Kardiovaskulární komplikace u operací na krčníchtepnách v regionální anestezii – srovnánícervikálního bloku a epidurální anestezie


Cardiovascular Complications of Carotid Endarterectomy under Regional Anaesthesia Technique:a Comparison of Cervical Plexus Block and Cervical Epidural Anaesthesia

Objective:
The aim of this retrospective study was to evaluate a haemodynamic profile of the patients during carotidendarterectomy under regional anaesthesia technique and to compare the perioperative cardiovascular stability andcomplication rate of cervical plexus block (CPB) and cervical epidural anaesthesia (CEA).Design: Retrospective clinical study.Setting: Department of Cardiovascular Anaesthesia and Intensive Care, Na Homolce Hospital, Prague, Czech Republic,Department of Transplant Surgery, IKEM, Prague, Czech Republic.Material and Methods: A total of 529 carotid artery endarterectomies performed under regional anaesthesia in 1998–2003period were included into this retrospective study. A total of 313 procedures were performed using cervical plexus block,while cervical epidural anaesthesia was used in 216 operations. The evaluated parameters included the systolic, diastolicand mean arterial pressures, heart rate before, during and after the procedure. The circulatory complications, includingchest pain, ST segment depression and acute myocardial infarction in the perioperative period were also evaluated. Theobtained data were analyzed statistically using chi-square test.Results: Hypertension requiring a pharmacological intervention was noted in 181 patients in a CPB group (57.8%) and in25 patients in a CEA group (11.6%) respectively; P < 0.001. Hypotension and/or bradycardia were recorded in 30 patientsin a CPB group (9.6%) and in 41 patients in a CEA group (18.9%). Life threatening dysrhytmias were noted in 16 cases (3.0%)(14 cases in a CPB group, 2 cases in a CEA group) (P < 0.05). An acute myocardial infarction complicated the perioperativecourse in 6 CPB/1 CEA (1.9% vs. 0.5%). Total intraoperative mortality in the cohort was 6 patients (1.1%, 5 CPB/1 CEA). 4deaths were related to intraoperative stroke, 1 death (the patient in a CPB group) because of the myocardial infarction withsubsequent heart failure, 1 patient died on a respiratory failure following to bronchopneumonia.Conclusion: Both techniques of regional anaesthesia are reliable for carotid artery surgery. A cervical plexus block isassociated with higher rates of cardiovascular complications related mainly to hypertension and the risk of perioperativemyocardial ischemia.We recommend to use cervical epidural anaesthesia in patients with a serious cardiac history, mainlybecause of its ability to block the stress response and its coronary dilating effect.

Key words:
carotid endarterectomy – cervical plexus block – cevical epidural anaesthesia – haemodynamic status –perioperative myocardial ischaemia


Autoři: P. Michálek 1;  M. Stern 1;  J. Šoupal 1;  V. Kubricht 1;  M. Švec 1;  P. Šebesta 2;  P. Šedivý 2;  M. Adamec 3;  P. Tošenovský 3;  L. Janoušek 3
Působiště autorů: Úsek kardiovaskulární anestezie a intenzivní péče ARO, Nemocnice Na Homolce, Praha, primář MUDr. M. Ročeň 2Oddělení cévní a rekonstrukční chirurgie, Nemocnice Na Homolce, Praha, primář MUDr. P. Šebesta, CSc. 3Klinika transplantační chirurgie, Institut kli 1
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., , 2004, č. 2, s. 64-68
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Cílem retrospektivní studie bylo srovnat hemodynamický stav pacientů a četnost perioperačních oběhovýchkomplikací při operacích krčních tepen ve dvou typech regionální anestezie, a to v bloku cervikálního plexu a krčníepidurální anestezii.Typ studie: Retrospektivní klinická studie.Název a sídlo pracoviště: Úsek kardiovaskulární anestezie a intenzivní péče, Nemocnice Na Homolce, Praha; Klinikatransplantační chirurgie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha.Materiál a metodika: Do retrospektivní klinické studie byli zařazeni 493 pacienti, kteří v období 1998–2003 podstoupili 529endarterektomií vnitřní krkavice v regionální anestezii. Výkon v bloku cervikálního plexu (CPB) podstoupilo 313 pacientů,v krční epidurální anestezii (CEA) jich bylo 216. Byly zaznamenávány tyto parametry: hodnoty systolického, diastolickéhoa středního arteriálního tlaku, srdeční frekvence a případné poruchy rytmu, detekovány změny úseku ST na EKG, výskytstenokardií, akutní ischémiemyokardu v perioperačním období a celková mortalita z kardiálních příčin. Data byla statistickyzpracována pomocí χ2 testu dobré shody.Výsledky: Hypertenzi s nutností farmakoterapie jsme zaznamenali u 181 pacientů ve skupině CPB (57,8 %) a u 25 nemocnýchve skupiněCEA (11,6 %);p < 0,001. Hypotenze a/nebo bradykardie byly přítomny u 30 pacientů ve skupině CPB (9,6 %)a u 41 nemocných ve skupině CEA; (18,9 %). Závažné poruchy srdečního rytmu jsme zaznamenali u 16 pacientů (3,0 %) –14krát u CPB, 2krát u CEA; p < 0,05. Perioperační průběh byl komplikován akutním infarktem myokardu u 6 pacientů veskupině CPB (2,0 %) a u 1 nemocného ve skupině CEA (0,5 %). Perioperační mortalita v souboru byla 6 nemocných (1,1 %,5 ve skupině CPB a 1 ve skupině CEA). Příčinou úmrtí byla 4krát intraoperační cévní mozková příhoda, 1krát akutní infarktmyokardu s následným srdečním selháním a 1krát bronchopneumonie.Závěr: Obě metody regionální anestezie jsou vhodné k provedení endarterektomie a. carotis interna. Blokáda cervikálníhoplexu je spojena se zvýšeným výskytem kardiovaskulární nestability (hladina významnosti p < 0,05, resp. 0,001), předevšímhypertenze a perioperační ischémie myokardu. U pacientů se závažnou kardiální anamnézou doporučujeme použití krčníepidurální anestezie, především pro její blokádu stresové odpovědi, sympatické inervace srdce a koronarodilatační efekt.

Klíčová slova:
operace krčních tepen – cervikální blok – krční epidurální anestezie – hemodynamický profil – perioperačníischémie myokardu

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína


2004 Číslo 2
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se