Breast cancer at the 1st Surgical Department, University Hospital Olomouc − assessing the number and age of patients and benefit of breast screening


Breast cancer at the 1st Surgical Department, University Hospital Olomouc − assessing the number and age of patients and benefit of breast screening

Introduction:
Breast cancer is the most common malignancy in women. It affects mostly women between the ages of 60 and 70; however, in the past years, the number of younger female patients has been increasing. The incidence of breast cancer has been rising worldwide, especially in the United States and Western Europe. Breast carcinoma mortality, on the other hand, has shown a slight decrease due to early screening programmes and advanced treatment methods.

Methods:
We included patients who had undergone surgery for breast carcinoma in the 1st Department of Surgery at Teaching Hospital in Olomouc between 1 January 2008 and 31 December 2012. In each patient, her age at the time of diagnosis/surgery was calculated. All patients were divided into 10-year age groups. At the same time, a sub-group of breast cancer patients younger than 45 years was created. We compared the numbers of patients in the respective groups and sub-groups in every year. The mean age and the median of age were also calculated. To evaluate the benefit of mammary screening, we compared the staging of operated tumours in the different years studied. The results were statistically processed and evaluated.

Results:
The total number of 980 patients underwent surgery for breast carcinoma at our department between 2008 and 2012 with age ranging from 20 to 88 years. 101 of them were younger than 45 years. The mean age of the patients was 59 years, the median was 60 years. The total number of patients increased from 153 in 2008 to 240 in 2012. There was no significant increase in the number of patients younger than 45 years. There were more patients diagnosed with stage II carcinoma and fewer patients with stage III carcinoma in 2012 than in 2010.

Conclusion:
The analysis of our group of patients confirmed the increasing tendencies of breast cancer incidence in total. We did not prove a statistically significant increase in the number of patients in pre-screening age (i.e., younger than 45 years). More frequent diagnosis of early-stage disease was detected, especially during the last three evaluated years.

Key words:
breast cancer – age – stage − screening


Autoři: L. Bébarová;  N. Zlámalová;  I. Švach;  Č. Neoral
Působiště autorů: I. chirurgická klinika LF UP a FN Olomouc, přednosta: prof. MUDr. Č. Neoral, CSc.
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2015, roč. 94, č. 1, s. 25-29.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Úvod:
Karcinom prsu je nejrozšířenějším zhoubným nádorem u žen. Nejčastěji se toto onemocnění vyskytuje u žen mezi 60. a 70. rokem života, nicméně v posledních letech dochází k nárůstu počtu pacientek i v mladších věkových skupinách. Incidence karcinomu prsu má celosvětově vzestupný charakter, zejména ve Spojených státech a západní Evropě. Jeho mortalita má však zejména díky screeningovému programu a pokročilým léčebným metodám spíše mírně sestupnou tendenci.

Metody:
Do souboru byly zařazeny pacientky s karcinomem prsu, které podstoupily operaci pro tuto diagnózu na I. chirurgické klinice FN Olomouc v letech 2008– 2012. U každé pacientky byl vypočítán věk v době stanovení diagnózy, respektive v době operace. Pacientky byly v každém roce rozděleny do věkových skupin po 10 letech. Současně byla v každém roce vytvořena podskupina pacientek s karcinomem prsu mladších 45 let. Byl porovnán počet pacientek v odpovídajících skupinách, resp. podskupinách, v jednotlivých letech. V každém roce byl rovněž stanoven průměrný věk a medián pacientek. Ke zhodnocení přínosu mamárního screeningu bylo porovnáno zastoupení stadií operovaných tumorů v jednotlivých sledovaných letech. Výsledky byly statisticky zpracovány a vyhodnoceny.

Výsledky:
V letech 2008–2012 bylo operováno na I. chirurgické klinice FN Olomouc celkem 980 pacientek ve věku od 20 do 88 let, z toho 101 pacientek mladších 45 let. Průměrný věk pacientek byl 59 let a medián 60 let. V jednotlivých letech se celkový počet pacientek zvýšil ze 153 v roce 2008 až na 240 v roce 2012. V podskupině pacientek do 45 let nedošlo ve sledovaných letech k signifikantnímu nárůstu počtu nemocných. V roce 2012 bylo diagnostikováno více pacientek ve stadiu II a méně pacientek ve stadiu III v porovnání s rokem 2010.

Závěr:
Analýzou našeho souboru byla potvrzena vzestupná tendence ve výskytu karcinomu prsu. Nebyl prokázán statisticky významný nárůst počtu pacientek v tzv. předscreeningovém věku, tedy mladších 45 let. Zároveň byl zjištěn častější záchyt časnějších stadií onemocnění, zejména v posledních třech sledovaných letech.

Klíčová slova:
karcinom prsu – věk – stadium − screening

Úvod

Karcinom prsu je nejrozšířenějším zhoubným nádorem u žen a zároveň nejčastější příčinou úmrtí na zhoubné onemocnění u žen. Jedná se o onemocnění, jehož jednoznačná příčina zatím nebyla stanovena. Jsou však známy rizikové faktory, které vznik a rozvoj onemocnění prokazatelně ovlivňují. Mezi hlavní rizikové faktory u karcinomu prsu patří hormonální léčba (antikoncepce, postmenopauzální hormonální terapie, IVF), reprodukční faktory (časná menarché, pozdní menopauza, absence porodu) a genetické faktory (mutace genů BRCA 1 a BRCA 2). Nezanedbatelnou roli hrají také faktory environmentální a výživa [4,5,6].

Karcinom prsu se nejčastěji vyskytuje u žen mezi 60. a 70. rokem života. Z údajů mamografického screeningu v ČR vyplývá, že v letech 2005–2009 bylo 50 % nemocných ve věku 54–73 let, střední hodnota byla 63 let. Nicméně v posledních letech dochází postupně k mírnému nárůstu počtu pacientek i v mladších věkových skupinách, u kterých se častěji vyskytují nádory agresivnější a s horší prognózou [1,3]. Samostatnou skupinu pak tvoří pacientky v předscreeningovém věku, u nichž je často záchyt karcinomu prsu věcí náhody.

Incidence karcinomu prsu má celosvětově vzestupný charakter. Nejvíce nově diagnostikovaných pacientek je ve Spojených státech a západní Evropě. V roce 2010 byl karcinom prsu celosvětově diagnostikován téměř u 1,5 milionu pacientek [2]. V České republice bylo v roce 2010 diagnostikováno 6955 pacientek, tj. o téměř 7,5 % více než v roce 2009. Počet nově diagnostikovaných pacientek mladších 45 let se v ČR v letech 2005–2010 zvýšil přibližně o 8 % [1].

Mortalita u karcinomu prsu zaznamenává mírně sestupnou tendenci. Zatímco v roce 2005 zemřelo v ČR na karcinom prsu 2055 žen, v roce 2010 to bylo 1842 žen [1]. Zásluhu na tomto trendu mají zejména screeningový program a pokročilé diagnostické i léčebné metody, které umožňují časnější záchyt karcinomu prsu a jeho efektivnější léčbu. V České republice byl bezplatný celoplošný screening zahájen v roce 2003, do roku 2009 pro ženy od 45 do 69 let, od roku 2009 pak bez omezení horní věkové hranice. Od zavedení screeningového programu došlo jak k nárůstu celkového počtu diagnostikovaných karcinomů, tak především k nárůstu počtu karcinomů zachycených v časném stadiu, a tedy s dobrou prognózou [3,13]. Přesto je celosvětový počet zhruba 450 000 zemřelých na karcinom prsu každý rok alarmujícím číslem.

Materiál a metody

Do této retrospektivní studie byly zařazeny pacientky s prvozáchytem preinvazivního či invazivního karcinomu prsu, které byly pro tuto diagnózu operovány na I. chirurgické klinice FN Olomouc v letech 2008–2012. U každé pacientky byl vypočítán věk v době stanovení diagnózy, respektive v době operace. V každém roce byl vypočítán průměrný věk a medián pacientek. Pacientky byly rozděleny do věkových skupin po 10 letech a tyto skupiny byly porovnány s odpovídajícími skupinami v letech 2008−2012. Dalším hodnoceným kritériem byl počet pacientek do 45 let, respektive jejich procentuální zastoupení. V každém roce byly tedy vytvořeny dvě podskupiny (do 45 let, nad 45 let) a tyto jsme v jednotlivých letech porovnali. Ke zhodnocení přínosu mamárního screeningu bylo porovnáno zastoupení stadií operovaných tumorů v jednotlivých sledovaných letech. Výsledky byly statisticky zpracovány a vyhodnoceny biostatistikem s použitím statistického softwaru SPSS, skupiny pacientek byly v kategoriálních parametrech hodnoceny pomocí chí-kvadrát testu a Fischerova přesného testu.

Výsledky

V letech 2008–2012 bylo na I. chirurgické klinice FN Olomouc operováno pro primární karcinom prsu celkem 980 pacientek ve věku od 20 do 88 let, z toho 101 pacientek mladších 45 let (10,3 %). Průměrný věk pacientek byl 59 let a medián 60 let. V roce 2008 bylo odoperováno 153 pacientek s věkovým průměrem 58,9 a mediánem 60 let, z toho 17 pacientek mladších 45 let (11,1 %). V roce 2009 bylo odoperováno 160 pacientek s věkovým průměrem 59,4 a mediánem 60 let, z toho 12 pacientek mladších 45 let (7,5 %). V roce 2010 bylo odoperováno 203 pacientek s věkovým průměrem 60,1 a mediánem 60 let, z toho 16 pacientek mladších 45 let (7,9 %). V roce 2011 bylo odoperováno 224 pacientek s věkovým průměrem 57,9 a mediánem 58 let, z toho 30 pacientek mladších 45 let (13,4 %). V roce 2012 bylo odoperováno 240 pacientek s věkovým průměrem 59,3 a mediánem 60 let, z toho 26 pacientek mladších 45 let (10,8 %). (Tab. 1 a 2, Graf 1–3). Chí-kvadrát test neprokázal signifikantní rozdíl v podílu pacientek do 45 let v jednotlivých letech (p = 0,273). Ve všech sledovaných letech bylo odoperováno nejvíce pacientek ve stadiu I, nejméně ve stadiu IV. Fisherův přesný test prokázal signifikantní rozdíl v distribuci pacientek podle stadia v roce 2008 a 2010 (p = 0,040) a dále v roce 2010 a 2012 (p = 0,002). V roce 2010 bylo signifikantně více pacientek ve stadiu III a méně pacientek ve stadiu II ve srovnání s rokem 2008. Stadium III 14,8 % v roce 2010 vs. 4,6 % v roce 2008, stadium II 22,7 % v roce 2010 vs. 32 % v roce 2008. V roce 2012 bylo signifikantně více pacientek ve stadiu II a méně pacientek ve stadiu III ve srovnání s rokem 2010. Stadium II 32,5 % v roce 2012 vs. 22,7 % v roce 2010, stadium III 4,2 % v roce 2012 vs.  14,8 % v roce 2010 (Tab. 3−5, Graf 4).

Tab. 1. Počty pacientek s ca prsu operovaných na I. chirurgické klinice FN Olomouc v letech 2008–2012 Tab. 1: Numbers of patients with breast carcinoma who underwent surgery at our clinic during 2008–2012
Počty pacientek s ca prsu operovaných na I. chirurgické klinice FN Olomouc v letech 2008–2012
Tab. 1: Numbers of patients with breast carcinoma who underwent surgery at our clinic during 2008–2012

Tab. 2. Medián a průměrný věk pacientek operovaných na I. chirurgické klinice FN Olomouc v letech 2008–2012 Tab. 2: Median and average age of patients with breast carcinoma who underwent surgery at our department during 2008–2012
Medián a průměrný věk pacientek operovaných na I. chirurgické klinice FN Olomouc v letech 2008–2012
Tab. 2: Median and average age of patients with breast carcinoma who underwent surgery at our department during 2008–2012

Tab. 3. Počty pacientek v jednotlivých stádiích onemocnění Tab. 3: Numbers of patients in different stages of the disease
Počty pacientek v jednotlivých stádiích onemocnění
Tab. 3: Numbers of patients in different stages of the disease

Tab. 4. Porovnání zastoupení jednotlivých stádií v letech 2008 a 2010 Tab. 4: Staging comparison in 2008 and 2010
Porovnání zastoupení jednotlivých stádií v letech 2008 a 2010
Tab. 4: Staging comparison in 2008 and 2010

Tab. 5. Porovnání zastoupení jednotlivých stádií v letech 2010 a 2012 Tab. 5: Staging comparison in 2010 and 2012
Porovnání zastoupení jednotlivých stádií v letech 2010 a 2012
Tab. 5: Staging comparison in 2010 and 2012

Změny v celkovém počtu pacientek s ca prsu operovaných na I. chirurgické klinice FN Olomouc v letech 2008–2012
Graph 1: Changes in total numbers of patients with breast carcinoma who underwent surgery at our department during 2008–2012
Graf 1. Změny v celkovém počtu pacientek s ca prsu operovaných na I. chirurgické klinice FN Olomouc v letech 2008–2012 Graph 1: Changes in total numbers of patients with breast carcinoma who underwent surgery at our department during 2008–2012

Změny v počtu pacientek s ca prsu operovaných na I. chirurgické klinice FN Olomouc v letech 2008–2012 v jednotlivých věkových skupinách
Graph 2: Changes in numbers of patients with breast carcinoma who underwent surgery at our department during 2008–2012 in the different age groups
Graf 2. Změny v počtu pacientek s ca prsu operovaných na I. chirurgické klinice FN Olomouc v letech 2008–2012 v jednotlivých věkových skupinách Graph 2: Changes in numbers of patients with breast carcinoma who underwent surgery at our department during 2008–2012 in the different age groups

Poměr pacientek s ca prsu mladších, resp. starších 45 let operovaných v letech 2008–2012
Graph 3: The rate of patients with breast carcinoma younger/older than 45 years who underwent surgery at our department during 2008–2012
Graf 3. Poměr pacientek s ca prsu mladších, resp. starších 45 let operovaných v letech 2008–2012 Graph 3: The rate of patients with breast carcinoma younger/older than 45 years who underwent surgery at our department during 2008–2012

Procentuální zastoupení jednotlivých stádií v letech 2008–2012
Graph 4: Percentage of different stages during 2008–2012
Graf 4. Procentuální zastoupení jednotlivých stádií v letech 2008–2012 Graph 4: Percentage of different stages during 2008–2012

Diskuze

Z epidemiologických údajů vyplývá, že mezi lety 2005 a 2010 došlo v ČR k nárůstu počtu pacientek, u nichž byl karcinom prsu diagnostikován v předscreeningovém období, tedy před 45. rokem věku, jen asi o 8 % [1]. Naše retrospektivní studie rovněž nezjistila mezi lety 2008–2012 signifikantně významný nárůst počtu těchto pacientek. Přesto k častějšímu záchytu karcinomu prsu u mladých pacientek dochází. Řada studií navíc potvrzuje, že karcinom prsu u mladších žen bývá často agresivnější a má horší prognózu [8,9,11]. Nemluvě o tom, že diagnostika u žen, které nedosáhly věku potřebného k zahájení screeningového vyšetření, a zároveň nemají nárok na vyšetření při zvýšeném riziku maligního onemocnění, je často otázkou náhody. Takové tumory bývají nezřídka diagnostikovány v pokročilých stadiích a jejich prognóza je tak špatná [7].

Mamární screening je metodou, díky které jsme schopni zachytit čím dál více nádorů v časnějších stadiích, což zefektivňuje léčbu karcinomu prsu a zároveň zlepšuje prognózu pacientek s tímto onemocněním [10,12,13]. Vzhledem k nárůstu počtu mladších pacientek je však otázkou, zda je dolní věková hranice 45 let dostatečná.

Závěr

Z analýzy našeho souboru vyplývá, že zcela ve shodě s mezinárodními i národními statistickými údaji počet pacientek s karcinomem prsu neustále narůstá, a to zejména ve skupině mezi 50. a 70. rokem života, která je obecně a dlouhodobě považována za nejrizikovější. Počet pacientek mladších narůstá jen pozvolna. Pacientky v předscreeningovém věku, tedy do 45 let, představují průměrně 10,3 % z celkového počtu námi odoperovaných pacientek, což odpovídá světovému průměru. V souboru námi operovaných pacientek nebyl prokázán signifikantní nárůst počtu pacientek v předscreeningovém věku. Celkový věkový průměr pacientek zůstává vesměs konstantní a pohybuje se okolo 59 let. V rámci hodnocení stagingu jsme zejména v posledních třech námi sledovaných letech zaznamenali vyšší záchyt časnějších stadií, zejména stadia II, což je velmi pravděpodobně především zásluhou kvalitního mamárního screeningu. Je však nutné zdůraznit, že v případě naší studie se jedná pouze o pacientky operované pro karcinom prsu. Soubor tedy nezahrnuje pacientky, u nichž chirurgická léčba neproběhla, ať už z důvodu pokročilosti nádorového onemocnění, vysokého věku, polymorbidity, nebo dokonce nesouhlasu ze strany pacientky.

Konflikt zájmů

Autoři článku prohlašují, že nejsou v souvislosti se vznikem tohoto článku ve střetu zájmů a že tento článek nebyl publikován v žádném jiném časopise.

MUDr. Linda Bébarová

I. chirurgická klinika LF UP a FN Olomouc

775 20 Olomouc

e-mail: nabaa@centrum.cz


Zdroje

1. www.svod.cz

2. www.wcrf.org

3. www.mamo.cz

4. 4O. Coufal, V. Fait a kolektiv. Chirurgická léčba karcinomu prsu. Praha, Grada Publishing 2011.ISBN 978-80-247-3641-9.

5. McPherson K, Steel CM, Dixon JM. Breast cancer – epidemiology, risk factors and genetics. BMJ 2000;321:624–8.

6. Kelsey JL, Gammon MD, John EM. Reproductive factors and breast cancer. Epidemiol Rev 1993;15:36−47.

7. Sariego J. Breast cancer in the young patient. Am Surg 2010;76:1397−400.

8. Anders CK, Johnson R, Litton J, Phillips M, Bleyer A. Breast cancer before age 40 years. Semin Oncol 2009;36:237–249.

9. Anders CK, Hsu DS, Broadwater G, Acharya CR, Foekens JA, et al. Young age at diagnosis correlates with worse prognosis and defines a subset of breast cancers with shared patterns of gene expression. J Clin Oncol 2008;26:3324−30.

10. Glass AG, Lacey JV Jr, Carreon JD, Hoover RN. Breast cancer incidence, 1980−2006: combined roles of menopausal hormone therapy, screening mammography, and estrogen receptor status. J Natl Cancer Inst 2007;99:1152−61.

11. Shannon C, Smith IE. Breast cancer in adolescents and young women. Eur J Cancer 2003;39:2632−42.

12. Mook S, van‘t Veer LJ, Rutgers EJ, Ravdin PM, van de Velde AO, et al. Independent prognostic value of screen detection in invasive breast cancer. J Natl Cancer Inst 2011;103:585−97.

13. Skovajsová M. Screening nádorů prsu v České republice potřebuje součinnost chirurgů. Rozhl Chir 2012; 91:121−31.

Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 1

2015 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×