PROKOLAGEN TYPU I A III U NEMOCNÝCHS ANEURYZMATY BŘIŠNÍ AORTY


Procollagen Type I and III in Patients with an Aneurysm of theAbdominal Aorta

Background.
Collagen and elastin are the basic building stones of the aortal wall. During the process ofdevelopment of an aneurysm of the abdominal aorta (AAA) degradation and remodelling of elastin and collagen inthe intercellular matrix of its wall occurs. The two main types of collagen in the aorta are collagens type I and III.During type I collagen synthesis the carboxyterminal propeptide of procollagen (PICP) is released and duringsynthesis and degradation of collagen type III the aminoterminal propeptide collagen III (PIIINP).The objective of the present work was to assess to what extent the two factors can be used to follow up metabolicprocesses in the AAA wal and in plasma in relation to the extent and symptomatology of AAA.Methods and Results. Samples of venous blood and the AAA wall were examined using radioimmunoanalyticalmethods. PIIINP levels in venous blood were significantly higher (wall p < 0.01) in patients with AAA (n = 78) ascompared with the control group (n = 15). The authors did not reveal a statistically significant difference betweenthe levels of the two factors in the blood of patients with AAA of different extent and symptomatology. The PIIINPconcentration in the AAA wal correlated significantly with its extent and symptomatology (wall p < 0.01).Conclusions. Evidence was provided of an enhanced metabolism of collagen type III in the AAA wal withpredominant degradation in growing and symptomatic AAA. For complete evaluation of the importance of PICPand PIIINP plasma levels it will be necessary to follow up their dynamics in subjects with growing, small (< 5 cm)AAA.

Key words:
aneurysm of the abdominal aorta, procollagen I and III.


Autoři: V. Třeška ;  O. Topolčan 1;  J. Kočová 2;  L. Pecen 2;  Z. Tonar 3
Působiště autorů: Chirurgická klinika FN, Plzeň, 1 II. interní klinika FN, Plzeň, 2 Ústav histologie a embryologie LF UK, Plzeň 3 Ústav informatiky - AV ČR, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 142-146
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Základními stavebními komponentami stěny aorty jsou kolagen a elastin. V procesu vzniku aneu-ryzmatu abdominální aorty (AAA) dochází k degradaci a remodelaci elastinu a kolagenu v mezibuněčné matrix jejístěny. Hlavními dvěma typy kolagenu v aortě jsou kolagen typu I a III. Při syntéze kolagenu typu I je uvolňovánkarboxyterminální propeptid prokolagenu I (PICP) a při syntéze i degradaci kolagenu typu III pak aminoterminálnípropeptid kolagenu III (PIIINP).Cílem práce bylo zjistit do jaké míry lze oba faktory využít pro sledování metabolických pochodů ve stěně AAAa v plazmě v závislosti na velikosti a symptomatologii AAA.Metody a výsledky. Vzorky žilní krve a stěn AAA byly vyšetřeny pomocí radioimunoanalytických metod. HladinyPIIINP v žilní krvi byly významně vyšší (p < 0,01) u nemocných s AAA (N = 78) ve srovnání s kontrolní skupinouosob (N = 15). Autoři nezjistili statisticky významný rozdíl mezi hladinami obou faktorů v krvi nemocných s různouvelikostí a symptomatologií AAA. Koncentrace PIIINP ve stěně AAA významně korelovaly s jeho velikostía symptomatologií (p < 0,01).Závěry. Práce prokázala zvýšený metabolismus kolagenu typu III ve stěně AAA s převahou jeho degradaceu rostoucího a symptomatického AAA. K úplnému zhodnocení významu plazmatických hladin PICP a PIIINP budenutné sledovat jejich dynamiku u jedinců s rostoucím, malým (< 5 cm) AAA.

Klíčová slova:
aneuryzma břišní aorty, prokolagen I a III.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
nový kurz
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Nové antipsychotikum kariprazin v léčbě schizofrenie
Autoři: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se