Je kombinace alfa2 agonista-ketamin vhodná prohumánní anestezii?


Is the Combination of alpha2 Agonist-Ketamin Suitable for Human Anaesthesia?

An alpha2 agonist-ketamine combination is often used in veterinary anaesthesiology for anaesthetizing or immobilizinglaboratory or domestic animals or animals reared in zoos.Depending on the dose ketamine has sedative, analgetic, psychomimetic, cataleptic and anaestetic effects. It stimulatesblood circulation. It does not significantly alter the pattern of breathing. Alpha2 agonists include xylazine and recentlymedetomidine. They have a significant sympatholytic effect and lower noradrenaline level in the CNS by 75%. They reduceheart frequency by sympatholytic effect and stimulation of the vagus nerve and invoke a drop in blood pressure.Medetomidine has a hypnotic and anaesthetic effect in larger doses. Breathing is slightly influenced when clinical dosesare used. Xylazine or medetomidine reduce the dose of ketamine by 40–60%, induce muscle relaxation and reduce theoccurrence of psychomotor symptoms after ketamine. From the clinical point of view, breathing is not significantlyinfluenced with this combination, cardiovascular stability is good. The possibility of using specific alpha2 antagonistagonists – atipamezol is the advantage. In the 1990s, a right-handed isomers of ketamine and medetomidine started to beused in the humaneanaesthesiology.Since 2000 dexmedetomidine has been registered as Precedex by Abbott Laboratories.Data on the use of an alfpha2 agonist – ketamine combination in humane anaesthesiology are rather scare. Lävenen andcoll. (1995) gave dexmedetomidine in a pre-medication dose of 2.5 µg.kg-1 i. m. The intravenous ketamine dose could bereduced by 50%. At the same time the occurrence of psychomimetic symptoms was reduced too. According to ourpreliminary results with intravenous combination of midazolam with ketamine, dexmedetomidine at doses of 1 µg.kg-1 i. v.causes a marked reduction of the ketamin dosage and the occurrence of psychomimetic effects. The reduction of theketamine dose during surgery was pronounced in the range of 60–70%. Advantages of the triple combination were veryconvincing, especially in dental surgery. Dexmedetomidine markedly reduces ketamine dosage and the subsequentreduction of the undesirable efects (esp.psychomimetic). It markedly potentiates hypnotic effect of ketamine and midazolamand analgetic effect of ketamin. Midazolammarkedly reduces the occurrence of psychomimetic effects after ketamine.Whencombined with dexmedetomidine, it markedly reduces the stimulatory effects of ketamine on the circulation. The triplecombination has no clinically significant effects on respiration. Dexmedetomidine with midazolam protect against neurotoxiceffects of ketamine and reduce the increased sympathetic tone caused by its administration. Psychomotor recoveryafter the triple combination is fast. There is a possibility to use specific antagonists flumazenil and atipamezol.The questionremains whether the above mentioned triple combination could be used in a disastermedicine for patients with hypovolemia or in a haemorrhagic shock. In our preliminary experimental trials on rabbits we demonstrated that the medetomidine-ketaminecombination during a haemorrhagic shock (central arterial pressure 40 mm Hg after a three hour period) had thehighest survival rate. It was demonstrated in the tests on piglets that infusion of medetomidine with ketamine increasesblood pressure in a haemorrhagic shock. However, further experiments are necessary to elucidate the role of medetomidine-ketamine combination in clinical anaesthesiology and emergency medicine.

Key words:
alpha2 agonist – ketamin – benzodiazepins


Autoři: L. Hess
Působiště autorů: Centrum experimentální medicíny, Subkatedra kardiovaskulární a transplantační anesteziologie a intenzivní péče, IKEM, Praha, vedoucí doc. MUDr. L. Hess, DrSc.
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., , 2004, č. 2, s. 74-80
Kategorie: Články

Souhrn

Ve veterinární anesteziologii je často používána kombinace alfa2 agonista-ketamin při anestezii nebo imobilizaci laboratornícha domácích zvířat nebo zvířat chovaných v zoologických zahradách.Ketamin má v závislosti na dávce sedativní, analgetické, psychomimetické, kataleptické a anestetické účinky. Stimulujekrevní oběh a neovlivňuje podstatněji dýchání. Mezi alfa2 agonisty patří především xylazin a nověji také medetomidin. Majívýrazný sympatolytický účinek a snižují hladinu noradrenalinu v CNS o 75 %. Sympatolytickým účinkem a stimulací vagusnižují srdeční frekvenci a vyvolávají pokles krevního tlaku. Ve vyšších dávkách má medetomidin hypnotický a anestetickýúčinek. Dýchání je v klinickém dávkování ovlivněno málo. Xylazin nebo medetomidin redukují dávku ketaminu o 40–60 %,navozují svalovou relaxaci a snižují výskyt psychomotorických příznaků po ketaminu. Také dýchání je při této kombinaciovlivněno klinicky nevýznamně, dobrá je kardiovaskulární stabilita. Výhodou je možnost použití specifického agonisty alfa2agonistů – atipamezolu. V 90. letech se začaly v humánní anesteziologii používat pravotočivé izomery ketaminu i medetomidinu.Dexmedetomidin je registrován od roku 2000 ve Spojených státech pod názvem Precedex (Abbott-Laboratories).Údaje o použití alfa2 agonista-ketamin v humánní anesteziologii jsou dosud velmi skromné. Lävenen et al. [1995] podalidexmedetomidin v premedikaci v dávce 2,5 µg.kg-1 i. m. Intravenózní dávka ketaminu mohla být zredukována o více než50 %. Rovněž byl podstatně zredukován výskyt psychomimetických příznaků. Kombinace dexmedetomidin-ketamin, eventuálněs midazolamem, má celou řadu výhod: dexmedetomidin výrazně redukuje dávku ketaminu a tím také výskytnežádoucích účinků (hlavně psychomimetických), výrazně potencuje hypnotické účinky ketaminu a midazolamu a analgetickéúčinky ketaminu. Midazolam výrazně redukuje výskyt psychomimetických účinků po ketaminu; dexmedetomidina midazolam výrazně redukují stimulační účinky ketaminu na oběh. Trojkombinace nemá klinicky významné účinky narespiraci. Dexmedetomidin a midazolam mají protektivní vliv proti eventuálním, ketaminem indukovaným neurotoxickýmúčinkům a redukují zvýšený sympatický tonus po ketaminu. Psychomotorické zotavení po trojkombinaci je rychlé. Lzepoužít specifické antagonisty flumazenilu a atipamezolu.Z našich předběžných výsledků s intravenózní aplikací kombinacemidazolam-dexmedetomidin-ketamin vyplývá, že dexmedetomidin v dávce 1 µg.kg-1 i. v. působí výraznou redukci dávkováníketaminu i výskyt jeho psychomimetických účinků. Redukce dávky ketaminu v průběhu chirurgického výkonu je výraznáa pohybuje se mezi 60–70 %. Kombinace se osvědčila ve stomatochirurgii. Otázkou zůstává, zda by se uvedená trojkombinacedala použít v medicíně katastrof u pacientů s hypovolémií nebo v hemoragickém šoku. V předběžných pokusech nakrálíkovi jsme prokázali, že kombinace medetomidin-ketamin měla nejvyšší přežití při hemoragickém šoku (střední arteriálnítlak 40 torrů po dobu 3 hodin). V pokusech na prasatech se ukázalo, že medetomidin podaný společně s ketaminem infuznípumpou zvyšuje krevní tlak v hemoragickém šoku. Teprve další experimenty však prokáží, jaké místo má kombinacedexmedetomidin-ketamin v klinické anesteziologické praxi i v urgentní medicíně.

Klíčová slova:
alfa2 agonista – ketamin – benzodiazepiny

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína


2004 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Využití sitagliptinu a vildagliptinu a jejich kombinací s metforminem v léčbě DM 2. typu
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Vachek, MHA

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
Autoři: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D., MUDr. Ladislav Lacina, MUDr. Ivana Janíčková, prim. MUDr. Lucie Valentová Bartáková

Možnosti využití genetického testování pro terapii alopecie
Autoři: Nadezhda Vidolová Brabcová, M.D.

Léčba neuropatické bolesti – manuál, kdy léčit a kdy poslat ke specialistovi
Autoři: MUDr. Dana Halbichová

Depresivní porucha v gerontopsychiatrii
Autoři: doc. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se