Kombinace částečné kapalinové ventilace a HFO na modelu ARDS


Combination of Partial Liquid Ventilation and High Frequency Oscillatory Ventilation in Acute Respiratory Distress Syndrome Model

Objective:
To evaluate the effect of combination of partial liquid ventilation (PLV) and high frequency oscillatory ventilation (HFO) on blood gasesexchange in acute respiratory distress syndrome (ARDS) model.Type of study: Laboratory experiment on animal model.Setting: The laboratory of experimental pathophysiology, Medical Faculty, Masaryk University, Brno.Subjects: 18 laboratory animals – rabbits.Method: After premedication, tracheostomy was performed in all animals. ECG, central venous pressure and arterial pressure were monitored.After initial conventional mechanical ventilation, rabbits were randomly allocated into two groups: 1st group with intact lungs and 2nd group withexperimental ARDS. The animals in the 1st group were ventilated with HFO, followed by PLV with HFO. Subsequently, perfluorocarbon (PFC) wasremoved b y suction and rabbits were ventilated in HFO. ARDS was induced by repeated wash-out of lungs with normal saline in the animals in the2nd group; PLV with HFO followed, after PFC removal replaced with HFO. All phases of the experiment lasted 60 minutes. We monitored acid-basebalance, blood gases and mean airway pressure in 5 minutes interval; the values were compared at the end of each period.Results: Group 1: Decrease in pH during PLV and gradual return to normal values is not statistically significant, as well as paCO2 rise during PLVand decrease during HFO. paO2/FiO2 during the initial phase of PLV decreases, in the late phase increases and is even higher compared to initialHFO. Nevertheless, after PLV termination, during HFO, decrease can be observed. Almost no changes can be detected in mean airway pressure(Paw). Group 2: decrease in pH during lung lavage is statistically significant, during PLV gradually increases and returns to normal values. paCO2increases during lavage and initial phase of PLV, but during PLV and during HFO decreases to original levels. paO2/FiO2 steeply decreases afterlavage and even in the initial phase of PLV increases, peaking at the end of PLV. In the following period of HFO decreases again. Paw during experimentdoes not change significantly.Conclusion: Using combination of PLV and HFO in experimental ARDS model, significant improvement of oxygenation could be achieved; thisimprovement is restricted to the PLV and HFO period only, not extending beyond PLV termination. Ventilation is kept within normal limits, transitoryacidosis is controlled with PLV and HFO. In intact lungs, PLV and HFO combination also leads to improvement in oxygenation which is not possiblewithout PLV. Changes in pH and ventilation are not statistically significant. Blood gases could be maintained within normal limits during PLV andHFO with minimal Paw.

Key words:
partial liquid ventilation – high frequency oscillatory ventilation - acute respiratory distress syndrome - experiment - acid-base balance- ventilation - oxygenation


Autoři: M. Fedora;  M. Šeda;  M. Klimovič;  P. Dominik;  R. Nekvasil
Působiště autorů: ARO FN Brno, Dětská nemocnice, přednosta prim. MUDr. Michal Klimovič, ECMO centrum FN Brno, Dětská nemocnice, vedoucí doc. MUDr. Roman Nekvasil, CSc.
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., , 2001, č. 1, s. 23-27
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl práce:
Zjistit vliv kombinace částečné kapalinové ventilace (PLV) a vysokofrekvenční oscilační ventilace (HFO) na výměnu krevních plynů namodelu ARDS (syndromu akutní respirační tísně).Typ studie: Laboratorní experiment na zvířecím modelu.Místo: Laboratoř katedry experimentální patofyziologie lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno.Subjekty: 18 laboratorních zvířat - králíků.Metoda: Po premedikaci byla zvířatům provedena tracheostomie, monitorováno EKG, centrální žilní tlak a arteriální tlak. Po úvodní konvenčnímechanické ventilaci byli králíci rozděleni do 2 skupin: 1. skupina s nepoškozenými plícemi a 2. skupina s experimentálním ARDS. U 1. skupinyproběhla úvodní HFO a následně PLV s HFO. Potom byl perfluorokarbon (PFC) odsát a králíci byli napojeni opět na HFO. U 2. skupiny byl poúvodní HFO navození ARDS opakovanou laváží plic fyziologickým roztokem, následovala PLV s HFO a nakonec po odsátí PFC pouze HFO. Každáfáze trvala 60 minut. V 5minutových intervalech jsme zaznamenávali acidobazickou rovnováhu, krevní plyny a střední tlak v dýchacích cestách;srovnány byly hodnoty ke konci každého období.Výsledky: Skupina 1: pokles pH během PLV a postupný návrat k normě není statisticky významný, stejně jako vzestup PaCO2 během PLV a poklesběhem HFO. PaO2/FiO2 v úvodu PLV klesl, ale ke konci PLV stoupl a byl dokonce vyšší, než během úvodní HFO. Nicméně po skončení PLV, běhemHFO, je patrný pokles. Téměř beze změn v průběhu experimentu zůstává střední tlak v dýchacích cestách (Paw). Skupina 2: pokles pH během lavážeplic je statisticky významný, ale během PLV se postupně zvyšoval a vracel se k normě. PaCO2 narůstal během laváže i v úvodu PLV, ale během PLVa dále při HFO klesal k původním hodnotám. PaO2/FiO2 prudce klesal po laváži a již v úvodu PLV narůstal s nejvyšší hodnotou ke konci PLV. Běhemnásledující HFO opět klesal. Paw v průběhu experimentu nevykazoval významné změny.Závěr: Kombinací PLV a HFO u experimentálního ARDS je možné dosáhnout výrazné zlepšení oxygenace, které po skončení PLV nepokračuje.Ventilace se udržuje v mezích normálních hodnot, přechodnou acidózu kombinace PLV a HFO upravuje k normě. U nepoškozených plic je kombinacíPLV a HFO také dosaženo zlepření oxygenace, které bez PLV není možné. Změny pH a ventilace nejsou statisticky významné. Během PLV s HFO jemožné udržovat krevní plyny v uspokojivých hodnotách s minimálním Paw.

Klíčová slova:
částečná kapalinová ventilace - vysokofrekvenční oscilační ventilace - syndrom akutní respirační tísně - experiment - acidobazickárovnováha – ventilace – oxygenace

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína


2001 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se