Bodné poranění míchy s projevy modifikovovaného Brown-Séquardova syndromu – kazuistika a přehled literatury


Spinal Cord Stab Injury Associated with Modified Brown-Séquard Syndrome Symptoms – A Case Review and Literature Overview

Authors present case-report of young man with incomplete spinal cord injury after penetrating stab wound. Knife blade entered the skin in the level C3/4 in the back of the neck and directed to the right and downward. Both dorsal spinal cord columns and right half of spinal cord were transected. Neurological presentation was Brown-Séquard syndrome combined with dorsal columns syndrome. Wound revision was performed followed by dural closure. 18 month after injury significant neurological improvement of right hemiparesis was recorded and the patient is self-sufficient. Spinal cord stab wounds are rare. Typical clinical symptomatology is incomplete spinal cord injury. Clinical improvement of Brown-Séquard syndrome in our patient entirely corelates with literature.

Key words:
spinal cord injury – penetrating – Brown-Séquard syndrome


Autoři: V. Přibáň;  J. Fiedler
Působiště autorů: Neurochirurgické oddělení, Nemocnice České Budějovice, primář: MUDr. V. Chlouba
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2010, roč. 89, č. 4, s. 220-222.
Kategorie: Monotematický speciál - Původní práce

Souhrn

Autoři prezentují kazuistiku mladého muže s inkompletním míšním poraněním, které bylo způsobené bodnutím nožem vzadu na krku. Rána byla na úrovní 3–4. krčního obratle vlevo paravertebrálně a směřovala doprava dolů. Byly porušeny oba zadní provazce a pravá polovina míchy. Klinickým projevem byl iniciálně Brown-Séquardův syndrom v kombinaci s poruchou zadních provazců. Byla provedena revize rány a plastika tvrdé pleny. 18 měsíců od úrazu se výrazně upravila hybnost pravostranných končetin, pacient je soběstačný. Bodná poranění míchy jsou vzácná. Klinickým projevem je obvykle neúplné míšní poranění. Zlepšení klinického stavu Brown-Séquardova syndromu našeho pacienta plně odpovídá zkušenostem z literatury.

Klíčová slova:
poranění míchy – penetrující – Brown-Séquardův syndrom

ÚVOD

Naprostá většina míšních poranění vzniká v důsledku komprese míchy zlomeným nebo luxovaným obratlem. Penetrující poranění míchy jsou naproti tomu vzácná. Na rozdíl od USA, kde se obvykle jedná o poranění střelná, jsou v Čechách typická poranění bodná. Nejčastěji použitým nástrojem bývá nůž. Inkompletní míšní syndromy se vyskytují častěji, než úplná ztráta míšní funkce [1]. Předpokládané vysvětlení spočívá v ochranné funkci páteře, kdy volnému průniku bodného nástroje brání laminy a další struktury obratle. Proto kompletní přetětí míchy není obvyklé. Jedním z možných projevů neúplného postižení míchy je Brownův-Sequardův syndrom. Vzniká při postižení jedné poloviny míchy (hemisyndrom) a projevuje se ipsilaterální poruchou hybnosti a propriocepce; kontralaterální poruchou vedení bolesti a tepla pod úrovní míšní léze. Příčinou vedle bodného poranění mohou být velmi pestré: tupé trauma, krční výhřez, cévní onemocnění míchy, spontánní hematom, metastáza. Klinickým projevem u našeho pacienta byl modifikovaný Brown-Séquardův syndrom s postižením obou zadních provazců.

KAZUISTIKA

Anamnéza a klinické vyšetření

Muž, 22 let, vytkl v květnu 2008 na ulici skupině mladých mužů nacistické pozdravy a vzápětí byl jedním z nich bodnut nožem vlevo vzadu na krku. Velká krevní ztráta byla příčinou ztráty vědomí; následně byl laicky resuscitován. Lékařem byly při vyšetření na místě činu nalezeny mydriatické zornice a lapavé dýchání. Byla zahájena rozšířená kardiopulmonální resuscitace. Během transportu do spádové nemocnice se pacient probral do plného vědomí. Ve spádové nemocnici byl konstatován neúplný míšní syndrom na úrovni C4/5 s hemiparézou pravostranných končetin. Bylo provedeno provizorní ošetření rány na krku, nasazen Philadelphia límec a zajištěn transport do centra. Rentgenové vyšetření vyloučilo přítomnost kovu v ráně.

Po příjezdu na neurochirurgické oddělení nemocnice České Budějovice byla přítomna hemiplegie pravostranných končetin a postižení hybnosti od kolene distálně na levé dolní končetině. Porucha čití byla přítomna oboustranně pro modality propriocence, hluboké čití a diskriminační čití. Vlevo byla navíc porucha termického a algického čití. Rána na krku byla ošetřena ze spádu kompresí v tvrdém límci.

Operace

Revize rány byla provedena v „concorde“ poloze na břiše. Rána začíná 3 cm od střední čáry vlevo pod vlasovou hranicí. Při revizi byl patrný přerušený n. auricularis magnus. Dále kanál pokračoval přes m. splenius capitis, mezi m. semispinalis capitis a m. splenius cervicis ke střední čáře. Zde před transverzospinálními svaly bylo patrno masivní žilní krvácení z přerušené velké zející žíly. Poté kanál pronikal porušenou laminou třetího krčního obratle shora dolů mediálně. Nástroj prošel zprvu vlevo těsně za míchou – zde byly jen částečně proťaté zadní provazce míšní. Vpravo bylo již poškození míchy výraznější – pravá polovina míchy byla lacerována. Hrot nástroje se zastavil v intervertebrálním foraminu vpravo. Plena byla defektní. Při revizi byl odstraněn hematom a provedena vícevrstevná plastika pleny pomocí autologního svalu a tkáňového lepidla.

Bodná rána nožem na krku je patrná dorzálně paravertebrálně vlevo na úrovni mezi 3. a 4. krčním obratlem
Obr. 1. Bodná rána nožem na krku je patrná dorzálně paravertebrálně vlevo na úrovni mezi 3. a 4. krčním obratlem

Pooperační průběh byl bez komplikací, u pacienta se časně od druhého pooperačního dne začíná objevovat hybnost na levé dolní končetině distálně od kolene. Na pravé dolní končetině je pacient schopen extenze v kyčli a koleni. Objevuje se polohocit. V tomto stavu byl pacient přeložen na spinální jednotku Brno. Navazuje dlouhodobá rehabilitace.

Na magnetické rezonanci je patrná hematomyclie v oblasti 3. - 4. krčního obratle
Obr. 2. Na magnetické rezonanci je patrná hematomyclie v oblasti 3. - 4. krčního obratle

Při poslední kontrole pacienta v listopadu 2009 je přítomna monoparéza pravé horní končetiny, s dominancí akrální. Hybnost pravé dolní končetiny je v plném rozsahu, avšak s přítomností spasticky. Hybnost levostranných končetin je normální. Porucha čití termického a algického vlevo trvá.

Operační fotografie: šipka ukazuje laceraci dorzální porce a pravé poloviny míchy. Tomu odpovídá klinika hemisyndromu míšního Brownova-Séqurdova typu v kombinaci s kompletním postižením zadních provazců.
Obr. 3. Operační fotografie: šipka ukazuje laceraci dorzální porce a pravé poloviny míchy. Tomu odpovídá klinika hemisyndromu míšního Brownova-Séqurdova typu v kombinaci s kompletním postižením zadních provazců.

DISKUSE

V polovině 19. století popsal francouzský neurolog Brown-Séquard syndrom způsobený přerušením poloviny míchy [2]. Klinickým projevem je ipsilaterální motorická paréza pod úrovní léze, ipsilaterální porucha proprioceptivního, vibračního a diskriminačního čití; kontralaterální porucha vnímání bolesti a tepla. Klinický obraz je dán průběhem míšních drah. Zatímco pyramidová dráha a dráha zadních provazců mají pod úrovní léze stejnostranný průběh, spinotalamická dráha, zodpovídající za vedení tepla a bolesti probíhá zkříženě [3] Přestože je bodné poranění nožem nejčastější příčinou Brown-Séquardova syndromu [4], může být etiologie velmi pestrá. Jako zdroj je v literatuře popsán krční výhřez [5], tumor [6], spontánní epidurální hematom [7], cévní onemocnění[8], nepenetrující tupé poranění krku [9] a iatrogenní příčina [10]. Mechanismus penetrujících bodných poranění míšních je zodpovědný za fakt, že inkompletní míšní syndromy se vyskytují významně častěji, než úplná míšní léze [1, 11, 12, 13]. Pacienti s Brown-Séquardovým syndromem mají z inkompletních míšních syndromů nejlepší úpravu symptomů a jejich dlouhodobá prognóza je příznivá [14].

Vzácnost penetrujích poranění míšních potvrzuje Beneš ve své monografii. Udává, že Brown-Séquardův syndrom zaznamenal čtyřikrát, v čisté podobě jen jednou. V tomto případě šlo o bodné poranění kapesním nožem [15]. První zmínka o Brown-Séquardově syndromu po poranění míchy pochází v českém písemnictví z roku 1911 od Pelnáře [16]. V současné české literatuře byly případy penetrujících míšních poranění publikovány dvakrát. V jednom případě šlo o iatrogenní poranění míchy migrujícím Kirschnerovým drátem [17]. Druhý případ byl úmyslné postižení hřebem z nastřelovací pistole [18]

Klinická zkušenost s naším pacientem potvrzuje údaje literární. Bodné poranění nožem způsobilo neúplný míšní syndrom Brown-Séquardova typu. Příčiny vyšší četnosti inkompletních syndromů jsou důsledkem anatomického uspořádání obratlů a jejich ochranné funkce míchy. Přes těžký iniciální stav došlo k výrazné úpravě neurologického deficitu našeho pacienta. Pacient je soběstačný, bez sociálních limitů. Tento výsledek plně koresponduje se zkušenostmi z písemnictví.

MUDr. Vladimír Přibáň, Ph.D.
B. Němcové 54
370 87 České Budějovice
e-mail: v.priban@centrum.cz


Zdroje

1. Shahlaie, K., Donwoo, J. C., Anderson, J. T. Nonmissile penetrating spinal injury. Case report and review of the literature. J. Neurosurg. Spine, 2006; 4: 400–408.

2. Brown-Séquard, C.-É. De la transmission croisée des impressions sensitives par la moelle épiniére. Comptes rendus de la Societé de biologie. 1851; 2: 33-44.

3. Mumenthaler, M., Mattle, H. Neurologie. Praha, Grada Publishing, 2001.

4. Gill, D., Ifthikharuddin, S., Samkoff, L. M. Acute Brown-Séquard syndrome. Arch. Neurol., 2004; 61: 131.

5. Mastronardi, L., Ruggeri, A. Cervical disc herniation producing Brown-Séquard syndrome: case report. Spine, 2004; 29: E28–31.

6. Aryan, H. E., Farin, A., Nakaji, P., Imbesi, S. G., Abshire, B. B. Intramedullary spinal cord metastasis of lung carcinoma presenting as Brown-Séquard syndrome. Surg. Neurol., 2004; 61: 72–76.

7. Narberhaus, B., Rivas, I., Vilalta, J., Abos, J., Ugarte, A. Transient Brown-Séquard syndrome due to spontaneous spinal epidural hematoma. Neurologia, 2002; 17: 384–387.

8. Yoshimura, M., Ono, H., Takahashi, Y., et al. Spinal cord infarction presenting Brown-Séquard syndrome with impaired position sense. No To Shinkei, 2000; 52: 801–804.

9. Edwards, A., Anrews, R. A case of Brown-Séquard syndrome with associated Horner‘s syndrome after blunt injury to the cervical spine. Emerg. Med. J., 2001; 18: 512–513.

10. Hwang, W., Ralph, J., Marco, E. Incomplete Brown-Séquard syndrome after metamphetarnine injection into the neck. Neurology, 2003; 60: 215–216.

11. Peacock, W. J., Shroshbree, R. D., Key, A. G. A review of 450 stab wounds of the spinal cord. S. Afr. Med. J., 1977; 51: 961–964.

12. Simpson, R. K, Venger, B. H., Narayan, R. K. Treatment of acute penetrating injuries of the spine: a retrospective analysis. J. Trauma, 1989; 29: 42–46.

13. Thakur, R. C, Khosla, V. K., Kak, V. K. Non-missile penetrating injuries of the spině. Acta Neurochir. (Wien), 1991;113: 144–148.

14. Roth, E. J., Park, T., Pang, T., et al. Traumatic cervical Brown-Séquard and Brown-Séquard plus syndromes: the spectrum of presentations and outcomes. Paraplegia, 1991; 29: 582–589.

15. Beneš, V. Poranění míchy. Praha, Státní zdravotnické nakladatelství, 1960, 144 s.

16. Pelnář, J. Případ Brown-Sequardova obrny. Čas. Lék. čes., 1911; 50 (3): 97–98.

17. Přibáň, V., Toufar, P. Poranění míchy migrujícím Kirschnerovým drátem. Rozhl. Chir., 2005; 84: 373–375.

18. Kryl, J., Štulík, J., Vyskočil, T., Šebesta, P. Poranění páteře nastřelovacím hřebem. Acta Chir. Orthop. Traumatol. Czech., 2006; 73: 353–355.

Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 4

2010 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Antiseptika a prevence ve stomatologii
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Diagnostika a léčba deprese pro ambulantní praxi
Autoři: MUDr. Jan Hubeňák, Ph.D

Význam nemocničního alert systému v době SARS-CoV-2
Autoři: doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D., prim. MUDr. Václava Adámková

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se