Konsenzuální stanovisko k cirkulačnímu šoku a hemodynamickému monitorování


Autoři: Černý Vladimír
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 26, 2015, č. 2, s. 109-111
Kategorie: Nová mezinárodní doporučení

K vyjádření síly jednotlivých doporučení byl použit princip systému GRADE, doporučení jsou formulována jako „silné“ nebo „slabé“ doporučení. Kvalita důkazů je stratifikována jako A (vysoká), B (střední), C (nízká).

1. Cirkulační šok je definován jako život ohrožující, generalizované oběhové selhání provázené poruchou utilizace kyslíku na buněčné úrovni.

Typ stanoviska: definice

Stupeň GRADE: bez určení

2. Výsledkem cirkulačního šoku je buněčná dysoxie spojená se zvýšenou hladinou laktátu.

Typ stanoviska: konstatování faktu

Stupeň GRADE: bez určení

3. Šok může být spojen s jedním nebo více mechanismy: stav nízkého výdeje (hypovolemický, kardiogenní nebo obstrukční šok), stav vysokého výdeje a hyperkinetické cirkulace (distributivní šok).

Typ stanoviska: konstatování faktu

Stupeň GRADE: bez určení

4. Na vzniku šoku se může podílet více výše uvedených mechanismů.

Typ stanoviska: konstatování faktu

Stupeň GRADE: bez určení

5. Šok je typicky provázen známkami nedostatečné tkáňové perfuze při fyzikálním vyšetření. Posoudit klinické známky poruchy perfuze lze zejména na orgánech/tkáních – kůže (vzhled, teplota), ledvin (velikost diurézy), mozek (stav vědomí).

Typ stanoviska: konstatování faktu

Stupeň GRADE: bez určení

6. Doporučujeme časté měření srdeční frekvence, krevního tlaku, tělesné teploty a klinických známek neadekvátní perfuze u pacientů, kde je předpoklad přítomnosti šoku na základě anamnézy a/nebo klinického nálezu.

Typ stanoviska: nejlepší klinická praxe

Stupeň GRADE: bez určení

7. Nedoporučujeme použití jednoho izolovaného parametru pro diagnostiku šoku.

Typ stanoviska: nejlepší klinická praxe

Stupeň GRADE: bez určení

8. Doporučujeme usilovat o rozpoznání příčiny šoku s cílem optimalizovat terapii šoku.

Typ stanoviska: nejlepší klinická praxe

Stupeň GRADE: bez určení

9. Doporučujeme nepoužívat pokles hodnoty systolického tlaku pod 90 mm Hg nebo středního tlaku pod 65 mm Hg jako nezbytnou podmínku k určení diagnózy šoku.

Typ stanoviska: silné doporučení

Stupeň GRADE: B

10. Doporučujeme rutinní aktivní vyhledávání rizikových pacientů s cílem včasné identifikace známek šoku a zahájení terapie.

Typ stanoviska: doporučení

Stupeň GRADE: C

11. Doporučujeme monitorování laktátu u všech stavů podezření na šok.

Typ stanoviska: silné doporučení

Stupeň GRADE: C

12. Laktát je obvykle zvýšen nad 2 mmol/l u šoku.

Typ stanoviska: konstatování faktu

Stupeň GRADE: bez určení

13. Doporučujeme další posouzení hemodynamiky (např. srdeční funkce) s cílem zjištění příčiny šoku, pokud klinické vyšetření neumožní určení diagnózy.

Typ stanoviska: nejlepší klinická praxe

Stupeň GRADE: bez určení

14. Doporučujeme, je-li další hemodynamické vyšetření nutné, použít echokardiografii.

Typ stanoviska: slabé doporučení

Stupeň GRADE: B

15. U složitých (komplexních) pacientů doporučujeme zavedení plicnicového katétru nebo transpulmonální termodiluce k posouzení typu šoku.

Typ stanoviska: slabé doporučení

Stupeň GRADE: C

16. Doporučujeme časné zahájení terapie (tekutiny, vazopresory) a léčbu příčiny šoku s častým vyhodnocováním účinnosti terapie.

Typ stanoviska: nejlepší klinická praxe

Stupeň GRADE: bez určení

17. Doporučujeme zavedení arteriálního a centrálního žilního katétru u pacientů se šokem, který nereaguje na iniciální terapii.

Typ stanoviska: nejlepší klinická praxe

Stupeň GRADE: bez určení

18. U pacientů se zavedeným centrálním žilním katétrem navrhujeme měření saturace žilní krve a V-A pCO2 rozdílu z centrálního žilního katétru.

Typ stanoviska: slabé doporučení

Stupeň GRADE: B

19. Doporučujeme opakované měření laktátu v průběhu šoku a jeho léčby.

Typ stanoviska: silné doporučení

Stupeň GRADE: C

20. Navrhujeme používat techniky k posouzení regionální cirkulace a mikrocirkulace jen pro výzkumné účely.

Typ stanoviska: silné doporučení

Stupeň GRADE: C

21. Doporučujeme individualizovat cílovou hodnotu krevního tlaku u pacientů v šoku během resuscitace.

Typ stanoviska: silné doporučení

Stupeň GRADE: B

22. Jako výchozí cílovou hodnotu doporučujeme střední tlak ≥ 65 mm Hg.

Typ stanoviska: silné doporučení

Stupeň GRADE: C

23. Navrhujeme tolerovat nižší hodnoty krevního tlaku u pacientů s neošetřeným zdrojem krvácení (např. u traumat) bez současného poranění hlavy.

Typ stanoviska: slabé doporučení

Stupeň GRADE: C

24. Navrhujeme vyšší cílový tlak u pacientů s anamnézou hypertenze a u pacientů, kde dochází ke zlepšení jejich klinického stavu při použití vyššího tlaku.

Typ stanoviska: slabé doporučení

Stupeň GRADE: B

25. Optimální tekutinová terapie zlepšuje klinický výsledek. Hypovolémie i hypervolémie škodí.

Typ stanoviska: konstatování faktu

Stupeň GRADE: bez určení

26. Doporučujeme posouzení náplně objemu a reakce oběhu na tekutiny.

Typ stanoviska: nejlepší klinická praxe

Stupeň GRADE: bez určení

27. Doporučujeme okamžité zahájení tekutinové terapie u pacientů v šoku, kde jsou známky nízké náplně objemu.

Typ stanoviska: nejlepší klinická praxe

Stupeň GRADE: bez určení

28. Doporučujeme, aby obvykle používané parametry preloadu/náplně (např. centrální žilní tlak, tlak v zaklínění, end-diastolický objem) nebyly používány izolovaně k titraci tekutinové resuscitace.

Typ stanoviska: silné doporučení

Stupeň GRADE: B

29. Doporučujeme nepoužívat jednu jedinou absolutní hodnotu tlaku nebo objemu jako cílové hodnoty určující náš postup.

Typ stanoviska: silné doporučení

Stupeň GRADE: B

30. Doporučujeme používat více parametrů k titraci tekutinové terapie.

Typ stanoviska: nejlepší klinická praxe

Stupeň GRADE: bez určení

31. Doporučujeme preferovat dynamické ukazatele před statickými při posuzování reaktivity oběhu na tekutiny.

Typ stanoviska: silné doporučení

Stupeň GRADE: B

32. Při rozhodování o tekutinové terapii doporučujeme vždy provádět tekutinovou výzvu, vyjma situací jednoznačné hypovolémie.

Typ stanoviska: slabé doporučení

Stupeň GRADE: C

33. I u pacientů, kteří reagují na tekutiny, doporučujeme obezřetnost v podávání tekutin, zejména tam, kde jsou známky zvýšených plnících tlaků nebo zvýšené mimoplicní vody.

Typ stanoviska: nejlepší klinická praxe

Stupeň GRADE: bez určení

34. Navrhujeme použít inotropika v situacích, kdy je nedostatečná funkce srdce provázena příznaky neadekvátního srdečního výdeje a známkami tkáňové hypoperfuze i při optimálním preloadu.

Typ stanoviska: slabé doporučení

Stupeň GRADE: C

35. Nedoporučujeme podávat inotropika při izolované poruše srdeční funkce (tj. bez známek tkáňové hypoperfuze).

Typ stanoviska: silné doporučení

Stupeň GRADE: B

36. Nedoporučujeme používat určité absolutní cílové hodnoty dodávky kyslíku u pacientů v šoku.

Typ stanoviska: silné doporučení

Stupeň GRADE: A

37. Nedoporučujeme rutinní měření srdečního výdeje u pacientů reagujících na iniciální terapii.

Typ stanoviska: silné doporučení

Stupeň GRADE: C

38. Doporučujeme měření srdečního výdeje a tepového objemu s cílem posouzení reaktivity oběhu na tekutiny u pacientů, kteří nereagují na iniciální léčbu.

Typ stanoviska: silné doporučení

Stupeň GRADE: C

39. Doporučujeme průběžné a stupňovité hodnocení hemodynamiky pacientů v šoku.

Typ stanoviska: silné doporučení

Stupeň GRADE: C

40. Echokardiografie může být použita pro posouzení hemodynamiky u pacientů v šoku.

Typ stanoviska: konstatování faktu

Stupeň GRADE: bez určení

41. Nedoporučujeme rutinní používání plicnicového katétru u pacientů v šoku.

Typ stanoviska: silné doporučení

Stupeň GRADE: C

42. Navrhujeme použití plicnicového katétru u pacientů s refrakterním šokem a dysfunkcí pravého srdce.

Typ stanoviska: slabé doporučení

Stupeň GRADE: C

43. Navrhujeme použití transpulmonální termodiluce nebo plicnicového katétru u pacientů s těžkým šokem, speciálně u pacientů se současným ARDS.

Typ stanoviska: slabé doporučení

Stupeň GRADE: C

44. Doporučujeme použití co nejméně invazivních metod.

Typ stanoviska: nejlepší klinická praxe

Stupeň GRADE: bez určení

Adresa pro korespondenci:

Prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM

Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny 

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Institut postgraduálního vzděláváníve zdravotnictví

Centrum pro výzkum a vývoj

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Dept. of Anesthesia, Pain Managementand Perioperative Medicine 

Dalhousie University, Halifax, Canada

Klinika anesteziologie, resuscitacea intenzivní medicíny

Univerzita Karlova v Praze

Lékařská fakulta v Hradci Králové

e-mail: cernyvla1960@gmail.com


Zdroje

Cecconi M(1), De Backer D, Antonelli M, Beale R, Bakker J, Hofer C, Jaeschke R, Mebazaa A, Pinsky MR, Teboul JL, Vincent JL,Rhodes A. Consensus on circulatory shock and hemodynamic monitoring. Task force of the European Society of Intensive Care Medicine. Intensive Care Med. 2014 Dec;40(12):1795-815. doi: 10.1007/s00134-014-3525-z. Epub 2014 Nov 13.

Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 2

2015 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Nová éra v léčbě migrény
nový kurz
Autoři: MUDr. Eva Medová, MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Hemofilie - série kurzů

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×