Zápis z jednání schůze výboru ČCHS dne 15. 1. 2010


Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2010, roč. 89, č. 4, s. 267-268.
Kategorie: Zápis z jednání

Místo konání: Hotel Galant, Mikulov
Přítomni
členové výboru (omluveni: MUDr. Gryga, prof. Duda, prof. Třeška, MUDr. Vraný, doc. Šváb, doc. Czudek)
Přítomní členové revizní komise:
prof. Wechsler, prof. Kala
Přítomní hosté:
MUDr. Šerclová, MUDr. Winler, doc. Veverková, MUDr. Votoček, MUDr. Satinský, prof. Schützner, prof. Fried, prof. Žaloudík, doc. Veverková

I. B/Braun

MUDr. Munteanu seznámil přítomné s koncepcí společnosti do dalších let ve spolupráci s chirurgickou obcí. Pozval přítomné na návštěvu Aeskulap akademie v Tuttlingenu dne 11. 6. 2010.

Přislíbil podporu vzdělávání mladých chirurgů. Výbor přivítal podporu edukačních workshopů ze strany B/Braunu.

II. Kontrola zápisu zhodnocení práce výboru v roce 2009

Prof. Ryska stručně zhodnotil práci výboru za rok 2009. Poukázal na účast jednotlivých členů výboru na jednáních. Poděkoval za aktivní práci nečlenům výboru.

Bod na příští výbor – konečný počet členů, kterým bude ukončeno členství z důvodu neuhrazení členských poplatků za období po sobě jdoucích 2 let.

Revizní komise ČCHS obdržela první dokumenty k revizi pacientů, kteří byli zařazeni do pilotního projektu „Onkobalíčků“. RK do 11. 2. 2010 zpracuje závěrečnou zprávu pro pojišťovnu.

Zápis byl schválen.

III. Jednání se ZP: Kontrola balíčkových cen, Rouškování

Dr. Votoček seznámil přítomné s procentuálním zastoupením dg. u pacientů, kteří byli zařazeni do pilotního projektu „Onkobalíčků“.

Je připraven text, který byl konzultován s JUDr. Machem, na odeslání k soudu do Štrasburgu (jednorázové rouškování). Správní rada VZP obdržela dopis s urgencí na odpověď na dopis z 9. 4. 2009. S odesláním dopisu se počká do únorového jednání výboru.

Dále dr. Votoček seznámil přítomné s návrhem na tři kódy chirurgického převazu ran prováděných zdravotními sestrami mimo Home Care, které byly zamítnuty. Nově byly tyto kódy přepracovány ve spolupráci dr. Votočka, prim. Knajfla a zástupkyň ČAS na kódy dva. Obsah kódu byl rozeslán členům výboru. MUDr. Winkler informoval přítomné o postoji ambulantních specialistů, kteří zásadně nesouhlasí s tím, aby nositelem kódu chirurgického převazu byla sestra. Prof. Ryska navrhl vypracování společného Standardu doporučeného postupu na převazy ran s odbornou společností pro Hojení ran.

Výbor odsouhlasil vypracování Standardu doporučeného postupu.

Výbor odsouhlasil, aby text kódu byl základem pro další jednání s ČAS.

Text kódu na převaz kolostomie v době hospitalizace byl výborem schválen.

IV. Jednání na Ministerstvu zdravotnictví o certifikovaném kurzu – intenzivní medicína

Dr. Šerclová informovala přítomné o jednáních na MZ, kde byli zástupci všech velkých odborných společností. Obecně není vůle rozdělit IM oborově, ale oborovou samostatnost je nutné zachovat. Oborové JIP – specializovaný výcvik 24 měsíců, z toho 12 měsíců na ARO, 12 měsíců na oborovém chirurgickém JIP, tj. doporučený poměr k diskuzi – 1:1. Do konce února musí být ukončen návrh vzdělávacího programu (vázáno finanční dotací z EU).

Výbor byl seznámen s návrhem reakcí na aktivní vypracování specializačního vzdělávacího programu v rámci certifikovaného kurzu. Zkušební komise musí být smíšená.

Dr. Šerclová a dr. Satinský přepracují chirurgickou specializační část vzdělávacího programu na základě jednání na MZ. Úsilí výboru by mělo směřovat na zkrácení pobytu na ARO na 6 měsíců ze stávajících 12.

Členové výboru obdrží přepracovaný návrh mailem před 11. 2. Bod programu na únorový výbor.

Dva zástupci na další jednání na MZ: dr. Šerclová, prof. Ryska.

Bude odesláno Stanovisko výboru ČCHS k rukám prof. Ševčíka. Zjistit akreditovaná oddělení ARO a chirurgické JIPy v ČR. (dr. Šerclová)

V. Specializace chirurgických pracovišť

Prof. Ryska seznámil přítomné se statistikou z NRC, kde byly podrobně rozebrány počty několika onkochirurgických výkonů v nemocnicích I,II a III typu – rozbor počtu provedených výkonů, mortalita, částka za výkon ap.

MUDr. Gatěk informoval přítomné o situaci ve světě a rozebral situaci v ČR.

Zazněl všeobecný souhlas s nastavením nepodkročitelného minima jednotlivých výkonů na pracovištích. Výbor musí být garantem kvality chirurgické péče.

Dr. Gatěk rozešle mailem konkrétní návrh na nemocnici II. typu. Prof. Ryska odešle návrh na nemocnice I. typu. Na příštím výboru budou návrhy připraveny k diskuzi. Na MZ bude odeslána informace o právě probíhající intenzivní práci na požadovaných kritériích.

VI. Česko-Slovenský chirurgický kongres 2010Brno

17.–20. 10. 2010, XXXVIII. společný sjezd českých a slovenských chirurgů, VI. Český chirurgický sjezd, V. mezinárodní kongres miniinvazivní a robotické chirurgie, IV. interaktivní kongres hojení ran.

Prof. Čapov a doc. Veverková seznámili přítomné s pokračujícími přípravami kongresu (zvaní zahraniční přednášející, návrh odborného programu apod., začátek 17. 10. odpoledne, od 18. 10.–20. 10. odborné přednášky).

Zazněl návrh na organizování snídaně s profesorem a na přidání bloku: Intenzivní medicíny a NOTES.

Prof. Čapov požádal výbor o finanční podporu kongresu v případě negativní bilance. Výbor navrhl udělat všechna opatření směřovaná k vyváženému rozpočtu. Pokud i při tomto úsilí dojde k bilanci negativní, výbor odsouhlasil uhradit event. deficit ze svých prostředků.

VII. K prohlášení o ambulantních specialistech

Pro nepřítomnost prim. Knajfla byl bod přenesen na příští výbor.

VIII. Vária

3. CECS v Chorvatsku. Budou informováni členové ČCHS prostřednictvím e-mailu o prodloužení deadline do 24. 2. k zaslání abstraktu.

Bod na příští výbor – informace o organizace Jiráskových dnů – na výbor bude pozván prof. Krška.

Informace o podmínkách na rezidenční místa. Vypsalo se 91 míst pro začínající chirurgy, na jedno rezidenční místo je určena částka 250 tis. Kč/5 let. Bude odeslán dopis na MZ: přidělená částka a podmínky jsou nedůstojné.

Informace o časopisu European Surgery – podle sdělení šéfredaktora prof. M. Rieglera – velmi pravděpodobně bude ještě letos přidělen impact factor.

Dopis od prim. Ningera – žádá o Stanovisko výboru ohledně uzavření sterilizace v jejich nemocnici. Výbor byl informován, že k nápravě ohledně centrální sterilizace již došlo (Doc. Havlíček).

Jednání výboru Onkologické společnosti. Spolupráce mezi výbory bude pokračovat. 19. 1. bude výbor ve Faustově domě. Za ČCHS se jednání výboru zúčastní prof. Hoch.

Dopis ředitele právního oboru MZ. Žádost o stanovisko k možnosti vyjádření se k mechanismu vzniku zranění a k léčbě znalcem oboru chirurgie. Bude odeslán dopis s odpovědí na odkaz na konferenci ČLK.

K výběrovému řízení na přednostu kardiovaskulární chirurgie 1. LF UK byl odsouhlasen prof. Pafko a doc. Šváb.

Žádost Mladých chirurgů o možnost účasti na jednáních výboru: odsouhlaseno bez připomínek, v minulém volebním období zástupce Mladých chirurgů docházel na jednání pravidelně (Doc. Šimša).

Vědecká rada ČLK: byl opět probírán problém vzdělávání lékařů v ČR a otázka personálního obsazení pracovišť. Komora svolala tiskovou konferenci s přítomností médií.

Novela znění koncepce chirurgie byla odložena až do doby, kdy bude vypracována specializace chirurgických pracovišť. Text se stane součástí koncepce chirurgie.

Bod na příští výbor. Návrhy na ceny výboru ČCHS.

Noví členové čchs schváleni výborem:

  • MUDr. Jana Bierhanzlová, FN Plzeň
  • MUDr. Daniel Štefanička, SMN a.s. nemocnice Prostějov o.z.
  • MUDr. Michal Dychu, FN Ostrava
  • MUDr. Michaela Vymyslická, Chrudimská nemocnice, a.s.
  • MUDr. Jaroslava Hrabcová, Chrudimská nemocnice, a.s.
  • MUDr. Marek Chromý, Nemocnice České Budějovice, a.s.

Další termíny výboru: 11. 2. (Čechtice), 11. 3., 15. 4., 13. 5., 11.6. (Tutlingen)

Zapsala: Radka Schrötterová
Kontroloval: Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 4

2010 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×