NUTRIČNÝ STATUS DOSPELÝCH NA ALTERNATÍVNOMVS TRADIČNOM STRAVOVANÍ


Nutritional Status of Adults on Alternative or onTraditional Diet

Background.
Plant food lacks vitamin B 12 , vitamin D and higher n-3 polyunsaturated fatty acids. Essentialaminoacids methionine and lysine can be found in significantly lower amounts. On the contrary, the culinary andtechnologically non-processed plant food and whole-grain products contain essential nutrients in a highly condensedform. The aim of the study was to compare nutritional status of adults on alternative or on traditional diet and sequelsof the diet to body metabolism.Methods and Results. The group on alternative diet consisted of 89 lacto-ovo-vegetarians (age 38.7±0.6 years,average duration of vegetarianism 7.8 years). Control group on traditional diet (omnivores, n=84) was formed as anaverage sample. Nutritional regime was determined using dietetic questionnaire on the food intake regularity.Vegetarians consume optimal amount of fat (along with recommendations of OVD) with predominance of vegetallipids. They have low intake of cholesterol (62.8 mg), recommended ratio of saturated fatty acids (SFA), monoun-saturated (MUFA), and polyunsaturated (PUFA) 6.5:10.6:8.9 energetic percent. Their ratio of linolic:-linolenicacid (10.4:1) also corresponds with recommendations. In traditional diet, the content of lipids and energy usuallyexceeds the norm of OVD (by 33 % or 19 % respectively), cholesterol intake is much higher (512.2 mg, 200 mg isrecommended as a maximum). Higher is the amount taken of SFA (11.2 energetic %, recommended 7 %), and notsufficient is the intake of -linolenic acid (68 % of OVD). People on alternative diet have low plasma levels of risklipid parameters and significantly higher levels of antisclerotic substances. As a result of significantly higher intakeof fruits and vegetables, plant oil, sprouts, seeds, and whole-grain food the plasma levels of antioxidative vitaminsare in vegetarians higher then threshold. It reduces the risk of the free-radical disease. On the contrary, vegetarianshave deficits in methionine intake, and 15 % of them have hypoproteinemia is (0 % in omnivores). Low plasmalevels of iron and calcium, occurrence of hyposideremia (16 % versus 2 %) and hypocalcemia (21 % versus 8 %)corresponds with intake of vegetal absorption inhibitors (fytolic acid, oxalic acid, roughage). Frequently a mild formof hyperhomocysteinemia is found (28 % versus 5 %), resulting vitamin B 12 deficit.Conclusions. Vegetarian diet is optimal for prevention of free-radical diseases, especially those of the cardiovas-cular system. It may bring a risk from the point of view of low iron and calcium absorption, low intake of methionineand occurrence of mild forms of hyperhomocysteinemia. In traditional diet, total lipid content should be lowered,amount of vegetable oil with -linolenic acid should be elevated as well as fruit and vegetable consummation. Wholegrain food and oily seeds should be included into the daily food.

Key words:
vegetarians, omnivores, cholesterol, fatty acids, antioxidative vitamins, methionin, vitamin B 12 ,homocysteine, iron, calcium.Po.


Autoři: M. Krajčovičová-Kudláčková ;  E. Ginter
Působiště autorů: Ústav preventívnej a klinickej medicíny, Bratislava , 1 Nemocnica Ministerstva obrany, Bratislava
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 142-146
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
V rastlinnej potrave chýba vitamín B 12 , vitamín D a vyššie n-3 polynenasýtené mastné kyseliny.Esenciálne aminokyseliny metionín a lyzín sú zastúpené vo výrazne redukovanom množstve. Na druhej stranerastlinná potrava technologicky a kulinárne neupravovaná a celozrné produkty obsahujú esenciálne nutrienty v kon-centrovanejšom množstve. Cieľom práce bolo porovnať nutričný status dospelých na alternatívnom a tradičnomstravovaní a jeho dôsledky pre metabolizmus.Metódy a výsledky. Alternatívnu nutričnú skupinu tvorilo 89 laktoovovegetariánov (vek 38,7±0,6 rokov) s prie-mernou dobou vegetarianizmu 7,8 rokov. Kontrolná skupina tradičného stravovania (omnivori, n=84) bola zostavenáako priemerná vzorka. Nutričný režim bol zisťovaný z dietetických dotazníkov frekvencie príjmu potravín. Vegetariánikonzumujú optimálne množstvo tukov (podľa odporúčanej výživovej dávky OVD) s prevahou rastlinných, majú nízkypríjem cholesterolu (62,8 mg), doporučený podiel príjmu saturovaných mastných kyselín (SFA), mononenasýtených(MUFA) a polynenasýtených (PUFA) 6,5:10,6:8,9 energetických % a podiel príjmu kyseliny linolovej:-linolénovej10,4:1 tiež vyhovuje odporúčaniam. V tradičnom stravovaní je prekročená OVD tukov a energie (o 33 a 19 %), vysokoprekročený príjem cholesterolu (512,2 mg, odporúčanie max. 200 mg), vyšší príjem SFA (11,2 energetických %,doporučenie 7 %) a nedostatočný príjem kyseliny -linolénovej (68 % OVD). Alternatívne sa stravujúci majú nízkeplazmatické hodnoty rizikových lipidových parametrov a významne vyššie hodnoty antiskleroticky účinných látok.V dôsledku významne vyššieho príjmu ovocia a zeleniny, konzumácie rastlinných olejov, klíčkov, semien, celozrnýchpotravín sú plazmatické hodnoty antioxidačných vitamínov u vegetariánov nadprahové, predstavujúce redukované rizikovoľnoradikálových ochorení. Na druhej strane vegetariáni vykazujú deficit v príjme metionínu, nález hypoproteinémieje 15 % vs. 0 % u omnivorov. Znížené hladiny železa a vápnika a výskyt hyposiderinémie (16 % vs 2 %) a hypokalcémie(21 % vs 8 %) súvisia s príjmom rastlinných inhibítorov absorpcie (kyselina fytová, kyselina oxalová, vláknina). Značnýnález miernej hyperhomocysteinémie (28 % vs. 5 %) zapríčiňuje deficit vitamínu B 12 .Závery. Vegetariánske stravovanie je optimálne v prevencii voľnoradikálových najmä srdcovo-cievnych ochorení.Môže byť rizikové z hľadiska redukcie absorpcie železa a vápnika, nízkeho príjmu metionínu a výskytu miernejhyperhomocysteinémie. V tradičnom stavovaní treba obmedziť príjem celkových tukov, preferovať rastlinné tukynajmä s obsahom kyseliny -linolénovej, zvýšiť konzumáciu ovocia a zeleniny a zaradiť do jedálneho lístka častejšiecelozrné výrobky a olejnaté semená.

Klíčová slova:
vegetariáni, omnivori, cholesterol, mastné kyseliny, antioxidačné vitamíny, metionín, vitamínB 12 , homocysteín, železo, vápnik.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
nový kurz
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Nové antipsychotikum kariprazin v léčbě schizofrenie
Autoři: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se