Mužská hormonální antikoncepce – editorial


Autoři: V. Kubíček
Působiště autorů: Centrum andrologické péče, České Budějovice, vedoucí prim. MUDr. Vladimír Kubíček, CSc.
Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2006; 52(11): 1010-1011
Kategorie: Editorial

Poršo­vá–Du­toit I. Muž­ská hor­mo­nál­ní anti­koncepce. Vnitř Lék 2006; 52(11): 1077-1084.

Prá­ce doc. Poršo­vé–Du­toit, pub­li­ko­va­ná v tom­to čís­le ča­so­pi­su Vnitř­ní lé­kař­ství, pře­hled­ně sdě­lu­je zva­žo­va­né mož­nos­ti muž­ské hor­mo­nál­ní anti­koncepce. V úvo­du uvá­dí sou­čas­ný po­měr 30–40 % part­ner­ských pá­rů, kte­ré ma­jí zá­jem o ře­še­ní anti­koncepce ze stra­ny mu­že. Ten­to po­měr je ovliv­něn sou­čas­ný­mi mož­nost­mi muž­ské anti­koncepce, tj. ma­lou mož­nos­tí vol­by a dlou­ho­do­bě zná­mý­mi pro­blé­my: neúplnou re­verzi­bi­li­tou chi­rur­gic­ké me­to­dy (va­zekto­mie) a diskomfortem pá­ru při ba­rié­ro­vé anti­kon­cep­ci. Po­kud by by­ly do­stup­né for­my muž­ské anti­koncepce zdra­ví ne­škod­né, spo­leh­li­vé, rych­le re­verzi­bilní a komfortní, lze oče­ká­vat vý­raz­né zvý­še­ní zá­jmu.

Supre­se se­kre­ce go­na­dotro­pi­nů (FSH, LH) je za­zna­me­na­tel­ná při hor­mo­nál­ní substi­tuční te­ra­pii andro­ge­ny (TRT – testoste­ron repla­ce­ment the­ra­py), indi­ko­va­né při de­fi­ci­tu vlast­ních andro­ge­nů (andro­pe­nii) při muž­ském hy­po­go­na­dizmu. Po­dob­ný efekt na tkáň var­lat má po­dá­vá­ní (či abú­zus) ana­bo­lických ste­roi­dů, se kte­rý­mi jsou zku­še­nos­ti z ob­las­ti vr­cho­lo­vé­ho spor­tu. Po­dá­vá­ní sa­mot­né­ho testoste­ro­nu ve for­mě „add–back“ u zdra­vé­ho mu­že s nor­mál­ní pro­duk­cí andro­ge­nů sní­ží ak­ti­vi­tu zá­ro­deč­né tká­ně i Leydi­go­vých bu­něk var­lat. Auto­logní (vlast­ní) testoste­ron orga­nizmus při TRT pře­stá­vá pro­du­ko­vat, intra­testi­ku­lární hla­di­na testoste­ro­nu kles­ne. Pro ostat­ní tká­ně, kte­ré po­tře­bu­jí andro­ge­ny ze­jmé­na k pro­teo­synté­ze, na­stá­vá nut­nost sub­sti­tu­ce testoste­ro­nu, z me­di­cínské­ho hle­dis­ka vzni­ká circu­lus vi­tio­sus. Add–back a sub­sti­tu­ce jsou z hle­dis­ka lo­gi­ky funk­cí zdra­vé­ho orga­nizmu contra­dictio in adjecto.

Inhi­bi­ce ak­ti­vi­ty zá­ro­deč­né tká­ně sa­mot­ným testoste­ro­nem ne­mu­sí být pl­ná, pro­to se kom­bi­nu­je inhi­bi­ce ak­ti­vi­ty zá­ro­deč­né tká­ně a Leydi­go­vých bu­něk a inhi­bi­ce hy­po­ta­la­mo–hy­po­fy­zárně–go­na­dální osy kom­bi­na­cí gesta­ge­ny + testoste­ron (kte­rý slou­ží zá­ro­veň ja­ko TRT). Vy­uží­va­jí se zku­še­nos­ti z antiandro­genní te­ra­pie karci­no­mu prosta­ty, léč­by hy­perse­xua­li­ty a se­xu­ál­ních agre­so­rů, ze­jmé­na cypro­te­ron ace­tá­tem. Cypro­te­ron ace­tát vzni­kl při hle­dá­ní no­vé mo­le­ku­ly gesta­ge­nu z gy­ne­ko­lo­gic­ké in­di­ka­ce. Ji­né mo­le­ku­ly s gesta­genní ak­ti­vi­tou lze zva­žo­vat po­dob­ně, ja­ko se gesta­genní slož­ka mě­ní u růz­ných ty­pů žen­ské hor­mo­nál­ní anti­koncepce v kom­bi­na­ci eti­ny­lestra­diol a gesta­gen.

Inhi­bi­ce hy­po­ta­la­mo–hy­po­fy­zární ak­ti­vi­ty ana­lo­gy a anta­go­nisty GnRH má mís­to v te­ra­pii po­kro­či­lé­ho karci­no­mu prosta­ty, opět ja­ko te­ra­pie s antiandro­genní in­di­ka­cí.

Vý­sled­ky vý­zku­mů zva­žu­jí­cích te­ra­peu­tic­ké vy­uži­tí inhi­bi­nu B ne­jsou za­tím pub­li­ko­vá­ny.

U všech uve­de­ných me­di­ka­cí je nut­no zdů­raz­nit a čer­ve­ně pod­trh­nout, že jsou po­dá­vá­ny při one­moc­ně­ních, u kte­rých je zva­žo­ván v prv­ní řa­dě pro­spěch léč­by (vs cho­rob­ný pro­ces). U muž­ské hor­mo­nál­ní anti­koncepce jde o po­dá­vá­ní účin­ných lé­ků zdra­vé­mu orga­nizmu (s ved­lej­ší­mi účin­ky). Me­to­di­ku indi­kační roz­va­hy ne­lze „pře­nést“ z ne­moc­né­ho orga­nizmu na zdra­vý.

Hor­mo­nál­ní anti­koncepce u žen je v sou­čas­né do­bě před­mě­tem hor­ké dis­ku­se na stánkách The Journal of Se­xual Me­di­ci­ne (Panzer C et al. Do Oral Contra­cepti­ves Pro­du­ce Irre­versible Effects on Wo­men°s Se­xua­li­ty? J Sex Med 2006; 3: 568–570) (viz též www.blackwell–sy­nergy.com). HAK čas­to na­vo­zu­je hy­po­go­na­dotropní hy­poestro­ge­nizmus se zvý­še­ním hla­di­ny Sex Hor­mon Binding Glo­bu­li­nu, v pod­sta­tě kom­bi­na­ci prea­do­lescentní­ho a postme­no­pau­zální­ho sta­vu.

Endokri­no­lo­gický zá­jem o tu­to ob­last je vel­ký, po­zi­ce gy­ne­ko­lo­gic­ké ob­ce, kte­rá há­jí svůj úhel po­hle­du, jsou do­sti za­ťa­té. Po­čet žen, kte­ré ma­jí se­xu­ál­ní pro­blé­my a kte­ré po­tře­bu­jí asisto­va­nou re­pro­duk­ci, stou­pá. Po­kud bu­dou k dis­po­zi­ci mož­nos­ti muž­ské hor­mo­nál­ní anti­koncepce na po­dob­ném prin­ci­pu, bu­de dob­ré sle­do­vat vý­voj po­č­tu mu­žů se se­xuální­mi dysfunkce­mi a s po­tře­bou asisto­va­né re­pro­duk­ce. Je dob­ré si ty­to sou­vis­los­ti uvě­do­mit pře­dem.

Sou­hrn­ně lze ří­ci, že do­sud zkou­ma­né mož­nos­ti muž­ské hor­mo­nál­ní anti­koncepce se jen vzdá­le­ně blí­ží spo­leh­li­vé inhi­bi­ci spermio­ge­ne­ze, kte­rá by by­la pl­ně re­verzi­bilní v krát­ké do­bě, ne­ga­tiv­ně by neovlivňo­va­la ostat­ní funk­ce muž­ských po­hlav­ních or­gá­nů a cel­ko­vý zdra­vot­ní stav mu­že s per­spek­ti­vou vý­vo­je je­ho zdra­vot­ní­ho sta­vu bě­hem stár­nu­tí.

MUDr. Vla­di­mír Ku­bí­ček, CSc.

www. andro­journal.cz

e–mail: ku­bi­cekmudr@iol.cz

Do­ru­če­no do re­dak­ce: 2. 7. 2006


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 11

2006 Číslo 11

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Hemofilie - série kurzů

Faktory ovlivňující léčbu levotyroxinem
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×