Profesor MUDr. Miroslav Mydlík, DrSc., sedemdesiatpäťročný


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2007; 53(7-8): 866-868
Kategorie: Osobní zprávy

Profesor MUDr. Miroslav Mydlík, DrSc., sa narodil 21. júla 1932 v Košiciach. Roku 1943 začal navštevovať gymnázium v Prešove, ktoré ukončil roku 1951 na I. štátnom gymnáziu v Košiciach. V rokoch 1951-1957 študoval na lekárskej fakulte, ktorú úspešne ukončil promóciou na Karlovej Univerzity v Prahe roku 1957. Po promócii začal pracovať ako sekundárny lekár na Oddelení pre choroby infekčné FN KÚNZ v Košiciach a od 1. augusta 1959 do 10. decembra 1959 pracoval ako obvodný lekár v Bieli, v tom čase okres Kráľovský Chlmec. Od 11. decembra 1959 bol sekundárnym lekárom na I. internej klinike FN KÚNZ v Košiciach.


MUDr. Mydlík v roku 1961 úspešne vykonal atestáciu I. stupňa z vnútorného lekárstva a roku 1964 atestáciu II. stupňa z vnútorného lekárstva. Od 1. januára 1964 do 1. júla 1979 pracoval ako odborný asistent na I. katedre vnútorného lekárstva LF UPJŠ. V rokoch 1972-1975 bol ročníkovým vedúcim poslucháčov LF UPJŠ. V roku 1971 úspešne obhájil kandidátsku dizertačnú prácu z klinickej nefrológie a v roku 1973 vykonal nadstavbovú atestáciu z klinickej nefrológie, ako prvý na Slovensku. Od roku 1979 do 1. apríla 1992 vykonával funkciu ordinára pre klinickú nefrológiu a súčasne bol vedúcim dialyzačného strediska IV. internej kliniky FNsP resp. FN L. Pasteura.

V januári roku 1966 MUDr. Mydlík založil dialyzačné stredisko, ktoré v rokoch 1970 až 1990 rozšíril a posunul na kvalitatívne vyššiu úroveň, na I. a neskôr na IV. internej klinike. V roku 1963 vykonal prvú perkutánnu obličkovú biopsiu a roku 1977 uskutočnil prvú hemoperfúziu cez aktívne uhlie u chorého, ktorý sa otrávil paraquatom - prvú v ČSSR. Okrem toho postupne zaviedol všetky mimotelové eliminačné metódy a CAPD, ktoré sa dodnes používajú na Nefrologickej klinike.

V roku 1984 MUDr. Mydlík úspešne obhájil titul „doktor lekárskych vied“ na LF Karlovej univerzity v Prahe, roku 1990 bol habilitovaný za docenta vnútorného lekárstva a roku 1992 bol menovaný za profesora v odbore vnútorné lekárstvo. Od roku 1991 do roku 2003 bol vedúcim Subkatedry nefrológie a dialýzy SPAM, Bratislava. Dňa 2. 4. 1992 sa stal prednostom IV. internej kliniky FN L. Pasteura a LF UPJŠ a v tejto funkcii zotrval až do 24. 10. 1997. Od 24. 10. 1997 na jeho podnet začala svoju činnosť Nefrologická klinika FN L. Pasteura a LF UPJŠ, prvá v Slovenskej republike, ktorej sa stal prednostom a túto funkciu vykonával až do 31. augusta 2003. Doktorandka Nefrologickej kliniky LF UPJŠ MUDr. Petra Hrabčáková, obhájila titul Ph.D., roku 2006 pod vedením prof. MUDr. M. Mydlíka, DrSc.

V rokoch 1994-2007 bol hlavným odborníkom MZ SR pre odbor nefrológia. V rokoch 1994-1997 bol prorektorom Univerzity P. J. Šafárika pre medzinárodné vzťahy.

Od júna 1990 do konca roku 2002 prof. Mydlík bol predsedom Spolku lekárov v Košiciach. V tejto funkcii zorganizoval 12 Východoslovenských lekárskych dní v Novom Smokovci vo Vysokých Tatrách. Okrem toho v rokoch 1995-2007 zorganizoval 13 memoriálov svojho učiteľa, prof. MUDr. Františka Póra a v rokoch 1995-2006 zorganizoval 12 vedeckých pracovných schôdzí Spolku lekárov v Košiciach, venovaných praktickým lekárom pre dospelých v Ruskove, okr. Košice-okolie. V roku 1969 bol jedným zo zakladajúcich členov Nefrologickej sekcie Slovenskej internistickej spoločnosti. Neskôr sa stal členom výboru Slovenskej nefrologickej spoločnosti a bol ním až do roku 2007. V tejto funkcii prof. MUDr. Mydlík zorganizoval celý rad celoštátnych nefrologických konferencií s domácou aj medzinárodnou účasťou. Okrem toho je členom európskych a medzinárodných odborných spoločností: Európskej nefrologickej spoločnosti - Európskej dialyzačnej a transplantačnej spoločnosti (ERA-EDTA), Európskej spoločnosti pre umelé orgány (ESAO), Medzinárodnej spoločnosti pre umelé orgány (ISAO), Medzinárodnej spoločnosti pre peritoneálnu dialýzu (ISPD).

V priebehu aktívneho života, najmä ostatných 15 rokov, ako nefrológ opakovane prednášal na rôznych medzinárodných kongresoch (USA, Kanada, Mexiko, Japonsko, Argentína, Anglicko, Španielsko, Taliansko, Švajčiarsko, Grécko, Izrael, Francúzsko, Švédsko, Dánsko, Fínsko, Nemecko, Rakúsko, Belgicko, Macedónia, Holandsko, Maďarsko, Poľsko a ZSSR). Okrem toho bol roku 1994 hosťujúcim profesorom na Katolíckej univerzite v Bruseli. Celkový počet prednesených prednášok, od roku 1960 do roku 2007, na domácich a medzinárodných odborných podujatiach bol 635, v ktorých boli prezentované výsledky výskumných grantových úloh, riešených v rezorte zdravotníctva od roku 1975 do roku 2001. Výskumné úlohy riešil jubilant s ing. K. Derzsiovou a kolektívom spolupracovníkov na témy: 1. Metabolické poruchy vitamínov pri chronickom zlyhaní obličiek, 2. Použitie hemoperfúzie cez aktívne uhlie a iné sorbenty pri akútnych otravách a v štúdiách in vitro. Všetky výskumné úlohy boli úspešne obhájené a zaradené do kategórie A. Dosiahnuté výsledky z výskumných úloh a ich realizačné výstupy, ako aj mnohoročné skúsenosti prof. MUDr. Mydlíka z klinickej praxe, boli publikované v domácich a zahraničných časopisoch, celkový počet publikácií bol 338. Prof. Mydlík začal publikovať roku 1961, v časopise Vnitřní lékařství - v jeho obľúbenom časopise a pokračuje nepretržite až do súčasnej doby. Boli to prehľadné referáty, pôvodné práce, kazuistiky, správy z kongresov, laudácie a iné. Citovanosť publikovaných prác v domácich a zahraničných časopisoch a monografiách do roku 2007 bola 83. V rokoch 1971 a 1974 bol prof. Mydlík editorom dvoch zborníkov z celoštátnych nefrologických konferencií v Novom Smokovci a Plzni. Okrem toho bol spoluautorom prvej slovenskej monografie z nefrológie: Dzúrik R, Šašinka M, Mydlík M et al. Nefrológia. Bratislava, Herba spol. s r.o. 2004, 877 s. Od roku 1995 je členom redakčnej rady medzinárodného časopisu Aktuality v nefrologii (Praha), t.j. od jeho založenia.

Od roku 1993 prof. MUDr. Mydlík inicioval a realizoval v spolupráci s LF UPJŠ udelenie čestného titulu Doctor Honoris Causa, siedmym významným nefrológom z Európy a USA. Títo ocenení nefrológovia boli súčasne hosťujúcimi profesormi na Lekárskej fakulte UPJŠ. Po každom udelení čestného titulu Dr.h.c., nasledujúci deň sa konalo medzinárodné nefrologické sympózium na tému Metabolické zmeny pri chronickom zlyhaní obličiek.

V rokoch 1980-2004 boli prof. MUDr. M. Mydlíkovi, DrSc. udelené nasledujúce ocenenia: (a) roku 1980 cena predsedníctva Československej lekárskej spoločnosti J. E. Purkyně za práce uverejnené v domácich a zahraničných časopisoch roku 1979; (b) roku 1994 medaila americkej organizácie National Kidney Foundation za publikačnú činnosť v nefrológii v medzinárodných časopisoch; (c) roku 1996 čestné členstvo Poľskej nefrologickej spoločnosti; (d) roku 1997 čestné členstvo Slovenskej lekárskej spoločnosti; (e) roku 2000 akademický senát Univerzity v Bologni (Taliansko), udelil prof. Mydlíkovi za medzinárodne uznávané vedeckovýskumné aktivity medailu Sigillo Magno; (f) roku 2000 mu bola udelená pamätná medaila Messinskej univerzity za prednášky na medzinárodnom postgraduálnom kurze v nefrológii, ktorý sa opakovane konal v Taormine (Taliansko); (g) roku 2001 dostal pamätnú medailu Ministerstva zahraničných vecí Českej republiky za záslužnú a obetavú prácu na poli českých a slovenských vzťahov (najmä za realizáciu pamätníka Franza Kafku v Tatranských Matliaroch, vo Vysokých Tatrách, ktorý bol odhalený 16. mája 2001); (h) roku 2002 dostal jednak bronzovú medailu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity za zásluhy pri budovaní Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce, jednak čestné členstvo Českej nefrologickej spoločnosti, ďalej mu bolo udelené vyznamenanie „Zlatá oblička“ Slovenskou nefrologickou spoločnosťou a medaila Juhotalianskej nefrologickej spoločnosti; (i) roku 2004 získal čestný titul emeritný profesor Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.

Po skončení aktívneho pôsobenia na LF UPJŠ prof. Mydlík zahájil 11. augusta 2003 činnosť neštátneho dialyzačného strediska a nefrologickej ambulancie spoločnosti Nephron s.r.o., v ktorom pracuje do súčasnej doby.

Vnútorné lekárstvo a zvlášť klinická nefrológia a akútna toxikológia sa stali v priebehu mnohých rokov nielen náplňou jeho zamestnania, ale aj povolania, ktorým prof. Mydlík venoval celý svoj aktívny život, bez ohľadu na dĺžku pracovnej doby, víkendy a dovolenky. Je dôležité pripomenúť, že má mimoriadny vzťah ku klinickej biochémii a k práci v laboratóriu, čo potvrdzuje skutočnosť, že väčšina pôvodných prác, uverejnených v domácich a zahraničných časopisoch, má klinicko-biochemické zameranie. Spolupráca prvej autorky tejto laudácie s jubilantom na pôde Nefrologického laboratória trvá od roku 1969 do súčasnej doby. Prejavilo sa to pri zavedení mnohých diagnostických a terapeutických metód v rámci vnútorného lekárstva, nefrológie a toxikológie, pri riešení grantových vedeckovýskumných úloh, pri prednáškach a publikáciách doma a zahraničí a v neposlednom rade aj pri pregraduálnej výuke poslucháčov medicíny a postgraduálnej výchove internistov a nefrológov. V tejto súvislosti chceme zdôrazniť ešte jednu vlastnosť jubilanta, a to obetavosť a dôslednosť v práci, ktorá sa odzrkadlila v liečebno-preventívnej starostlivosti, v pedagogickej činnosti a vo vedeckovýskumnej činnosti. Jeho zásadou bolo a je: „Prednášaj len to, čo je možné publikovať“.

Pri tejto príležitosti treba povedať, že jubilant počas aktívnych pobytov na rôznych kongresoch či konferenciách doma a v zahraničí, navštevoval mnohé historické a kultúrne a pamiatky („staroveké divy sveta“, múzeá a galérie, prírodné krásy). Je veľkým znalcom krás Slovenska, mnoho rokov vždy poslednú sobotu v máji sa zúčastňoval na výstupoch na významné vrcholy a štíty na Slovensku, spolu s redaktormi časopisu „Krásy Slovenska“. Ďalej je treba zdôrazniť, že prof. Mydlík má okrem celoživotného odborného zamerania jedno „hobby“, ktoré si priniesol ešte z I. štátneho gymnázia v Košiciach, a to je svetová literatúra. Je vynikajúcim znalcom ruskej, nemeckej, anglickej a americkej literatúry. Od roku 1963, kedy sa jubilant zoznámil s dielom Franza Kafku prostredníctvom časopisu Světová literatúra, sa zaoberal myšlienkou vytvoriť vo Vysokých Tatrách pamätník tomuto spisovateľovi, ktorý sa liečil v Tatranských Matliaroch na tuberkulózu pľúc od 20. XII.1920 do 21. VIII. 1921. Tento sen sa mu podarilo realizovať 16. mája 2001, kedy bol v Tatranských Matliaroch odhalený pamätník Franza Kafku a uskutočnilo sa I. medzinárodné medicínsko-literárne sympózium venované tomuto spisovateľovi. Ďalšie sympózia sa uskutočnili v rokoch 2003 a 2006. Okrem spomenutých skutočností prof. Mydlík má mimoriadny vzťah k svojmu študentskému mestu, ku Prahe, kde strávil mnoho rokov ako študent medicíny, promoval a obhájil vedecký titul „doktor lekárskych vied“, často prednášal, a kde má dodnes mnoho priateľov a spolupracovníkov.

Veľavážený pán profesor Mydlík, milý Miro, dovoľ, aby sme Ti pri príležitosti Tvojho významného životného jubilea a pri príležitosti 50 rokov aktívnej lekárskej činnosti, ako internistu a nefrológa, zaželali pevné zdravie, mnoho síl do Tvojej ďalšej tvorivej práce, veľa šťastia, pohody v osobnom a spoločenskom živote.

Ad multos annos!

Ing. Katarína Derzsiová

Prof. MUDr. Viera Spustová, DrSc.

Nefrologická klinika LF UPJŠ a Logman a.s.

Rastislavova 43

041 90 Košice

e-mail: k.derzsiova@fnlp.sk

Doručeno do redakce: 3. 8. 2007


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 7-8

2007 Číslo 7-8

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se