VĚCNÝ REJSTŘÍK


Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2010, roč. 89, č. 12, s. 10-15.
Kategorie: Monotematický speciál - Původní práce

A

abdominální katastrofa                                                   356, 672

– aorta – aneuryzma                                                18, 300, 634

ablace radiofrekvenční                                                   202, 780

abnormality pupeční vzácné                                                   764

absces postinjekční                                                                 165

absence muscularis                                                                  679

abúzus drog intravenózní                                                        570

adenokarcinom apendixu mucinózní                                       682

– rekta – metastazování                                                         441

adjustabilní laparoskopická bandáž žaludku                             427

akutní břicho                                                                          670

– jaterní selhání                                                                     642

– nekrózující pankreatitida                                             513, 518

– tyroidektomie                                                                     498

alkalická fosfatáza                                                                 647

alternativní tepenný štěp autologní                                        501

ambulantní excize perianálních duplikatur                              774

analgezie epidurální                                                                349

anální píštěle                                                                          208

aneuryzma aorty abdominální                                  18, 300, 634

–  aberantní arteria subclavia dextra                                         64

angiologie pro praxi – anotace                                                94

anomálie žlučových cest                                                        140

alfentanil                                                                               275

algoritmy diagnostiky a léčby anorektálních píštělí                208

allograft tepenný                                                                     45

–  žilní                                                                                     45

aorta abdominální – aneuryzma                                18, 300, 634

– subrenální – výduť                                                                 24

aortoilické rekonstrukce u transplantovaných pacientů            51

apendix – adenokarcinom mucinózní                                     682

arteria lusoria                                                                           65

arterie plicní – poranění                                                         234

arteriovenózní spojka k hemodialýze                                       80

ascites maligní                                                                        237

atlantoaxiální traumatická rotační fixace                               659

Atlas kožního melanomu – anotace                                       653

augmentace                                                                            306

autogenní rekonstrukce                                                            39

autologní femorální žíla                                                         504

– tepenný štěp                                                                       501

axilární disekce                                                              118, 666

B

bandáž žaludku adjustabilní laparoskopická                             427

bariatrická chirurgie                                                               427

bederní páteř                                                                          784

benigní fistule tracheoezofageální                                           478

– stenóza trachey                                                                   490

biliární stent                                                                           247

biliokutánní spontánní píštěl                                                  625

biopsie sentinelové uzliny                                      395, 612, 695

bodné poranění míchy                                                            220

bolesti pooperační – léčba – anotace 72, 149, 281, 383, 420, 572 ,     611, 678, 753

– v pravém hypogastriu                                                         379

botulinumtoxin A                                                                   306

bránice – pravostranné úrazové ruptury                                 638

břicho akutní                                                                          670

Brown-Séquardův syndrom                                                     220

buňky endotelové                                                                     85

buried bumper syndrom                                                          298

bypass extraanatomický                                                         504

– krurální                                                                                 59

– pedální                                                                            55, 59

– Y-graft                                                                                  59

– zkřížený infikovaný femoro-profundální                            504

C

Castlemanova choroba                                                           320

CEA – karotická endarterektomie                                              6

cékum – pseudodivertikl                                                         379

cévní grafty – infekce                                                            508

– chirurgie – minimálně invazivní přístupy                              28

– malformace                                                                         370

– onemocnění – chirurgická a intervenční léčba – anotace 63, 637

–  – roboticky asistovaná                                                         28

– protéza                                                                     33, 39, 85

– – infekce                                                                         33, 39

coil                                                                                          18

cysta sleziny poúrazová                                                         564

– žlučové cesty                                                                      140

D

degenerativní onemocnění krční páteře                                  336

dekompresivní kraniektomie                                          109, 536

detekce peroperační – léze plicní                                           233

děti – traumatická atlantoaxiální rotační fixace                     659

dětské transplantace                                                               411

– zlomeniny                                                                           146

dexmedetomidin                                                                     275

diabetická noha – syndrom                                                       55

diafýza humeru                                                                       540

diagnostika infekce cévní protézy                                            33

– diferenční – náhlé břišní příhody                                         402

discektomie přední krční                                                        336

disekce axilární                                                              118, 666

– arteria poplitea                                                                   375

diskopatie                                                                              784

divertikulitida                                                                         315

dlaha Gotfriedova podvlékaná                                                150

dno pánevní                                                                           702

dolní dutá levostranná žíla                                                      634

– končetiny – mapování žilního systému                               707

– – žíla hluboká                                                                        39

– – ischemie chronická kritická                                               55

dotazník – chirurgická léčba JMKRK                                      102

drogy – intravenózní abúzus                                                   570

duodenobiliární stent                                                              315

duplexní ultrasonografie                                                         707

– žlučník                                                                                140

duplikatury perianální – excize ambulantní                             774

dysrafismus míšní                                                                   306

dyssynergie                                                                            306

E

EGIST 317

embolizace větve portální žíly                                               556

endarteraktomie                                                                         4

endoleak                                                                            18, 24

endoskopická gastrostomie perkutánní                                   299

endoskopická transanální mikrochirurgie                               770

endotelové buňky                                                                     85

endovaskulární exkluze                                                            15

– terapie                                                                                375

enterální a parenterální výživa – anotace               228, 351, 449

enzymy membránové                                                             647

epidurální analgezie                                                                349

ePTFE interponát                                                                    80

ERCP                                                                             247, 625

etiologie syndroma caudae equinae                                         522

excize ambulantní – duplikatury perianální                             774

explantace infikované protézy                                               504

extendovaná profylaxe                                                          194

extraanatomický bypass                                                         504

extragastrointestinální stromální tumor                                 317

ezofagogastroplastika                                                             746

ezofagokoloplastika                                                               741

F

failed back surgery syndrom                                                   450

farmakologická léčba u karcinomu prostaty                          739

farmakoterapie v komplexní léčbě nádorů jater – anotace 182, 297,     440

Fast Tract Surgery                                                                  349

femorální žíla autologní                                                         504

femoro-profundální bypass zkřížený infikovaný                    504

fentanyl                                                                                 275

fibrózní solitární tumor                                                          750

fistule tracheoezofageální benigní                                           478

fixace transpedikulární                                                           223

– traumatická atlantoaxiální rotační                                      659

flegmona                                                                                570

flexor hallucis longus                                                              466

fosfatáza alkalická                                                                 647

Free Hand kamera – zkušenosti                                              188

funkčně solitární levá ledvina                                                 634

fúze intersomatická                                                                784

G

gastrektomie                                                                          760

– kvalita života                                                                      344

gastrointestinální metastázy                                                   594

– píštěl                                                                                   421

gastrostomie perkutánní endoskopická                                   299

geny BRCA                                                                            612

GIST                                                                                      352

GIT – krvácení                                                                      370

– rekonstrukční operace                                                         672

glutation peroxidáza                                                               518

Gotfriedova podvlékaná dlaha                                                150

grafty cévní – infekce                                                            508

gravidita                                                                                 679

H

Hartmannova operace                                                    293, 315

hemodialýza – arteriovenózní spojka                                       80

hemoroidy                                                                             256

hemotorax                                                                             234

hernie plic                                                                              548

– pupeční                                                                               764

hernioplastika laparoskopická TAPP                                     384

high volume hospitals                                                            588

hodnocení parametrické                                                         583

hojení ran u kuřáků – komplikace                                          282

hluboká žíla – končetiny dolní                                                 39

hrudní chirurgie emergentní – zvýšení bezpečnosti léčby        261

humerus – diafýza                                                                  540

– proximální – zlomenina                                                      573

hybridní výkony v léčbě torakoabdominálních výdutí                9

hyperstimulační ovariální syndrom                                        402

hypertenze nitrolební                                                     536, 642

hypertermická peroperační chemoterapie (HIPEC)               237

hypotermie                                                                            234

CH

chemoterapie hypertermická peroperační (HIPEC)               237

chirurgická a intervenční léčba cévních onemocnění – anotace                                                    63, 637

– léčba – nádory solidní                                                          588

– onkologie                                                                    583, 619

chirurgické komplikace – operace pro plicní malignitu           113

– řešení – insuficience žilní                                                      73

chirurgie bariatrická                                                               427

– karcinomu prsu v ČR                                                           229

– kolorektální                                                                130, 208

– – laparoskopická                                                                 628

– robotická                                                                             28

– standard                                                                              583

chladem konzervované žilní a tepenné aloštěpy                       45

cholecystektomie                                                                   183

– laparoskopická                                                                    275

cholecystolitiáza                                                                    625

choledocholitiáza                                                                   247

choroba Castlemanova                                                           320

chronická kritická ischemie – končetiny dolní                         55

I

iatrogenní poranění plicní arterie                                           234

– – žlučových cest                                                                 183

ileus pooperační                                                                     349

imunosuprese                                                                           45

infekce aorto-bifemorální cévní protézy                                  41

– cévní protézy                                                                  33, 39

– cévních graftů                                                                     508

– interponátu                                                                           80

– protetické – léčba                                                                 48

infikovaná protéza – explantace                                            504

infikovaný zkřížený femoro-profundální bypass                    504

infrainguinální rekonstrukce                                                     46

interponát ePTFE                                                                    80

intersomatická fúze                                                                784

intertrochanterická zlomenina                                               150

intervenční a chirurgická léčba cévních onemocnění – anotace                                                     63, 637

intraoperační radioterapie                                                      685

intratorakální struma                                                             663

intravenózní abúzus drog                                                        570

insuficience žilní – chirurgické řešení                                       73

invaginace                                                                      406, 459

– tenkého střeva v dospělosti                                                 417

invazivní karcinom mamární                                                 599

inženýrství tkáňové                                                                 85

ischemická kolitida                                                                551

–  mozková příhoda                                                                   4

ischemie chronická kritická – končetiny dolní                   55, 59

– mezenterická                                                                      242

– teplá                                                                                   647

J

jaterní metastázy                                           100, 253, 561, 780

– – kolorektálního karcinomu                                                100

– – nekolorektální                                                                202

– selhání akutní                                                                     642

játra – nádory                                                                        556

– transplantace                                                                      411

jícen – náhrada                                                                      740

– resekce videoasistovaná                                                     746

K

karcinom jícnu                                                                       746

– kolorektální        100, 130, 198, 253, 310, 362, 695, 754, 780

– ledviny                                                                                689

– mamární invazivní                                                              599

– pankreatu                                            135, 433, 723, 725, 731

– prostaty – farmakologická léčba – anotace                         739

– prsu                             118, 395, 458, 576, 604, 666, 706, 759

– rekta lokálně pokročilý                                                      685

– – chirurgie v ČR                                                                  229

– – neinvazivní – anotace                              129, 458, 576, 633

– – u mužů                                                                             612

– štítné žlázy medulární                                                         331

–  –  –  žlázy papilární                                                           543

– žaludku                                                                169, 178, 760

– – anotace                                                                            783

karotická endarterektomie (CEA)                                              6

karotida vnitřní                                                                         4

katastrofa abdominální                                                   356, 672

ketamin                                                                                 275

klasifikace zlomenin páteře                                                    223

kolitida ulcerózní                                                                   754

koloplastika                                                                           740

kolorektální karcinom 100, 130, 198, 253, 310, 362, 695, 754, 780

kompartment syndrom                                                          570

komplikace chirurgické léčby – karcinom žaludku                  178

končetiny dolní – chronická kritická ischemie                         55

– – mapování povrchového žilního systému                          707

– – žíla hluboká                                                                        39

kolorektální chirurgie                                                     130, 208

– – laparoskopická                                                                 628

– karcinom                                    100, 130, 198, 253, 310, 362

– – recidivující                                                                       130

konzervativní výkony – karcinom prsu                                 604

kožní  melanom – atlas – anotace                                          653

kraniektomie dekompresivní                                          109, 536

– – osteoplastická                                                                 109

kranioplastika                                                                        109

kritická končetinová ischemie                                                 59

krurální bypass                                                                        59

krvácení – dolní část GIT                                                       370

– lymfom žaludku                                                                  320

kuřáci – komplikace hojení ran                                              282

kvalita života u nemocných s karcinomem pankreatu            725

– – po gastrektomii                                                                344

L

laparoskopická bandáž žaludku adjustabilní                             427

– hernioplastika TAPP                                                          384

– chirurgie kolorektální                                                          628

– cholecystektomie                                                                275

– resekce                                                                                362

laparoskopie                                                                  406, 670

– Free Hand kamera – zkušenosti                                           188

– žaludku                                                                                352

learning curve                                                                        384

léčba – akutní poranění laterálního vazivového aparátu kotníku 461

– aneuryzma abdominální aorty                                            300

– farmakologická u karcinomu prostaty – anotace               739

– chirurgická – nádory solidní                                                588

– invaginace u dětí                                                                 406

– lokální – nádory rekta                                                         770

– multimodalitní                                                                    685

– nádorů jater komplexní – farmakoterapie – anotace 182, 297, 440

– pooperační bolesti – anotace               72, 149, 281, 383, 420,

                                                                      572, 611, 678, 753

– protetických infekcí                                                             48

– v emergentní hrudní chirurgii – zvýšení bezpečnosti            261

ledvina – karcinom                                                                689

ledvina levá funkčně solitární                                                 634

levostranná dolní dutá žíla                                                      634

lékařský slovník – anotace                      328, 378, 445, 527, 724

léze arteria axillaris                                                                573

limitovaná torakotomie                                                         548

lipom submukózní                                                                  459

lobektomie                                                                             234

lokálně pokročilý karcinom rekta                                          685

lokoregionální recidivy – karcinom prsu                                604

Longova operace                                                                   256

lopatka – zlomenina subperiostální                                146, 288

lymfadenektomie                                           310, 443, 760, 783

lymfatické mapování                                                             695

– uzliny                                                                                  118

lymfom žaludku                                                                     320

M

malformace cévní                                                                  370

maligní ascites                                                                        237

– melanom                                                                             594

mamární karcinom invazivní                                                 599

mamografie                                                                            599

Mannheim Peritonitis Index                                                  293

mapování lymfatické                                                             695

– žilního systému dolní končetiny                                          707

mastektomie totální                                                               599

– radikální modifikovaná                                                       612

– simplexní                                                                            612

mediastinitis                                                                           165

mediastinotomie                                                                    165

melanom – anotace                                                               769

–  kožní – atlas – anotace                                                      653

  maligní                                                                               594

membránové enzymy                                                             647

metastáza do venózního systému                                           441

metastazování adenokarcinomu rekta                                    441

metastázy gastrointestinální                                                   594

jaterní                                                         100, 253, 561, 780

– – karcinom kolorektální                                                     100

– – nekolorektální                                                                 202

plicní                                                                          253, 310

mezenchymální tumory žaludku – laparoskopie                     352

mezenterická ischemie                                                           242

mícha – poranění                                                                   220

mikrodialýza                                                                          642

mikrochirurgie transanální endoskopická                               770

mikrometastázy                                                                     395

minihepariny                                                                         194

miniinvazivní osteosyntéza                                                    150

minimálně invazivní přístup                                                   784

– cévní chirurgie                                                                      28

minimální reziduální choroba                                         135, 362

– – – karcinom pankreatu                                                     135

míšní dysrafismus                                                                   306

močový měchýř neurogenní                                                   306

– – poranění                                                                          702

morbidita                                                                               628

morbidní obezita                                                                    427

mozek – poranění                                                                  536

mozková příhoda ischemická                                                     4

mucinózní adenokarcinom apendixu                                       682

multimodalitní léčba                                                               685

muscularis – absence                                                               679

myokard – revaskularizace                                                     501

N

nádor plicní                                                                            113

– rekta                                                                           441, 770

nádory jater                                                                           556

– solidní – léčba chirurgická                                                  588

– zhoubné  u mužů                                                                 612

náhlé břišní příhody                                                               459

–– – diagnostika diferenční                                                    402

náhrada jícnu                                                                          740

– meziobratlové ploténky                                                      336

obratlového těla                                                                  223

naléhavé stavy v pneumologii – anotace                        236, 460

neinvazivní karcinomy prsu – anotace 129, 458, 576, 633, 706, 759

nekolorektální jaterní metastázy                                            202

nekróza                                                                                  446

nekrózující pankreatitida akutní                                     513, 518

nemoc tromboembolická                                                        194

nervus radialis                                                                        540

nespecifické záněty střevní                                                    208

neurogenní močový měchýř                                                   306

nitrohrudní struma                                                                 663

nitrolební hypertenze                                                     536, 642

nodózní struma toxická                                                          498

O

obezita morbidní                                                                    427

obratlové tělo – náhrada                                                        223

obvazová textilie COM                                                     30 536

omentum – torze                                                                   670

onemocnění cévní – léčba chirurgická a intervenční – anotace                                                    63, 637

onkochirurgie v České republice                                             588

onkologie chirurgická                                                     583, 619

open abdomen                                                                        356

operace Hartmannova                                                    293, 315

– Longova                                                                             256

operační rána – rozpad                                                           672

– rektoskop                                                                           770

orální část GIT – léčba píštělí                                                 421

osteomyelitida sterna                                                            165

osteomyelitis                                                                         570

osteoplastická kraniektomie dekompresivní                           109

osteosyntéza miniinvazivní                                                    150

ovariální hyperstimulační syndrom                                        402

P

pakloub diafýzy humeru                                                         540

pankreatitida akutní nekrózující                                     513, 518

pánev – zlomeniny                                                                702

pánevní dno                                                                          702

parametrické hodnocení                                                         583

papilární karcinom štítné žlázy                                              543

páteř bederní                                                                          784

perforace tračníku                                                                  679

perianální duplikatury – excize ambulantní                             774

peritonitida                                                                           679

parenterální a enterální výživa – anotace               228, 351, 449

paréza radiálního nervu                                                          540

páteř torakolumbální                                                              223

pedální bypass                                                                    55, 59

perforace střeva                                                                     247

perkutánní endoskopická gastrostomie                                  299

peroperační hypertermická chemoterapie (HIPEC)              237

pertrochanterická zlomenina                                                 150

píštěl gastrointestinální                                                          421

– spontánní biliokutánní                                                        625

– střevní                                                                                672

píštěle anální                                                                          208

pneumochirurgie                                                                    310

pneumologie – naléhavé stavy – anotace                       236, 460

pneumoonkochirurgie                                                            113

plánovaná relaparotomie                                                       356

pleura – solitární fibrózní tumor                                             750

plíce – hernie                                                                        548

plicní nádor                                                                            113

– léze – detekce peroperační                                                  233

– tumor – značení                                                                  231

počítačová tomografie                                                           659

podtlaková terapie ran                                                           508

polyetylén                                                                               65

polytrauma                                                                            638

pooperační bolest – léčba – anotace 72, 149, 281, 383, 420, 572,       611, 678, 753

ileus                                                                                    349

– ischemická kolitida                                                             551

polytetrafluoroetylén                                                              85

polyuretan                                                                               85

poranění arteria axillaris                                                        573

– laterálního vazivového aparátu – kotník                             461

– míchy                                                                                 220

– močového měchýře                                                            702

– mozku                                                                                 536

– plicní arterie                                                                       234

– přidružená u zlomenin lopatky                                            288

– uretry                                                                                  702

portální žíla – embolizace větve                                             556

poruchy sexuality                                                                   702

postgraduální edukace – chirurgie všeobecná                           163

postinjekční absces                                                                 165

postmenopauzální pacientky – axilární disekce                     666

pouch                                                                                     760

poúrazová cysta sleziny                                                         564

pravostranné úrazové ruptury bránice                                    638

profylaxe extendovaná                                                          194

prognostické faktory – karcinom pankreatu                          135

proktologie                                                                            208

prolaps anu                                                                            256

prostata – farmakologická léčba karcinomu – anotace          739

protetické infekce – léčba                                                        48

protéza cévní                                                               33, 39, 85

– – infekce                                                                         33, 39

– infikovaná – explantace                                                      504

prsní karcinom                      113, 395, 576, 604, 666, 706, 759

přední krční discektomie                                                       336

přežívání po resekci karcinomu pankreatu                             731

příhoda ischemická mozková                                                     4

přístup minimálně invazivní                                                  784

– torakální transdiafragmatický                                             561

pseudocysta sleziny                                                                561

pseudodivertikl céka                                                               379

pupeční abnormality vzácné                                                   764

R

radikalita resekčního výkonu – karcinom pankreatu      725, 731

radikální modifikovaná mastektomie                                     612

radiofrekvenční ablace                                                  202, 780

radioterapie intraoperační                                                      685

rakovina tlustého střeva a konečníku – anotace             145, 416

rány – komplikace hojení – kuřáci                                        282

– terapie podtlaková                                                              508

recidivy lokoregionální – karcinom prsu                               604

reimplantace AMI                                                                  551

rekonstrukce aortoilické u transplantovaných pacientů            51         

– autogenní                                                                              39

žaludku                                                                                760

rekonstrukční operace gastrointestinálního traktu                  672

rektoskop operační                                                                770

relaparotomie plánovaná                                                       356

reresekce trachey                                                                   490

resekce AAA                                                                          551

– jater                                                                                   100

– jícnu videoasistovaná                                                          746

– kolorekta                                                                    194, 242

– laparoskopická                                                                    362

– metastázy jater                                                                   561

– pankreatu                                                    433, 723, 725, 731

– střeva                                                                                  446

– trachey segmentální                                                            490

restenóza trachey                                                                   490

revaskularizace myokardu                                                      501

– viscerální                                                                                9

reziduální choroba minimální                                                 362

– karcinom pankreatu                                                            135

robotická chirurgie                                                           28, 789

rotační atlantoaxiální traumatická fixace                              659

rozpad operační rány                                                             672

ruptura výdutě                                                                          24

S

Scapular winding                                                                    146

segmentální resekce trachey                                                   490

selhání jaterní akutní                                                              642

sentinelová uzlina – anotace                 335, 405, 500, 503, 587, 695, 749

– – biopsie                                                                    395, 612

sepse                                                                      165, 421, 518

sexualita – poruchy                                                                702

simplexní mastektomie                                                          612

slezina – poúrazová cysta                                                       564

solidní nádory – léčba chirurgická                                           588

SOWATS pravidla                                                                  421

specializace v onkochirurgii                                                  619

spina bifida                                                                            471

splenektomie                                                                         564

spontánní biliokutánní píštěl                                                  625

staging onemocnění – resekce pankreatu                                723

– předoperační                                                                       433

standard pro chirurgii                                                             583

stenóza trachey – benigní                                                       490

– žlučových cest                                                                    183

stent biliární                                                                           247

– duodenobiliární                                                                    315

stentgraft                                                                           18, 24

sternum – zlomenina                                                              165

stromální tumor extragastrointestinální                                 317

struma intratorakální                                                             663

–  nodózní toxická                                                                 498

střevní píštěl                                                                          672

– záněty nespecifické                                                             208

subluxatio tali supinatoria                                                       461

submukózní lipom                                                                  459

subrenální aorta – výduť                                                           24

suplementace selenu                                                               518

světlobuněčný karcinom ledviny                                            689

syndrom buried bumper                                                          298

– diabetické nohy                                                                     55

– ovariální hyperstimulační                                                    402

– zanořeného disku                                                                299

syndroma caudae equinae                                                        522

Š

štěp redukovaný – transplantace jater                                    411

štěpy tepenné                                                                        501

štítná žláza                                                                            498

–  – medulární karcinom                                                       331

–  – papilární karcinom                                                          543

T

tenké střevo – invaginace                                                      417

tepenné štěpy                                                                        501

teplá ischemie                                                                        647

terapie endovaskulární                                                           375

– ran podtlaková                                                                   508

– recidivujícího kolorektálního karcinomu                             130

textilie obvazová COM                                                    30, 536

thoracic outlet syndrom                                                           69

tkáňové inženýrství                                                                 85

tlusté střevo – náhrada jícnu                                                   740

tomografie počítačová                                                           659

torakální transdiafragmatický přístup                                     561

torakoabdominální výdutě                                                          9

torakolumbální páteř                                                              223

torakotomie limitovaná                                                         548

torze omenta                                                                         670

totální mastektomie                                                               599

toxická struma nodózní                                                          498

tračník – perforace                                                                679

trachea – benigní stenóza                                                       490

– reresekce                                                                             490

– restenóza                                                                            490

tracheoezofageální fistule benigní                                           478

tracheo-neoezofageální fistule                                                478

transanální endoskopická mikrochirurgie                               770

– – – recenze                                                                          528

transpedikulární fixace                                                           223

transplantace jater                                                                 411

– – příbuzenská                                                                      411

traumatická atlantoaxiální rotační fixace                               659

trendy v chirurgii karcinomu žaludku                                     169

trepanace                                                                               165

tromboembolická nemoc                                                        194

tumor plicní – značení                                                           231

– solitární fibrózní                                                                 750

– stromální extragastrointestinální                                         317

tumory žaludku – laparoskopie                                               352

– žlučových cest                                                                    250

tyroidektomie                                                                        663

– akutní                                                                                 498

– totální                                                                                 543

U

ulcerózní kolitida                                                                   754

ultrasonografie                                                               599, 707

ultrazvuk                                                                               375

úrazové ruptury bránice pravostranné                                    638

uretra – poranění                                                                   702

urgentní medicína – průvodce – anotace                               112

urogynekologie                                                                     702

uzlina sentinelová – anotace 335, 401, 500, 503, 587, 695, 749

– – biopsie                                                                     395, 612

uzliny lymfatické                                                                   118

– počet u resekcí tlustého střeva                                            198

V

V.A.C.                                                                                    504

VAC systém                                                                           508

vacuum sealing                                                                       508

Valtrac – biofragmentální prstenec                                         446

vazivový aparát laterální – poranění kotníku akutní              461

věk pokročilý – laparoskopická chirurgie kolorektální           628

vena femoralis superficialis                                                      39

venózní systém – metastázy                                                  551

videoasistovaná resekce jícnu                                                 746

vnitřní karotida                                                                          4

výduť – ruptura                                                                       24

– subrenální aorty                                                                    24

výdutě torakoabdominální                                                          9

výkony hybridní v léčbě torakoabdominálních výdutí                9

– konzervativní – karcinom prsu                                           604

výuka chirurgů                                                                       271

výživa enterální a parenterální – anotace               228, 351, 449

X

XLIF – Extreme Lateral Interbody Fusion                             784

Y

Y-graft bypass                                                                          59

Y-štěp                                                                                    501

Z

záněty střevní nespecifické                                                    208

zhoubné nádory u mužů                                                         612

zkřížený infikovaný femoro-profundální bypass                   504

zlomenina intertrochanterická                                              150

– pertrochanterická                                                               150

– proximálního humeru                                                          573

– lopatky subperiostální                                                 146, 288

– sterna                                                                                  165

zlomeniny detské                                                                   146

– pánve                                                                                  702

– páteře – klasifikace                                                             223

– tíbie otevřená                                                                      466

značení plicního tumoru                                                         231

znalci v oboru chirurgie                                                          159

Ž

žaludek – bandáž adjustabilní laparoskopická                          427

– karcinom                                                                   169, 178

– – anotace                                                                            783

– laparoskopie                                                                       352

– lymfom                                                                               320

– rekonstrukce                                                                       760

žíla dolní dutá levostranná                                                      634

– femorální autologní                                                             504

– hluboká – končetiny dolní                                                     39

– portální – embolizace větve                                                556

žilní allograft                                                                           45

–  insuficience – chirurgické řešení                                           73

– systém povrchový – mapování                                           707

žláza štítná                                                             331, 498, 543

žlučník duplexní                                                                     140

žlučové cesty – cysta                                                             140

– – iatrogenní poranění                                                          183

– – tumory                                                                             250                 


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 12

2010 Číslo 12

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se