K životnímu jubile u prof. MUDr. Bořivoje Semráda, CSc., *7. 11. 1938


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2008; 54(11): 1114
Kategorie: Osobní zprávy

V článku napsaném k jubile u významného lékaře se a utor obvykle zaměří na oblast, ve které je jubilant vynikající. Znamená to, že zdůrazní vědecké výsledky nebo se so ustředí na organizační schopnosti či popíše mimořádné terape utické schopnosti jubilanta. Prof. MUDr. Bořivoj Semrád, CSc., můj nejbližší spolupracovník a přítel, mně rozhodování ne ulehčil. Prof. Semrád představuje velmi vzácno u výjimku v tom, že vynikl ve všech třech oblastech, které jsem zmínil.


Vědecké výsledky se v so učasnosti hodnotí vyčíslením počtu publikací v časopisech s impakt faktorem a počtu citací podle databáze Sci ence Citati on Index. Vzhledem k naší, po desítiletí trvající vědecké spolupráci však mohu o této oblasti práce prof. Semráda říci mnohem více. Žádný pi onýrský krok v brněnské kardi ologii se ne uskutečnil bez účasti MUDr. Semráda, ať to bylo uvedení do provozu první brněnské koronární jednotky, první změření minutového výdeje v Brně barvivovo u metodo u a první registrace potenci álů Hisova snopce. Nešlo jen o to, že MUDr. Semrád byl při tom, byl to on, který celo u metodiku z větší části sám připravoval. Po tom, co jeden z jeho učitelů, prof. Jan Peňáz, vynalezl metodu neinvazivní kontinu ální registrace krevního tlaku, byl MUDr. Semrád první, který provedl srovnání s invazivní registrací krevního tlaku z a. brachi alis (kde jsem působil jako pokusný subjekt) a byly to tyto dvě křivky, invazivní a neinvazivní kontinu ální záznam krevního tlaku, které přesvědčivě demonstrovaly, že Peňázova metoda je výborná, a to jí otevřelo cestu do světa. Brzy nato tuto metodu jako první po užil ve vědeckém bádání v kardi ologii, v práci o krevním tlaku a regulaci srdeční činnosti u nemocných s fibrilací síní. První zkušenosti s to uto metodo u pak umožnily MUDr. Semrádovi sledovat hemodynamiku nemocných s hypertroficko u obstruktivní kardi omyopati í léčených trvalo u kardi ostimulací metodo u artefici ální komorové preexcitace, tedy terapi í, ktero u brněnská skupina za účasti MUDr. Semráda v roce 1983 zavedla. U lékaře pracujícího klinicky pochopitelně nelze jasně rozlišit vědecko u práci a péči o paci enty. To samozřejmě platí i o oblasti péče o nemocné s chlopenními vadami, kde studi e o indikacích k chirurgickému zákroku provázela i skutečná péče o paci enty po chirurgickém zákroku na světové úrovni. V roce 1990 prof. Semrád ukončuje svo u práci kardi ologa na kardi ochirurgii a stává se přednosto u interní kliniky v nemocnici v Brně‑Bohunicích. Zde rozvíjí vědecko u práci v oblasti prevence srdeční smrti u nemocných s infarktem myokardu. Každý vědecký pracovník v naší zemi je potěšen tím, když výstupem jeho práce nejso u jen citace a utorů z předních světových pracovišť, ale když výsledky jeho práce najdo u uplatnění v modernizaci klinických postupů, které jso u obecně ve světě respektovány. Prof. Semrád patří mezi nemnoho těch, kteří toho dosáhli. V roce 2007 v časopise Medical Decisi on Making publikovaná práce Hodgese a Churche, pracovníků z amerického NIH v Bethesdě, stanovuje postupy v rozhodnutí implantovat kardi overter- defibrilátor u nemocných po infarktu myokardu. Práce vyhodnocuje 6 indikátorů (počet komorových extrasystol, nesetrvalá komorová tachykardi e, pozdní potenci ály, senzitivitu baroreflexu, srdeční vari abilitu a ejekční frakci). Do metaanalýzy každého indikátoru zahrnují a utoři 3 až 12 prací. Práce z kliniky prof. Semráda je jako jediná zahrnutá do analýzy 5 indikátorů. Do výčtu vědeckých úspěchů je ještě vhodné zahrno ut studi e terapi e radi ofrekvenční ablací a genetické studi e syndromu dlo uhého QT.

Manažerské schopnosti prof. Semráda jso u snadno dokumentovatelné. Když se stal přednosto u kliniky, byl vedle standardního EKG na klinice přístroj pro registraci pozdních potenci álů, dosud v di agnostice nepo užitý. Když v roce 2004 vedení kliniky předával, fungovala na klinice, a mnohdy již více let, řada speci alizovaných pracovišť poskytujících di agnosticko u a léčebno u kardi ologicko u péči v plném rozsahu (od roku 1991 kardi ostimulační středisko, 1992 –  arytmologická laboratoř s holterovsko u techniko u a testem na nakloněné rovině, 1993 –  elektrofyzi ologická laboratoř, 1994 –  implantace kardi overter- defibrilátorů, v tomtéž roce koronarografi e a první PTCA, 1995 –  radi ofrekvenční ablace). Od roku 2003 poskytuje klinika di agnostiku a léčbu ICHS simultánně na 2 moderních angi olinkách.

Di agnostický talent a lékařsko u intuici lze jen obtížně dokumentovat. Přitom si této schopnosti prof. Semráda cením nejvíce. Byl jsem opakovaně svědkem toho, jak prof. Semrád vyřešil di agnostický a terape utický problém, a tak pomohl paci entovi tam, kde jiní lékaři, vysoce erudovaní ve vědeckém výzkumu nebo s výbornými manažerskými schopnostmi, selhali.

Pro mne je naprosto přirozené, že prof. Semrád pokračuje v práci. To mně umožňuje, abych mu popřál ještě mnoho pracovních úspěchů, ze kterých budo u mít zisk paci enti, a mnoho dalších let aktivního života ve zdraví.

prof. MUDr. Bohumil Fišer, CSc.

www.med.muni.cz

e‑mail: bfiser@med.muni.cz

Doručeno do redakce: 10. 10. 2008


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 11

2008 Číslo 11

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se