika VFN a 1. LF UK 2 I. interní klinika VFN a 1. LF UK 3 Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha 1
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2000; : 334-338
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Klasickým cytogenetickým vyšetřením buněk kostní dřeně nebo periferních B-lymfocytů bylozjištěno, že nejčastější změnou chromozómů u chronické lymfatické leukémie je trizómie 12. Molekulárně cytoge-netická metoda tzv. interfázická in situ hybridizace, kterou je možné vyšetřovat i nedělící se buňky, však dokázala,že chromozómových změn u CLL je daleko víc a že mají přímý vztah ke vzniku a průběhu onemocnění.Metody a výsledky. Během posledních dvou let vyšetřujeme buňky kostní dřeně nemocných s CLL kroměklasickou cytogenetickou metodou G-pruhováním také fluorescenční in situ hybridizací. Pomocí centromerickéa-satelitní sondy pro chromozóm 12 sledujeme početní odchylky v dělících i nedělících se buňkách, dále kosmido-vými sondami hledáme drobné delece v oblasti 13q14 (Rb gen) a 17p13 (p53 protein). Tyto geny jsou zodpovědnéza buněčné dělení a jsou dávány do přímé souvislosti se vznikem nádorových procesů. U CLL řešíme v současnostiotázku, zda početní (trizómie 12) a strukturní (delece) chromozómové změny jsou primární či sekundární změnoua jaký je jejich vztah k průběhu onemocnění. Sondou CEP12 jsme vyšetřili 93 nemocných, u 24 z nich (tj. 25,8 %)jsme zjistili existenci buněčného klonu s trizómií 12. Zastoupení klonu bylo 2,5-75,5 % buněk a klasickoucytogenetikou byla jeho existence prokázána jen u 2 nemocných. Delece v oblasti 13q14 byla prokázána sondou LSID13S319 u 24 nemocných ze 73 (32,8 %), rozsah klonu 2,5-80,0 % buněk, klasickou cytogenetikou s potvrzenímFISH byla delece 13q14 nalezena jen u 1 nemocného. Deleci 17p13 jsme u 61 pacientů vyšetřených sondou LSI p53zjistili u 14 (22,9 %), a to vždy jen metodou FISH. Rozsah klonu 2,5-34,0 % buněk. Deleci del(11)(q23) jsme nezjistiliu žádného z 12 vyšetřených pacientů. Všechny sondy jsou od firmy VYSIS™.Závěry. Interfázická FISH je velmi citlivou metodou, kterou lze u vysokého procenta pacientů s CLL prokázatchromozómové odchylky. Náš soubor nemocných s CLL dále rozšiřujeme a hledáme korelace mezi molekulárně-cytogenetickými, imunologickými, morfologickými a prognostickými ukazateli.

Klíčová slova:
CLL, I-FISH, trizómie 12, delece 13q, delece 17p, delece 11q.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se